Bilder från Anderssvedja: Långkärret
Man lär så länge man lever, i varje fall om man har ögon och öron öppna. Idag lärde jag mig att Långkärret en gång i tiden hängde ihop med Vänslekärret, i alla fall då det ännu bara var en slåttermark, och att man fortfarande kan se rester av det i den skog som annars mest är kalhuggen och sönderkörd och planterad och svår att ta sig fram i. Jag tog mina bilder till det som ska bli en bok om den gamla Roslagsbyns natur och kulturmarker. Det är en bra tid att fota gamla igenväxta åkrar nu, när fjolårsgräset tryckts ner och slyet är avlövat.
  Sen lärde jag mig också att skogsbingeln finns kvar i de lilla lövskogsbacken vid Klubben; det finns ett naturvårdsavtal på skiftet men det borde betas och ses efter om det inte ska förslummas. Bingeln blommar snart, tillsammans med blåsippor, vitsippor, lungört och vårlök.
  Exkursionen avslutades vid det stora gravfältet i byn med 160 fornlämningar enligt Riksantikvareämbetet. Även här behövs det litet underhåll om det inte ska växa igen och gravarna slukas av skogen. Det är problem nu när det knappt finns några betesdjur längre i den här delen av Sverige. Vi köper ju vårt kött och vår mjölk från storgodsen och från Tyskland, Irland och Nya Zeeland numera, eller ersätter det med soja från Brasilien. Det blir billigare och mera hälsosamt så. Trots denna sorgliga kommentar så var det en fin dag, visserligen en kylig vind, men sol, och nya insikter, och en och annan rödhake som sjöng för mig! (2015-04-13)


1794-99 års skifteskarta över Anderssvedja by, detalj av nordöstra delen. Mig veterligt finns det tre större kartor över Anderssvedja by, vilka beskriver skiftena. Samtliga finns tillgängliga på Nätet.
  Den första är från 1640-42, originalet finns på Riksarkivet. Den visar de centrala delarna av det som idag heter Stora Anderssvedja men 1642 hette "Anderssvidia". Även en del av marken runt "Anderssvidia wijkan" finns med. Anderssvedjadjupet var på den tiden ännu en havsvik.
  Den andra kartan är från 1794-99. Här är hela byn karlagd och beskriven, om än inte lika utförligt som i den sista skifteskartan.
  Laga skiftet genomfördes sent i Anderssvedja, som var känt för sina byträtor. Först 1881 skrevs kartan under. Till kartan hör ett index på 272 sidor där förutom kartan och själva förrättningen all mark i byn finns utförligt beskriven. Syftet med laga skiftet var att samla varje fastighets mark i så få skiften som möjligt. I praktiken innebar det att de mindre gårdarna tvingades att flytta ut ur bykärnan, där alla gårdar legat sedan långt tillbaka i tiden. De skiftesgränser som fastställdes vid laga skiftet 1881 har i stora drag legat kvar ända fram till nutiden, även om en del mark sedan dess har bytt ägare. Numera ritas kartorna om för varje ägobyte, till och med rågångarna mellan byarna ändras!
  1794-99 och 1881 års kartor finns hos Lantmäteriarkivet, men även byn har orginalen.


1881 års skifteskarta över Anderssvedja by, detalj av "Mellanskogen" och "Österskogen".


Grytahygget V


Långkärret österifrån.
Långkärret var inte brukat 1794 och därför inte utmärkt på den kartan. På skifteskartan från 1881 beskrivs den som "odling på östra skogen".


Skogsbilvägen mellan Långkärret och Grytahyggena


Blåsipporna


Det som återstår av Långkärrsladan.Tidigare slåttermark och delvis uppodlat i sänkan mellan Långkärret och Vänslekärret.
På skifteskartan från 1881 beskriven som "betesmark"


Ett av många uttjänta älgpass på skogen
Berget betecknat som "stenbacke" på 1881 års skifteskarta.


Blåsipporna håller sig kvar in i det sista i granplanteringen vid Övre Vänslekärret.
Övre Vänslekärret värderas på 1881 års skifteskarta som "odling på skogen". 1794 var Vänslekärren ännu inte betade eller uppodlade.


Vänslekärret från nordost
"Odling på Mellanskogen" enligt 1881 år karta.


Vänslekärret från söder


Södra Österkärret från väster
"Äng på Östra skogen" enligt 1881 års skifte. På 1794 års karta är den betecknad som "Starrbotten".


Skogsbingel vid Klubben


Lungört och vårlök


Panorama över östra delen av hygget vid Skorven, upptaget 2010.


Skorvenhygget 13 april 2015 ...


... och 4 oktober 2011


Kalors, mot Lillråda, 15 april 2015 ...


... samma ställe, men något närmare landsvägen som syns i bakgrunden, nästan 40 år tidigare, november 1976. Morfar med ryggsäcken, Sture Andersson, Jimme Borg och David Berggren diskuterar hur drevet gick!


Gravfältet vid Stora Andersvedja


Gravfältet, ett av de större rösena.