Postpolitik - 27
Rykten kring Bring/CityMail

 • Enligt Dagens Industri är CityMails framtid osäker. Företaget täcker idag visserligen 54 procent av hushållen i Sverige, men går fortfarande med stora förluster. I slutet av februari sparkades vd:n på grund av oenighet med ägaren, Norska Posten/Bring om "affärsstrategiska frågeställningar".
    Danska CityMail stängdes ner för två år sedan pga skenande förluster.
    Nu är alltså frågan hur det blir i Sverige. Om även Bring ledsnar på förlustmaskinen CityMail (liksom Royal Mail gjorde) ska det bli mycket intressant att se vad som händer.
    Vid två tidigare konkurser gick regeringarna in och räddade företaget. Efter den första konkursen 1992 forcerade den dåvarande borgerliga regeringen fram den lag som tog bort brevmonopolet. Detta för att andra investerare än Bror Anders Månsson skulle vilja gå in med kapital i bolaget.
    Nu hjälpte det inte så länge, 1995 var det dags för en andra konkurs. Regeringen uppdrog då åt Posten att köpa 75 procent av bolaget för att hålla det vid liv tills man bestämt sig för hur man skulle fortsätta omrgleringspolitiken. De nyttiga idioterna inom Postens ledning satte omedelbart igång hjärnhalvorna och föreslog bland annat att man skulle dela upp A- och B-posten och hantera B-posten i ett bolag gemensamt ägt av Posten (90 procent) och CityMail (10 procent).
    Nu blev det inte så, den gången, utan privata investerare gick återigen in i bolaget. Förlusterna fortsatte emellertid och räddningen den tredje gången blev brittiska Royal Mail och när de ledsnat kom den fjärde riddaren i skepnad av norska Posten.
    Och nu har kanske även de ledsnat och vi får se vad man tänker hitta på den femte gången. Tills dess kan vi konstatera att de som hittills har tjänat pengar på CityMail är Bror Anders Månsson, som lyckades göra sig en rejäl hacka för egen del. Men också de stora kunder som lyckats pressa sina kostnader med hjälp av omregleringen i allmänhet och CityMail i synnerhet. Det är självklart dessa starka intressen som regeringen i första hand kommer att värna om vid hotet om en ny eventuell konkurs eller mer ordnad nedläggning.

  (April 2012)

  Omregleringspolitiken:
  Bror Anders svindlande affärer

  Syftet med omregleringspolitiken, oavsett om den är purvensk eller EU-stylad, är att enskilda kapitalägare och deras närmaste ska berika sig. Ett exempel, om än litet sjaskigare än vanligt, är Bror Anders Månssons affärer i CityMail. Regeringarna har hjälpt honom under resans gång, men som tur är har Skatteverket en mer oväldig syn på saken.

 • Efter år av förluster och ett par konkurser sålde grundaren och huvudägaren Bror Anders Månsson år 2000 en majoritetspost i CityMail till brittiska Royal Mail. Avsikten var att de senare skulle ta över hela bolaget. Britterna ledsnade dock snart på de röda siffrorna och redan i december 2001 sålde de tillbaka sin andel av bolaget till Månsson. Han fick betala 1 pund (idag ca 11 kronor) för aktierna. Det var säkert ett relevant pris mot bakgrund av den urusla lönsamheten. Fortsättningen på affären väckte emellertid intresse inte bara hos oss som granskar omregleringspolitiken inom postområdet – även Skatteverket hade ögon på affären.
    Bror Anders sålde nämligen snabbt aktierna vidare till norska Posten. De fick i första steget betala 145 miljoner för aktier som Månsson alltså betalat 1 pund för! Affären genomfördes i två steg; sammanlagt beräknas vår hjälte enligt Skatteverket ha tjänat 203 miljoner på affären.

  Lysande affär
  Jag kommenterade den lysande affären i Facktuellt 2002, men då ur ett annat perspektiv. Det var nämligen så att egentligen var det inte Bror Anders som hade återköpsrätt till aktierna i det fall Royal Mail ville sälja dem; den hade bolaget City Mail Group, som formellt ägt CityMail (och fortfarande hade en del av aktierna kvar). CMG överlät emellertid återköpsrätten till Bror Anders Månsson som därigenom personligen kunde tillgodogöra sig vinsten när aktierna såldes vidare till norrmännen. Andra aktieägare i bolaget snuvades därmed på sin del av förtjänsten och krävde därför att Månsson inte skulle beviljas ansvarsfrihet vid bolagsstämman – vilket han naturligtvis fick, han var ju majoritetsägare!

  Slippa skatt
  Det som jag och andra kommentatorer då inte kände till, men som Skatteverket hållit koll på, är att Bror Anders försökte slippa ifrån skatt på reavinsten. Skattmasen krävde honom på 84 miljoner i skatt, vilket vår Månsson bestrider. Han upprättade nämligen i samband med de brittisk-norska affärerna ett kontrakt med en kompis som bor i Storbritannien; enligt kontraktet hade han sålt aktierna till honom.
    Poängen var den att man slipper skatt på sådana här affärer om man är skriven i Storbritannien. Skatteverket hävdar att kontraktet är ett skenavtal vars enda syfte är att Månsson ska slippa skatt.
    Glädjande nog beslutade Kammarrätten i augusti, ärendet har vandrat vidare ditupp, att Månsson ska upptaxeras med de 203 miljonerna och betala skatt för dessa. Därutöver ska han också betala ett 40-procentigt skattetillägg.

  Spekulanter
  Jag ska inte påstå att alla som sysslar med omregleringsaffärer har lika rymliga samveten som Bror Anders Månsson. Men poängen är bland annat att omregleringspolitiken – helt i onödan! – lämnar ut även centrala samhällelliga funktioner till privata spekulanter av den här typen.

  Jan Åhman

  Postens kvartalsrapport:
  Resultatet försämras och huvudena rullar

 • PostNords (vi heter så numera!) omsättning sjönk andra kvartalet till strax under 10 miljarder. Att omsättningen minskar beror fr.a. på de sjunkande brevvolymerna, - 14 procent i Danmark och -4 procent i Sverige. Trots detta är det fortfarande brevverksamheten i allmänhet och den svenska i synnerhet som håller företagets siffror på rätt sida om strecket. Rörelseresultat för koncernen uppgick andra kvartalet till 211 miljoner (154 miljoner efter finansnetto och skatt); av dessa 211 miljoner kommer 150 miljoner från Meddelande Sverige. Strålfors går back med 41 miljoner och Logistik och Breve Danmark bidrar med plus ca 20 miljoner vardera. Summerar man siffrorna för första halvåret ser man ännu tydligare utvecklingen i de olika affärsområdena samtidigt som helheten tack vare det första kvartalets resultatser ser litet bättre ut. Men om den nuvarande trenden håller i sig på årsbasis så är det tunna marginaler.

  Krispaket
  Därför är det återigen dags för krispaket. De "administrativa kostnaderna" ska minskas med 1 miljard till utgången av 2012. Kanske ligger det någon slags symbolik i att finanschefen Bo Friberg sparkas med omedelbar verkan liksom vice VD Göran Sällqvist. Båda hade fram tills nu överlevt i ledningen från Erik Olssons tid. Liksom då (tänk att vi ännu inte fått veta varför Erik Olsson fick gå!) lämnas inga tydliga besked om varför just dessa två måste lämna skutan. Kvartalsrapporten innehåller bara ett kryptiskt meddelande att det sker för att "öka styrbarhet och resultatfokus". Jaha.

  Rätt personer?
  Man kan ju fråga sig om det är rätt personer som får gå. Den eller de som ansvarar för felkalkylen i Brev 2009/10 (fråga brevbärarna!) sitter tydligen kvar liksom den/de som dragit igång Rosersbergsprojektet. Förutom de miljoner som tickar ut i projektkostnader men inte syns i en kvartalsrapport redovisas att man "för anskaffning av mark till den nya terminalen i Rosersberg" under perioden har köpt två bolag: Rosersbergs Brevterminal AB för 50.000 kr och Sigtuna Rosersberg Fastighetsutveckling AB för 100 miljoner (miljoner!) kronor.

  Trender
  Ur detta kan man kanske utläsa några trender. Den första är att ledningen nu inte bara anstränger sig för att möta en fortsatt volymnedgång; det handlar också om att snabba upp processen för att göra bolaget "börsfähigt", som de uttrycker det.
    På annat sätt kan man inte tolka rekryteringen av Mats Lönnqvist som ny finanschef och vice VD. Mats Lönnqvist äger ett konsultbolag, Resolvator, med sig själv som enda anställd konsult.
  "Inriktningen på hans insatser de senaste 20 åren", står det i presentationen på företagets hemsida, "har varit "Chef med ett uppdrag". Med detta menas en chefsuppgift (vanligen CFO, ibland VD) som inneburit att utforma och genomföra ett definierat förändringsarbete eller att hantera en specifik situation.
    Insatserna har alltid genomförts tillsammans med bolagets ledning och ofta avslutats med rekrytering av en permanent befattningshavare. Uppdragsgivarna har varit större, oftast börsnoterade, svenskanknutna företag. Genomförandetiden har varierat från sex månader upp till tre år."

    Lönnqvist kommer närmast från SAS där han varit anställd från december 2008 fram till april i år med det uttalade syftet att skifta färg på företagets siffror från rött till svart. Vilket man verkar att ha lyckats med.

  Byggsvängen
  En andra trend är att man har gett sig in – och tydligen tänker den nya ledningen också bita sig fast där? – i byggsvängen. Det ser så kraftfullt ut när man presenterar miljardprojekt som därefter påstås generera x antal hundra miljoner i rationaliseringsvinst. Man har valt vägen: först nya hus och sedan nya maskiner. Borde man inte göra tvärtom? Man hoppades ju att den nya ledningen skulle skrota byggprojekten och istället se till att snabbt få fram nya fungerande "basmaskiner" till befintliga terminaler; GSM:na och SSM:na är åldersstigna och kräver mycket underhållsarbete för att rulla.
    Och – för det tredje, men den trenden är än så länge bara en dröm – koncentrera sig på att lösa upp knuten med den felkalkyl i Brev 2009/10 som inte bara försämrar resultatet utan också – och framför allt – knäcker brevbärarna och försämrar anseendet hos kunderna.
    En fjärde trend kan väl också sägas vara att man nu säger upp folk när det inte passar, och utan att ens ge en förklaring. Man ger folk sparken, helt enkelt. Så gjorde man med de två höga cheferna och så gjorde man på Tomteboda. På Tomteboda angav man visserligen ett skäl men sedan tänkte man hoppa över gällande omställningsavtal och gå direkt på uppsägning.
    Det är väl så det ska gå till när man ska bli börsfähig?

  Jan Åhman

 • Artikeln i pdf-format inklusive resultattabell.

  Omregleringen
  Olika politik i Sverige och Danmark

  Både Sverige och Danmark har nyligen omreglerat postmarknaden. I Sverige drivs omregleringen ett steg till åt höger genom den nya Postlagen. "Marknaden" ska nu ta hand om den grundläggande servicen och russinplockarna ska få större insyn i Postens affärer samtidigt som de slipper undan allt ansvar för samhällsservicen.
    I Danmark har man valt en annan väg med fortsatt samhällsuppdrag till Posten som eventuella russinplockare får vara med att betala genom att en fond inrättas som de får vara med att finansiera – ungefär den lösning som SEKO föreslagit i Sverige. Posten beskriver i delårsrapporten läget under rubriken Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget:

  Sverige
  "Mot bakgrund av nya EU-regler (postdirektivet) som syftar till att bryta upp kvarvarande postmonopol kommer lagstiftningarna att förändras i Sverige och Danmark. I Sverige har riksdagen fattat beslut om ny postlag som börjar gälla den 1 september 2010. Den nya lagen innehåller även regler utöver EU:s postdirektiv. Bland annat ökar kraven på insyn i den nationella operatörens prissättning samt att pristaket består.
    Samtidigt omfattas inte Posten Nordens huvudkonkurrent – ägt av den norska Posten – av dessa särregleringar. De konsekvenser Posten Norden ser är risk för snedvriden konkurrens och risk att ägarnas krav på avkastning inte kan uppnås.

  Danmark
  I slutet av maj 2010 nåddes en bred politisk majoritet i Danmark om ett avtal för att säkerställa samhällsomfattande tjänster på en avreglerad postmarknad. Avtalet innebär att Post Danmark utses att upprätthålla utdelningsplikten under perioden 2011-2013. Det betyder att det även i framtiden kommer att ske postutdelning sex dagar i veckan och att Post Danmark har befordringsplikt på brev upp till 2 kilo och på paket upp till 20 kilo.
    Samtidigt genomförs resterande liberalisering av den danska postmarknaden per den 31 december 2010.
    Postoperatörerna ska licensieras och det upprättas en fond för finansiering av nettokostnader för den samhällsomfattande posttjänsten som alla postoperatörer ska bidra till. Det finns också politisk enighet om att skapa möjlighet för att fortsätta kunna bedriva en affärsmässig verksamhet genom möjlighet för lättnader inom vissa kostsamma områden, samt genom att justera ramverket för fastställande av priser på brev. Det förväntas att regeringen kommer att föreslå lagstiftning på detta område under hösten 2010."

  Jan Åhman
  Nya postlagen fortsätter omregleringen
  Ytterligare steg åt fel håll


 • Den 22 juni antog riksdagen regeringens förslag till ny postlag. Lagen är den tredje sedan omregleringspolitiken inom postmarknaden tog fart i början av 90-talet. Den träder – för säkerhets skull – i kraft redan den 1 september, några veckor före riksdagsvalet!

  Den proposition (2009/10:216) som ligger till grund för lagen (SFS 2010:1045) överensstämmer i det stora hela med Postlagsutredningens (SOU 2009:82) förslag.

  Först en repris
  EU:s postdirektiv har som bekant till syfte att öppna ett av de tidigare fredade områdena för privata och statliga kapital och dem som flockas kring dessa. Det gäller inte bara kapitalägarna själva utan också dem som koopteras till denna härskande klass. Exempelvis de postdirektörer som numera tjänar miljoner medan lönerna för dem som gör jobbet har sänkts. Före omregleringen var förhållandet mellan sorterarens och VD:s lön 1:6, idag ligger den nånstans kring 1:40. Till de koopterade måste naturligtvis också räknas de blivande miljonärer som tar plats i EU-kommissionen och parlamentet och där beslutar om Postens framtid.

  Utredningarna
  De utredningar som en gång i tidernas begynnelse föregick omregleringen av postmarknaden kunde alla konstatera att dåvarande Postverket fungerade mycket bra: låga kostnader, billig service, hög kvalitet, stark internationell konkurrenskraft. Och nöjd personal, skulle man kunna tillägga, även om det inte var något prioriterat ämne i utredningarna. Trots dessa fakta avslutades utredningarna med – att Postens monopol skulle tas bort.
    När nu omregleringarna varit i kraft snart tjugo år kan vi konstatera att det överlag har blivit dyrare och oftast också en sämre service som följd. LO-ekonomen Dan Andersson fick 2003 den dåvarande (s)-regeringens uppdrag att utreda effekterna av omregleringarna inom post, taxi, järnväg, inrikesflyg, tele och el. Inom samtliga områden utom tele hade priserna höjts avsevärt mycket mer än konsumentprisindex från avregleringen fram till 2003.
    Och så har det sedan fortsatt och numera erkänner man öppet och skamlöst att det blir dyrare när monopolet upphävs. Hur kan det komma sig?
    Ett svar kan man finna i Dan Anderssons utredning. Han konstaterade som sagt att det mesta blivit dyrare och även att lönerna sänkts i de branscher som omreglerats. Trots detta föreslog han att man skulle fortsätta på den inslagna vägen, han berömde EU:s postdirektiv och ansåg att det var en intressant tanke att öppna Postens produktionsprocess för andra aktörer...
    Han var alltså LO:s, fackföreningsrörelsens, chefsekonom. I klartext är det så att så länge vi tillåter dessa människor att företräda oss så kommer också omregleringseländet att fortsätta och förvärras!

  Ny lagtext
  Propositionen föreslår en helt ny postlag och postförordning men med samma namn. Man stuvar om i texten och arbetar samman delar ur den gamla postlagen och postförordningen samt anpassar terminologin och språkbruket till EU:s senaste direktiv. Dessutom föreslår man en del viktiga förändringar i sak.
    Den nya lagen föreslås träda i kraft redan den 1 september i år (2010).

  De viktigaste avsnitten i den nya lagen:

  Samhällsomfattande posttjänst

 • Den "samhällsomfattande posttjänsten" ska ha samma omfattning och kvalitet som idag.
  I korthet innehåller den samhällsomfattande posttjänsten:
  • alla ska ha en stadigvarande möjlighet att ta emot och avlämna postförsändelser (försändelser upp till 20 kg) till rimliga priser
  • varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska det göras minst en uppsamling och en utdelning av postförsändelser
  • expeditions- och inlämningsställen ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas
  • minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran ska, oavsett var i landet de har lämnats in, ha delats ut inom landet senast nästa arbetsdag. Minst 97 procent ska ha delats ut inom tre arbetsdagar. (Kraven är med andra ord avsevärt lägre än de som Posten idag lever upp till).
  • det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att få kvitto på att en försändelse har tagits emot
  • enstaka försändelser ska befordras till enhetliga priser ("enhetsportot")

  Kraven för den samhällsomfattande posttjänsten är hämtade från gällande EU-direktiv. Kravet på fr.a. femdagarsutdelning har ifrågasatts av cheferna för flera av de stora postföretagen/förvaltningarna. Det gäller dock fortfarande och kommer därför att stå kvar i den svenska postlagen. Det nya är att postlagen inte längre pekar ut vem som ska ombesörja denna service; se nästa avsnitt.

  Ingen operatör ska utses

 • Enligt regeringens bedömning saknas det skäl att ... utse en eller flera postoperatörer att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten, om den tillgodoses av marknadens aktörer i konkurrens på kommersiella grunder.
  Så skriver regeringen på sidan 52 i sin proposition.
    Enlig gällande lag/förordning ska PTS, i enlighet med tidigare EU-direktiv, utse ett eller flera av de företag som beviljas tillstånd att bedriva postverksamhet att också ombesörja den samhällsomfattande posttjänsten. Det finns idag i Sverige bara två företag som bedriver någon postverksamhet att tala om: Posten och Bring/CityMail. Gissa vem som ska bedriva den samhällsomfattande servicen! Posten förstås!
    I den nya lagen/postförordningen slopas detta krav; ett ska ändras till ett får.
    Motiveringen är bland annat att EU:s nya direktiv från 2008 tagit bort kravet att medlemsländerna ska utse den eller de operatörer, som, i skydd av det tidigare monopolet på vissa försändelser, ska utföra den samhällsomfattande tjänsten.
    När den nya lagen träder i kraft senare i år skulle därför Posten, rent teoretiskt och om man anser det affärsmässigt rätt, exempelvis kunna minska på antalet utdelningsdagar, åtminstone i de mer avlägsna delarna av landet. Nu är emellertid Posten fortfarande ett statligt ägt bolag och därför är detta än så länge inte politiskt korrekt. Man har i Posten Nordens bolagsordning och i avtalet mellan staterna skrivit in att företaget ska tillhandahålla en rikstäckande postverksamhet i Sverige och Danmark och i förarbetena till lagen utgår man ifrån att Posten även i fortsättningen ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Man hänvisar också till att regeringen fått godkännande av riksdagen att sälja ut högst (!) 66 procent av Posten Norden. Siffran har valts därför att man med de resterande 34 procentens ägande kan förhindra att nya ägare att exempelvis överge den samhällsomfattande servicen.
    Den till synes oskyldiga ändringen av ett litet ska till får är mot den här bakgrunden, trots alla OM och MEN, inget annat än ännu ett steg mot att försämra och fördyra samhällsservicen även på detta område.

  Inget behov finansiera

 • Det finns för närvarande inget behov av att särskilt finansiera den samhällsomfattande posttjänsten.
  Så skriver regeringen i sin proposition. Även om man skriver att det är "marknadens aktörer" som ska sköta servicen, så menar man att det är Posten som ska sköta den samhällsomfattande servicen och göra det utan särskilda bidrag.
    Frågan är hur länge det håller och därför för utredarna också en argumentering kring vad man ska i göra i det fall som staten måste gripa in när russinplockarna (men det ordet använder inte utredarna!) tagit de bästa bitarna så att någon annan måste betala för den mindre lönsamma delen. Man skriver:

  Upphandling om så behövs

 • "Tillgången till den samhällsomfattande posttjänsten ska tillförsäkras genom upphandling om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten".

  EU:s postdirektiv ger tre möjligheter för staterna att kompensera den/de företag som utför den samhällsomfattande servicen.

  1. direkt statligt stöd
  2. en kompensationsfond inrättas där samtliga operatörer får bidra
  3. staten upphandlar servicen.

  Regeringen föreslår det sista alternativet den dag som Posten inte längre klarar av att upprätthålla samhällsservicen. Det innebär att man fortsätter den politik som tidigare regeringar tillämpade i fråga om kassaservicen. Man tog ifrån Posten ensamrätten till de statliga betalningarna (och gav den till de privata bankkapitalen) och hindrade Posten att bedriva bankverksamhet (men IKEA fick!). När kassaservicen därigenom blev olönsam fick skattebetalarna träda in med ett statligt bidrag.
    En rimligare modell är naturligtvis – som SEKO också påpekat i sitt remissvar – att en kompensationsfond inrättas. Därigenom får också de som tar för sig de bästa bitarna vara med och betala för det som är mindre lönsamt.
    Men så vill inte regeringen inte ha det – och man lutar sig som vanligt mot EU, som nu ifrågasätter den finska modellen med en kompensationsfond.

  Andra få insyn i Posten

 • "Prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara kostnadsorienterad och främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten Prissättningen och tillhörande villkor ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande".

  Så skriver regeringen.
    Men – för det första – om nu "marknaden" är formellt ansvarig för de samhällsomfattande tjänsterna, varför ska man då förvänta sig låga ("kostnadsorienterade") priser?
    För det andra är det nu så att regeringen utgår ifrån att Posten ska stå för den samhällsomfattande posttjänsten. Det man menar med lagtexten är därför att konkurrenterna och andra ska få full insyn i Postens böcker.
    Detta är ännu en glidning ut i det omregleringsträsk där Posten missgynnas och vanliga kunder riskerar att få betala ett dyrt pris.
    Avsikten är dessutom att ytterligare snedvrida konkurrensen mellan Posten och russinplockarna genom att ge dessa "insyn" i Postens affärer (eftersom det är Postens som ska stå för de samhällsomfattande tjänsterna) – medan Posten inte får någon inblick i exempelvis Bring/Citymails kalkyler.

  Andra få tillgång till Posten

 • "Andra tillståndshavare än den som tillhandahåller och förvaltar postnummersystemet ska hos tillståndsmyndigheten få begära en ändring i postnummersystemet.
    En postoperatör som har tillstånd att bedriva postverksamhet ska på begäran av en annan tillståndshavare se till att postförsändelser som väger högst 2 kg kan eftersändas till adresser som är belägna utanför den andre tillståndshavarens utdelningsområde.
    Villkoren för eftersändning ska vara skäliga och konkurrensneutrala, samt icke-diskriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet. /.../
    Konkurrensförbättrande åtgärder behövs i syfte att utveckla en effektivare konkurrens på postmarknaden. Regeringen avser att utreda förutsättningarna för postoperatörers och andra företags behov av tillgång till annan postoperatörs distributionskedja".

  Nu är vi inne på den postala infrastrukturen och den s.k. konkurrensen.
    Jag skrev inledningsvis att erfarenheterna – såväl självupplevda som statligt utredda – efter 20 års avregleringar visar på ett för de allra flesta medborgare negativt resultat. Den konkurrensens höga visa som regeringen sjunger på sidan 69 i propositinen blir därför parodisk:

  "Konkurrens sporrar kreativitet, tillvaratar nytänkande och stimulerar kommersialiseringen av nya affärsmöjligheter. Detta leder till ett dynamiskt näringsliv med konkurrenskraftiga företag som har förutsättningar att växa och anställa ny personal vilket leder till att bryta utanförskapet. Ökad konkurrens medför också att köparnas valfrihet ökar och leder till högre kvalitet och lägre priser."

  "Bryta utanförskapet"
  Bryta utanförskapet, var Ordet.

  Regeringen vill "öka konkurrensen".
  • Dels genom att ge Post- och telestyrelsen (PTS) ett stärkt uppdrag att övervaka konkurrensen inom postområdet. Det finns redan ett Konkurrensverk, som är nog så nitiska i sitt arbete att gynna det man kallar konkurrens, dvs att försvåra för samhällsservice i statlig regi och underlätta för de privata kapitalen. Nu ska dessutom PTS – som redan arbetar i Konkurrensverkets anda – få än större befogenheter. Det är illavarslande.
  • Dels vill regeringen ge russinplockarna ytterligare fördelar i den postala infrastrukturen. De har ju redan fått tillgång till postnummersystemet (liksom eftersändningsregistren), nu ska de också få rätt att begära ändringar i det som passar deras verksamhet.
    Lagparagrafen låter så neutral och fin – men det är väl knappast troligt att PostilJohan Lokalpost i Karlstad AB skulle åta sig att dela ut Postens eftersändningar. Eftersom det bara är Posten som har ett "utdelningsområde" som är rikstäckande så är det vi som får åta oss att hjälpa russinplockarna med deras eftersändningar. Det kan vi naturligtvis göra - mot full betalning! Men det lagstiftarna avser med "skäliga och konkurrensneutrala och icke-diskriminerande" är att Posten ska göra detta till högst sjävkostnadspris. Dan Anderssons spår
  Regeringen vill dessutom gå vidare i det spår som Lindhutredningen och LO-ekonomen Dan Andersson trampade upp, nämligen att Postens konkurrenter ska få tillgång till våra terminal- och utdelningsnät, s.k. downstream access!
    Man kommer därför – om man sitter kvar efter höstens val – att låta utreda frågan vidare.

  "Den nya postlagen skapar förutsättningar för att stärka de mindre postoperatörernas ställning på marknaden. Genom att den samhällsomfattande posttjänsten garanteras och att konkurrensen på marknaden förbättras kommer såväl företag som konsumenter och övriga användare att gynnas av de nya reglerna."

  Så sammanfattar regeringen sin proposition. Att de inte skäms! Det är de stora privata och/eller statsägda monopolen som kommer att lägga under sig marknaden. Se bara på resultatet av omregleringen inom vården, kollektivtrafiken och apoteken! Och för den delen också det som vi hittills har sett av postmarknaden. Det är de stora statliga och privata tyska, holländska och norska monopolbolagen liksom ett och annat riskkapitalbolag som hållit sig framme på marknaden. Postiljohan Lokalpost i Karlstad AB har inte mycket att komma med på den här marknaden, de används bara som skyltdockor för att dölja de verkliga avsikterna med omregleringen: att de stora och rika ska tjäna ännu mer och de små betala en ännu dyrare räkning.

  Bör avvisas
  Därför agerade vi inom SEKO Posten för att den nya postlagen skulle avvisas. Som i så många andra frågor hade regeringen bråttom; för säkerhets skull ville man ha igenom sina förslag före valet – trots att man vet att i de här frågorna kommer EU och omregleringskramarna inom socialdemokratin och LO inte att göra några större ansträngningar för att ändra i regelverket. Nu gick emellertid den rödgröna alliansen – med Trafikutskottets ordförande Lena Hallengren (s) i spetsen – ut med en gemensam artikel i Aftonbladet där man kritiserade regeringens lagförslag på ett sätt som rimligen bör uppfattas som att man tänker riva upp beslutet om man vinner valet. Man reserverade sig också mot beslutet i riksdagen.
    Vi får fortsätta att lita till oss själva och vårt eget fackförbund – men också hoppas, och påminna!, en ny regering om att infria löftena efter den 19 september. En bra grund för ett nytt beslut finns i den debattartikel om lagförslaget, som SEKO:s ordförande Janne Rudén och SEKO Postens ordförande Alf Mellström publicerade i Dagens Nyheter den 12 maj. De avslutar med att kräva:

  • att nuvarande servicenivåer för brev- och paketbefordran behålls
  • att staten behåller sitt ägande av och utser Posten Norden som utförare av den samhällsomfattande posttjänsten
  • att Posten Nordens förutsättningar att utföra uppdraget säkras genom kompensationsfonder
  • att PTS roll begränsas till att vara tillsynsmyndighet

  Jan Åhman

 • SEKO Postens remissvar på Postlagsutredningen
 • "Utredarna har haft fel perspektiv" Affe Mellström intervjuas om lagförslaget.
 • Några milstolpar i den svenska omregleringshistorien

  Omregleringspolitiken:
  Bror Anders Månssons svindlande affärer

  Syftet med omregleringspolitiken, oavsett om den är purvensk eller EU-stylad, är att enskilda kapitalägare och deras närmaste ska berika sig. Ett exempel, om än litet sjaskigare än vanligt, är Bror Anders Månssons affärer i CityMail. Regeringarna har hjälpt honom under resans gång, men som tur är verkar Skattemyndigheten ha en mer oväldig syn på saken.

 • Efter år av förluster och ett par konkurser sålde grundaren och huvudägaren Bror Anders Månsson år 2000 en majoritetspost i CityMail till brittiska Royal Mail. Avsikten var att de senare skulle ta över hela bolaget. Britterna ledsnade dock snart på förlusterna och redan i december 2001 sålde de tillbaka sin andel av bolaget till Månson. Han fick betala 1 pund (idag ca 11 kronor) för aktierna. Det var säkert ett relevant pris mot bakgrund av den urusla lönsamheten. Fortsättningen på affären väckte emellertid intresse inte bara hos oss som granskar omregleringspolitiken inom postområdet – även Skattemyndigheten hade ögon på affären.
    Bror Anders sålde nämligen snabbt aktierna vidare till norska Posten. De fick i första steget betala 145 miljoner för aktier som Månsson alltså betalat 1 pund för! Affären genomfördes i två steg; sammanlagt beräknas vår hjälte enligt Skattemyndigheten ha tjänat 203 miljoner på affären.

  Lysande affär
  Jag kommenterade den lysande affären i Facktuellt 2002, men då ur ett annat perspektiv. Det var nämligen så att egentligen var det inte Bror Anders som hade återköpsrätt till aktierna i det fall Royal Mail ville sälja dem; den hade bolaget City Mail Group, som formellt ägt CityMail (och fortfarande hade en del av aktierna kvar). CMG överlät emellertid återköpsrätten till Bror Anders Månsson som därigenom personligen kunde tillgodogöra sig vinsten när aktierna såldes vidare till norrmännen. Andra aktieägare i bolaget snuvades därmed på sin del av förtjänsten och krävde därför att Månsson inte skulle beviljas ansvarsfrihet vid bolagsstämman – vilket han naturligtvis fick, han var ju majoritetsägare!

  Slippa skatt
  Det som jag och andra kommentatorer inte kände till, men som Skattemyndigheten hållit koll på, är att Bror Anders försökte slippa ifrån skatt på reavinsten. Skattmasen kräver honom på 84 miljoner, vilket vår hjälte bestrider. Han upprättade nämligen i samband med de brittisk-norska affärerna ett kontrakt med en kompis som bor i Storbritannien enligt vilken han sålt aktierna till honom. Poängen var den att man slipper skatt på sådana här affärer om man är skriven i Storbritannien. Skatteverket hävdar att kontraktet är ett skenavtal vars enda syfte är att Månsson ska slippa skatt.
    Glädjande nog har även Ekobrottsmyndigheten startat en utredning kring affären; beslut kommer att fattas under våren om åtal ska väckas för grovt skattebrott.

  Spekulanter
  Jag ska inte påstå att alla som sysslar med omregleringsaffärer har lika rymligt samvete som Bror Anders Månsson. Men poängen är bland annat att omregleringspolitiken – helt i onödan! – lämnar ut även centrala samhällelliga funktioner till privata spekulanter av den här typen.

  Jan Åhman

 • Tidigare artiklar om CityMail

  Alf Mellström om nya Postlagen:
  "Utredarna har haft fel perspektiv – de värnar konkurrensen istället för att säkra postservicen"

  Den nya Postlagsutredningen får hård kritik från SEKO.
    - Utredarna försöker skydda konkurrensen istället för att säkra den svenska postservicen, säger Alf Mellström, SEKO Postens ordförande.
    Facktuellt har träffat honom för en diskussion kring Posten Nordens första kvartalsrapport och den nya postlag, som nu är ute på remiss.

  Postens rörelseresultat har försämrats hittills i år, är det här ett trendbrott neråt eller kommer det att vända uppåt igen i helårsrapporten?!
  – Resultatet i rörelsen har visserligen försämrats, men jag tycker ändå att det är ett bra resultat i dessa tider. Och balansräkningen är fortsatt stark. Vi kan se att paketen är på väg upp igen, men jag vågar inte ha någon uppfattning om utvecklingen på brevsidan. Min prognos är att vi kommer att se ett något bättre resultat för helåret än t.o.m. det tredje kvartalet, men ett sämre resultat än förra året.

  EU-domstolen fastslog tidigare i år att de grundläggande posttjänsterna ska vara momsbefriade. I kvartalsrapporten karaktäriserar Postens ledning detta som en "risk". Vad anser man i Posten, är det bra eller dåligt med moms på breven? Har SEKO någon uppfattning i den här frågan?
  – Jag anser att det största problemet är att den samhällsomfattande posttjänsten inte är klart definierad – vilka posttjänster ska i så fall vara momsbefriade eller inte? Postens ledning anser definitivt att det skapar bekymmer om man tar bort momsen. Jag har inte någon total kunskap om konsekvenserna, men helt klart skulle nog en momsbefrielse vara en stor ekonomisk belastning för Posten eftersom man har stora inköp för t.ex fordon och drivmedel. Dessutom skulle ju konkurrensen ytterligare snedvridas eftersom Bring Citymail skulle fortsätta precis som i dag. EU-domstolens utslag berör endast den operatör som utför samhällsuppdraget. Jag upplever att frågan är minst sagt komplex

  I Postens kvartalsrapport så är ledningen också bekymrade över genomförandet av EU:s postdirektiv i Danmark. Där innebär ju direktivet att det sista av monopolet tas bort 2011. Är det klart hur de nya reglerna kommer att formuleras i Danmark?
  – Nej, men jag kan konstatera att det finns en större skepsis mot avregleringen i Danmark än i Sverige.
  – Det är märkligt att Posten Norden noterar detta med avregleringen som en risk när den ska genomföras i Danmark – när man i 16 år har man sett den som en fördel i Sverige! Jag välkomnar dock kursändringen från ledningens sida.

  Postlagsutredningen har nu lämnat sitt förslag till ändringar i den lag som reglerar postverksamheten. SEKO är en av remissinstanserna, hur ser förbundet på utredningen och dess förslag?
  – Utredningen har missat att postlagens främsta syfte bör vara att säkra postservicen. Istället har man fokuserat på konkurrensfrågorna. Utredarna har haft fel perspektiv från början – de värnar konkurrensen istället för att säkra postservicen.
    Som en konsekvens av den inställningen tar man bort det nuvarande kravet att det ska utses en operatör som ansvarar för den samhällsomfattande postservicen. Istället vill man överlåta det till marknaden. Samtidigt som man inte vill peka ut någon som ska ha ansvaret för att servicen genomförs!
  – När marknaden inte vill eller klarar av detta ska staten upphandla servicen, vilket innebär att skattebetalarna får betala för att det ska upprätthållas en konkurrens på marknaden!
  – Sedan är det naturligtvis också galet att utredarna vill ge övriga operatörer tillgång till Postens nät.

  Vilka krav på en ny lag ställer ni i remissvaret?
  – För det första så anser vi att nuvarande servicenivåer ska behållas och Posten pekas ut som den operatör som ansvarar för att de upprätthålls. Därför ska kravet i nuvarande lag att en operatör ska utses, stå kvar.

  Ni har också synpunkter på hur den grundläggande servicen ska finansieras?
  – Det säkraste och det mest effektiva sättet att upprätthålla postservicen är att återreglera marknaden. Eftersom vi är med i EU är det närmast omöjligt att genomföra och då är en kompensationsfond det näst bästa alternativet. En kompensationsfond innebär att alla företag på marknaden får vara med och betala till den operatör som sköter den grundläggande servicen. För det är inte meningen att alla andra ska plocka russinen och skattebetalarna ska subventionera postservicen.
    Vi föreslår i vårt remissvar att det omedelbart utreds hur en sådan fond ska se ut.

  Utredarna vill också ge Post- och telestyrelsen ökade befogenheter, hur kommenterar ni det?
  – Vi motsätter oss att Post- och telestyrelsen (PTS) ska ha en konkurrensfrämjande roll. Det räcker med en konkurrensbefrämjande myndighet, Konkurrensverket, det behövs inte två! PTS ska vara en neutral tillsynsmyndighet och inte sitta på två stolar. Vi har noterat att PTS avdelningschef för postfrågor till och med har deltagit i CityMails marknadsföring inför lanseringen i Köpenhamn.
  – Vi avvisar också helt förslaget att PTS ska utreda hur övriga företag ska få tillgång till Postens distributionsnät.
  – Vidare påpekar vi i vårt svar att utredarna definierar postmarknaden för snävt. Vi vill snarare se det som att postverksamheten är en del i en större kommunikationsmarknad. Det skulle också göra det svårare för exempelvis CityMail att snedvrida konkurrensen på det sätt man kan göra idag.

  Ni har också synpunkter på när den nya lagen ska träda i kraft?
  – Utredarna föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli nästa år. Vi anser att det är fräckt av regeringen att driva igenom en ny lag bara några månader före valet. Postfrågorna är så pass viktiga att de bör debatteras i valrörelsen innan riksdagen fattar beslut om ändringar. Vi anser därför att den nya lagen ska gälla från årsskiftet 2010/2011. Vi anser också att den tiden behövs för att lägga ett konkret förslag om de kompensationsfonder som vi föreslår,

  Jan Skog och Jan Åhman är ledamöter av Årstaklubbens styrelse och ingår i Facktuellts redaktion.

 • SEKO:s remissvar finns HÄR!
 • En utförlig redogörelse för Postlagsutredningens förslag publiceras på annan plats i tidningen.

  En ny postlag (SOU 2009:82) - SEKO:s yttrande


  Allmänt
  SEKO anser att det primära syftet med en postlagstiftning ska vara att säkerställa samhällets behov av förmedling av brev och paket. Mot den bakgrunden anser SEKO att utredningen riktat orimligt stort fokus på att säkerställa att det finns en konkurrens inom det område man definierar som postmarknad.

  Den svenska postmarknaden har nu varit avreglerad i 16 år och vi kan nu konstatera att det i praktiken endast finns konkurrens inom området mellan den numera svensk/danska Posten och norska staten, genom att det av Posten Norge helägda dotterbolaget - Bring Citymail. Detta företag konkurrerar inte heller inom hela det område som definierats som den svenska postmarknaden, utan har begränsat sin verksamhet till lönsamma produktsegment och till geografier med hög befolkningstäthet.

  Mot bakgrund av ovanstående känns det minst sagt tveksamt att utredningen har ägnat så stor uppmärksamhet åt att fundera över hur konkurrensen ska öka på den svenska postmarknaden. Enligt SEKO:s uppfattning kan man endast säkerställa en allomfattande god postservice genom att ge rätt förutsättningar för den nationella postoperatören att fullgöra den samhällsservice som riksdagen beslutar om. Det är uppseendeväckande att utredningens förslag går i motsatt riktning.

  SEKO har respekt för att en utredning tar tid att genomföra. Men i detta fall innebär det faktum att man inte har aktuella uppgifter en allvarlig brist i det som så småningom ska utgöra beslutsunderlag för riksdagen. Det är sant att nuvarande Posten Norden i huvudsak har haft en god lönsamhet i sin brevverksamhet fram till år 2008. Men det är tyvärr också sant att 2009 har medfört en drastisk volymminskning med en kraftig resultatförsämring som en konsekvens. Detta trots att Posten Norden har genomfört omfattande rationaliseringar för att möta intäktsbortfallet. Volymminskningen för år 2009 har redovisats till ca 8 % under de tre första kvartalen år 2009.

  Också Bring CityMail har haft svårt att få lönsamhet i sin verksamhet i Sverige. Företaget har i princip gjort förluster under varje verksamhetsår på den svenska marknaden med undantag för något enstaka år.

  Definition av den svenska postmarknaden
  Utredningen noterar helt riktigt att stora förändringar har skett inom området kommunikation och meddelandeförmedling. Därför är det något förvånande att man inte ifrågasatt den sedan tidigare gjorda definitionen av begreppet postmarknad.

  I praktiken är ju förmedling av brev en avgränsad del av en växande kommunikations- och meddelandemarknad, där konkurrensen till traditionell brevförmedling framför allt kommer från kommunikationsformer som har uppstått genom en stark och snabb teknikutveckling. Enligt SEKO:s uppfattning är det i det perspektivet man borde beskriva konkurrensförhållandena. I ett sådant perspektiv får bland annat begreppet dominerande aktör en helt annan innebörd. SEKO anser att konkurrens måste ske på lika villkor och under samma övergripande förutsättningar.

  SEKO:s synpunkter på utredningens förslag
  I några avseenden överensstämmer SEKO:s uppfattning med utredningens förslag. SEKO anser i likhet med utredningen att staten ska garantera en postservice av samma omfattning och kvalitet som idag. SEKO har heller inga avgörande invändningar mot utredningens slutsatser inom området postal infrastruktur, i de fall det handlar om postboxar, postnummersystem och eftersändning.

  Principer för prissättning och insyn i redovisning
  SEKO tar bestämt avstånd till att förslaget om principer för prissättning och insyn i redovisning. SEKO anser dessutom att man i en ny postlag måste hitta nya principer för fastställande av enhetsportot. Förbundet upprepar att syftet med en postlag i allt väsentligt måste vara att säkra den service samhället behöver. När det gäller pris och konkurrensfrågor finns det som bekant redan gällande lagstiftning som hanterar dessa frågor och det är helt orimligt att postområdet ska omfattas av en dubbel reglering där det ska finnas två övervakande myndigheter. PTS uppdrag bör strikt begränsas till att utöva tillsyn inom sina områden. För SEKO är det uppenbart att PTS vid ett flertal tillfällen visat brist på omdöme och integritet i frågor som rör konkurrensen inom postområdet.

  Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten
  Med tanke på det kraftiga volymfallet 2009 anser SEKO att finansieringsfrågan brådskar för att man skall kunna leva upp till målsättningen om att behålla nuvarande servicenivå. I postdirektivet ges tre möjligheter till finansiering av den samhällsomfattande tjänsten, alternativen är upphandling, direkt statsstöd och kompensationsfonder. Utredaren har i förslaget till ny svensk postlag valt att ensidigt förorda upphandling, vilket SEKO tar starkt avstånd ifrån, och förordar i stället modellen med kompensationsformer som den bästa.

  Det är rimligt att alla aktörer, även de som valt att inte ha en rikstäckande verksamhet med postutdelning fem vardagar i veckan, får medverka till att finansiera den samhällsomfattande posttjänsten. I motsats till utredningen anser SEKO att det redan nu är dags för staten att ta ansvar för finansieringen av den samhällsomfattande posttjänsten, och då i form av att skapa en modell med kompensationsfonder. SEKO anser att detta bör finnas med innan någon proposition föreläggs riksdagen för beslut och förslår därför att en ny lagstiftning ska börja gälla först från årsskiftet 2010/2011.

  Modellen med upphandling som föreslås av utredningen tar vi bestämt avstånd från. Vi tror att det riskerar att bli en tungrodd och framför allt dyr belastning för statskassan om man vill behålla nuvarande servicenivåer. SEKO anser det orimligt, näst intill naivt att ha en tro på att marknaden ska lösa behovet av postservice i hela landet. Om det hade varit möjligt borde det väl sannolikt redan i dag - 16 år efter avregleringen, finnas fler företag än Posten som bedriver en rikstäckande verksamhet inom postområdet? Förbundet tar också avstånd från utredningens förslag om att överlåta till tillsynsmyndigheten att avgöra om och när det är dags att införa någon form av finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten.

  Postal infrastruktur
  Utredningen föreslår att PTS ska ges i uppdrag att överväga frågan om att få tillgång till en annan operatörs distributionskedja. SEKO motsätter sig bestämt ett sådant system.

  SEKO är övertygat om att en avgörande förutsättning för en god allomfattande postservice är att det skapas relevanta förutsättningar för en nationell operatör att utföra densamma. Att i det läget fundera över att öppna den postala infrastrukturen för olika operatörer, måste vara dåligt genomtänkt, och en logisk kullerbytta. Dessutom är förbundet ytterst tveksamt till om detta skulle vara förenligt med aktiebolagslagen. Vidare är förbundet av den meningen att förslaget är en konkurrensstridig åtgärd och innehåller konfiskatoriska element.

  Post- och telestyrelsen
  För närvarande har PTS åtminstone formellt inget annat uppdrag än att vara tillsyndmyndighet inom sina områden. Förbundet anser det viktigt att det så får förbli. Frågan om att kombinera tillsynsuppgifter och rollen som s.k. konkurrensbefrämjare har dykt upp i flera branscher, och enligt förbundet alltid med lika svag motivering. SEKO anser att dessa bägge roller är i princip omöjliga att förena i en och samma myndighet, beroende på deras helt olika karaktär och syften.

  Förbundet menar således att de förslag av den sorten som kan tänkas komma utifrån utredningens tilläggsdirektiv bör förpassas till papperskorgen.

  Införande av fastighetsboxar
  SEKO ansluter till det särskilda yttrande som lämnats till utredningen av Sten Selander. Det regeringsbeslut (som för övrigt kan uppfattas tangera begreppet ministerstyrning) som upphävde PTS allmänna råd om införande av fastighetsboxar i flerfamiljshus, påverkar negativt möjligheten att upprätthålla en samhällsomfattande postservice utan ekonomiskt tillskott.

  Förbundet anser att det primära syftet för ett snabbare införande av fastighetsboxar är att det är nödvändigt för att garantera en rimlig arbetsmiljö för landets brevbärare, men det är ingen tvekan om att det också i ett ekonomiskt perspektiv skulle vara positivt för postoperatörerna. Vi föreslår därför att ett krav på fastighetsägarna om att installera fastighetsboxar införs i postlagen. Vi har inget konkret förslag på tidpunkt när detta ska vara genomfört. Med tanke på att PTS allmänna råd tog sikte 2011, är kanske 2012 rimligt med tanke på att ett år har gått förlorat i frågan efter regeringens ingripande hösten 2008.

  Sammanfattningsvis anser SEKO

  - Att nuvarande servicenivåer för brev- och paketbefordran behålls
  - Att staten utpekar Posten Norden som utförare av den samhällsomfattande posttjänsten
  - Att staten ska säkra Posten Nordens förutsättningar att utföra uppdraget genom att lagstifta om ett införande av s.k. kompensationsfonder
  - Att en ny lagstiftning ska träda i kraft vid årsskiftet 2010/2011
  - Att krav om införande av fastighetsboxar införs i lagstiftningen
  - Att alla frågor om konkurrens och prissättning hanteras av gällande lagstiftning för det konkurrensrättsliga området
  - Att PTS roll tydligt begränsas till att vara tillsynsmyndighet
  - Att förslaget om att öppna den postala infrastrukturen för olika operatörer avvisas helt
  - Att det finns skäl att ompröva definitionen av begreppet postmarknad, vilket i sig ändå innebär att staten ska ta ett ansvar för nuvarande servicenivåer för brev- och paketförmedling

  Postlagsutredningen
  Fortsatt omreglering

 • Den 30 september överlämnade 2008 år postlagsutredning sitt betänkande "En ny postlag" (SOU 2009:82) till regeringen.
    Utredningen har haft i uppdrag att se över den gällande postlagen (senast reviderad 1998) i relation till EU:s postdirektiv med de ändringar som gjorts i dessa 2002 och 2008.

  Först en bakgrund
  EU:s postdirektiv har som bekant till syfte att öppna ett av de tidigare fredade områdena för privata och statliga kapital och dem som flockas kring dessa. Det gäller inte bara kapitalägarna själva utan också dem som koopteras till denna härskande klass. Exempelvis de postdirektörer som numera tjänar miljoner medan lönerna för dem som gör jobbet har sänkts. Före omregleringen var förhållandet mellan sorterarens och VD:s lön 1:6, idag ligger den nånstans kring 1:40. Till de koopterade måste naturligtvis också räknas de blivande miljonärer som tar plats i EU-kommissionen och parlamentet och där beslutar om Postens framtid.

  De utredningar som en gång i tidernas begynnelse föregick omregleringen av postmarknaden kunde alla konstatera att dåvarande Postverket fungerade mycket bra: låga kostnader, billig service, hög kvalitet, stark internationell konkurrenskraft. Och nöjd personal, skulle man kunna tillägga, även om det inte var något prioriterat ämne i utredningarna. Trots dessa fakta avslutades utredningarna med – att Postens monopol skulle tas bort.
    När nu omregleringarna varit i kraft snart tjugo år kan vi konstatera att det överlag har blivit dyrare och oftast också en sämre service som följd. LO-ekonomen Dan Andersson fick 2003 regeringens uppdrag att utreda effekterna av omregleringarna inom post, taxi, järnväg, inrikesflyg, tele och el. Inom samtliga områden utom tele hade priserna höjts avsevärt mycket mer än konsumentprisindex från avregleringen fram till 2003.
    Och så har det sedan fortsatt och numera erkänner man öppet och skamlöst att till exempel bilbesiktningen kommer att bli dyrare när monopolet upphävs (SvD 2009-07-10). För att inte tala om apoteken! Hur kan det komma sig?
    Ett svar kan man finna i Dan Anderssons utredning. Han konstaterade som sagt att det mesta blivit dyrare och även att lönerna sänkts i de branscher som omreglerats. Trots detta föreslog han att man skulle fortsätta på den inslagna vägen, han berömde EU:s postdirektiv och ansåg att det var en intressant tanke att öppna Postens produktionsprocess för andra aktörer...
    Han var alltså LO:s, fackföreningsrörelsens, chefsekonom. I klartext är det så att så länge vi tillåter dessa människor att företräda oss så kommer också omregleringseländet att fortsätta och förvärras!

  Ny lagtext
  Utredningen lägger fram ett förslag till en helt ny postlag och postförordning men med samma namn. Man har stuvat om i texten och arbetat samman delar ur den gamla postlagen och postförordningen samt anpassat terminologin och språkbruket till EU:s senaste direktiv. Dessutom föreslår man en del viktiga förändringar i sak.
    Den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010.

  De viktigaste avsnitten i den nya lagen:

 • Den "samhällsomfattande posttjänsten" ska ha samma omfattning och kvalitet som idag.
  I korthet innehåller den samhällsomfattande posttjänsten:
  • alla ska ha en stadigvarande möjlighet att ta emot och avlämna postförsändelser (försändelser upp till 20 kg) till rimliga priser
  • varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska det göras minst en uppsamling och en utdelning av postförsändelser
  • expeditions- och inlämningsställen ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas
  • minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran ska, oavsett var i landet de har lämnats in, ha delats ut inom landet senast nästa arbetsdag. Minst 97 procent ska ha delats ut inom tre arbetsdagar. (Kraven är med andra ord avsevärt lägre än de som Posten idag lever upp till).
  • det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att få kvitto på att en försändelse har tagits emot
  • enstaka försändelser ska befordras till enhetliga priser ("enhetsportot")

 • Det ska i första hand överlåtas till marknaden att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster.
  Enlig gällande lag/förordning ska PTS utse ett eller flera av de företag som beviljas tillstånd att bedriva postverksamhet att också ombesörja den samhällsomfattande posttjänsten. Det finns idag i Sverige bara två företag som bedriver någon postverksamhet att tala om: Posten och Bring/CityMail. Gissa vem som ska bedriva den samhällsomfattande servicen! Posten förstås!
    I den nya lagen/postförordningen slopas detta krav; ska ändras till ett får.
    När den nya lagen träder i kraft nästa år skulle därför Posten, till exempel, och om man anser det affärsmässigt rätt, kunna minska på antalet utdelningsdagar, åtminstone i de mer avlägsna delarna av landet. Nu är Posten fortfarande ett statligt ägt bolag och därför är detta än så länge inte politiskt korrekt (man har i Posten Nordens bolagsordning och i avtalet mellan staterna skrivit in att företaget ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige och Danmark). Men just därför är en rimlig prognos att regeringarna kommer att utnyttja den möjlighet att sälja ut delar av Posten Norden som riksdagen redan har gett tillstånd till. Så lättar man på det politiska ansvaret för omregleringens mörka sidor.
    Den till synes oskyldiga ändringen av ett litet ska till får är mot den här bakgrunden inget annat än ännu ett steg mot att försämra och fördyra samhällsservicen även på detta område.

 • Det saknas för närvarande behov av att särskilt finansiera den samhällsomfattande posttjänsten.
  Så skriver utredarna i sitt betänkande. Även om man skriver att det är "marknaden" som ska sköta servicen, så menar man att det är Posten som ska sköta den samhällsomfattande servicen och göra det utan särskilda bidrag.
    Frågan är hur länge det håller och därför för utredarna också en argumentering kring vad man ska i göra i det fall som staten måste gripa in när russinplockarna (men det ordet använder inte utredarna!) tagit de bästa bitarna så att någon annan måste betala för den mindre lönsamma delen. Man skriver:

 • En samhällsomfattande posttjänst ska i första hand upphandlas, om det är särskilt påkallat.
  EU:s postdirektiv ger tre möjligheter för staterna att kompensera den/de företag som utför den samhällsomfattande servicen.
  1. direkt statligt stöd
  2. en kompensationsfond inrättas där samtliga operatörer får bidra
  3. staten upphandlar servicen.
  Utredarna föreslår det sista alternativet den dag som posten inte längre klarar av att upprätthålla samhällsservicen.

 • Samhällsomfattande posttjänster ska tillhandahållas till kostnadsorienterade priser. Priser för samhällsomfattande posttjänst ska vara öppen för insyn och icke-diskriminerande.
  Så skriver utredarna. Men om nu inget enskilt bolag utan "marknaden" är formellt ansvarig för de samhällsomfattande tjänsterna, varför ska man då hålla nere priserna? Detta är ännu en glidning ut i det omregleringsträsk där vanliga kunder kommer att få betala ett dyrt pris.

 • Andra postoperatörer än den som förvaltar postnummersystemet får begära att ändring sker hos tillståndsmyndigheten.
  Operatörers och andra företags behov av att få tillgång till någon eller några delar av en annan operatörs distributionskedja kan vara betydelsefullt för utveckling och ökad mångfald på postmarknaden. Frågan bör därför utredas vidare av Post- och telestyrelsen.

  Nu är vi inne på den postala infrastrukturen. Russinplockarna har ju redan fått tillgång till postnummersystemet (liksom eftersändningsregistren), nu ska de också få rätt att begära ändringar i det som passar deras verksamhet.
    Utredaren vill dessutom gå vidare i det spår som Lindhutredningen och LO-ekonomen (!) Dan Andersson trampade upp, nämligen att Postens (och Strålfors) konkurrenter, på samma sätt som i Tony Blairs Storbrittanien, ska få tillgång till våra terminal- och utdelningsnät.
    Man vill dessutom att Posten i framtiden – genom villkor ställda av PTS – ska tillhandahålla sitt distributionsnät och hjälpa till med eftersändningarna till ett lägre pris än idag!

  "Sammantaget kommer våra förslag att stärka de mindre postoperatörernas ställning på marknaden. Ur användarnas perspektiv innebär våra förslag att den samhällsomfattande posttjänsten garanteras och att förutsättningarna för konkurrensen på marknaden förbättras."
    Så sammanfattar utredarna sitt betänkande. Att de inte skäms! Det är de stora privata/statsägda monopolen som kommer att lägga under sig marknaden. Se bara på resultatet av omregleringen inom vården, kollektivtrafiken och apoteken! Och för den delen också det vi hittills har sett av postmarknaden. Det är de stora statliga och privata tyska, holländska och norska monopolbolagen liksom ett och annat riskkapitalbolag som hållit sig framme på marknaden. Postiljohan Lokalpost i Karlstad AB har inte mycket att komma med på den här marknaden, de används bara som skyltdockor för att dölja de verkliga avsikterna med omregleringen: att de stora ska få ännu mer och de små betala en ännu dyrare räkning.

  Jan Åhman

  (Facktuellt nr 6/2009)


  Några milstolpar för den
  svenska omregleringen

  Sverige
  1991 • CityMail påbörjar sin piratverksamhet
  1/1 1993 • Postverkets ensamrätt till brevbefordran, "brevmonopolet", enligt kungörelsen från 1947 (1947:175) upphävdes.
  1/3 1994 • Den första Postlagen träder i kraft
  1/3 1994 • Posten ombildas till bolag
  1/7 1998 • Den andra Postlagen träder i kraft
  1/7 2010 • Den tredje svenska Postlagen

  EU
  1992 • EU:s "grönbok" om posttjänster publiceras
  15/12 1997 • EU:s första postdirektiv (97/67/EG) träder i kraft
  2002 • EU:s andra postdirektiv (2002/39/EG)
  27/2 2008 • EU:s tredje postdirektiv träder i kraft (2008/6/EG)

  Några viktiga utredningar:
  1990 • Post- och teleutredningen ("Affärsverk med regionalt och socialt ansvar", SOU 1990:27)
  2004/2005 • Post- och kassaserviceutredningen (SOU 2004:52), "Lindh-utredningen"
  2005 • Regelutredningen (SOU 2005:4)
  2009 • 2008 års Postlagsutredning (SOU 2009:82)