Postpolitiska artiklar - 3
Uttalande från Sektion Tba-S:

JAVISST ÄR EN DEL AV BREVBÄRARNA PÅ CITY MAIL OCKSÅ MEDLEMMAR, MEN DET ÄR INTE DET SOM VÄCKER VAR ILSKA.

Förbundet har lämnat ut ett arbete med tryck och utskick till ett mailing-företag. Man har inte brytt sig vidare om hur arbetet skulle utföras utan nöjt sig med billigaste pris, tur att det inte var ett företag som jobbade i kontakt med ett låglöneland också! När det senare visar sig att CityMail har tagit hand om stora delar av utdelningen och vi, medlemmar, blir förbarmande, kommer ett lamt försvarstal där förbundet blandar in den sk "marknaden" kontra monopol och liknade tjuvknep till argument. Följande gäller:
  Vi är, ännu, inte en bransch, typ transport, med ett otal företag som i ädel tävlan slåss om uppdrag.
  CityMail-företaget har (haft?) som affärsidé att misskreditera posten och dess personal, vi medlemmar, som slöa. opålitliga och dyra.
  CityMail-företaget har också överlevt tack vare div konkurser och/eller betalningsinställelser.
  CityMail-företaget lever mycket på att ägare i bakgrunden ger aktieägartillskott för att bibehålla företagets konkurrenshot mot Posten AB.
  Denna osunda konkurrens har lett till prissänkningar för stora företag (CityMail-ägarna?) och sämre ekonomi för posten vilket åstadkommit en fortlöpande försämring för oss SEKO-medlemmar i posten för inte tala om den serviceförsämring svenska folket fått betala. Vi är inte sura på våra kollegor i CityMail utan företaget CityMail samt förbundet som utan eftertanke gör ett sådant här utskick och sedan när stormen kommer har mage och skylla ifrån sig på att man (utan intern debatt) beslutat ge sig hän åt marknaden".

Sektion TBA-S vid Klubb Stockholmsterminalerna protesterar enhälligt mot detta felgrepp. Förbundet uppmanas att vara mer noggrant i framtiden.

Antaget vid allmänna medlemsmötet den 29 november 1997

Våra konkurrenter:
CityMails lysande affärer

CityMail är som bekant den största av Postens konkurrenter på brevmarknaden.
  Uttryckt med andra ord kan man beskriva CityMail som en torped som staten och privata finansiärer skickat iväg för spränga sönder en väl fungerande postmarknad i syfte att att skapa en ny ordning. Så här långt har man också lyckats med sin krigföring.
  Bror Anders Månsson, Mats Odell, Inez Uusman och de andra generalerna har verkligen lyckats med att sänka kostnaderna och höja vinsterna för de stora kunder na/kapitalen. Priset är att vi som utför jobbet har fått kraftigt försämrade villkor och att postservicen i allmänhet försämras.
  På så sätt är CityMail en lysande affärsidé! Sett ur ett snävt företagsekonomiskt perspektiv är bilden en annan. Visserligen kunde Bror Anders Månsson och hans kumpan Malcolm Hamilton och de övriga sju i styrelsen dela på 1,85 miljoner i lön och ersättningar under 1996 - men bolaget gick med en förlust på 80 miljoner. Rörelsens kostnader var nästan dubbelt så stora som intäkterna (184 respektive 103 miljoner.
  Enligt delårsrapporten för första halvåret -97 fortsätter förlustaffärerna. Omsättningen har tredubblats (bl.a. beroende på expansionen i Göteborg och Malmö) till 116 miljoner. Förlusterna växer inte lika snabbt, men har fördubblats till 40 miljoner för första halvåret.
  Bolaget genomförde i maj en nyemission om 90 miljoner. CityMail ägs idag av Deutsche Bank, Orkla, Procuritas(där företag som Bikuben Girobank A/S, Nova Life Insurance, Pohjola, Nynex Pension Fund och Wasa Life MA ingår), Mercury Asset, Handelsbanken Fonder, S-E Banken, Henderson Investors och företagsledningen.

Jan Åhman

(Facktuellt 10/1997)

Not. Bror Anders Månsson är VD för CityMail. Malcolm Hamilton är vice VD. Mats Odell, kristdemokraterna, var kommunikationsminister i den regering som drev igenom avregleringen och bolagiseringen. Inez Uusman, socialdemokraterna, är än så länge kommunikationsminister i den nuvarande regeringen, som fortsätter avregleringspolitiken. City Mail gjorde sin andra konkurs i december 1995, men startade om i januari 1996.

SEKO anlitar City Mail

Många medlemmar har förargat frågat sig varför SEKO anlitat City Mail för att dela ut brevet om höjningen av medlemsavgifterna.

Förbundskassören uppger att ett externt företag anlitades för att trycka, kuvertera och distribuera brevet. Det företaget anlitar City Mail, och gjorde så också i det här fallet.

Det är ingen vidare ursäkt. Så här skriver Utdelningsklubben i Sth Norra i ett brev till förbundskassören:

"Vår trovärdighet som facklig organisation är ifrågasatt av våra medlemmar inom Posten AB. När de fick ditt brev om förändringen av medlemsavgiften på grund av höjningen av A-kassan var brevet utdelat av City Mail. Medlemmarna frågar om inte vårt eget fackförbund vill att det skall delas ut post varje dag i hela landet längre. Varför skriver ni i facket att det måste bli konkurrens på lika villkor och att posten ska finnas i hela landet, när ni själva inte använder posten? Om inte SEKO tycker att Posten AB skall finnas kvar så kommer jag att byta fack eller gå ur.

Vad skall vi svara?

Det här är ingen liten detalj i SEKO:s kontorsrutiner utan en symbolfråga för alla medlemmar i Posten AB. Utdelningen med City Mail måste omedelbart stoppas annars blir konsekvenserna förödande både för vår trovärdighet och vår möjlighet att behålla medlemmarna."

Med hopp om ett snabbt agerande!