Postpolitiska artiklar - 6
"Öppet redovisa samtliga volymrabatter"
Post- och Telestyrelsen skärper villkoren

 • Den gällande postlagen, SFS 2010:1045, trädde i kraft den 1 september 2010. Den stadgar å ena sidan att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst i Sverige som överensstämmer med EU:s postdirektiv – men å andra sidan tog man bort det tidigare lagkravet att det ska utses en eller flera operatörer som tillhandahåller denna service. Man ändrade ska till får. Man ansåg att marknaden kunde sköta detta, men i praktiken utgick man i lagens förarbeten från att Posten även i fortsättningen ska sköta denna service. Dock utan att på något sätt – vilket EU-reglerna faktiskt ger möjlighet till – kompensera Posten för detta.
    Nu var regeringen – genom Post- och telestyrelsen, PTS – snabba med att ändå utse Posten som ansvarig för den samhällsomfattande servicen. Man gjorde det genom att PTS i sitt tillståndsvillkor för Posten att bedriva postverksamhet införde kravet att Posten tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten.

  Överklagande
  När tillståndet utfärdades första gången (1 oktober 2010 - 30 september 2011) överklagade Posten PTS beslut till Förvaltningsrätten och därefter Kammarrätten. Posten ansåg att det var "oproportioneligt" att PTS utsåg Posten som tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, bl.a. eftersom den samhällsomfattande posttjänsten idag uppfylls av marknadens samtliga aktörer gemensamt. I andra hand anförde Posten att den samhällsomfattande posttjänsten i vart fall skulle ha begränsats och att det var oproportioneligt att den inte begränsades.
    Ärendet gick till Kammarrätten som avslog Postens överklagande. Man ansåg att det är både korrekt och proportioneligt att PTS utser Posten och att det inte är möjligt att dela upp den samhällsomfattande tjänsten på flera aktörer.
    PTS utfärdar sina tillstånd för ett år i taget. När man senast förnyade det (1 oktober 2012 - 30 september 2013) skärpte man villkoren ytterligare.

  Volymrabatter
  Dels kräver man tydligare regler för att Posten säkerställer att eftersändning och lagring fungerar. Det kravet är inte så konstigt med tanke på det fusk som förekommer. Eftersändningarna ingår ju inte i de testbrev som är grunden för att säkerställa befordringskvaliteten (SWEX). I det pressade läge som gäller på många brevbärarkontor blir då eftersändningsarbetet lidande.
    Även det andra kravet kan ju låta som ett kundvänligt krav. Posten ska nu – enligt tillståndsvillkoren – "på sin webbplats öppet redovisa samtliga volymrabatter för de olika tjänsterna". Det kan ju låta som ett rimligt krav på den som ska ombesörja en "samhällsomfattande posttjänst". Problemet är att det finns en annan aktör, Bring/Citymail, som konkurrerar om de godaste bitarna utan att behöva ta ansvar för resten. Regeländringen har naturligtvis tillkommit i första hand för att de lättare ska kunna anpassa sin prissättning så att de kan ta hem de mest lönsamma sändningarna.

  Jan Åhman

  Noter.
  • Den samhällsomfattande posttjänsten innebär enligt PTS villkor framför allt följande:
  - insamling och utdelning av försändelser upp till 20 kg varje helgfri måndag - fredag. Expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas.
  - Minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran ska delas ut senast nästa arbetsdag. Minst 97 procent av breven ska delas ut inom tre arbetsdagar. För mätning av befordringstiden ska en gemensam EU-standard, EN 13850 tillämpas.
  - Priserna ska vara rimliga, öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade. Prisavsnittet är det mest omfattande i PTS villkor. De utförliga reglerna tar inte fasta på hur priserna ska göras så rimliga som möjligt, utan är till för att skydda CityMail och andra ev. russinplockare.
  • Länk till hela tillståndsvillkoret: http://www.pts.se/sv/Dokument/Beslut/Post/2012/Tillstandsvillkor-for-Posten-AB/

  Konstitutionsutskottet om regeringen och Posten:
  Ansträngningarna för att sälja ut Posten fortsätter

 • Riksdagen beslöt den 18 juni 2008 – efter en kuppartad manöver av den dåvarande borgerliga regeringen – att sälja ut delar av svenska Posten till danska staten. Det skedde formellt genom ett samgående mellan svenska och danska Posten där svenska staten fick 60 och danska staten 40 procent av kapitalet i det nya bolaget. Samtidigt valde man att röstmässigt jämställa innehaven så att de båda staterna har 50 procent av rösterna var. I avtalet ingick dessutom att riksdagen gav regeringen tillstånd att minska det svenska ägandet till lägst 34 procent. Vidare innehöll avtalet mellan staterna en passus att endera parten hade rätt att efter fem år kräva en börsintroduktion.
    Detta beslut röstades igenom av den dåvarande borgerliga riksdagsmajoriteten.

  Riksdagen återkallar
  Efter valet 2010 ändrades sammansättningen i riksdagen så att den borgerliga regeringen inte längre har egen majoritet. På förslag av socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet återkallade därför riksdagen med stöd av sverigedemokraterna regeringens rätt att minska statens ägarandel.
    Under behandlingen av ärendet i Näringsutskottet – som förbereder sådana här frågor inför riksdagens behandling – framkom att regeringen i hemlighet ( = utan att i förväg informera riksdagen om avtalen) slutit två kompletterande avtal med danskarna. Det första redan den 24 juni 2009 och det andra den 17 februari 2011.

  Ett första tilläggsavtal
  Tilläggsavtalet från 2009 är omfattande och stadgar bland annat:
  • Fyra år efter samgåendet, dvs från den 24 juni 2013, har vardera parten rätt att intiera en börsnotering enligt följande:
  • Part ska ha rätt att delta och sälja aktier vid en börsnotering
  • Den part som initierar en börsnotering ska ha företräde att sälja samtliga sina aktier framför den andra parten
  • En part som initierar en börsnotering har en skyldighet att sälja så många aktier att börsens spridningskrav uppnår
  • En part som inte initierar en börsnotering har ingen skyldighet att sälja sina aktier
  • Om spridningskravet för aktien inte uppnås genom parternas frivilliga försäljningav aktier har samtliga parter ett åtagande att rösta för en nyemission av aktier.
  • Svenska staten har en ovillkorlig rätt att behålla ett ägande motsvarande 34 procent av aktier och röster i Post Nord AB.
  • Danska staten har en ovillkorlig rätt att behålla ett ägande motsvarande 20,1 procent av aktier och röster i Post Nord AB.

  I sak innebär nu detta:

  • Så länge riksdagens beslut att regeringen inte får sälja aktier i Postnord kvarstår får man inte ta initiativ till en försäljning
  • Den danska staten kan däremot from juni nästa år sälja ut en del av sina aktier. På grund av börsens krav på ägarspridning måste man enligt grundregeln sälja ut minst 25 procent av aktierna i bolaget.
  • Eftersom danskarna bara förfogar över 40 procent av aktierna och enligt avtalet ska behålla minst 20,1 procent klarar man inte av att på egen hand uppfylla börsens spridningskrav.
  • Därför blir svenska staten – också enligt detta avtal – tvungen, om danskarna tar initiativet till en försäljning, att acceptera en nyemission så att det svenska ägandet krymper till 54,9 procent.

  Ett andra tilläggsavtal
  Det andra tiläggsavtalet, från 17 februari 2011, tillkom inför förra årets bolagsstämma. Enligt den bolagsordning som fastställdes i samband med att PostNord bildades skulle bolaget tillhandahålla en rikstäckande postservice i både Danmark och Sverige. Paragrafen i bolagsordningen ska ha tillkommit på dansk begäran eftersom de vid det tillfället inte hade denna sak reglerad i postlagstiftningen. (Sverige hade det vid den tidpunkten, och har det fortfarande, men har efter senaste lagändringen mjukat upp kravet; se artikeln om Kammarrättens beslut i detta nummer av Facktuellt). Den 1 januari 2011 reglerade danskarna frågan i sin nya postlag (jag känner inte till om det gjort det på samma sliriga sätt som i Sverige). Mot den bakgrunden var ländernas regeringar överens om att vid bolagsstämman 2011 ta bort paragrafen ur PostNords bolagsordning. Så skedde också – men utan att den svenska regeringen informerade riksdagen om förändringen.

  Konstitutionsutskottet
  Den 1 april 2011 begärde Eva-Lena Jansson (s) och Lars Johansson (s) att Konstitutionsutskottet granskar hur regeringen har skött denna affär. I sin granskning redovisar utskottet sakläget, lämnar referat från riksdagsdebatten inför återkallandet av den svenska regeringens rätt att sälja ut samt intervjuar finans- och statsministrarna i ärendet. Det är, från de regeringsrepresentanter som hörs av utskottet, bla-bla-bla hit och bla-bla-bla dit och det är naturligtvis inte tal om att sälja ut Posten och visst var det en liten miss att inte informera utskottet i förväg, men ... etc, etc...
    Men märkligt nog låter utskottet – enhälligt, inga reservationer – sig nöja utan att ge regeringen en erinran (Betänkande 2011/12:KU20).
    I riksdagsbehandlingen den 14 juni nämnde Sven-Erik Österberg (s) kritiken mot regeringen och framför allt Lars Johansson (s) utvecklade den i sitt anförande. Samtliga partier i riksdagen, alltså även (s) och (v) godkände sedan utskottets betänkande och den mjuka skrivningen i det.

  Målet är att sälja ut
  Slutsatsen av riksdagens och regeringens postpolitik och behandlingen av Posten är glasklar: målet är att sälja ut den del av verksamheten som de privata kapitalen är intresserade av. Det går litet hit och dit och ibland blir det ett hack i skivan beroende på politiska majoriteter och konjunkturlägen, men målet är fastslaget. Den som vacklar i tron på detta kan förslagsvis läsa KU:s betänkande. Där framgår så tydligt hur man tar steg för steg i den riktningen, även i smyg när så bedöms lämpligt. Och varför inte en omväg över Danmark, om det är nödvändigt! Det började egentligen redan när man gjorde om det osäljbara affärsverket till ett bolag, fortsatte med försäljningen till danskarna och villkoren för denna. Det är nu, exempelvis, fritt fram för danskarna att återigen sälja ut till ett riskkapitalbolag, eller varför inte den här gången sälja direkt till Deutsche Post/DHL?! Det är ju ändå där, enligt den europeiska centrifugalkraftens eu-regler, rikedomarna kommer att allokeras. Även om man "bara" säljer ut 25 procent så innebär det att vi får in en trojansk häst i företaget; ett företag "som vi anser borde vara och drivas som en statlig institution med ansvar för samhällsservicen inom brev- och paketområdet och inte som en källa för riskkapitalister och andra kapitalägare att berika sig på", som jag uttryckte det i mitt tal vid manifestationen den 26 maj.
    Det visar också hur riktigt det var att ta upp detta krav på en central plats i brevbärar- och sorterarmanifestationen den 26 maj och att det, vilket jag också framhöll i mitt tal, samtidigt som vi är rädda om våra fackföreningar "måste vara tydliga med att vi vill ha folk i toppen som ser saken på samma sätt". Inga fler lydfackliga och lydpolitiker som tonar ner risken för utförsäljning och fortsatt omreglering!

  Jan Åhman

  Eva-Lena Janssons och Lars Johanssons anmälan till KU: finns HÄR!
  och här KU:s betänkande
  och HÄR riksdagsdebatten

  "Proportioneligt"
  Kammarrätten ger regeringen och PTS rätt

 • Den nya Postlag och Postförordning (SFS 2010:1045/1049) som trädde i kraft den 1 september 2010 stadgar å ena sidan att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst i Sverige i som överensstämmer med EU:s postdirektiv. Å andra sidan tog man bort det tidigare lagkravet att det ska utses en eller flera operatörer som tillhandahåller denna service. Man ändrade ska till får. Man ansåg att marknaden kunde sköta detta, men i praktiken utgick man i lagens förarbeten från att Posten även i fortsättningen ska sköta denna service. Dock utan att på något sätt – vilket EU-reglerna faktiskt ger möjlighet till – kompensera Posten för detta.
    Nu var regeringen – genom Post- och telestyrelsen, PTS – snabba med att ändå utse Posten som ansvarig för den samhällsomfattande servicen. Man gjorde det genom att PTS i sitt tillståndsvillkor för Posten att bedriva postverksamhet införde kravet att Posten tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten. Tillståndet gällde från den 1 oktober 2010 - 30 september 2011.

  Överklagande
  Posten överklagade PTS beslut till Förvaltningsrätten och därefter Kammarrätten. Posten ansåg att det var "oproportioneligt" att PTS utsåg Posten som tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, bl.a. eftersom den samhällsomfattande posttjänsten idag uppfylls av marknadens samtliga aktörer gemensamt. I andra hand anförde Posten att den samhällsomfattande posttjänsten i vart fall skulle ha begränsats och att det var oproportioneligt att den inte begränsades.
    Den 11 maj i år meddelade Kammarrätten att de avslår Postens överklagande. Man anser att det var både korrekt och proportioneligt att PTS utsåg Posten och att det inte var möjligt att dela upp den samhällsomfattande tjänsten på flera aktörer. Jag känner inte till om Posten tänker överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, men de lär knappast ta upp ärendet.
    Under tiden som denna rättsprocess har pågått har PTS förnyat Postens tillstånd – med samma krav som tidigare. Nuvarande tillstånd löper ut den 30 september i år.

  Jan Åhman

  Not. Den samhällsomfattande posttjänsten innebär enligt PTS villkor framför allt följande:
  • insamling och utdelning av försändelser upp till 20 kg varje helgfri måndag - fredag. Expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas.
  • Minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran ska delas ut senast nästa arbetsdag. Minst 97 procent av breven ska delas ut inom tre arbetsdagar. För mätning av befordringstiden ska en gemensam EU-standard, EN 13850 tillämpas.
  • Priserna ska vara rinliga, öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade. Prisavsnittet är det mest omfattande i PTS villkor. De utförliga reglerna tar inte fasta på hur priserna ska göras så rimliga som möjligt, utan är till för att skydda CityMail och andra ev. russinplockare.
  • Länk till hela tillståndsvillkoret
  finns här!

  Tal hållet vid brevbärarmanifestationen den 26 maj i Stockholm

  (Låt mig börja med att presentera mig. Jag är sorterare på Årsta postterminal och sekreterare i fackklubben där. Jag är nu inne på mitt 45:e år i Posten och drygt 40 år som fackföreningsman. Jag vill betona detta mot bakgrund av innehållet i mitt tal!)

  Vi som kommer från brevterminalerna i Stockholm, Årsta och Tomteboda, stöder helhjärtat den manifestation som brevbärarna har tagit initiativet till. Dels av det självklara skälet att vi är kamrater och organiserade fackföreningsmedlemmar och då stöder man varandra. Men också därför att även vi drabbas av den politik som postledningen och de som har tillsatt dem utsätter oss för.
    Jag ska nämna två exempel från vår del av Posten.
    I en tid när brevvolymerna går ner har ledningen satsat på två stora skrytprojekt genom att bygga nya terminaler i Hallsberg utanför Örebro och Rosersberg norr om Stockholm. Vi som drabbas av de här projekten har begärt att få se kalkylerna för dem, men förvägrats detta. Vi ifrågasätter nämligen de vinster man säger sig göra både vad gäller ekonomi-, miljö- och logistik. Det enda, som vi med säkerhet vet, är att konsekvenserna för personalen kommer att bli kännbara. Många kamrater kommer att göras arbetslösa i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Västerås och Karlstad och de som får stanna kvar får finna sig i att än en gång rivas upp ur arbetsgemenskapen och skyfflas runt som boskap mellan olika terminaler. Man har också angett en mycket obehaglig ton genom att i inledningen av den här omstruktureringen förnedra våra kamrater på Tomtebodaterminalen genom att frångå tidigare praxis vid omflyttningar, svika givna löften och uppträda som brännvinsadvokater när ingångna avtal ska omsättas i praktisk handling.
    För det andra så drabbas vi naturligtvis – jag måste tyvärr använda ordet naturligtvis! – också av de sedvanliga sk budgetmässiga årliga nerdragningar som sätter produktionen i fara och lappas ihop med hårdare arbetsförhållanden för oss i personalen och ett allmänt småfifflande på det sätt som brevbärarna beskriver från sin vardag.

  Demonstranter, mötesdeltagare!
  Det är snart 20 år sedan omregleringen inleddes för Postens del. Man brukar ju tala om avregleringar, men det är egentligen ett felaktigt ord. Man har ju inte tagit bort reglerna utan bara skrivit om dem. Och lagt till en massa nya regler – och den som inte tror mig kan ju roa sig med att läsa igenom den svenska postlagstiftningen och framför allt EU:s postdirektiv och alla andra lagar och direktiv och beslut och domstolsdomar etc, etc, som numera reglerar postverksamheten i Sverige och Europa.
    När dåvarande Affärsverket Posten bolagiserades i början av 90-talet och det förnuftiga brevmonopolet reglerades bort så gjordes det av framför allt två skäl. För det första skulle de stora kunderna ges lägre avgifter och för det andra privata kapitalägare ges möjlighet att berika sig även på postverksamheten.
    Kalaset har betalats av oss som gör jobbet och av den stora massan av mindre privat- och företagskunder. Vi har fått sämre anställningsvillkor och de har fått ett dyrare porto och får finna sig i en sämre service. Den svenska Postens kvalitet ligger ännu på en hög nivå – i alla fall om vi håller oss till det som mäts och om vi bortser från småfifflet. Men det sker på bekostnad av en alltmer sliten och missnöjd personal. Det visar sig inte bara genom att vi samlas här idag, utan också i företagets egna mätningar av personalens trivsel.

  Demonstranter, mötesdeltagare!
  Vi är ju egentligen väldigt många, det är ju vi som är de 99 procenten!
    Men de som styr det här landet och länderna runt ikring oss, ja hela världen, har idag en nästintill total kontroll. De inte bara äger kapitalen, de har också ett grepp om hela propagandaapparaten – och de allra flesta politiker är deras folk. De är fast beslutna att fortsätta omregleringspolitiken, låt oss inte ha några illusioner om den saken. Vi har bara sett början än!
    De har placerat sitt folk i ledningen för vårt företag, det företag som vi anser borde vara och drivas som en statlig institution med ansvar för samhällsservicen inom brev- och paketområdet och inte som en källa för riskkapitalister och andra kapitalägare att berika sig på. Vi har nu begåvats med börsfähiga chefer som är konsulter från Mc Kinsey, Chief Investor relations och annat löst folk med 10-miljonerslöner. De jobbar nu för att på olika sätt lämna över det som är av intresse till privata kapitalägare, även om vi idag inte vet exakt HUR det kommer att gå till.
    Det är deras uppdrag.
    Vårt uppdrag är att slå vakt om Posten som ett serviceföretag i allmänhetens tjänst – med justa arbetsvillkor för oss som gör jobbet. Vi har våra fackföreningar, och de ska vi vara rädda om. Samtidigt måste vi även här vara tydliga med att vi vill ha folk i toppen som ser saken på samma sätt och som slutar upp med att vurma för EU och den fortsatta omreglering som EU står för. Inga fler Vanja tack, som gråter när det svenska folket röstar emot EMU!
    Vi har tyvärr få politiker som stöder oss. Den eller de som deltar här idag är undantagen som bekräftar regeln. De andra är nästan alla för en fortsatt omreglering till kapitalägarnas fördel inom alla områden där det går att krama ur litet profit. Vad det gäller den sittande regeringen så är det väl knappast någon här som har några illusioner, de hjälper ju bara sin kompisar. Många sätter nu istället sitt hopp till en man vid namn Stefan Löfvén. Gott! Men låt oss då säga till honom att nu får det vara ett slut på den här f-de omregleringspolitiken, och du ska hjälpa oss med det!

  Demonstranter, mötesdeltagare!
  Vi är ju faktiskt 99 procent och de andra bara 1 procent!
    Låt mig därför avsluta med att citera New York Metro Area Postal Union, som organiserar terminalarbetarna i New York.
    När de i november i fjol uttalade sitt stöd för Occupy Wall Street-rörelsen och fördömde myndigheternas hårda tag mot demonstranterna sade de så här: "Occupy Wall Street går i spetsen för den folkliga rörelse som kräver rättvisa och utkräver ansvar, det är mer än en fysisk plats, det är en idé som inte kan stoppas".

  Låt därför vår demonstration, och de krav vi ställer i den, växa till en idé som inte kan stoppas!
  Rykten kring Bring/CityMail

 • Enligt Dagens Industri är CityMails framtid osäker. Företaget täcker idag visserligen 54 procent av hushållen i Sverige, men går fortfarande med stora förluster. I slutet av februari sparkades vd:n på grund av oenighet med ägaren, Norska Posten/Bring om "affärsstrategiska frågeställningar".
    Danska CityMail stängdes ner för två år sedan pga skenande förluster.
    Nu är alltså frågan hur det blir i Sverige. Om även Bring ledsnar på förlustmaskinen CityMail (liksom Royal Mail gjorde) ska det bli mycket intressant att se vad som händer.
    Vid två tidigare konkurser gick regeringarna in och räddade företaget. Efter den första konkursen 1992 forcerade den dåvarande borgerliga regeringen fram den lag som tog bort brevmonopolet. Detta för att andra investerare än Bror Anders Månsson skulle vilja gå in med kapital i bolaget.
    Nu hjälpte det inte så länge, 1995 var det dags för en andra konkurs. Regeringen uppdrog då åt Posten att köpa 75 procent av bolaget för att hålla det vid liv tills man bestämt sig för hur man skulle fortsätta omrgleringspolitiken. De nyttiga idioterna inom Postens ledning satte omedelbart igång hjärnhalvorna och föreslog bland annat att man skulle dela upp A- och B-posten och hantera B-posten i ett bolag gemensamt ägt av Posten (90 procent) och CityMail (10 procent).
    Nu blev det inte så, den gången, utan privata investerare gick återigen in i bolaget. Förlusterna fortsatte emellertid och räddningen den tredje gången blev brittiska Royal Mail och när de ledsnat kom den fjärde riddaren i skepnad av norska Posten.
    Och nu har kanske även de ledsnat och vi får se vad man tänker hitta på den femte gången. Tills dess kan vi konstatera att de som hittills har tjänat pengar på CityMail är Bror Anders Månsson, som lyckades göra sig en rejäl hacka för egen del. Men också de stora kunder som lyckats pressa sina kostnader med hjälp av omregleringen i allmänhet och CityMail i synnerhet. Det är självklart dessa starka intressen som regeringen i första hand kommer att värna om vid hotet om en ny eventuell konkurs eller mer ordnad nedläggning.

  (April 2012)

  Postens bokslut 2011
  Det bidde trots allt en resultatdag!

 • PostNords omsättning sjönk 2011 med drygt två miljarder till 39,5 miljarder SEK. Att omsättningen minskar beror framför allt på de sjunkande brevvolymerna, 12 procent ner i Danmark och 3 procent i Sverige. Trots detta är det fortfarande brevverksamheten i allmänhet och den svenska i synnerhet som håller uppe företagets siffror på rätt sida om strecket. Rörelseresultat för koncernen uppgick för helåret till 1,6 miljarder (1,2 miljarder efter finansnetto och skatt); av dessa 1,6 miljarder kommer 890 miljoner från Meddelande Sverige. Det innebär att Meddelande Sverige står för 39 procent av omsättningen men bidrar med 57 procent av vinsten.
    Utdelningen till ägaren har i år sänkts till 368 miljoner (från 1 miljard 2010).

  Låter mycket
  En vinst på 1,6 miljarder låter mycket, men på en omsättning på nästan 40 miljarder motsvarar det knappt 4 procent. Om nu PostNord vore det vi borde vara, en statlig institution med ansvar för samhällsservicen inom brev- och paketområdet, vore detta ett fullt tillräckligt överskott. Det skulle ge utrymme för nödvändiga investeringar och samtidigt innebära en viss marginal inför den besvärliga situation som de sjunkande brevvolymerna innebär. Men nu är situationen en annan. Enligt politiska beslut har omreglerarna – på samma sätt som inom andra omreglerade områden – sett till att försvåra upprätthållandet av en acceptabel samhällsservice. Dels genom att avskaffa ensamrätten till brevbefordran, dels genom att göra Posten till ett aktiebolag. Ombildningen till aktiebolag gjordes dessutom på ett sådant sätt – genom att vältra över den upparbetade pensionsskulden på bolaget – att företaget under ett antal år balanserade på konkursens brant och kom på efterkälken när det gäller investeringar i bland annat maskiner.

  Börsintroduktion
  Men dessutom är det ju så att man i aktieägaravtalet med den danska staten skrev in att PostNord ska börsintroduceras. Nu satte den svenska riksdagen förra året en käpp i hjulet genom att en majoritet bestående av s, v, mp och sd förbjöd regeringen att sälja ut fler statliga bolag. Trots det arbetar företagsledningen för att förbereda företaget för en börsintroduktion och tänkt försäljning av hela eller delar av företaget. Man är nu så fräcka att man – naturligtvis med regeringens goda minne – har tagit in det som en av huvudpunkterna i sin nya koncernstrategi:

  "För det tredje ska koncernen etablera förutsättningar för en börsnotering av PostNord och ge beredskap inför ett eventuellt ägarbeslut i denna riktning"

  Det innebär naturligtvis att man förutom de åtgärder som måste vidtas för att upprätthålla servicen och möta sjunkande brevvolymer dessutom vill skapa utrymme för en vinst som behagar de internationella s.k. riskkapitalbolagen. Eller Deutsche Post. Eller någon annan internationell storspelare som kan tänkas vara intresserade av exempelvis logistikdelen.  SEKO Postens ordförande tillika koncernstyrelseledamoten Alf Mellström och PostNords vd Lars Idermark vid SEKO Postens konferens den 27 september 2011.

  Börsfähiga ledare
  Man har ju därför också – vilket affärspressen noterat – riggat företagsledningen med folk som är – för att använda ett uttryck som används i dessa kretsar – börsfähiga. Man har anställt en Chief Investor Relations, som, får man anta, ska arbeta mot tänkta investerare. Den nyrekryterade koncernstrategichefen Annemarie Gardshol kommer närmast från Gambro och har tidigare varit managementkonsult hos Mc Kinsey, vilket får sägas vara en högst tvivelaktig merit. Den vice vd och Chief Financial Officer som rekryterades i höstas, Mats Lönnqvist, är konsult, anställd i sitt eget konsultbolag – med honom själv som ende anställd. Etc.
    Jag kan inte uttala mig om kompetensen hos de damer och herrar som nu har satts att leda företaget. Eftersom de exempelvis inte har genomskådat de Falkenmark / Brännströmska projekten i Hallsberg och Rosersberg kan man undra, men förhoppningsvis håller de åtminstone genomsnittsnivå.

  Omreglerade
  Det intressanta är det uppdrag som de har fått och som kapitalägarna och dess politiker har beslutat. Det är detsamma som för alla de andra omreglerade samhällsfunktionerna: försämra servicen för vanligt folk och gör den dyrare, urholka anställningsvillkoren och arbetsförhållandena för oss som gör jobbet och gör det lönsamt för kapitalägarna och kretsen kring dem att ta över hela eller delar av verksamheten eller på andra sätt berika sig på den. Det är, exempelvis, en god affär att avskeda 1000 sorterare och brevbärare och istället anställa fler direktörer med 10-miljonerslöner och göda en hop med försäljare och aktiemäklare och reklamare och annat löst folk!

  De lydiga
  Den här bilden är ju så uppenbart skev, att enbart de som tjänar på den kan bejaka den. Dessa 1 procent, som Occupy-rörelsen definierat dem, har emellertid en sådan makt idag att vi som tillhör de 99 procenten låter dem fortsätta att montera ner den ena samhälsservicen efter den andra. Att de kan göra det – och dessutom i stort sett fredligt – beror naturligtvis på deras totala kontroll över propagandaapparaten och de lydiga politikerna, lydmedia – och även lydfackliga för den delen.
    Men det bidde ju trots allt en resultatdag till oss 99-procentare!

  Omregleringspolitiken:
  Bror Anders svindlande affärer

  Syftet med omregleringspolitiken och privatiseringarna, oavsett om de är purvenska eller EU-stylade, är att enskilda kapitalägare och deras närmaste ska berika sig. I dagarna avslöjas hur det ena s.k. "riskkapitalbolaget" efter det andra gärna lägger under sig den ena samhälleliga verksamheten efter den andra -- gärna skattefinansierade -- och därefter skickar vinsterna ut ur landet. Man gör det med ganska enkla men fiffiga metoder som att "låna" av ett moderbolag utomlands och sedan betala skyhöga räntor till detta, alltså till sig själva. På det viset undgår man beskattning i Sverige.
    Bror Anders Månsson körde en egen och ännu sjaskigare variant när han sålde sin andel i CityMail. Regeringarna har som bekant hjälpt honom under resans gång, men som tur är hade Skatteverket en mer oväldig syn på hans affärer.

 • Efter år av förluster och ett par konkurser sålde grundaren och huvudägaren Bror Anders Månsson år 2000 en majoritetspost i CityMail till brittiska Royal Mail. Avsikten var att de senare skulle ta över hela bolaget. Britterna ledsnade dock snart på de röda siffrorna och redan i december 2001 sålde de tillbaka sin andel av bolaget till Månsson. Han fick betala 1 pund (idag ca 11 kronor) för aktierna. Det var säkert ett relevant pris mot bakgrund av den urusla lönsamheten. Fortsättningen på affären väckte emellertid intresse inte bara hos oss som granskar omregleringspolitiken inom postområdet – även Skatteverket hade ögon på affären.
    Bror Anders sålde nämligen snabbt aktierna vidare till norska Posten. De fick i första steget betala 145 miljoner för aktier som Månsson alltså betalat 1 pund för! Affären genomfördes i två steg; sammanlagt beräknas vår hjälte enligt Skatteverket ha tjänat 203 miljoner på affären.

  Lysande affär
  Jag kommenterade den lysande affären i Facktuellt 2002, men då ur ett annat perspektiv. Det var nämligen så att egentligen var det inte Bror Anders som hade återköpsrätt till aktierna i det fall Royal Mail ville sälja dem; den hade bolaget City Mail Group, som formellt ägt CityMail (och fortfarande hade en del av aktierna kvar). CMG överlät emellertid återköpsrätten till Bror Anders Månsson som därigenom personligen kunde tillgodogöra sig vinsten när aktierna såldes vidare till norrmännen. Andra aktieägare i bolaget snuvades därmed på sin del av förtjänsten och krävde därför att Månsson inte skulle beviljas ansvarsfrihet vid bolagsstämman – vilket han naturligtvis fick, han var ju majoritetsägare!

  Slippa skatt
  Det som jag och andra kommentatorer då inte kände till, men som Skatteverket hållit koll på, är att Bror Anders försökte slippa ifrån skatt på reavinsten. Skattmasen krävde honom på 84 miljoner i skatt, vilket vår Månsson bestrider. Han upprättade nämligen i samband med de brittisk-norska affärerna ett kontrakt med en kompis som bor i Storbritannien; enligt kontraktet hade han sålt aktierna till honom.
    Poängen var den att man slipper skatt på sådana här affärer om man är skriven i Storbritannien. Skatteverket hävdar att kontraktet är ett skenavtal vars enda syfte är att Månsson ska slippa skatt.
    Glädjande nog beslutade Kammarrätten i augusti, ärendet har vandrat vidare ditupp, att Månsson ska upptaxeras med de 203 miljonerna och betala skatt för dessa. Därutöver ska han också betala ett 40-procentigt skattetillägg.

  Spekulanter
  Jag ska inte påstå att alla som sysslar med omregleringsaffärer har lika rymliga samveten som Bror Anders Månsson. Men poängen är bland annat att omregleringspolitiken – helt i onödan! – lämnar ut även centrala samhällelliga funktioner till privata spekulanter av den här typen.

  Tidigare artiklar om Bror Anders och omregleringsplitiken finns HÄR!

  Free counter and web stats