Postpolitiska artiklar - 7
Postens resultat
Oförändrad vinst trots sjunkande volymer och förluster i paketnätet

Postens resultat för årets första nio månader uppgick till drygt en miljard, 1.150 Mkr. Då ingår dock en realisationsvinst på 436 Mkr som härrör från överföring av fastigheter till pensionsstiftelsen. Drar man ifrån denna så uppgår vinsten för hela koncernen till 714 Mkr, vilket är 19 Mkr bättre än samma period 1997.
  Det totala rörelseintäkterna uppgick till 17,7 miljarder vilket är en miljard mer än förra året.
  Som vanligt är det Posten Brev som drar det tyngsta lasset. Brevs rörelseintäkter uppgick till 10.621 Mkr, vilket genererade en vinst på dryga miljarden, 1.072 Mkr (854 Mkr föregående år). Volymerna har minskat under perioden med ca 1,5 procent för adresserade brev. Att resultatet trots detta kunnat hållas kvar på samma nivå anges bero på ökad produktivitet, bl.a. genom färre antal anställda, och en positiv nettopriseffekt om cirka en procent.
  Anmärkningsvärt är Logistiks resultat. På en omsättning på 2.437 Mkr redovisar man en förlust på 113 Mkr (33 Mkr) - en försämring med 150 miljoner. Kostnaderna i samband med starten av det nya paketnätet anges som främsta orsak.
  Kvaliteten ligger fortsatt på en hög nivå. Enligt Postens mätsystem kom i genomsnitt 97,3 procent (97,0) av breven fram i tid. International Post Corporation:s mätningar har Sverige den bästa kvaliteten inom EU för såväl ankommande som avgående 1:a klassbrev (mätt mot målet som är två dagars befordringstid).

Jan Åhman

Sämre än väntat för CityMail


Skyller på osäkerhet om utfallet i zonprismålet

CityMail gjorde förra året en förlust på ca 90 miljoner. Vid börsintroduktionen i våras lämnade styrelsen en prognos som innebar ett nollresultat för 1998. Inför niomånadersrapporten, som presenteras den 13 november, har bolagsledningen förvarnat om lägre intäkter och sämre resultat än planerat. Man räknar nu med en förlust på ca 40 miljoner för hela 1998. En optimistisk prognos kan det tyckas, eftersom resultatet för jan - sept redan är uppe i drygt 44 miljoner minus! Anledningen till att man tror att förlusten ska stanna vid 40 miljoner är att kassaflödet uppges löigga på plus fr.o.m. augusti i år.
  Bolagsledningen förklarar (bortförklarar?) det försämrade resultatet med kundernas osäkerhet inför Marknadsdomstolens beslut i det s.k. zonprismålet.
  Zonprismålet har sin upprinnelse i att Posten för två år sedan hos Konkurrensverket begärde tillstånd ("ickeingripandebesked") för att tillämpa geografiskt skilda priser. Så smånigom utkristalliserades en prislista med två zoner där den ena består av de 19 största orterna Sverige och den andra zonen övriga landet. Företagssändningarna inom den 19 största orterna skulle få ett lägre pris. Konkurrensverket förbjöd Posten att tillämpa zonpriserna. Ärendet gick vidare till Stockholms tingsrätt som i mars i år upphävde Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket överklagade Tingsrättens dom till Marknadsdomstolen, som väntas komma med ett beslut i början av november.
  Om Marknadsdomstolens beslut går i postens riktning, kommer det att sätta press på CityMail. Sannolikhet behöver bolaget i så fall ytterligare nytt kapital. Nu har man ju skaffat sig starka vänner; bl.a. har två stora brittiska aktörer skaffat sig betydande aktieposter i företaget. Henderson Investors är nu uppe i 16 procent av kapitalet och Royal Mail International har åtminstone tio procent. Det sistnämnda företaget (dotterbolag till kungliga brittiska posten!) har dessutom sin VD i CityMails styrelse.
  Kanske är de beredda att satsa ytterligare. Om inte så ställer säkert regeringen upp. Poängen med CityMail är ju nämligen att det är en politisk projektil som skickats in på den svenska postmarknaden för att spränga sönder en väl fungerande samhällelig postservice i statlig regi, lämna över det profitabla åt profitörerna, förbilliga för de stora och fördyra för de små och - inte minst - försämra förhållandena för dem som utför jobbet. Att företaget dessutom är en lönsam födkrok för några bakåtkammade direktörer gör inte saken sämre - det ingår i affärsidén!

Jan Åhman

 • Läs också min kommentar till marknadsdomstolens dom!

  Göte Bernhardsson ny ordförande i Postens styrelse

  Björn Rosengren tillsattes som ordförande i Postens styrelse så sent som i juni i år . Han blev inte gammal i gården; i och med att han tillträdde som näringsminister i den nya regeringen måste han självklart lämna uppdraget.
    Vid en extra bolagsstämma den 6 november kommer Göte Bernhardsson att utses till ny ordförande. Bernhardsson var tidigare chef för Arbetsmarknadsstyrelsen. Idag är han landshövding i Västra Götalands län.

  /JÅ  Ulf Dahlsten säger upp sig!

  Dahlsten har "sagt upp sig" och lämnar VD-posten den 31 augusti nästa år. I ett brev till alla anställda berättar han en vacker historia om familjen som ett av skälen till att han tänker avgå. Man kan bara hoppas att den är sann. För det andra hänvisar han till att han suttit som chef i tio år och att det kan räcka.
    I en bilaga till Postens pressmeddelande beskrivs Postens utveckling under Dahlstens tid som chef. Man skriver där att "portot för företagen är dock troligen Europas lägsta på stora sändningar". Det kan sägas vara en mycket bra sammanfattning av de senaste tio årens svenska postpolitik, oavsett vilken regering som regerat. Dahlsten har verkställt ordern!
    Jag beskrev den svenska postpolitiken och Dahlstens roll i en artikel som skrevs för Facktuellt 1995. Den finns HÄR!

  Jan Åhman

 • SEKO-magasinet om Dalstens avgång. Åke Kihlberg ger Dahlsten några ord på vägen.

  Dahlsten sitter kvar med höjd lön

  Jag förutspådde i ett tidigare nummer av Facktuellt att Dahlsten skulle falla: Man offrar Dahlsten, som är en man utan vänner, för att kunna fortsätta bolagiseringen med allt vad det innebär av sämre service och försämrade villkor för oss anställda, skrev jag i juninumret.
    Nu är valet över, den nya poststyrelsen tillsatt - och Dahlsten sitter kvar. Med höjd lön; han fick sina 180.000 till slut. I månaden.
    ag hade alltså fel, Dahlsten har vänner som tänker på honom, även i den nya regeringen. Kanske är det inte så konstigt. Det är inte bara det att Dahlsten har rätt partibok, han har också ett förflutet i tidigare (s)-regeringar. Låt oss se vad han uträttade där!

  *****

  Posten har låtit två journalister skriva en historik över hur brevmonopolet avskaffades och Posten bolagiserades. De fyra stegen, som häftet kallas, är en läsvärd skildring av vad som faktiskt hände fram till riksdagsbeslutet i december -93. Det intressantaste avsnittet i boken är det där Dahlsten med egna ord beskriver sitt mullvadsarbete innan han blev generaldirektör i Posten:

  "Som statssekreterae i Kommunikationsdepartementet förde jag efter samråd med Bertil Zachrisson 1987 fram förslaget om att avreglera posten. Resultatet blev Post- och teleutredningen...Under min statssekreteratid arbetade jag med att hitta former för att kunna förändra affärsverken ... Det visade sig vara hopplöst att utveckla affärsverksformen ... Det var betydligt enklare att utgå ifrån aktiebolaget, den enhet som var byggd på marknaden..."

  Osv... Bertil Zachrisson var vid den här tiden Gd för Posten. När han tvingades avgå 1988 (efter en "lägenhetsaffär") gick jobbet till Dahlsten. Kommunikationsministern (Georg Andersson (s)) utsåg sin statssekreterare till chef för Postverket; han bör rimligen ha känt till vilka idéer som rörde sig i huvudet på den nye generaldirektören. Man kan nog säga att Dahlsten fick jobbet med uppdrag att omvandla Posten.
    Och det gjorde han. Post- och teleutredningen, som var en parlamentariskt sammansatt utredning, mynnade ut i ett jaså. Den tog inte ställning, utan menade att frågan om avreglering skulle samordnas med EU:s ställningstagande.
    Kommunikationsdepartementet var inte nöjd med utredningens passande utan skrev en ny rapport, som - trots att man, i likhet med alla andra utredningar, konstaterade att Posten fungerade alldeles utmärkt som affärsverk under brevmonopolet - förespråkade att brevmonopolet skulle avskaffas och Posten entrep renadiseras. Inte heller Postens ledning - med Dahlsten i spetsen - brydde sig om den parla mentariska utredningens slutsatser utan arbetade frenetiskt vidare mot avreglering och bolagisering. De hade inte ens tid att invänta remissvaren på departementets rapport utan skrev själva till regeringen i november 1991 och begärde att få bolagisera Posten vid årsskiftet 92/93.
    EU:s grönbok om posttjänster kom i maj -92. Enligt denna skall ett noggrant definierat brevmonopol finnas kvar, ungefär av den typ som vi länge haft i Sverige. Men den här gången passade inte EU:s regler, som man annars så gärna hänvisar till. Istället togs ungefär samtidigt i riksdagen de första besluten om att avskaffa brevmonopolet och bolagisera Posten. Nu var det ny regering så den här gången reserverade sig (s) mot besluten i riksdagen.
    Sedan vet vi hur det gick. Brevmonopolet avskaffades den 1 januari 1993 och Posten bolagiserades den 1 mars 1994.

  *****

  "Det är en märklig upplevelse att läsa de utredningar som ligger till grund för de stora förändringar som nu genomförs i Posten. Samtliga konstaterar de nämligen att det svenska Postverket fungerar alldeles utmärkt väl, hur man än mäter.
    Trots detta slutar de alla med att skriva ut recept som om patienten vore dödssjuk!"

  skrev jag i Facktuellt 4/1993. Och så var det ju! De utredningar som gjordes kom alla fram till att "Posten befordrar brev till låg kostnad och hög tillförlitlighet" liksom att det skulle bli dyrare om man släppte in "flera aktörer för lokal- och riksbefordran av brev". Men varför ordinerade då de styrande denna giftblandning? Så här besvarade jag den frågan i samma nummer av Facktuellt:

  Man kan efter den här genomgången fråga sig om de som fattar besluten om Postens bolagisering etc är idioter. Det är de naturligtsvis inte. Frågan är bara vilka intressen de företräder. Den hästkur som de styrande nu skriver ut till ett friskt företag blir obegriplig om man inte ser den mot bakgrund av samhällsutvecklingen i stort de senaste åren. Marknadsekonomin är inne i sin värsta kris på flera decennier. De stora svenska exportkapitalen, vars intressen styr det här landet, slåss på liv och död på världsmarknaden. Alla resurser ska nu frigöras för att stötta dem. Därför får vi offra inte bara pensioner och sjukförsäkringar - utan också postservicen och anställningsvillkoren för oss som utför den.
    Därför bolag - med sämre service, sämre avtal och med fler entreprenader.

  Den bedömningen står sig! Trots att vi som - enda? - resultat av kampen mot bolagiseringen i stort sett fick behålla de gamla avtalen. Men dessa avtal gäller bara fram till den sista juni i år, något som vi bör ta med i den fackliga planeringen inför våren!

  *****

  Mot den här bakgrunden är det inte så konstigt att Dahlsten får sitta kvar - och rikligen belönas för sina insatser. Han har utfört det uppdrag som han tillsatts för att utföra. Det som nu hotar hans ställning är om det starka missnöjet bland kunder och personal med postens utveckling kvarstår. Då kan man, som jag trodde i min juniartikel, bli tvugna att avskeda honom för att kunna fortsätta bolagiseringen.

  Jan Åhman

  De fyra stegen - En bok om Postens förändring kan beställas från Koncernstab Kommunikation, tel 781 10 00.

  (Facktuellt 1/1995)  Försämrat halvårsresultat för Posten

  Postens resultat första halvåret 1998 uppgick till 880 miljoner efter finansiella poster. Föregående års resultat för samma tid uppgick till 420 miljoner. För helåret beräknas en vinst på 1.055 mkr. Efter skatt blev resultatet 634 mkr (302).
    I resultatet ingår en realisationsvinst på 436 mkr i samband med överföring av fastigheter till Postens pensionsstiftelse.
    Drar man ifrån denna realisationsvinst blir resultatet för första halvåret 198 mkr, vilket är en kraftig försämring jämfört med föregående år.
    Vinstutvecklingen var, enligt halvårsrapporten, god fram t.o.m. första kvartalet i år. Försämringen under andra kvartalet uppges bero på minskade volymer inom Brev, Logistik och Utrikes, men också "ökade kostnader av engångskaraktär". Dessa sägs bestå i "inkörningskostnader" (!!!) i samband med det nya logistiknätet samt affärsutvecklingskostnader, främst inom Postgirot. Man hänvisar också till det nya löneavtalet, vilket - snällt sagt - får anses vara en dålig ursäkt med tanke på hur billigt det blev. Dessutom har medelantalet anställda minskat med 1.171, vilket uppges motsvara 180 mkr i lägre personalkostnader.
    Noteras kan också att av den totala vinsten på 880 mkr (före skatt) bidrar Posten Brev med 712 mkr! Brev är fortfarande den ekonmiska jätten inom Posten, med sina dryga 7 miljarder i intäkter (av totalt 12 miljarder).
    Kvaliteten inom Brev fortsätter att öka. Efter raset som den skandalösa brevnätsstarten orsakade är andelen brev i tid nu uppe i 97,5 procent, vilket är det bästa resultatet sedan mätningarna började.

  Jan Åhman

  CityMail: Ökad omsättning och fortsatta förluster.

  Enligt CityMails halvårsrapport (jan - jun 1998) ökade bolagets fakturering med 35 procent till 156 miljoner under första halvåret i år (116 miljoner förra året). Resultatet (efter finansiella poster) uppgick till -29,4 miljoner, vilket är en förbättring jämfört med föregående års -43,2 miljoner under motsvarande period.
    Bolaget gjorde en nyemission om 100 miljoner i början av sommaren, samtidigt som bolaget introducerades på Stockholms Fondbörs O-lista. Flera utländska investerare är nya stora aktieägare. Störst uppges Henderson Investors Ltd vara (Henderson är en brittisk aktiefond god för sådär 200 miljarder kronor!). Det brittiska postverket, Royal Mail, har köpt drygt tio procent av aktierna i CityMail.
    Enligt halvårsrapporten planerar CityMail en "utveckling av tjänster för internationell post tillsammans med brittiska postverket". Inrikes kan man notera att företaget slutit ett entreprenadavtal med Wisby Mail för distribution på Gotland.
    Volymsiffror för antalet försändelser redovisas tråkigt nog inte i halvårsrapporten. Däremot uppges antalet "årsanställda" uppgå till 910 (836).

  Jan Åhman
  Royal mail köper in sig i CityMail

  Enligt uppgift i SvD den 9/7 har Royal Mail köpt 800.000 aktier i CityMail. Det mostvarar 11,7 procent av kapitalet och 12,1 procent av rösterna i bolaget.

  EU:s direktiv om posttjänster:

  Fortsatt liberalisering - men monopol garanterar servicen

  Den 15 december förra året antog EU - efter flera års förhandlande - det direktiv som reglerar posttjänsternas utveckling inom gemenskapen: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG, av den 15 december 1997, om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, som det så pampigt heter när direktivet publiceras i de Europeiska gemenskapernas officiella tidning (21.1.98)!
    Eftersom vi numera har det tvivelaktiga nöjet att tillhöra EU så gäller direktivet också för oss; det är därför av intresse att studera det litet närmare.


  *****


  Ta exemplevis den samhällsomfattande posttjänst, som inleder den nya svenska postlagen! Det begreppet har hämtats från EU-direktivet:

  Medlemsstaterna skall säkerställa att användarna har tillgång till samhällsom fattande tjänster som inbegriper stadigvarande tillhandahållna posttjänster av fastställd kvalitet inom hela territoriet till rimliga priser för samtliga användare"

  Den samhällsomfattande posttjänsten ska enligt EU-direktivet uppfylla minst följande krav:

  • Expeditions- och insamlingsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas.
  • Varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska det göras minst
   - en insamling
   - ett överlämnande vid varje fysisk eller juridisk persons bostad eller hemvist eller - i undantagsfall - vid lämpliga anläggningar.
  • Insamling, sortering, transport och utdelning ska omfatta postförsändelser som väger högst 2 kg.
   - Insamling, sortering, transport och utdelning av postpaket som väger högst 10 kg (inrikes) och 20 kg (ankommande utrikes).
   - Rekommenderade och assurerade försändelser
  • Priserna måste vara rimliga och ge samtliga användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls.
     Priserna måste grunda sig på kostnaderna. Medlemsstaterna får besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet.
     Avgifterna måste vara klara och tydliga och ickediskriminerande.
  • Medlemsstaterna skall säkerställa att normer för kvaliteten på den samhällsomfattande tjänsterna bestäms och offentliggörs i syfte att garantera postservice och hög kvalitet.
     Kvalitetsnormerna skall särskilt riktas in på befordringstider samt tjänsternas regelbundenhet och tillförlitlighet.
     Medlemsstaterna fastställer själva normer för inrikes tjänster.
     Däremot fastställer EU normerna för "gränsöverskridande tjänster" som det heter i direktivet. I direktivet fastställs som "mål" att 85 procent av utrikesförsändelserna (normalbrev och motsvarande för paketen) skall ha 0-3 befordran och 97 procent ska vara framme inom fem dagar.


  *****


  Hur ska då den samhällsomfattande posttjänsten betalas? Ja, enligt den svenska avregleringspolitiken så är det "Posten" som ska stå för fiolerna - dvs. vissa kunder och vi i personalen!
    EU tillåter faktiskt - än så länge - en rimligare lösning!
    Enligt EU-direktivet är det tillåtet att låta den operatör som åtar sig (åläggs!) de samhällsomfattande tjänsterna ha monopol (man använder faktiskt det ordet, som ingen i Sverige längre vågar ta i sin mun - inte ens våra fackliga representanter!) på normalbrev som väger upp till 350g och med ett porto som är högst fem gånger lägsta normalbrevsporto. Observera att monopolet är tillåtet även för direktreklamsförsändelser och gäller både inrikes och utrikes försändelser.
    Dessutom är det tillåtet att inrätta en "kompensationsfond" "för att säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna skyddas". Pengarna ska användas till att kompen sera den som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna om den skyldigheten utgör en"orättvis ekonomisk belastning". Fonden ska finansieras genom att de som beviljas tillstånd att utöva posttjänster avkrävs "ekonomiskt bidrag" till fonden.

  Som bekant uttnyttjar de svenska lagstiftarna ingen av dessa möjligheter för att kompensera Posten, som, enligt riksdagsbeslutet, kommer att åläggas att utföra den samhällsomfattande posttjänsten.


  ******


  Man ska självfallet inte ha några illusioner om EU och EU:s postpolitik. Direktivet anger att EU:s väg är en "fortsatt gradvis liberalisering av postmarknaden". Senast den 1 januari år 2000 ska man fatta beslut i den riktningen och besluten ska vara genomförda senast den 1 januari år 2003. Det gäller främst en översyn av vikt- och prisgränserna och liberalisering av reglerna för utrikesförsändelser och direktreklam.
    Men det intressanta är att man samtidigt också säger att den fortsatta liberaliseringen ska ske under "kontrollerade former" och med "beaktande av utvecklingen, särskilt den ekonomiska, sociala och tekniska utveckling som har ägt rum fram till dess samt med beaktande också av den ekonomiska situationen för den eller dem som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster".
    Säga vad man vill om den svenska postpolitiken, men man kan knappst påstå att den skett under kontrollerade former eller med beaktande av den ekonomiska situationen för Posten, som ju är den som hos oss ansvarar för den samhällsomfattande servicen!
    Och den nya postlagen befäster och snabbar på avregleringspolitiken ytterligare. Sverige är idag det mest avreglerade landet i världen när det gäller postservice. Den svenska regeringen - oavsett partifärg! - tänker behålla den tätpositionen. Man kan fråga sig varför. Svaret är antagligen att Sverige är extremt beroende av ett litet antal stora exportkapital som bestämmer alldeles för mycket i det här landet, inklusive postpolitiken. Det ligger i deras intresse - både snävt ekonomiskt och ideologiskt - att avreglera postmarknaden.
    Och då blir det så!
    Frågan är bara hur länge vi ska hänga med i det racet!

  Jan Åhman

  (Facktuellt 8/1998)