Statsanställdas Förbund/SEKO: Kongresserna - 4
1992 ÅRS EXTRAKONGRESS

1992 års extrakongress föranleddes av två saker. För det första - och det var ursprungligen det viktigaste skälet - var man tvungen att under kongressperioden höja medlemsavgiften. Orsaken till detta var att regeringen höjt, och planerade att än mer höja, egenavgiften till A-kassan. Eftersom a-kasseavgiften hittills ingått i medlemsavgiften hade höjningarna urholkat förbundets ekonomi.
  För det andra ville förbundsledningen få klartecken att fortsätta förhandlingarna med Transport och Sjöfolksförbundet om ett samgående.
  Kongressen blev kort (knappt två dagar) och jag fick aldrig tillfälle att besöka den. För första gången hade jag haft en reell chans att väljas till ombud genom att avdelningen i praktiken överlät nomineringen till regionklubbarna. Men då trädde detta skyddsnät in och jag ställdes återigen åt sidan.


Extrakongressen: Utredning om samgående med Transport och Sjöfolksförbundet

Förslag till ny organisation • Medlemsavgiften höjs

SF:s extrakongress den 18-19 november gav förbundsledningen klartecken att fortsätta diskussionerna med Transport och Sjöfolksförbundet om ett samgående. Organisationsutredningen presenterade sitt förslag om förbundets framtida organisation. Ett förslag som kan leda till stora förändringar om det genomförs. Till sist så beslutade kongressen att införa ett nytt avgiftssystem.

Det organisationsförslag som presenterades innebär en hel del nyheter. Kongressen avskaffas och ersätts av årsvisa "förbundsmöten". Regionkontor inrättas på tolv platser i landet. Regionkontoren skall vara gemensamma för alla branscher och bl a sköta den "lokala" administrationen av A-kassan, ett uppdrag som idag vilar på avdelningarna. Dessutom inrättas regionala branschkontor, som skall fungera som ett "förhandlingsstöd" för avdelningar och klubbar inom respektive bransch. Utredningen föreslår också att förbundet skall byta namn vid 1993 års kongress.
LO-kongressen
LO-kongressen 1991 föreslog att Statsanställda, Sjöfolks och Transport skulle ta upp överläggningar i syfte att undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förbund. Extrakongressen gav klartecken till förbundsledningen att fortsätta överläggningarna med de andra förbunden. Ett eventuellt beslut om samgående skall fattas av ordinarie kongress.
  Utredningens förslag (se presentation på nästa sida) skall nu diskuteras i klubbar och avdelningar inför nästa ordinarie kongress som äger rum i september nästa år. Förbundsstyrelsen har förlängt motionstiden för motioner om förslaget. Motionerna måste lämnas in på avdelningsexpeditionen senast den 8 februari. Dessförinnan ska de också ha diskuterats i klubbarna. Det är med andra ord bråttom!

Medlemsavgiften
Extrakongressens beslut om medlemsavgiften innebär ett par nyheter.
  Istället för procentuell avgift införs ett avgiftssystem med fasta avgiftsklasser. Dessutom friläggs A-kasseavgiften från medlemsavgiften (även om båda avgifterna också i fortsättningen redovisas i klump på lönebeskedet). Ändringen motiveras av flera skäl. Dels har det, i och med bolagiseringen av statlig verksamhet, blivit allt fler arbetsgivare som inte klarar procentuella avdrag i sina lönesystem. Dels kan den s k egenavgiften till a-kassan komma att höjas ytterligare, beroende på riksdagens beslut. Ett tredje skäl är slopandet av arbetsgivarinträdet vid sjukdom, som gjort det svårare för förbundet att inkassera rätt medlemsavgift - vilket också kan leda till att man blir utsstraffad. Under 1992 har förbundet tvingats att ta ur konfliktfonden för att täcka avgifterna till A-kassan, efter den senaste höjningen av egenavgiften.
Veta i förväg
Avdelning 3001:s ombud yrkade på kongressen att förbundets justering av medlemsavgiften skulle ske högst en gång om året. Däremellan skulle man själv få anmäla om inkomsten ändrades med mer än 1000 kronor i månaden.
  — Därigenom skulle man i förväg veta vilken medlemsavgift man har att rätta sig efter, säger Gun Jansson, kassör i regionklubben och ombud på kongressen.
  Kongressen avslog avdelningens yrkande och en automatisk justering av avgiften kommer istället att ske varje månad. Det nya systemet blir med andra ord inte särskilt "fast". Den enda verkliga nyheten blir därför för vår del att avgiften höjs med 20 - 40 kronor per månad, enligt tabellen på nästa sida.

(Facktuellt nr 4/1992)

2002 ÅRS FÖRBUNDSÅRSMÖTE


SEKO:s förbundsårsmöte
Ny förbundsordförande och stöd för Palestina

 • SEKO:s förbundsårsmöte den 16 maj valde Jan Rudén till ny ordförande. Rudén ersätter Sven Olov Arbestål, som avgår med pension under hösten. Stockholmsavdelningens ordförande Bjarne Isacsson var också nominerad som ordförande, men förlorade i omröstningen.
    Tomas Abrahamsson valdes till vice ordförande och Yvonne Hansson till sekreterare. Göran Olsson blir ny förbundskassör. Samtliga fyra valda arbetar som ombudsmän på förbundskontoret. Det tycks vara en förutsättning för att komma ifråga för de tyngsta uppdragen inom förbundet. Likaså att den socialdemokratiska partiboken är tillräckligt socialdemokratisk.

  SEGEL
  Förbundsstyrelsens majoritet avbröt för några veckor samarbetet med Elektrikerna och Grafikerna för att skapa ett nytt förbund. SEGEL-projektets "slutremiss" tillgodosåg inte några av SEKO:s kärnfrågor, fr.a. klubbarnas ställning som grundorganisation och den interna ekonomin i förbundet. Minoriteten i FS, däribland förbundsordföranden, ansåg att remissen skulle skickas ut i organisationerna.
    På förbundsmötet förelåg ett förslag att remissen skulle skickas ut som den var. Förslaget tillbakavisades. Istället fick den nyvalda förbundsstyrelsen i uppdrag att återuppta diskussionerna med de andra förbunden i syfte att återkomma med en remiss där SEKO:s hjärtefrågor tillgodoses.

  Ekonomin
  Förbundets ekonomi är ansträngd och bl.a. har det förekommit förslag att redan nu ta bort den subvention av A-kasseavgiften som ligger i medlemsavgiften. Det skulle innebära en höjning av medlemsavgiften. Istället har man så här långt valt att dra igång ett omfattande besparingsprogram. Nu kan avgiften ändock komma att höjas, beroende på att a-kasseavgiften i sig (som idag uppgår till 90 kr/mån) kan komma att höjas p.g.a. de ändrade - förbättrade och därmed dyrare för A-kassan - ersättningsreglerna.
    Årsmötet beslöt om oförändrad medlemsavgift.

  Uttalande om Palestina
  Det kanske bästa med dagens förbundsårsmöte var att man antog ett uttalande till stöd för Palestinas folk. Uttalandet återges härintill.


  Uttalande om Palestina antaget av SEKOs ärsmöte den 16 maj 2002 i Folkets hus, Stockholm
  Vi fackliga förtroendevalda har alltid kämpat för mänskliga rättigheter, demokrati och fred världen över och för folkens rätt till självbestämmande och deras rätt att leva i frihet. Det är med förtvivlan vi nu ser att stormakterna och deras regeringar samt de internationella institutionerna inte med full kraft driver hela nationers och folks kamp för de mänskliga rättigheterna. Det gäller idag särskilt det lidande, som det palestinska folket är utsatt för. De är utkastade från sitt land sedan *ar 1948 och förvägras rätten att återvända. De är offer för ett fortgående utrotningskrig.

  Därför deklarerar SEKO att vi mer än någonsin står för försvaret av folkens rättigheter, det palestinska folkets rättigheter, fred och nationella frigörelse, liv och integritet samt flyktingarnas rätt att återvända hem.

  (Facktuellt 4/2002)

  2003 ÅRS KONGRESS


  "Vi ser rött"
  Dags för förbundsmöte

 • SEKO håller förbundsmöte den 16 - 18 september. Temat för årets förbundsmöte är "Jag ser rött". Avregleringsfrågorna kommer att bli ett viktigt tema. Ett lönepolitiskt program kommer att behandlas. Mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö är tre andra frågor som kommer att prioriteras. Organisationsfrågorna står på dagordningen som vanligt, och förslaget att det endast ska få finnas geografiska avdelningar i förbundet (idag finns fortfarande en del branschavdelningar kvar) lär väcka debatt. Likaså förbundets knackiga ekonomi och ett troligt förslag på höjd medlemsavgift.

  Koncernfackens roll
  Våra klubbar har skickat ett antal motioner till förbundsmötet, bl.a. om ob-tilläggen och tandvårdskostnaderna. Dessa kommer att behandlas, liksom ett stort antal från andra klubbar och avdelningar.
    SEKO Stockholm har skickat flera motioner till förbundsmötet; i en av dem yrkas f.ö. att förbundsmötena ska återta sitt gamla namn och kallas kongresser i fortsättningen. Avdelningen föreslår i en annan motion att branschavdelningarna ska tvingas att upphöra och gå upp i de geografiska avdelningarna. Man yrkar i olika motioner att förbundets valberedning ska bestå av högst fem ledamöter (idag nio), att koncernfackens roll i förbundet allmänt ska stramas upp och att den statistik som tas upp gällande könsfördelningen bland förtroendevalda även ska omfatta koncernfacken.

  Bättre uppföljning
  Vidare yrkas på en bättre uppföljning av de verksamhetsplaner och olika plattformar som antas i förbundet. Ersättarna i förbundsstyrelsen bör utnyttjas bättre i styrelsearbetet och förhandlingschefen bör byta namn till avtalssekreterare. En annan intressant motion yrkar på att den nuvarande tremånaders karensen vid begäran om utträde ur förbundet ska sänkas till en månad. Till sist föreslår avdelningen att stadgarnas krav på kvalificerad majoritet vid val ska ändras så att det räcker med att ha fått flest röster vid ett omval. Vilket, som motionären anför, skulle underlätta valprocedurerna i olika sammanhang. Men är det acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

  Återreglering
  Bland andra klubbars motioner märks särskilt en från Klubb Södermalm om avregleringspolitiken. Motionen yrkar bl.a. på att "SEKO initierar en bred diskussion om att samhällets viktigaste infrastrukturer återförs till samhällelig ägo och samhällelig regi". Ett i högsta grad berättigt krav, men frågan är om förbundsstyrelsen - trots att man aktualiserar frågan vid mötet - är beredd att gå så långt som att ens börja diskutera en återreglering! I en annan motion ifrågasätter samma klubb den individuella lönesättningen som den enda vägens politik i nuvarande centrala löneavtal. Vi får se hur den motionen står sig i förhållande till det lönepolitiska program som kommer att presenteras inför förbundsmötet.

  35 ombud
  SEKO Stockholm har sammanlagt 35 ombud vid förbundsmötet. Våra klubbar har sex av dessa ombud: Micke Täll och Anders Viksten från Årsta och Gerardo Berrios, Mohibul Ezdanikhan, Paula Miettinen samt undertecknad från Tomteboda.

  -----------------

  Årsta- och Tomtebodaklubbarna hade skickat tre motioner till förbundsmötet.
    Årstaklubbens motion yrkade på att förbundet verkar för att karensdagen i sjukförsäkringen tas bort. Motionen bifölls av förbundsmötet.
    Tomtebodaklubbens första motion yrkade på att ob-tillägget ska höjas mer än ramen i kommande lönerörelser. Motionen BESVARADES med motiveringen att detta är en avtalsfråga, som bör behandlas vid avtalskonferenser och liknande inför nästa avtalsrörelse.
    Den andra motionen uppdrog åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna till bättre ersättning vid sjukledigheter som omfattar mer än 90 dagar, antingen genom ett AGS-liknande kollektivavtal och/eller en kompletterande sjukförsäkring genom Folksam. Även denna motion BESVARADES. En eventuell AGS-lösning hänvisades till avtalskonferenserna och sjukförsäkringen ansågs för dyr, både därför att intresset vid förra tillfället som detta provades varit för dåligt och därför att förbundets ekonomi idag är för svag för att subventionera en sådan försäkring.
    Den tredje motionen uppdrog åt förbundsstyrelsen att påverka arbetsgivaren så att denna hjälper till med finansiering av tandvårdskostnader, om dessa överstiger ett visst belopp. Även denna sista motion BESVARADES, i det här fallet med motiveringen att xxxxx.
    Växjöavdelningen hade också motionerat om tandvårdskostnaderna. Deras motion yrkade att förbundet ska verka för att tandvården tas in i högkostnadsskyddet. Inte heller denna motion bifölls, utan ansågs BESVARAD.