Statsanställdas Förbund/SEKO: Kongresserna - 5
2013 ÅRS KONGRESS

SEKO:s kongress 2013
Avdelningarna skrotas och ersätts av regionala råd

 • SEKO håller ordinarie kongress den 1-3 oktober i år. Inför kongressen har förbundsstyrelsen presenterat ett förslag till ny organisation och därav följande stadgar, en ny modell för förbundets ekonomiska mål och justeringar i avgiftstabellen samt ett nytt näringspolitiskt program.

  I den klassiska fackliga organisationen var avdelningarna grundstommen. De var antingen baserade på en enskild arbetsplats/företag eller ett visst geografiskt område. De styrdes av medlemmarna genom öppna medlemsmöten eller, när stordriften slog igenom även i facket och storavdelningar inrättades och man blev tvungen att bilda underorganisationer, ett representantskap.
    Dessutom var det ju också så att fackförbunden bildades utifrån en yrkesgemenskap och även av det skälet var lättare att överblicka för den enskilde medlemmen. Alla talade samma språk. Eller nästan samma språk i alla fall.
    För vår del inträffade sedan det att man 1970 bildade Statsanställdas Förbund genom att slå samman ett antal fackföreningar som istället för yrkesrollen hade det statliga ägandet som en gemensam nämnare. Till en början behölls dock som regel de gamla yrkesbaserade avdelningarna men efter ett tag bildades konglomerat(avdelningar) även regionalt. När bolagiseringarna och privatiseringarna av den statliga verksamheten tog fart blev avdelningarna allt mer urholkade. Den fackliga kärnverksamheten – att teckna och upprätthålla kollektivavtal – bedrevs alltmer på annat håll: i yrkes- och företagsklubbar och i de nyinrättade (bransch- eller företagsvisa) förhandlingsorganisationerna, i vårt fall SEKO Posten. Man kan säkert diskutera vad som är orsak och verkan i den här utvecklingen men ungefär så här har det blivit. Den förra kongressen avlövade avdelningarna ytterligare och nu föreslår förbundsstyrelsen att man löper linan ut och helt avskaffar dem. Fast inte riktigt helt. En viss regional samordning behövs kanske än, även om gränsen mot LO-distrikten blir ännu diffusare. FS föreslår att regionala råd inrättas för att bedriva det som återstår av t.ex. lokal studieverksamhet, facklig-politisk verksamhet, utse representation i ABF och LO-distrikten.
    De regionala råden utses av förbundsstyrelsen och har ingen annan lokal anknytning än den att de lokala klubbarna får nominera ledamöter.
    Hur går det då med våra klubbar, när avdelningen läggs ner? De blir kvar, men de kommer i fortsättningen att inrättas av förbundsstyrelsen, en ganska rejäl centralisering kan man tycka. Dock får vi medlemmar fortfarande själva välja våra styrelser, tack för det, men arbetsordningen ska fastställas av förbundsstyrelsen.

  Ekonomin
  Förbundsstyrelsen lägger också några förslag beträffande ekonomin. Hittills har målet varit att medlemsavgifterna ska finansiera den löpande verksamheten samtidigt som man också byggt upp konfliktfonden. I praktiken har avgifterna under ett antal år inte räckt till utan man har använt en del av avkastningen från konfliktfonden. Nu föreslår FS att vi gör en dygd av nödvändigheten och räknar in en del av de finansiella intäkterna i budgeten för den dagliga verksamheten.
    FS föreslår i stort sett en oförändrad avgiftsstege. Den justering som föreslås innebär att avgiftsklasserna 3-6 slås ihop och att avgiften ska vara 50 kr/månad. Det innebär en sänkt avgift för dem som har en inkomst under 11.000 kr/månad. I synnerhet som klubbarna enligt förslaget inte får ta ut någon avgift för dessa medlemmar (vi tar idag ut mellan 12 - 22 kr/mån i dessa inkomstklasser).

  Postpolitiken
  Förbundsstyrelsen har tagit fram ett näringspolitiskt program som skickats ut på remiss inför kongressen.
    Det postpolitiska avsnittet innehåller framför allt en redovisning av det aktuella läget på postmarknaden i Sverige och internationellt; inte obekant för dem som följt undertecknads skriverier i denna tidning.
    Programavsnittet avslutas med

  SEKO:s krav för postektorn:
  Postsektom står inför ständigt minskade brevvolymer och det leder till rationaliseringar som skapar en press på de anställdas villkor. För att upprätthålla en god postservice och anständiga arbetsvillkor ställer SEKO följande krav på postsektom:
  • De särregleringar som finns gällande pris och konkurrens som går utöver EU:s postreglering bör tas bort
  • Ge samhällsoperatören, det vill säga Posten, större möjligheter att sätta differentierade priser
  • Det måste upprättas en bättre balans mellan Postens ekonomiska mål och de servicemål som ställs på företaget, genom tillhandahållare av den samhällsomfattande tjänsten.
  • Det bör införas krav på att fastighetsägare installerar fastighetsboxar i trapphusen. Detta skulle effektivisera verksamheten men även förbättra arbetsmiljön och besvärsfrekvensen för våra medlemmar.
  • Tillsätt en utredning som utvärderar hur postmarknadens servicemål bör utformas i framtiden"

  Undertecknad tycker att detta är en litet tam skrivning. Exempelvis "differentierade priser" är en oklarhet. Betyder det större möjligeter att konkurrera med CityMail om sändningar, OK, men innebär det en brittisk (och tydligen även dansk numera?) modell där Posten bara är tvungen att hålla ett enhetligt (och rimligt!) pris på en enstaka b-försändelse; nej tack!
    Jag vill lägga till ett par att-satser i inledningen för att stärka upp programmet:

  • Vi slår vakt om en rikstäckande daglig postservice till enhetliga och rimliga priser
  • Vi motsätter oss en privatiserng av PostNord
  • EU:s postdirektiv ska ändras så att medlemsstaterna återfår rätten att avgöra behov och utformning av brevmonopol.

  Motioner
  Kongressen hålls den 1 - 3 oktober i Stockholm.
    Nytt för i år (beslutat vid förra kongressen) är att SEKO Posten som förhandlingsorganisation förfogar över 36 av de 200 kongressombuden. De väljs vid SEKO Postens extra representantskap den 4 april. Än så länge finns avdelningarna kvar och därför får även de några ombud: SEKO Stockholm har 14 ombud samt sex utjämningsmandat som ska tilldelas sektioner/klubbar inom avdelningens område som inte tillhör någon bransch/föhandlingsorganisation eller nationell klubb. Avdelningens ombud väljs på årsmötet den 11 april.
    Vill man skriva en motion till kongressen så ska den vara FS tillhanda senast den 15 april (men först ska den skickas till klubben eller avdelningen). Likaså om man vill avlämna ett remissvar på det näringspolitiska programmet.

  SEKO Postens repskap 20 februari 2013:
  "En federation av olika branscher"

 • Vid SEKO Postens årsmöte den 20 februari inledde ordföranden Alf Mellström med att rapportera sina intryck från den turné som styrelsen genomfört och där man träffat merparten av de förtroendevalda inom SEKO Posten. "Jag är en positiv människa", inledde han med, "och därför vill jag först säga att mötet med alla fackliga ute i verksamheten har varit oerhört givande". "Samtidigt", fortsatte han och beskrev den andra sidan av saken, "måste jag erkänna att bilden av hur det ser ut är värre än den jag trodde". Som exempel nämnde han arbetsgivarens medvetna strategi att bara rekrytera deltidsanställda och rundade av med att "vi kan inte var med längre om en av våra hjärtefrågor – heltiden – motarbetas". Som andra exempel nämnde han hur Meddelande "luddar till" sin organisation genom att ta bort distriktscheferna och ersätta dem med s.k. "utvecklingschefer" och hur Logistiks ledning centralstyr – "hur vill man vara lokal chef i den organisationen"?!

  Danska gäster
  Lars Chemnitz, ordförande i vår danska systerorganisation 3F Post, och Peter Madsen, ledamot i 3F:s styrelse, var inbjudna till årsmötet.
    Lars Chemnitz berättade om den hårda verkligheten i Danmark där volymtappet har varit avsevärt större än hos oss. Man räknar med att bara en tredjedel av 2000 års volymer finns kvar 2015. Antalet anställda minskar med ca 1.500 per år. Hälften genom naturlig avgång och hälften genom uppsägningar.
    Trots denna bistra verklighet har man, enligt Lars Chemnitz, hittills lyckats behålla ett förtroendefullt samarbete med motparten, grundat på det "Perspektivpapir" som man kom överens med arbetsgivaren om för ett par år sedan och jag rapporterade om i Facktuellt 2/2011 (tyvärr verkar det dock gnissla en del i samarbetet på Köpenhamns postterminal - se kommentar på annan plats i tidningen).
    I "Perspektivpapiret" – underskrivet av Brev Danmarks chef Finn Hansen och 3 F Posts ordförande Lars Chemnitz – är parterna överens om en beskrivning av ramarna för utvecklingen av framtidens produktion och distribution. 3 F Post har där fått gehör för de fem kraven som deras årsmöte antagit: framtidens arbetsplatser ska vara "velstrukturerede, overenskomstdækkede, fuldtidsarbejdspladser med godt arbejdsmiljø og utdannelse i alla jobs". Man har också fått med ett sjätte krav, att personalneddragningarna ska genomföras på ett "professionellt" och "ansvarsfullt" sätt. I Danmark har man ett sämre lagreglerat anställningsskydd och man har inte det personalomställningsavtal som vi har.

  Valen
  Alf Mellström omvaldes som ordförande för hela SEKO Posten och Sune Blomqvist omvaldes som ordförande för Meddelandes bolagskommitté och Sandra Svensk nyvaldes som ordförande för Logistiks kommitté.
    Till ordinarie styrelseledamöter valdes Johan Lindholm (Meddelande - Skåne) och Johan Lundh (Logistik - Stockholm). Som ersättare valdes Joakim Karlsson (Logistik - Mitt) och Ulrika Nilsson (Meddelande - Växjö). Hela styrelsen redovisas i en särskild artikel på annan plats i tidningen.
    Att ingå i förbundets förhandlingsdelegation gentemot ALMEGA nominerades Håkan Alenius och Joakim Karlsson. Dessutom har styrelsen nominerat Kristina Hvatz, Mats Lööf och Sandra Svensk, samtliga styrelsen. Själva valet sker formellt vid förbundets avtalskonferens.

  Avtal
  Resten av årsmötet ägnades huvudsakligen åt en rapportering av utfallet i 2012 års avtalsförhandlingar och idéer inför årets avtal.
    Utfallet i de regioner som rapporterat in låg på 607 - 630 kronor, genomsnittet blev 624 kr – alltså plus fyra kronor eftersom avtalet stipulerade 620 kr/månad/heltid!
    Frågor som förblev olösta är bland annat villkoren för timavlönade samt en del arbetstidsfrågor i §6.

  Kongressfrågor
  SEKO håller kongress i början av oktober och därför höll SEKO Posten ett extra representantskapsmöte den 4 april.
    Jag redogjorde i förra numret av Facktuellt om förbundsstyrelsens remisser angående ekonomi, näringspolitik samt organisation.
  • Repskapet ställde sig bakom FS förslag beträffande ekonomin som framför allt innebär att avkastningen av en del av förbundets kapital får användas i den löpande verksamheten. Avgifterna blir i stort oförändrade men sänks till 50 kr/månad i de lägsta inkomstklasserna (=<.000 kr/mån) för att underlätta rekryteringen av nya medlemmar.
  • När det gäller näringspolitiken hade styrelsen ett förslag (som repet tillstyrkte) att skärpa skrivningen genom att föreslå att det i programmet även "ska uttryckas att SEKO kräver att ägarna (svenska och danska staterna) inte fullföljer planerna att börsintroducera PostNord".
    På förslag från undertecknad gjordes ytterligare ett tilläggsförslag med innebörden att en återreglering av postmarknaden bör övervägas.
  • Repskapet tillstyrkte FS förslag till ändringar i organisationen. De nya stadgarna innebär i korthet att avdelningarna ersätts av regionala råd och att makten i förbundet flyttas än mer till förbundsstyrelsen och förhandlingsorganisationerna (SEKO Posten är en förhandlingsorganisation). De föreslagna förändringarna är inte helt oproblematiska, vilket jag skrev om i min artikel. I SEKO Postens repskap är de flesta av oss enbart eller till allra största delen engagerade i förhandlingsorganisationen. En del är dock aktiva även på avdelningsnivån och de antecknade till protokollet att de har en avvikande uppfattning. De anser att avdelningarna i princip ska bestå enligt nuvarande ordning.

  Gå vidare
  Nu vill de flesta inom SEKO Posten som sagt gå vidare med att stärka förhandlingsorganisationens ställning. Därför föreslog styrelsen (med instämmande av repskapet) en motion till kongressen där vi yrkar på "En federation av olika branscher", som det heter i rubriken. Motionen yrkar på att

  • att kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att ombilda nuvarande förbundsorganisation till en sammanhållande organisation för starka och mer självständiga branschorganisationer
  • att utreda möjligheterna till att ha differentierade medlemsavgifter i de olika branscherna som sedan finansierar de behov av gemensamma resurser som finns
  • att utredningen ska lägga förslag till regelverk som bygger på att varje branschorganisation själva äger frågan om den lokala organisationen inom respektive bransch
  • att utredningen ska lämna förslag till roller, ansvar och sammansättning av en förbundsstyrelse av mer administrativ karaktär där samtliga branscher ska finnas representerade

  Med tanke på det hopplösa konglomerat som SEKO redan är, och än värre blir det när man så småningom – med all sannolikhet – går ihop med ännu fler förbund så kanske detta är den bästa lösningen.

  Kongressombud
  SEKO Posten har vid höstens kongress för första gången egna ombud – hela 36 stycken!
    Eva Brattström från Klubb Årsta valdes som ett av dessa ombud. Dessutom valdes även Anna Wideen och Dan Blomgren från Stockholm Syd.
    Mötet nominerade Alf Mellström för omval till förbundsstyrelsen samt Sandra Svensk, Ulrika Nilsson och Johan Lindholm för nyval till styrelsen, i första hand som ordinarie och i andra hand som ersättare.

  Avtalsrörelsen
  Den andra delen av dagens möte ägnades åt avtalsfrågorna.
    Den nyligen slutna industriavtalet mfl avtal redovisades. Jag skriver om dem på annan plats i tidningen.
    Styrelsen kom inte med några mera detaljerade avtalskrav utan presenterade istället vad man kallade för fem "fokusområden":

  • Lön
  • Timavlönades villkor
  • Arbetstider §6
  • Övriga frågor i Villkorsavtalet
  • Personalomställningsavtalet.

  Vad gäller lönen så utgår man naturligtvis från LO:s gemensamma yrkande på 2,8 procent, dock lägst 700 kr/månad i påslag. Det ska finnas en indivigaranti, ingångs- och timlönerna ska höjas, schemaändrinsgtillägget ska höjas mer än ramen.
  De timanställdas villkor handlar bl.a. om när övertidsersättning utgår för en timavlönad, schemafrågor och schemaändringstillägget (som inte gäller för timavlönade idag), 36- och 38-timmarsreglerna (som idag inte omfattar de timavlönade), villkoren vid "röda dagar".
  Arbetstidsfrågorna omfattar bl.a. villkoren för schemaänndringstillägget, reglerna för planering och avstämning av arbetstid, röda dagar, villkoren för raster.
  Bland övriga frågor märks arbetstidsbanken (som bör föras in i Villkorsavtalet), timsemester, mertids/övertidsregelrna för deltidare, begränsningsreglerna för övertid, villkoren för obekväm arbetstid.
  Posten har sagt upp Personalomställninsgavtalet och annonserat att man vill ha förändringar i det. En partsgemensam arbetsgrupp har tillsatts där Alf Mellström ingår.

  ------------------------

  Jag avslutade den här artikeln i Facktuellt 2/2013 med att jag "nu tackar för mig och förtroendet att i många år ha fått delta i och rapportera från kongresser, avdelningsmöten, SEKO Posten och Verksamhetskommittén. Rapporterna har emellanåt kanske blivit litet långrandiga, och inte alltid så snälla – men min utgångspunkt har varit att lämna en ärlig och begriplig rapport eftersom varje enskild medlem har rätt att få veta vad som händer på alla nivåer inom förbundet. Det är grunden för att demokratin ska fungera."