Statsanställdas Förbund/SEKO: Kongresserna - 6
1993 ÅRS KONGRESS

1993 var jag för första gången ombud vid SF/SEKO:s kongresser (2003 var den andra). Jag lade ner ett stort arbete på förberedelserna genom att skriva motioner och anföranden på kongressen. Och hela tiden rapporterade jag på möten och i tidningen Facktuellt.


 • Rapport från kongressen i Facktuellt nr ?/1993.
 • Mina motioner till kongressen
 • Rapport från avdelningens motionsbehandling - 1
 • Motion om förbundets organisation
 • Avdelningens behandling av organisationsmotionerna
 • Insändare till Statsanställd om organisationsfrågan
 • Mina förberedda kongressanföranden

  SF-kongressen:
  Ett kongressombuds bekännelser

 • Jag har ända sedan början på 70-talet följt SF:s kongresser på nära håll; i år fick jag för första gången möjlighet att delta i kongressen som ett av 17 ombud från vår avdelning. Det är naturligtsvis hedrande att bli utsedd som ombud till en kongress som representerar - och fattar beslut för - nästan 200.000 medlemmar. Så ser i alla fall jag saken. I detta ligger också ett mycket stort ansvar att företräda medlemmarnas uppfattning i diskussioner och beslut på kongressen.

  Kongressen i ett så stort och blandat förbund som vårt påminner mycket om en riksdag: allt, från minsta fackliga avtalsfråga upp till världspolitikens dagsfrågor, diskuteras.
    Naturligtsvis är det de fackliga problemen som dominerar. En av de största frågorna den här gången gällde SF:s egen organisation. Jag har tidigare här i Facktuellt redogjort för det förslag som förbundsstyrelsen lagt. Trots omfattande diskussioner på kongressen och trots att en del ändringar - bl a från vår avdelning - gick igenom, godkändes i stora drag den nya organisationen. Den innebär att det tills vidare blir åtta branscher (Posten blir en av dem) i förbundet och att det inrättas tretton så kallade branschkontor ute i landet; ett hamnar i Stockholm. Till varje sådant branschkontor ska knytas högst en avdelning från varje bransch, vilket innebär ännu större storavdelningar. I Stockholm ska vår 3001 slås samman med kassans 3069 och verkstädernas 3056; eventuellt också med gotlänningarnas 3042. Kongressen tillsatte en stadge- och en ekonomikommitté, vilka till nästa förbundsmöte ska lägga förslag hur organisationen ska se ut mer i detalj.
    Förbundsmöte ja. Kongressen beslöt att avskaffa sig själv och istället inrätta ett årligt förbundsmöte med 200 ombud. Idag hålls kongresserna vart fjärde år och med 300 ombud. Dessutom ingår idag överstyrelsens 32 ledamöter. Eftersom överstyrelsen tas bort i den nya organisationen så blir det 132 färre ombud på förbundsmötet. Det har sitt intresse. Den här kongressen präglades trots allt av det stora missnöje som nu råder ute på de flesta arbetsplatser. Ovanligt många kritiska röster kom till tals och förbundsledningen förlorade en del viktiga omröstningar, bl a den som gällde Postens bolagisering. Poängen med att dels göra större avdelningar, dels skära ner antalet kongressombud, är självklart att den vägen slippa de mest kritiska ombuden. Risken finns att det nya förbundsmötet blir som det gamla avtalsrådet (som också avskaffas i den nya organisationen): ett ja-sägarkompani. Man har förstärkt försvarsmuren runt förbundskontoret och avdelningsexpeditionerna.

  Fallskärmsavtal och förmånliga pensioner.
  Kongressen avslog de motioner som kritiserade dels de sex kongressvalda funktionärernas (se nedan under "Val") fallskärmsavtal, dels de förmånliga pensioner som ombudsmännen har (60 års pensionsålder).
    Vi var två ombud som gick upp och yrkade bifall till dessa motioner - och gjorde oss därmed omöjliga (det anses så!).

  Arbetsrätten - LAS och MBL
  Arbetsrättsfrågorna blev en stor fråga på kongressen. Det är inte konstigt med tanke på de allvarliga försämringar i Lagen om anställningsskydd, som planeras av regeringen: mindre turordningskretsar, arbetsgivaren ska kunna ta undan upp till 20 procent av personalen vid övertalighet, det ska bli lagligt att avskeda långvarigt sjuka liksom "illojala" (läs: kritiska mot företagsledningen).
    Ett kritiskt uttalande antogs och överlämnades till arbetsmarknadsdepartementet vid en "uppvaktning" från hela kongressen.
    Det beslutades också att förbundet under hösten ska driva en egen kampanj i frågan.

  Försäkringarna
  Förbundsstyrelsen fick klartecken att fortsätta arbetet med att ta fram ett "SF-paket" där samtliga försäkringar ingår i medlemsavgiften. Inga beslut ska dock tas före nästa förbundsmöte. Tur det, för detta är en känslig fråga.
    Samtidigt beslöt kongressen att FS skall utreda hur vi kan få en försäkring med bättre villkor och billigare premie än den Folksam idag erbjuder - det gäller att "sätta press på Folksam" som ett av ombuden uttryckte sig.

  Arbetslöshetsförsäkringen
  Förbundet ska verka för att arbetslöshetsersättningen åter blir 90% och att karensdagarna tas bort.

  Arbetstid
  Kongressen bekräftade beslutet från 1989 års kongress om att förbundet ska verka för sex timmars arbetsdag åt alla med bibehållen lön.
    SF ska arbeta för att sänka övertidstaket till 150 timmar per år. Förbundet ska bevilja dispenser för övertid endast i yttersta nödfall.
    SF ska verka för att nuvarande skyldighetsavtal ersätts med ett begränsningsavtal som inte innebär någon skyldighet för den anställde att arbeta utöver den ordinarie arbetstiden.

  Lönepolitik
  De lönepolitiska målsättningarna ligger fast: solidarisk lönepolitik, ökade reallöner, samhällsekonomiskt ansvarsfull lönepolitik, etc.
    Förbundet ska också verka för ett "genomförande av befattningsutveckling kopplad till personlig löneutveckling". Motioner från bl a vår avdelning som krävde ett stopp för den individuella lönepolitiken avslogs.
    Motionerna som krävde omröstning om avtalen avslogs förstås också.
    Kongressen uttalade sig mot "toppchefernas rofferi" inom Posten och andra statliga verk: bonuslöner, förmånsbilar osv.
    Förbundsstyrelsen skall anordna ett rådslag om SF:s lönepolitik inför 2000-talet.

  Näringspolitik - Bolagiseringen
  Kongressen antog ett näringspolitiskt program, "Förändring formar framtiden".
    SF ska verka för att investeringar i järnvägsnätet ska prioriteras före vägnätet och att fler godstransporter förs över till järnväg.
    Kongressen krävde, efter en lång och hård debatt mot förbundsstyrelsen, stopp för en bolagisering av Posten.
    Samtliga kongressombud från Posten antog ett uttalande mot bolagiseringen och utvecklingen i Posten. Uttalandet skall ligga till grund för en annonskampanj den närmaste tiden.
    Om det trots allt blir en bolagisering krävde kongressen att den inte får innebära försämrade löne- och anställningsvillkor.

  Pensionerna
  Endast tre talare engagerade sig i pensionsfrågorna.
    Kongressen avslog en motion som krävde större rättvisa åt kvinnor och lågavlönade i det nuvarande ATP-systemet.
    Kongressen avslog också en motion som krävde att krispaketets höjning av pensionsåldern rivs upp.

  Socialförsäkringar
  Kongressen antog ett fjorton punkters program för hur en ny sjuk- och arbetsskadeförsäkring skall se ut.
    Ett nytt system ska omfatta alla, det ska finansieras kollektivt, produktionen ska bära kostnaderna, buffertfonder ska byggas upp. Arbetsmarknadens parter ska i avtal reglera grundskyddet och ev tillägg. Systemet ska med differentierade avgifter premiera arbetsmiljöarbete. Det ska också stödja förebyggande insatser och medverka till tidiga rehabilitering.
    Kongressen avslog de motioner som krävde att sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna ska ligga kvar inom statsbudgeten.

  Jämställdhet
  Kongressen antog en rekommendation att kvinnor ska vara representerade till minst den andel de utgör av medlemsantalet i valda organ på samtliga nivåer i förbundet.

  EG
  Kongressen beslöt att inte ta ställning till frågan om svenskt medlemskap i EG - men biföll samtidigt förbundsstyrelsens mycket EG-vänliga utlåtande.
    FS fick i uppdrag av kongressen att genomföra ett rådslag i frågan, vilket ska vara vägledande för förbundets ställningstagande.

  Internationella frågor
  Det förelåg - förutom EG - få internationella motioner till årets kongress.
    Kongressen skickade en hälsning till de palestinska och israeliska fackföreningarna med hopp om ett fortsatt utveckling mot en rättvis och varaktig fred.

  Kongressen antog ett uttalande mot Expressens skriverier om invandrare.

  Partipolitiskt bundet
  Kongressen avslog de motioner som krävde att SF ska vara partipolitiskt obundet.

  Skattereformen - valutamarknaden - hyror.
  Kongressen avslog de motioner - bl a från vår avdelning - som krävde att skattereformen rivs upp och progressiviteten återställs.

  Kongressen antog - i enlighet med FS utlåtande - en motion som kräver att penning- och valutamarknaderna ska regleras.

  Kongressen uttalade sig mot sk marknadshyror.

  Val
  Curt Persson omvaldes till ordförande.
  Gunnar Erlandsson omvaldes till 2:e ordförande.
  Sten Lönn valdes till ny sekreterare efter Rolf Benn.
  Lena Wreder nyvaldes till 2:e sekreterare efter Siv Karlsson.
  Sven Olov Arbestål nyvaldes till förhandlingschef efter Alf Karlsson.
  Ulf Svensson nyvaldes till ekonomichef efter Lars Johansson.

  Nästa förbundsmöte
  hålls 13 - 15 juni 1994.
    Som ombud måste man naturligtvis rannsaka sitt eget arbete på kongressen. Domen får sedan andra stå för. Vi hade i kongressgruppen möten inför kongressen där vi förberedde oss. De var inte så särskilt väl förberedda, men trots det så deltog många av vår avdelnings ombud i debatten i ett antal viktiga frågor. De allra flesta av de motioner som avdelningen tillstyrkt fick på det sättet en hederlig behandling på kongressen.
    För egen del måste jag erkänna en del misstag. Ingen, inte ens undertecknad, yrkade på att valen till förbundsordförande etc, skulle ske i sluten votering. Därigenom valdes bl a S-O Arbestål enhälligt (!) till ny förhandlingschef. När socialförsäkringsfrågan behandlades var jag dum nog att lita på den som utsetts att företräda gruppen, vilket fick till följd att ingen av avdelningens ombud yrkade bifall till den motion som krävde att den nya sjukförsäkringen inte ska betalas genom sänkta reallöner. Anledningen till denna fadäs var det störande inslag som avdelningens två svarta eminenser utgjorde; de ville helst se att undertecknad höll käften.
    Tack ännu en gång för förtroendet - hoppas att jag har levt upp till det!

  -------------------------------------------------


  Förberedelserna inför 1993 års kongress.


  Mina motioner1993 års kongress:


  Nej till svenskt EG-medlemskap

  I utlåtandet över EG-motionerna till 1989 års kongress skrev förbundsstyrelsen bl a följande:

  "Vår säkerhets- och försvarspolitik bygger på alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Detta leder till att Sverige inte kan delta i något förpliktigande utrikespolitiskt eller försvarspolitiskt samarbete som kan innebära att vår suveränitet äventyras eller att vår neutralitet kan ifrågasättas. EG:s nuvarande inriktning utesluter därför svenskt medlemskap, vilket också regeringen deklarerat. En svensk medlemsansökan är således inte aktuell."

  Kongressen beslutade i enlighet med utlåtandet.
    Som bekant har regeringarna, såväl den tidigare socialdemokratiska som den nuvarande moderatledda, ändrat uppfattning. De har reservationslöst ansökt om medlemskap, trots att EG i och med Maastrichtavtalet förbereder för en ekonomisk-politisk-militär union som det är fullständigt otänkbart för Sverige att delta i - om vi skall fortsätta att föra en alliansfri politik. Mycket riktigt är regeringen, med stöd av socialdemokraterna, på väg att överge alliansfriheten och neutraliteten.
    Detta är en djupt felaktig politik, som äventyrar Sveriges oberoende som stat och därigenom också som nation. Vi ser idag hur motsättningarna - ekonomiskt, politiskt och militärt - skärps i Europa och världen. Det finns ingen anledning att i detta läge sluta upp bakom en tyskledd allians, EG, mot de andra stormakterna, Japan, Ryssland och USA, eller mot de stater i Europa, som inte är, och inte inom överskådlig tid kommer att bli, medlemmar i EG. Inte heller mot de länder i Asien och Sydamerika, som i många fall utvecklas snabbare än EG-länderna, som EG också riktar sig mot. Det finns idag större anledning än på länge, att slå vakt om en alliansfri politik. Även av ekonomiska skäl.
    Därför bör vi som facklig organisation säga nej till EG!

  Det är allmänt känt att de sociala rättigheterna, inte minst rätten till arbete, har varit, och till stora delar fortfarande är, sämre i EG än i Sverige. Likaså är de fackliga, liksom andra demokratiska rättigheter mer begränsade än i vårt land. Det är också allmänt känt att de svenska regeringarna under senare år påbörjat EG-anpassningen av Sverige genom att bl a öka arbetslösheten. Skattereformen och krispaketen har varit några metoder för att driva igenom denna politik. De vill nu löpa linan ut och genom ett fullt medlemskap kunna anpassa svensk arbetsmarknad, socialförsäkringar, etc ner till, EG-nivå.
    Därför bör vi säga nej till EG!

  Jag yrkar mot denna bakgrund

  att SF:s kongress säger nej till ett svenskt EG-medlemskap.

  Jan Åhman/Medlem SF 3001 Klubb Täby


  Motion om brevmonopolet och bolagiseringen av Posten

  Vi anser - i likhet med alla de utredningar som föregått de planerade besluten om bolagisering - att Posten är ett företag med god service, tillräcklig lönsamhet och anständiga anställningsvillkor för personalen. Om ensamrätten till brevbefordran avskaffas och Posten ombildas till bolag leder det enligt vår uppfattning till sämre service och högre avgifter för många kunder. För oss i personalen innebär en bolagisering stora risker för på alla sätt försämrade villkor.
    Vi anser det anmärkningsvärt att Sverige som första land i Europa skall avskaffa brevmonopolet och därigenom äventyra den kanske bästa postala servicen i världen.
    Vi är medvetna om att Posten - trots "monopolet" - till stora delar agerar på en marknad med stark konkurrens. Affärsverksformen har hittills visat sig framgångsrik och kommer enligt vår uppfattning även att vara det i framtiden.
    Vi är också kritiska mot postledningens (och regeringens) metoder och tempo i bolagiseringsfrågan. Vi har ett bestämt intryck av att syftet med det höga tempot är att köra över personalen, facket och allmänheten.

  Mot denna bakgrund yrkar vi:

  att Postens ensamrätt till brevbefordran återinförs. att bolagiseringen av Posten stoppas. att de försämrade löne- och anställningsvillkor, som är ett av de främsta syftena med bolagiseringen, stoppas. att Statsanställdas Förbund agerar på ett klart och kraftfullt sätt i enlighet med andan i denna motion.

  SF 3001 Regionklubb Stockholm Norra


  Motion i Palestinafrågan

  1989 års kongress uttalade - i enlighet med förbundsstyrelsens utlåtande - bland annat följande angående Palestinakonflikten:

  "För att nå en lösning på konflikten måste därför Israel enligt förbundsstyrelsens mening acceptera palestiniernas rätt till självbestämmande och upphöra med ockupationen. /../ ...förbundsstyrelsen har ingen annan mening än motionären beträffande ett erkännande av den palestinska staten och att palestinierna skall ha rätten att själva utse sina förhandlare"

  Kongressen uppdrog också åt förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en internationell kontakt med de palestinska fackföreningarna.

  Fredsförhandlingar har senare påbörjats mellan Israel och representanter för palestinierna. Förhandlingarna har, när detta skrivs, pågått i över ett år utan att några egentliga resultat har uppnåtts. Skulden för detta måste ensidigt läggas på de israeliska förhandlarna. Och förtrycket mot den palestinska befolkningen kvarstår. Ett av de senaste exemplen är hur israelerna försöker deportera 400 palestinska ledare till Libanon.
    Det är nödvändigt att den internationella opinionen klart och tydligt uttalar sitt stöd för den palestinska befolkningen och dess representanter.

  Jag yrkar mot denna bakgrund

  att förbundsstyrelsen inför kongressen redovisar om kontakter tagits med de palestinska fackföreningarna och vad dessa kontakter i så fall resulterat i.
  att sådana kontakter vidmakthålls och fördjupas, inom ramen för förbundets internationella verksamhet.
  att kongressen sänder en hälsning till de palestinska fackföreningarna.

  Jan Åhman/Medlem SF 3001 Klubb Täby


  Motion om skattesystemet

  1989 års kongress anslöt sig - på förslag av förbundsstyrelsen - till den skattereform som då planerades och därefter i huvudsak genomförts under åren 1990-1991.
    Enligt förbundsstyrelsen var riktlinjerna för skatteomläggningen följande:

  "* En omfördelning av skatten från arbete till kapital, vilket förutsätter en rejäl kapitalskatteskärpning.
  * Bredare skattebaser genom minskade avdragsmöjligheter och en skärpt skatt på inkomster, inräknat förmåner.
  * En neutral kapitalbeskattning och en mera likformig skatt mellan löntagare och företagare.
  * En breddning av momsbasen. Idag beskattas drygt 80 procent av varukonsumtionen men bara 15-20 procent av tjänstekonsumtionen.
  * En omläggning av företagsbeskattningen med inriktning på bredare skattebaser och sänkt skattesats.
  * Minskat utrymme för skatteplanering och sänkta marginalskatter.
  * En förenkling av skattesystemet.

  — En skattereform med denna inriktning innebär ett rättvisare, effektivare och mera robust skattesystem", sammanfattade förbundsstyrelsen.
    Hur blev då resultatet av denna århundradets skattereform?
  Nedanstående tabeller säger en hel del om resultatet:

  Kommentar till tabellen. Beloppen i tabellerna gäller utfall per år.
    Hänsyn har tagits till: Sänkt statsskatt, höjda bostadskostnader (jag har i tabellen utgått ifrån att två personer delar på kostnaderna för en hyreslägenhet på 80 kvm), breddad och/eller höjd moms.
    Effekten av höjda bensinpriser och försämrade ränteavdrag kan läsas av i tabellen.
    Hänsyn har inte tagits till bl a sänkt förmögenhetsskatt, försämrade avdrag för pensionsförsäkringar, beskattning av traktamenten, höjda bostadsbidrag (1991), slopade mjölksubventioner, ändrade avdrag för fackavgiften.
    Barnbidragen höjdes under perioden med ca 3 000 - 3 700 kr per barn och år
    Hur de olika posterna räknats fram beskrivs utförligare i min skrift "Århundradets skattereform", som kan rekvireras från undertecknad.

  Min uträkning visar att t ex den som tjänar 140 000 kr/år och kör 1 000 mil/år privat och har lån på 300 000 kronor tjänar 700 kr per år på reformen. Det är felräkningspengar. Den som tjänar 240 000 kronor får däremot - under samma förutsättningar - drygt 23 000 kronor mer att röra sig med. Då har jag ändå valt en höginkomsttagre med relativt modest inkomst.
    Detta är skattereformen i ett nötskal. Även om avdragen sjunkit i värde även för höginkomsttagarna så resulterar de enomra marginalskattesänkningarna i att de fortfarande har råd med sin lyxkonsumtion: ja, de har ännu bättre råd efter skattereformen. Medan vanliga inkomsttagare får allt svårare att klara lånen även på enklare bostäder, bilar, etc.
  — Arbetarrörelsen kan inte acceptera ett skatteförslag som leder till ökade inkomstklyftor i samhället när det genomförs 1991, skrev förbundsstyrelsen i sitt utlåtande den gången. Den enklaste uträkning visar att de förhoppningarna har kommit på skam.
  — Höginkomsstagarnas marginalskattesänkningar måste betalas inom gruppen höginkomsttagare, hette det vidare i kongressutlåtandet 1989. Det är idag svårt att få någon klarhet i hur mycket kapitalbeskattningen verkligen bidragit med till finansieringen av reformen. Däremot har farhågorna om de "dynamiska effekter" som skulle bidra med 6-8 miljarder besannats. De senaste uppgifterna från Finansdepartementet bekräftar att skatterefromen 1992 är underfinansierad med åtminstone 10 miljarder, en stor del av detta underskott härrör från uteblivna "dynamiska effekter". Detta underskott får vi nu betala genom försämrade sjukförmåner, högre pensionsålder, etc.
    I samband med skattereformen infördes också ett kommunalt skattestopp. Samtidigt läggs alltfler utgifter över på kommunerna. Detta leder till att många kommuner idag tvingas att kraftigt skära i sin verksamhet, vilket är en av förklaringarna till den ökade arbetslösheten.

  Århundradets skattereform har lett till ökade orättvisor. Den har ytterligare kraftigt urholkat progressiviteten i skattesystemet (skatt efter förmåga) och den leder nu till nedskärningar i den offentliga sektorn; nedskärningar som skall betala höginkomsttagarnas marginalskattesäkningar.

  Jag yrkar mot dennna bakgrund

  att SF kräver att skatterefromen rivs upp och att progressiviteten i skattesystemet återställs till minst den nivå som rådde innan reformen.
  att SF uttalar sig mot idiotstopp för kommunala skattehöjningar.


  ----------------------------------


  Avdelningens motionsbehandling

  Den 7 - 13 september i år håller Statsanställdas Förbund sin sjätte ordinarie kongress. Det fina med kongresserna är att varje medlem, klubb eller avdelning har rätt att skicka motioner till kongressen. Motioner där man kan ta upp kritik mot det som har varit, likaväl som förslag på sådant som man vill att förbundet skall engagera sig i framöver. Alla motioner, oavsett vem som skrivit dem, skall behandlas av den egna avdelningen innan de skickas till kongressen. Avdelningens behandling av motionerna har i år delats upp i två delar. Orsaken till det är att motionstiden för motioner om förbundets framtida organisation förlängts med ungefär en månad. När detta skrivs har avdelningens representantskap behandlat den första delen av motionerna, dvs alla motioner utom dem som rör en eventuellt ny organisation. Sammanlagt har det hittills kommit in 44 motioner från avdelningens medlemmar, säkert kommer det ytterligare ett antal motioner om organisationen. Till förra kongressen, 1989, skrevs det ca 80 motioner inom avdelningen. 1985 skrevs 60 motioner, 1981 ca 80 och rekordåret 1977 hela 120 stycken. Men då gick också förbundet ut i en kampanj för att medlemmarna skulle utnyttja motionsrätten.
    Detta om historien. Nu till behandlingen av årets motioner.

  Krispaketen
  Sven-Olof Hanberg/Sth 5 har skrivit en motion som behandlar den ekonomiska krisen och de krispaket som de politiskt ansvariga för krisen drivit igenom; paket som går ut på att vi ska betala det som storföretagen och de valutasvindlare och kriminella bankdirektörer (för att inte tala om politiker och ekonomer) som omger dem ställt till med. Framför allt kritiserar han socialdemokraternas och moderatregeringens beslut i det första krispaketet att lyfta ut sjuk- och arbetsskadeförsäkringen ur statsbudgeten och låta oss betala den (45 miljarder!) en gång till.
    Han avslutar sin motion med yrkandet att förbundets generella stöd för och lojalitet mot SAP-ledningen mot den här bakgrunden ska upphöra och att vi istället ska ta ställning i politiska frågor utifrån medlemmarnas direkta intressen och åsikter. Vidare yrkar han att kongressen ska ta avstånd från det Bildt/Carlssonska beslutet att avskaffa den statliga sjukförsäkringen.
    Representantskapet avslog motionen.

  Sjukförsäkringen
  Däremot bifölls en motion från Regionklubbsstyrelsen/Sth City, vilken kräver att en framtida sjukförsäkring inte får försämra nuvarande reallöner; den skall vara obligatorisk; anställning, arbetslöshet, inkomst eller kön får inte leda till orättvisa ersättningsnivåer; sjukförsäkringen får inte knytas till anställningen.

  Kritik mot skattereformen
  Repskapet antog också en motion från undertecknad om skattepolitiken. I motionen yrkar jag att skattereformen ska rivas upp och att progressiviteten i skattesystemet återställs. Skattereformen har som bekant på flera sätt gynnat höginkomsttagarna - vilket också var det främsta syftet med den. Vidare yrkar jag att förbundet skall uttala sig mot det idiotstopp för kommunala skattehöjningar, som nu leder till sämre service och avskedanden i kommunerna.

  Bolagsbildandet
  Fyra motioner tog upp divisionaliseringen och bolagiseringen av Posten och de problem det för med sig. Motionärer i den här frågan var - liksom i de flesta andra frågor - Sture Ekström och Krister Scheffer/båda från Sth C Dessutom hade avdelningsstyrelsen samt Regionklubb Stockholm Norra varsin motion. Sth Norras motion, som är identisk med det uttalande som tidigare publicerats i Facktuellt, bifölls av repskapet. Likaså avdelningsstyrelsens motion.

  Lönepolitiken och sex timmars arbetsdag
  Sex motioner tog upp lönefrågor. Nisse Carlén/Sth Va yrkade i sin motion på att tarifflönesystemet måste förändras så att det blir enklare, vilket ju påstods vara syftet när det infördes. Carlén påpekar i sin motion helt riktigt att systemet med tarifflönetillägg i stället fått motsatt effekt.
    Det är få som idag vet vad de egentligen skall ha i lön, och varför, vilket bl a undertecknad påpekade. Det hjälpte inte, repskapet avslog motionen.
    Hannu Jokinen/Brevklubben Tba, också en flitig motionär, och Scheffer/Sth C kritiserade i varsin motion den politik för individuell lönesättning, som vi nyligen sett nog av i den regionala RALS:en. Scheffers motion bifölls av repskapet.
    Regionklubbsstyrelsen/Sth City påminde i en motion om förra kongressens beslut angående 6 timmars arbetsdag. Man vill att förbundsstyrelsen redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet, som innebar att sextimmarsdagen skulle vara genomförd till år 2000. Motionen bifölls.

  EG-anslutning eller inte
  Tre motioner berörde EG-frågan, en från undertecknad, en från Hanberg/Sth Ö samt en från Ove Olausson/Sth Klara. Min och Hanbergs motioner yrkar båda på att kongressen skall säga nej till EG-medlemskap. Olausson yrkade på ett objektivt informationsmaterial från förbundet.
    En lång debatt följde. De som i likhet med avdelningsstyrelsen yrkade avslag på min och Hanbergs motioner menade att det var för tidigt att ta ställning, mer information behövs, inför folkomröstningen ska inte förbundet låsa upp sig vid en viss ståndpunkt, ett avslag på motionerna betyder inte att vi är för EG, etc. Allt åsikter som man enligt min uppfattning kan ha den största respekt för. Det finns dock ett stort problem: de som styr landet sitter inte och väntar på EG-omröstningen. De genomför dagligen en anslutning till EG! De har redan lämnat in inträdesansökan, flera år innan omröstningen ska hållas. Skattereformen, nedskärningen i den offentliga sektorn, ökad arbetslöshet - allt är EG-anpassade beslut (även om de också har andra orsaker). När EG vid Maastrichtmötet beslutade om ett fastare politiskt-militärt samarbete i den framtida Europeiska Unionen (EU), svarade både Bildt och Carlsson med att anpassa den svenska säkerhetspolitiken; de är beredda att släppa på alliansfriheten och neutraliteten för att få med Sverige i EG/EU.
    Efter en förvånansvärt jämn omröstning röstade majoriteten av repskapet ner de EG-kritiska motionerna,

  Genomförs kongressbesluten?
  Ett problem som tas upp i flera motioner till årets kongress, gäller frågan om hur förbundsledningen verkställt de beslut som togs vid föregående kongress. Saken behandlades i motionen om 6-timmars arbetsdag, men också andra motioner har skrivits mot denna bakgrund.
    Undertecknad frågar i en motion vilka kontakter förbundsstyrelsen tagit med de palestinska fackföreningarna, ett uppdrag som de fick av förra kongressen. Jag föreslår också att SF-kongressen skall sända en hälsning till de palestinska fackföreningarna. Motionen bifölls.
  Sven-Olof Hanberg/Sth Ö frågar i en motion vart kongressbeslutet att SF skall arbeta för att de orättvisor mot kvinnorna som finns inbyggda i ATP-systemet (pensionerna) skall rättas till, tagit vägen. Motionen bifölls av repskapet.
    Hannu Jokinen/Brevklubben Tba tar upp samma problem. Han frågar hur rapporterna Raka spår mot jämställdheten och Både hjärna och hand, omsatts i praktisk handling. "Färggranna promemorior har producerats, men övriga aktiviteter har saknats", skriver han i motionen och avslutar med yrkandet att "förbundets kongressbeslut skall respekteras". Den beskrivningen höll inte repskapet med om, i varje fall avslog man Hannus motion.

  Gäller kollektivavtalen?
  Klubb Sth Va tog upp en mycket sjuk sak i en motion om arbetsformerna på förbundskontoret. De redovisar i motionen hur enskilda ombudsmän (Kenneth Sehlberg och Stellan Mattsson) på postsektionen genom en muntlig överenskommelse med arbetsgivaren frångått ett gällande kollektivavtal. Saken gällde det tidigare statistikavtalet i brevbäringen. Enligt detta skulle en prognos tillämpas när statistiken fastställdes. I avtalet fanns ingen gräns för denna prognos. När arbetsgivaren i den dåvarande högkonjunkturen upptäckte att många prognoser visade på stora plus - vilket innebar mindre distrikt för brevbärarna - ville de ha sektionens medgivande att sätta ett tak (5,6 procent) för prognosen. I gengäld skulle det också sättas ett golv (0 procent). Detta är min historieskrivning om hur uppgörelsen kom till. Stellan Mattsson påstår att motivet var att man fick negativa prognoser; därför gick man med på att sätta ett tak; fan tro't.
    Bedrägeriet upptäcktes när Sth Va skulle lägga om. De visste genom egna beräkningar att de borde ligga på plus 10 procent. Statistiklistorna från Posten (AS) visade emellertid på enbart plus 0,5 procent. När man returnerade listorna tvingades AS erkänna att man för det första gjort ett fel, prognosen skulle ligga på de tio procent som klubben räknat fram. För det andra meddelade de att det fanns ett tak på 5,67 procent, högre fick inte prognosen bli. Det hade posten kommit överens med facket om. Därigenom upptäcktes skojet.
    Frågan är allvarlig av flera skäl. Det är naturligtsvis oacceptabelt att ombudsmän gör överenskommelser på detta sätt - och dessutom struntar i att meddela berörda medlemmar. Men det är också illa därför att statistiksystemen inom Posten är så bräckliga. De innehåller genomgående många fel och tveksamheter och få människor behärskar systemen. Går man sedan in och ändrar i dem på detta sätt blir situationen ohållbar. Hur många kontor har drabbats av 5,67-procentsspärren utan att veta om det? (I Täby räknade vi som tur var ut vår prognos manuellt vid förra omläggningen, utan inblandning av AS och fixade avtal. Täby's prognos för den gångna perioden var drygt 11 procent.)
    Sth Va:s motion mynnade ut i kravet att kongressen skall låta undersöka saken och vidta åtgärder så att något liknande inte inträffar igen. Avdelningsstyrelsen och Birgitta Frölander/Sth Södra ville avslå motionen men repskapet tillstyrkte den.

  Demokratin i förbundet
  Scheffer/Sth C yrkade i flera motioner på åtgärder för att stärka medlemmarnas inflytande över klubbarnas och förbundets verksamhet. En av motionerna antogs, men den viktigaste, den som kräver någon form av omröstning om viktigare avtal, avslogs av repskapet.
    Sture Ekström/Sth C yrkade i en motion att ingen förtroendevald får arbeta mer än 70 procent fackligt, resten av tiden skall man arbeta på golvet i sitt ordinarie jobb. En verkligt bra motion, som bl a undertecknad yrkade bifall till. De som yrkade avslag motiverade det med de "praktiska" svårigheterna. En intressant notering är att de som yrkade avslag, Gun Jansson och Göran Larsson/Sth Norra, P-O Brandeker/Sth C, Birgitta Frölander/Sth C samt avdelningsstyrelsen, samtliga är sådana medlemmar som just arbetar fackligt på heltid! Undertecknad, som också har kommit in i den här svängen och nu arbetar större delen av min tid med fackliga uppdrag, har också upptäckt de "praktiska" svårigheterna: man knuffar undan vikarier, just den dagen man arbetar på sitt ordinarie jobb är det en viktig förhandling, etc, etc. Men jag har också fått praktisk erfarenhet av det som jag predikat i många år, nämligen att en dag på golvet är minst lika mycket värt som två dagar på den fackliga expeditionen vad det gäller fackligt kunnande, förståelse för problemen, osv.
    Mina argument, lika litet som de Sven Hedman/Väsby, Marek/Tba, Mats Ljungberg/Arbetsledarna, Per Liljedahl/Danderyd, Malin/Sth Sö, m fl, anförde, bet inte på repskapet; motionen avslogs.
    Regionklubb Sth Södra riktar i en motion kritik mot att styrelserna i klubbar och avdelningar idag med några få undantag består av medelålders män. Det är en orsak varför många medlemmar idag inte känner samhörighet med sitt fackförbund, skriver de. De kräver därför att "kongressen utfärdar en rekommendation att styrelsernas sammansättning skall spegla den faktiska medlemsbilden när det gäller kön, ålder och ursprung på den eller de arbetsplatser man representerar".
    Till sist så behandlade repskapet de två motioner som skrivits om arbetsrätten. Scheffer krävde i sin motion en skärpning av Medbestämmandelagen till fackets fördel, avdelningsstyrelsen riktade i sin motion kritik mot de planerade försämringarna av bl a Lagen om anställningsskydd, LAS. Båda motionerna bifölls.

  Organisationsmotionerna behandlas den 22 februari. Samtliga motioner finns tillgängliga på klubbexpeditionen.

  /JÅ


  ------------------------------


  Motion om förbundets organisation

  Förslaget till ny organisation för Statsanställdas Förbund marknadsförs som möjligheternas organisation.
    Frågan är bara för vem möjligheterna öppnar sig.

  För att fackföreningen ska bli stark måste den styras av medlemmarna; medlemmarna ska kunna överblicka, kontrollera och besluta om förbundets angelägenheter. Fackföreningens organisation måste visserligen till en del anpassas efter arbetsgivarens; den viktigaste faktorn är dock att organisationen gör det möjligt för medlemmarna att styra facket.
    Statsanställdas Förbund lider redan idag av stora brister i detta avseende. Förbundet är i sig ett konglomerat, svårt att överblicka för några andra än den högsta förbundsledningen. Nivåerna är för många på grund av bland annat i vissa fall alltför stora avdelningar. Och så vidare.
    De förslag till förändringar som nu presenteras påstås leda till ett medlemsnära förbund. Min uppfattning är att det blir tvärtom. Ett samgående med Transport etc skulle bara leda till ett ännu större förbund med ännu fler yrkesgrupper och skilda intressen. Istället för att skapa ett ännu större fack borde man utreda motsatsen: Hur skulle det vara om man återskapade Postförbundet och de andra förbund som för drygt tjugo år sedan bildade Statsanställdas Förbund? När SF bildades påstods det att vi därigenom bättre skulle kunna ta tillvara våra gemensamma intressen som statsanställda. I själva verket har det - till exempel - visat sig att SF stått handlingsförlamat inför de förändringar som nu genomförs i den statliga verksamheten; ett Postförbund skulle haft bättre förutsättningar att hårdare kämpa mot de försämringar som nu genomförs inom postområdet.
    All erfarenhet talar också för att det blir dyrare när man skapar större enheter i ideella organisationer: det blir mindre ideellt arbete och fler (väl)betalda funktionärer. Organisationskommittén anför ekonomiska besparingar som ett skäl till förändringar. Det är förvånande att man samtidigt föreslår att region- och branschkontor skall inrättas. Man får också ett intryck av att man därigenom tänker ta ifrån den egentliga grundorganisationen - avdelningen - befogenheter. Det kan finnas anledning att ha tätare kongresser (de hölls också vart tredje år från början!). Men samtidigt vill organisationsutredningen skära ner antalet ombud till hälften. Därigenom försämras representativiteten ytterligare.

  Mot denna bakgrund yrkar jag

  att förhandlingarna med Transport m fl förbund avbryts
  att organisationsutredningen görs om
  att den nya utredningen undersöker möjligheterna att återskapa Postförbundet

  Om dessa övergripande krav inte tillgodoses yrkar jag

  att förbundsmötet hålls vartannat år
  att motionsrätten till förbundsmötet blir densamma som idag gäller för kongresserna
  att utredningens förslag till region- och branschkontor avslås
  att däremot den centrala branschservicen stärks
  att ev regionalt samarbete inom branscherna avgörs av avdelningarna
  att förändringar i den lokala organisationen skall ske med frivillighet

  Jan Åhman/medlem SF 3001 Klubb Täby


  ------------------------------------------


  REPSKAPET 22 FEBRUARI 1993

  Representantskapets möte den 22 februari behandlade de motioner till höstens SF-kongress som rör organisationsfrågan. Elva motioner förelåg och repskapet biföll fem av dem. Regionklubb Sth City betonar i sin motion vikten av att medlemsdemokratin ytterligare förstärks i förslaget, som de uttrycker sig. Deras viktigaste krav är att lokalt fack inom en bransch skall kunna vidta stridsåtgärder utan förbundsstyrelsens godkännade. De föreslår också att branschråden, som kanske kommer att leda de tilltänkta branscherna i den nya organisationen, skall utses genom val på branschkonferens. Kongressen skall utforma regler om vilka beslutsbefogenheter som branschråd respektive branschkonferenserna skall ha, t ex branschavtal, lokala stridsåtgärder, förfogande av branschens konfliktmedel, osv, skriver regionklubb City i sin motion. De vill också att de årliga förbundsmöten skall bestå av minst lika många ombud som dagens kongresser.
    Styrelsen för Regionklubb Sth Norra har också skickat en motion till kongressen. Den ställer sig positiv till att kongresserna avskaffas, överstyrelsen tas bort, förbundsstyrelsen krymper samt att SF-distrikten slopas. Bristen i utredningen, heter det i motionen, är att den inte fastställer den lokala organisationen. Det är viktigt att detta görs för att kunna bedöma behovet av en regional organisation samt hur branscherna skall organiseras, skriver motionärerna och avslutar pläderingen: Att förbundet måste decentraliseras och komma närmare medlemmarna anser vi vara en fråga av stor vikt.
    Motionen mynnar ut i två yrkanden:
    att den lokala organisationen ses över och fastställs innan vi tar ställning till hur eventuella regionkontor och branschkommittéer skall se ut att med utgångspunkt från dessa resonemang organisationsutredningen görs om.
    Även avdelningsstyrelsen bidrog med en motion på samma tema. När man ser förslaget (till SF:s nya organisation), skriver de, påminner det mycket om de förslag som arbetsgivaren idag ofta presenterar. Organisationen byggs uppifrån och ned. Tanken med arbetsgivarens organisation är att huvudkontoret skall kunna styra de övriga nivåerna.
    För oss som facklig organisation är det viktigt att vi gör tvärtom: börjar organisationsbygget från den enskilde medlemmen och fortsätter uppåt mot förbundsledningen, påpekar de. Avdelningsstyrelsen vill därför i likhet med föregående motionär att den lokala organisationen - där klubben är stommen - ska byggas innan vi tar ställning till eventuella branscher och regionkontor. De vill mot den bakgrunden att de viktigaste avsnitten i utredningen görs om och besluten tas först 1994.
    Dessa tre motioner bifölls av repskapet. De förutsätter alla att förhandlingarna med Transport och Sjöfolksförbundet fortsätter och kanske resulterar i ett samgående. Bland de motioner som avslogs fanns en från undertecknad, där jag bl a yrkar på att dessa förhandlingar skall avbrytas. Jag föreslår att man istället utreder motsatsen: ett återupprättande av Postförbundet och de andra förbund som 1970 bildade Statsanställdas förbund. Min motionen avslutas med yrkandet att förändringar i den lokala organisationen skall ske med frivillighet. Organisationsutredningen föreslår ju att förbundsstyrelsen ska fastställa den lokala organisationens struktur.
    Bland de motioner som avslogs fanns också några från Jokinen/Brevklubben-Tba. De föreslår ändringar i stadgarna angående valberedningens roll, avdelningsstyrelsens sammansättning, hur val skall gå till samt förhållandet mellan primär-, bas- och regionorganisationen.

  Motionerna har skickats ut till klubbarna. Kongressombud väljs på avdelningens årsmöte den 31 mars.

  Jan Åhman (Facktuellt 2/1993)


  ----------------------------------------


  Insändare till Statsanställd:

  SF:s nya organisation - för vem öppnar sig möjligheterna?

  Förslaget till ny organisation för Statsanställdas Förbund marknadsförs som möjligheternas organisation.
    Frågan är bara för vem möjligheterna öppnar sig.

  1. För att fackföreningen ska bli stark måste den styras av medlemmarna; medlemmarna ska kunna överblicka, kontrollera och besluta om förbundets angelägenheter.

  Statsanställdas Förbund lider redan idag av stora brister i detta avseende. Förbundet är i sig ett konglomerat, svårt att överblicka för några andra än den högsta förbundsledningen. Nivåerna är för många på grund av bland annat i vissa fall alltför stora avdelningar. Och så vidare.
    Ett samgående med Transport etc skulle bara leda till ett ännu större förbund med ännu fler yrkesgrupper och skilda intressen. Därför borde man utreda motsatsen: Varför inte återskapa Postförbundet och de andra förbund som för drygt tjugo år sedan bildade Statsanställdas Förbund? När SF bildades påstods det att vi därigenom bättre skulle kunna ta tillvara våra gemensamma intressen som statsanställda. I själva verket har det - till exempel - visat sig att SF stått handlingsförlamat inför de förändringar som nu genomförs i den statliga verksamheten; ett Postförbund skulle ha haft bättre förutsättningar att kämpa mot de försämringar som nu genomförs inom postområdet.

  2. All erfarenhet talar också för att det blir dyrare när man skapar större enheter i ideella organisationer: det blir mindre ideellt arbete och fler (väl)betalda funktionärer. Organisationskommittén anför ekonomiska besparingar som ett skäl till förändringar. Det är mot den bakgrunden förvånande att de, liksom förbundsstyrelsen, samtidigt föreslår att branschkontor skall inrättas. Alla är överens om att SF-distrikten och SF-kommittéerna skall läggas ner. Men varför? Därför att intresset för dem varit svalt bland avdelningarna! Trots detta ska vi nu tvingas in i branschkontor, som det så vackert heter. Branschkontor som inte är någonting annat än förberedelser för ännu större storavdelningar!

  3. I Statsanställd målas bilden upp av branschkontor fullspäckade med datautrustning och annan teknik, "allt bekostat av förbundskontoret". Men vem betalar förbundskontoret? Medlemmarna! I praktiken är det de lokala klubbarna som plundras: Bara i min lilla klubb betalar vi in ett par hundra tusen i medlemsavgifter varje år till avdelning och förbund; av dem får vi tillbaka 7-8.000 kronor till klubbens egen verksamhet. Vi har inte råd att själva köpa t ex en dator. Vi måste i så fall gå uppåt i förbundet för att tigga tillbaka våra pengar - och vi lär inte få några!

  4. Med den nya organisationen kommer det här förhållandet att ytterligare förstärkas. Organisationen kommer att fjärmas än mer från medlemmarna. Ett ytterligare exempel på detta är halveringen av antalet ombud till kongresserna. Det kommer att göra det ännu svårare för medlemmar och lokalorganisationer att "rubba våra cirklar", som en av förbundskontorets ombudsmän uttryckte sig på 1989 års kongress.

  5. Svaret på den i inledningen ställda frågan blir därför: SF:s nya organisation ger möjligheter till ytterligare toppstyrning!

  6. Förhandlingarna om ett samgående med andra förbund bör avbrytas och planerna på branschkontor och storstora avdelningar skrotas! Låt avdelningarna själva bestämma om ev regionalt samarbete! Se däremot till att upprätthålla en acceptabel service på förbundskontoret i de frågor som under alla förhållanden kommer att skötas centralt! Förändringar i den lokala organisationen ska ske med frivillighet!

  Jan Åhman/medlem i Avd 3001 - Klubb Täby


  ------------------------------------------


  Mina förberedda anföranden på kongressen 1993.

  Organisationsfrågan - utlåtande nr 1
  Innan jag går in mer i detalj på organisationsförslaget, tänkte jag göra några allmänna kommentarer.
    Hur kommer det sig att organisationsfrågan blir till en så stor sak på den här kongressen? Hur kommer det sig att å ena sidan förbundsledningen nu tycks ha bestämt sig för att skapa de större och mer centraliserade enheter som man så länge har önskat sig, men som man hittills bara till en del har genomfört? Hur kommer det sig å andra sidan att det finns ett stort missnöje ute i organisationen mot hur de olika instanserna högre upp i förbundet fungerar?
    Jag skulle vilja peka på två faktorer.

  Den första orsaken till missnöjet hänger samman med de svagheter som finns inbyggda i SF redan från början.
    SF har alltid varit ett stort konglomerat av olika intressen, nästintill omöjligt att överblicka för några andra än dem i toppen på förbundet. Om ens de har haft någon riktig överblick. Jag kan ta mig själv som exempel. Jag är mycket missnöjd med hur den sk postbranschen fungerar. Det kan naturligtsvis bero på att det är fel personer som arbetar där, men jag tror också att problemen beror på att branschen är underbemannad, eller, rättare sagt, underprioriterad. Det är ju trots allt fortfarande så att många viktiga frågor beslutas på central nivå och därför måste det på förbundsnivå upprätthållas en acceptabel service kring dessa frågor. Men framför allt måste det finnas en demokratisk beslutsgång inom branscherna, vilket saknas idag. Naturligtsvis upplever även ledningen för förbundet de här problemen. De har helt enkelt svårt att leda det här stora konglomeratet. Frågan är bara var lösningen i problemen ligger.

  Den andra orsaken till missnöjet med förbundets organisation har sitt ursprung i ett större sammanhang.
    Marknadsekonomin befinner sig återigen i en svår kris, vilket skärper motsättningarna i hela samhället - även inom fackföreningsrörelsen. Underifrån i förbundet skärps nu kraven på demokrati. Man kan uttrycka det så här: Vi vill själva vara med och besluta om alla de dåliga avtalsförslag som vi nu ställs inför!, ungefär så låter det. Till exempel så handlar mycket av det missnöje som riktas mot facket efter brevbäringsförhandlinglingarna om just detta. Varför hade en liten grupp så bråttom att själva besluta om taktiken i det avgörande skedet?? Så låter det - och med rätta, enligt min mening. Så ser den här sidan av saken ut nerifrån. Hur reagerar man då uppifrån i förbundet? Tyvärr skulle jag vilja påstå att man agerar på exakt samma sätt som man historiskt sett alltid gjort inom fackföreningsrörelsen i sådana här lägen, nämligen genom att försöka urholka demokratin ytterligare ett steg. Framför allt genom att skapa ännu fler och större och än svåråtkomligare instanser på vägen från botten till toppen. Man kan säga att förbundsledningen reagerar genom att bygga en ännu starkare försvarmur runt sig.

  Detta om bakgrunden till de förslag som vi idag skall diskutera, en alternativ omvärldsanalys för att ansluta sig till utredningens och förbundsstyrelsens terminologi.

  Det finns delar i FS förslag till ny organisation som jag kan instämma i, nämligen att-satserna tre, fyra och fem i utlåtandet. Överstyrelsen, till exempel, kan gott tas bort, sörjd och saknad av ingen. Det är OK med 19 ledamöter i förbundsstyrelsen. Jag kan också godta de åtta branscher som FS föreslår skall inrättas. Jag är däremot inte överens om den långsiktiga målsättningen med tre branscher.

  När det gäller andra att-satsen, den som säger att kongressen skall ersättas av ett årligt förbundsmöte, lägger jag ett ändringsförslag där jag yrkar på 300 ledamöter istället för de föreslagna 200. Jag anser att det är en inskränkning i demokratin när man avskaffar en tredjedel av kongressombuden. De färre ombuden leder till en ännu sämre representativitet och ökad toppstyrning. Egentligen skulle jag också vilja ha förbundsmötena vartannat år istället för varje år. Jag tror nämligen att det finns en risk för att kongressernas betydelse devalveras med de förslag som FS lägger; risken finns att förbundsmötena helt enkelt bara blir en ny - och dyrare - överstyrelse. Kongresserna är en viktig institution och det är bra om de hålls oftare än idag. Men kongresserna innebär också - om de ska tas på allvar - en rejäl extra arbetsinsats på alla nivåer i förbundet. Lägger man dem för ofta så finns det en risk att de viktiga granskande och riktningsgivande uppgifter som åvilar kongressen inte längre uppmärksammas på samma sätt inom förbundet.

  Jag ansluter mig också till sjätte strecksatsen som innebär att branschkonferenser och branschråd inrättas. Jag hoppas att detta är en inriktning mot den välbehövliga förstärkning av arbetet inom branscherna som behövs. Just därför att frågan är både angelägen och viktig anser jag det fel att förbundsstyrelsen ska fastställa reglerna. Istället bör stadgekommitten utreda regler och beslutsbefogenheter för branschkonferenserna. I uppdraget bör också ligga att utreda vilka beslutsbefogenheter som branschkonferenserna ska ha, t ex frågan om slutande av avtal och befogenheter vad gäller stridsåtgärder, frågor som nämns i motionerna A78 och A106, båda tillstyrkta av min avdelning. Beslut bör tas på nästa års förbundsmöte. I avvaktan på dessa beslut bör FS i samråd med stadge- och ekonomikommitten sammankalla branschkonferensen minst två gånger under det kommande verksamhetsåret.
    När det sedan gäller den sjunde och sista strecksatsen i FS utlåtande så anser jag att vi här på kongressen och inte förbundsstyrelsen skall utse den stadge- ekonomikommitte som skall förbereda besluten i dessa frågor på 1994 års förbundsmöte.

  Efter den här genomgången är det dags att hoppa tillbaka till den första strecksatsen i utlåtandet. Av det jag hittills sagt framgår att jag inte kan ge det allmänna stöd till FS organisationsförslag som den första strecksatsen innebär. Kärnan i FS förslag - det man främst vill ha stöd för genom den första strecksatsen - är inrättandet av så kallade branschkontor och branschavdelningar. Man skulle med Ture Sventon kunna utbrista: Alltid dessa storavdelningar! Här dyker de upp i dubbel skepnad. Branschavdelningarna är i den variant som FS föreslår ingenting annat än påtvingade sammanslagningar till större avdelningar. Och branschkontoren är i sin tur en förberedelse för ännu större branschgemensamma avdelningar. Dessutom styrda och kontrollerade uppifrån genom den diffust beskrivna administrativa enhet som förbundsstyrelsen vill placera på kontoren.

  Det är min uppfattning att SF ska vara det som nämns i högtidliga sammanhang, nämligen ett medlemsnära förbund. Det är endast på det sättet som vi kan bli ett levande, starkt och slagkraftig fack. Jag tycker att avdelning 1007 på ett mycket bra sätt reder ut de här frågorna i sin motion A 36. SF är ett stort förbund, alltför stort och oöverskådligt enligt min mening. Storleken i sig gör det svårt att praktisera den medlemmarnas närhet till besluten som alla säger sig eftersträva. Det är därför viktigt, som motion A 36 påpekar, att vi inte krånglar till det ytterligare utan skapar så raka och okomplicerade linjer som möjligt i beslutsgången inom förbundet. Motionärerna skriver också att vi ska bygga en flexibel organisation som kan se olika ut på den lokala och regionala nivån. Jag instämmer till fullo i detta, som det kan tyckas, självklara påstående. Har man den här inriktningen så är det naturligtsvis uteslutet med de branschkontor och därtill knutna branschavdelningar som förbundsstyrelsen föreslår. Vad är det som säger att det inom alla branscher i förbundet måste finnas just 13 avdelningar? En bransch kanske behöver bara tio, en annan kanske tjugofem, en tredje femtio eller varför inte hundra avdelningar. Förbundsstyrelsens förslag påminner om historien om den amerikanska rakningsmaskinen. Den där man bara sticker in hakan så blir man nyrakad och fin. Så påstod i alla fall försäljaren. När en kund misstroget anmärkte att hakor är ju olika fick han till svar att
    - Det gör inget. De blir lika i maskinen.
    Ungefär så är det med förbundsstyrelsens förslag till ny organisation. Jag kanske ska tillägga, innan någon från förbundsstyrelsen hinner säga det, att det naturligtsvis inte lär bli några problem för dem som ev vill ha färre avdelningar än tretton inom en bransch. Det har ju sedan många år varit en oskriven lag i förbundet att det alltid är tillåtet att skapa större enheter.

  Vad jag skulle vilja tillägga är att det också finns en oskriven lag som säger att det råder ett absolut förbud mot att skapa mindre enheter, i varje fall på avdelningsnivå. Har någon hört talas om någonting sådant som mindre avdelningar? Jag har i varje fall inte gjort det.

  Mot bakgrund av det som jag sagt yrkar jag bifall till

  - FS utlåtande andra strecksatsen med tillägget: med 300 ledamöter.
  --FS utlåtande tredje och fjärde strecksatsen
  - FS utlåtande femte strecksatsen med tillägget: Branschkonferenser inkallas minst två gånger under det första verksamhetsåret.
  - Motion A 36 samt
  - att stadgekommittén utses av kongressen.


  Fallskärmsavtalen - utlåtande nr 10
  Det finns naturligtvis inget försvar för att funktionärena ska ha bättre pensionsvillkor än andra medlemmar och det finns inte heller någon anledning varför kongressvalda funktionärer ska ha fallskärmsavtal.
    För att börja med pensionerna så konstaterar FS i utlåtandet att funktionärernas pensionsförmåner är reglerade i ett avtal med funktionärsavdelningen. Finkänsligt nog säger man ingenting om innehållet i detta avtal. Vad jag vet så innehåller det bättre förmåner än vad vi andra har. Varför? Det är ju den frågan som det vore intressant att få ett svar på.
    Sak samma med fallskärmsavtalen. Varför är de nödvändiga? Det är ju den frågan som söker ett svar. Varför behövs det en särsklid försäkringslösning för just dessa grupper.
    Jag måste också erkänna att jag känner mig litet lurad i den här frågan. Det lät ju väldigt bra när flera LO-förbund beslöt att ta bort livstidsvalen. Men då nämndes ingenting om den här lösningen med fallskärmsavtal.


  Informationen - utlåtande 27
  Jag skulle i samband med utlåtandet nr 27 vilja ta upp ett par saker vad gäller informationen inom förbundet och tidningen Statsanställd.

  När det gäller information från förbundskontoret ut till avdelningar och klubbar så är den minst sagt haltande. Min kritik riktar sig fr a mot en av de saker som berörs i motion C21, nämligen informationen om de avtal och liknande som sluts. Längre tillbaka publicerades även större avtalstexter i förbunds- och sektionscirkulären och nådde på det sättet ut även till klubbar och kontaktombud. Numera kommer avtalstexterna dels alldeles för sent, dels går de oftast bara till avdelningarna, som sedan i sin tur måste skicka de vidare.
    Vi som är ansvariga för t ex avtalsinformation ute i klubbarna måste helt enkelt så fort som möjligt få tillgång till orginaltexterna för att kunna svara på alla de frågor som de centrala avtalsaffischerna, korta artiklar i Statsanställd, etc, ger upphov till. Vad det sedan gäller sektions/branschcirkulären så har ju dessa så gott som helt upphört. Även här tillämpar man istället principen att skicka ut avtal och liknande enbart som avdelningsmeddelande - i den mån man överhuvud taget skickar ut någon information. Det är faktiskt ett krav att det finns skrivkunnigt folk på brascherna och att man där vinnlägger sig om att skicka ut de avtal, utredningsmaterial och annat som är aktuellt och som behövs för att kunna informera om och ta ställning till olika frågor ute i organisationen.

  När det sedan gäller tidningen Statsanställd så är ju problemen med den tidningen förknippade med förbundets organisation. Initierade artiklar om postala frågor är inte, för att ta ett exempel, så intressanta för vägarbetarna, om de inte berör likartade problem. Det blir naturligtsvis hela tiden en svår balansgång för redaktionen. Jag tycker nog trots allt att den nya redaktionen börjar hitta en bra linje. Den hårda och konsekventa kampanj mot bolagiseringen av Posten som jag skulle önskat mig, men som uteblivit, får nog snarare skyllas på bristande engagemang inom övriga delar av förbundskontoret.
    Det finns en annan sak som enligt min uppfattning är angelägen när det gäller Statsanställd och det är att tidningen ska leva upp till det som stadgarna tidigare kallade för medlemmarnas kulturella upplysning. Det är ju så idag att vi från morgon och kväll dränks i ett skval av till allra största delen borgerlig kultur. Det är böcker, tidningar, TV-program, skvalradio, etc som dag och natt, ofta mycket skickligt, propagerar att ensam är stark, att konkurrens är bättre än samarbete, att överklassen inte bara är ren och snygg utan också de verkliga hjältarna i det här samhället. Uppfinningsrikedomen hos de styrande är gränslös när det gäller att hitta metoder och infallsvinklar för att rättfärdiga sin vanskötsel av samhället och bortförklara sitt ansvar för arbetslöshet, urholkade sociala rättigheter, sänkta löner, osv - för att inte tala om de krig och andra förbrytelser som pågår runt om i världen - och som kommer allt närmare oss.
    Som det mycket riktigt påpekas i förbundsstyrelsens utlåtande, är det inte så mycket som vi idag har att sätta emot den här anstormningen mot arbetarrörelsen och arbetarrörelsens värderingar. Men vad vi har så är det bl a våra fackförbundstidningar. Statsanställd brukar ju också publicera en del artiklar under rubriken Kringsyn. Jag skulle också vilja att man mer uppmärksammade vad man skulle kunna kalla för kulturmaterial som t ex artiklar om böcker, musik, konst osv, men också rent skönlitterära texter. Varför inte emellanåt en följetong i Statsanställd?
  En uppgift i det här sammanhanget, som jag anser är mycket viktig för just de fackliga tidningarna, är att släppa fram och uppmuntra skribenter inom de egna leden. Jag anser att det är en mycket viktig uppgift om vi någon gång ska bryta det skrivmonopol som socialgrupp 1 och 2 fortfarande besitter. Jag försökte själv en gång i tiden att medarbeta i Statsanställd - och lyckades faktiskt också krypa igenom nålsögat några gånger. Jag vill inte påstå att jag blev illa bemött, men å andra sidan inte heller särskilt uppmuntrad av tidningen. Jag hoppas att den nuvarande redaktionen har en mera öppen och stödjande inställning gentemot nya skribenter.

  Med den förhoppningen, och med hopp om att åtminstone något av det jag sagt ska falla i god jord vill jag tacka för ordet!


  Lönepolitiken - utlåtande nr 31
  Om man ska sammanfatta förbundets lönepolitik under de senaste decennierna, så kan man uttrycka det på det här sättet: Målsättningen har varit vacker, men resultatet betydligt klenare.
    Det har alltid hetat att vi ska arbeta för ökade reallöner, en solidarisk lönepolitk, osv. Trots det så har ett antal avtalsrörelser resulterat i ordentliga reallöneförsämringar. Jag har själv roat mig med att under ett antal år följa reallönens utveckling för en postiljon i slutlön. En lämplig startpunkt för en sådan undersökning är 1977, eftersom de där åren i mitten på 70-talet var de svenska rallönernas all-time-high. Det visar sig, om man gör en sådan här beräkning, att reallönen sjönk kraftigt fram till 1985. Sedan började den vända upp igen. Men först 1991 var reallönen tillbaka på den nivå där den låg 1977! Och därefter har den återigen börjat att gå ner igen. Jag tror t ex att vår egen förhandlingsavdelning har räknat ut att reallönen kommer att försämras med 6-7 procent i år.
    Man kan också roa sig med att räkna på reallöneutvecklingen under den här kongressperioden. Det visar sig då, med samma förutsättningar, att reallönen i det här fallet faktiskt har höjts under fyraårsperioden juli 1989 - juli 1993 - med 50 kronor i månaden.

  De vackra målsättningarna i förbundsstyrelsens utlåtande behöver kommenteras och fra kompletteras på några punkter.
    I en av strecksatserna i utlåtandet heter det att förbundet skall verka för en som man kallar det samhällsekonomiskt ansvarsfull politik. Man kan fråga sig vad det betyder. Vi vet idag att med ungefär de orden hölls - med fackets hjälp - löneökningarna tillbaka under en stor del av åttiotalet, vilket var en av orsakerna till den enorma förmögenhetstillväxten hos överklassen under de här, för deras del, gyllene åren. Och för den delen också en förutsättning för att flera hundra miljarder kronor kunde föras ut ur landet och investeras i fastigheter i andra länder. Jag vet inte om det är rätt att kalla den här politiken för samhällsekonomiskt ansvarsfull. Använder man de här - alltför ofta missbrukade - orden samhällsekonomiskt ansvarsfull bör man därför veta vad man menar; jag hoppas att förbundsledningen gör det. Med samhällsekonomiskt bör man tex tänka på att samhället inte bara innefattar de stora aktieägarna och annan överklass utan också oss! En samhällsekonomiskt ansvarsfull lönepolitik ska alltså också se till våra intressen.
    Jag tror att det finns anledning att även i den här församlingen stryka under denna självklarhet.

  Det finns också anledning att kommentera en annan av strecksatserna i utlåtandet, nämligen den som säger att förbundet ska verka för ett "genomförande av befattningsutveckling kopplad till personlig löneutveckling". Det finns ett mycket starkt missnöje i alla fall bland medlemmarna inom Posten i Storstockholm mot den allt mer individuella lönesättning som arbetsgivaren eftersträvar, och fått ett ökat utrymme för i de senaste avtalsrörelserna.
    Det är inte så att folk inte kan acceptera vissa löneskillnader så länge de är sakligt motiverade. Det har ju t ex alltid accepterats att olika typer av tjänster lönesätts olika, liksom att den som jobbat länge fått några kronor extra. Man kan också acceptera en skillnad inom gruppen om det gäller någon som verkligen besitter en särskild kompetens eller som verkligen åtagit sig någonting speciellt. Men man accepterar inte den inriktning som utvecklingen tog i t ex de senaste RALS-förhandlingarna där utgångspunkten från arbetsgivaren sida var att det skulle finnas skillnader - och sedan letade man efter motiv för att uppnå denna splittring. Mot denna tillämpning av den individuella lönepolitiken råder det en mycket stark kritik. Jag tycker att FS utlåtande är litet oklart på den här punkten och därför yrkar jag bifall till motionerna nr E8 och E9.

  Jag yrkar också bifall till motion E 24. Den riktar sig mot den individuella lönesättningen, så som arbetsgivaren vill använda sig av den. Men den berör också vad man skulle kunna kalla för de "tekniska" problem som finns i det nuvarande tarifflönesystemet. Vi får tills vidare behålla det här lönesystemet enligt det senaste avtalet. Glädjen över det får inte skymma att systemet faktiskt innehåller stora tekniska svagheter. Till exempel är ju systemet mycket svårbegripligt för den som inte har specialstuderat det, dvs för de allra flesta medlemmar.
    En annan sådan här "teknisk" brist i nuvarande tariffsystem gäller sneddningsregeln, som tas upp i motion E43. Det här är naturligtsvis ett problem som det kostar pengar att lösa men inte desto mindre är det en felaktighet som måste åtgärdas. Därför bör självfallet motionen bifallas.

  Ett sätt att tjäna in litet pengar vore om vi lyckades avstyra det "toppchefernas rofferi", som motion E40 handlar om. Jag kan som exempel nämna att cheferna inom Stockholm Norra postregion, bevijar sig själva bonusavtal som kan ge dem upp till 50.000 kronor per år i bonus - utöver de månadslöner på mellan 25 - 45.000 kronor som de redan håller sig med. Detta samtidigt som de, med hänvisning till budgeten, på det mest hänsynslösa sätt avskedar folk. Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till motion E40; jag tycker att besvarad är ett alltför tamt besked till motionären och de medlemmar som känner en stor ilska över det som nu pågår inom bl a Posten.

  Förbundsstyrelsen har också, litet olyckligt enligt min mening, valt att i det här avsnittet behandla den mycket viktiga del av bolagiseringsfrågan som gäller löner och anställningsvillkor. I själva verket så är ju detta det viktigaste skälet till att man vill bolagisera affärsverken. Det handlar om att med olika metoder försämra våra villkor. Just detta att bolagiseringen inte på något sätt syftar till att förbättra servicen för kunderna eller villkoren för oss anställda är ju orsaken till att vi ska säga nej till den. Och slåss för det! Därför är FS utlåtande för svagt i det här avsnittet och som en förstärkning yrkar jag bifall till motion N8, tredje att-satsen.

  En anledning till att alltför mycket av de vackra orden i förbundets lönepolitiska program, liksom i de allmänna riktlinjerna inför avtalsrörelserna stannar på papperet, är bristen på medlemsdemokrati i de här frågorna. Jag tror t ex att utvecklingen på 80-talet sett annorlunda ut om medlemmarna getts möjlighet - och tvingats - att engara sig i de avtalsrörelser som då fördes.
    Jag har också under den senaste avtalsperioden sett hur farsartat avtalsrådet fungerar. Eller rättares sagt inte fungerar.
    Jag tror att ett sätt att komma tillrätta med de här problemen är att införa omröstningar om avtalen. Det skulle sätta fart på facket och vara ett bra medel för att skapa ett medlemsnära förbund - mycket bättre än alla de centraliserande och toppstyrande beslut som tidigare fattats i organisationsfrågan på den här kongressen.
    Jag yrkar därför bifall till motionerna E35, E36, E37 och E38.

  Till sist så yrkar jag naturligtsvis också bifall till vår avdelnings motion E 41, som vill ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast anordna ett omfattande rådslag bland våra medlemmar om SF:s lönepolitik inför 2000-talet. Ett sådant rådslag bör också ta upp frågan om hur lönepolitiken och avtalsrörelserna skall hanteras rent organisatoriskt inom förbundet, t ex frågan om avtalsomröstningar.

  Sammanfattningsvis: Jag yrkar bifall till motionerna E 8, E9, E24, E35, E36, E37, E38, E40, E41, E43 samt N8 tredje att-satsen.


  Pensionerna - utlåtande nr 41
  Förbundsstyrelsen har skrivit ett föredömligt utförligt och resonerande utlåtande kring pensionsfrågorna. Även om det är mycket man kan instämma i så finns det ett par saker som behöver strykas under, bl a med utgångspunkt från den motion I1, som en av medlemmarna i vår avdelning har skrivit.
    Förbundsstyrelsen anser att de ojämlika förhållanden som råder mellan män och kvinnor beträffande den pensionsgrundande inkomsten ska åtgärdas där de uppstår. Javisst. Men vi vet också att det trots att vi fackligt arbetar för att få bort de här orättvisorna, så finns de fortfarande kvar. Vi vet, att det idag finns många pensionerade kvinnor som bara har folkpension och kanske en liten ATP. Vi vet, att många av de kvinnor som ännu inte gått i pension och som kanske har långt kvar dit, har jobbat och kanske fortfarande jobbar deltid och kanske valt eller tvingats välja sämre betalda jobb för att ta hand om barnen. Ska de straffas en gång till när de gått i pension? Så blir det ju faktiskt med de regler som fortfarande gäller. Och därför riktar sig exempelvis Lindbeckskommissionen i synnerhet mot kvinnorna när den föreslår att pensionen görs än mer beroende av arbetsinkomsten.
  (Inom parentes sagt så borde fackföreningsrörelsen haka på Stig Malm och starta en kampanj för att förlöjliga Assar Linbeck och det han sysslar med. Det gäller verkligen att ta heder och ära av alla dessa falska profeter som får breda ut sig - på vår bekostnad)

  För att återvända till pensionerna så är vad jag kan se den vettigaste lösningen på det här problemet att man höjer grundpensionen, dvs folkpensionen.
  Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till motion I3 som en komplettering till FS utlåtande.
    Jag yrkar också bifall till motion I5. Den ger ju en riktig beskrivning av verkligheten när den påpekar att det stora flertalet av våra medlemmar har svårt att orka arbeta fram till pensionsåldern. Beslutet att höja pensionsåldern (visserligen ajournerat) är därför absurt och djupt felaktigt.


  Socialförsäkringarna - utlåtande nr 42
  Utlåtandet om socialförsäkringarna innehåller en mening som gläder mig mycket. Så här står det på sidan 148, på tal om det som nu sker med socialförsäkringarna: Förbundsstyrelsen känner en stor vrede över vad som pågår. Äntligen fick vi höra de orden!

  Inte desto mindre så är grundtanken i utlåtandet fel. Varför ska vi acceptera att sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna lyfts ut ur statsbudgeten och bort från försäkringskassorna? Det måste väl ändå vara den grundläggande fråga som ska ställas. Det är ju en sak om LO 1991 tillsatte en utredning i syfte att förbättra nuvarande försäkringar. Men varför acceptera den förändring som beslutades under kuppen förra hösten? Förbundsstyrelsen konstaterar ju själv i utlåtandet att vad det handlar om är att vi på det här sättet ska betala försäkringen två gånger. Det ni sedan skriver i utlåtandet om att det är positivt med fackföreningsrörelsens ökade inflytande över försäkringarna, etc, ser jag som en ren efterhandskonstruktion, ett försök att försvara det skamliga beslut som fattades under höstkuppen förra året.
    Det är också direkt smaklöst när utlåtandet vid ett tillfälle stämmer in i Assar Lindbeckskören och påstår att sjukförsäkringen går med underskott.
    De motioner som skrivits om socialförsäkringarna - inklusive de från min avdelning - tillkom i chockverkningarna efter kuppen förra hösten. De - liksom FS utlåtande - ställer ju riktiga och nödvändiga krav om det nu blir så som regeringen och socialdemokraterna planerar, nämligen att lyfta ut försäkringen ur statsbudgeten och låta oss betala den en gång till.
    Men grundfrågan kvarstår alltså: Varför ska vi acceptera denna politik? Alla de förbättringar som LO och förbundsstyrelsen vill ha - vore det inte lättare att arbeta för dem utifrån nuvarande system? Det tro i alla fal jag.

  Jag yrkar därför

  att förbundet i första hand skall verka för att sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna inte lyfts ut ur statsbudgeten
  att om så ändå blir fallet förbundet verkar för de i motion J4 angivna kraven liksom för de fjorton punkter som FS angett i sitt utlåtande.


  EG - utlåtande nr 46
  Jag har i motion M3 förespråkat att kongressen idag skall säga nej till ett svenskt medlemskap i EG. Jag har i motionen angett några skäl till varför vi inte bör gå med i EG, t ex det djupt felaktiga och bokstavligt talat livsfarliga i att överge den alliansfria utrikespolitiken. Jag varnar också för att överlämna beslutanderätten i bl a sociala frågor åt de slutna sällskapen i Bryssel.
    Min avdelning har diskuterat motionen och yrkat avslag på den och jag tänker därför inte, som ombud för avdelningen, yrka bifall till denna motion. Ett av motiven för att avdelningens repskap avslog motionen var att det här är en stor och svår fråga som ska gå till folkomröstning; det är därför fel att facket redan nu binder upp sig för en viss ståndpunkt. Jag kan ha respekt för denna uppfattning.

  Jag har däremot ingen som helst respekt för den linje som både regeringen och den sk oppositionen praktiserar, nämligen att dagligen fatta olika beslut som i praktiken ansluter oss, flera år innan folkomröstningen genomförts.
    Jag har inte heller någon respekt för den linje som förbundsledningen företräder i sitt motionsutlåtande. Vi ska inte ta något beslut idag utan avvakta medlemskapsförhandlingarna, säger man. Samtidigt som hela utlåtandet genomsyras av hur bra EG är och hur angeläget det är att vi ansluter oss. Som motivering för detta anförs en massa floskler.
    Som alla andra EG-anhängare hänvisar man till vårt stora internationella beroende. Än sen då. Vad det gäller handel osv så går det alldeles utmärkt att lösa de problemen med handelsavtal och liknande. Förbundsstyrelsen ser, precis som moderaterna och andra som förtalar Sverige, bara den ena sidan av saken, nämligen våra extremt exportinriktade storföretag. Den andra sidan av saken är ju den att den svenska marknaden också är extremt öppen för andra länders företag; det finns därför ett ömmsesidigt intresse av handelsrelationer. Och tror verkligen förbundsstyrelsen att det ekonomiska, politiska och militära beroendet skulle bli mindre av ett medlemskap i EG. Tror ni verkligen, som det antyds i utlåtandet, att såväl storföretag som de stora kapitalägarna skulle bli mindre oåtkomliga för nationalstaternas beslut, om vi går med i EG?!
    Den politiska styrningen måste återupprättas på ett internationellt plan, heter det så vackert i utlåtandet. Det är sant att det sker en politisk styrning på ett internationellt plan i Bryssel. Det är alldeles riktigt att EG- kommissionen och Ministerrådet byggt upp en enorm byråkrati omkring sig - en jättelik apparat som vi dessutom ska betala. Det är f ö någonting som man inte nämner i utlåtandet - de direkta kostnaderna för Sverige att vara medlem i EG. Vill man vara fräck så kan man faktiskt, till exempel, påstå att vi ska lägga ner det svenska jordbruket till förmån för de spanska storgodsens citrusodlingar. Men för att återgå till den politiska styrningen - vilken politisk styrning är det fråga om? Förbundsstyrelsen blandar bort korten genom att tala så vackert om demokratisk vänster osv i sitt utlåtande. Men reglerna för Ministerrådet, komissionen och parlamentet ligger fast. De innebär en politisk styrning där besluten fattas bakom stängda dörrar och där vi i Sverige har ett fåtal röster. Det finns inga planer på att ändra dessa regler. Och gör det det så är de av den tyska typen där de som återupprättad stormakt begär ett större inflytande - på vår och de andra småstaternas bekostnad. Det säger inte förbundsstyrelsen något om. Man nämner inte heller att den internationalism man talar så mycket om innebär en sammanslutning av västeuropeiska stater - mot den övriga världen. Det handlar inte bara om att vi t ex måste höja tullarna mot de fattiga länderna i Afrika och på andra kontinenter, i Europa med för den delen. Och att vi måste delta i de militära operationer som blir aktuella mot dessa länder. - Det här är ju trots allt fattiga länder så de kan vi ju strunta i; kanske är det så förbundsstyrelsen resonerar.
    Men vad förbundsstyrelsen inte heller säger, är att vi, i och med ett medlemskap i EG/EU, också vänder oss mot Ryssland, Japan och USA. Och här handlar det om betydligt större pengar och betydligt större risker. Man kan tycka att förbundsstyrelsen, som tydligen är beredda att sälja sin själ för vad man tror innebär en ekonomisk vinning, åtminstone skulle reagera inför detta hot. Men antagligen tillhör förbundsstyrelsen de aningslösa människor som inte vill förstå att ur den hårda konkurrens som idag råder på världsmarknaden, det krig som idag förs där med ekonomiska medel, i morgon mycket väl kan komma att föras med helt andra vapen. Jag anser tvärt emot förbundsstyrelsen uppfattning, att Sverige i en sådan situation så långt det är möjligt bör stå alliansfritt. I varje fall bör vi inte redan nu sluta upp bakom en tyskledd allians.

  Jag har i mitt inlägg försökt att uttrycka mig klart och tydligt i den här frågan mot förbundsstyrelsens linje, alltför hårt kanske en del tycker. Men jag anser att det finns anledning till det; utlåtandet är enligt min mening en oförskämdhet. Jag anser också att det är anmärkningsvärt att man utsett en så extrem EG-anhängare som Lars-Olov Pettersson till informationschef. Med tanke på hur det här utlåtandet har utformats bådar det inte gott.

  Jag anser till sist att den information som skall gå ut genom förbundets olika organ till skillnad från detta förbundsstyrelseutlåtande skall spegla både för- och nackdelar med ett medlemskap i EG/EU. Jag anser också att om förbundet skall ta ställning, vilket förbundsstyrelsen tänker sig, så skall det ske efter ett rådslag bland medlemmarna.

  Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till motionerna M5, M6 och M8.


  Bolagiseringen av Posten - utlåt nr 47
  Jag tänkte kommentera den del av utlåtande nr 47 som handlar om Postens bolagisering.

  Det finns anledning att börja den här diskussionen med att ta ett steg tillbaka och titta på de utredningar och rapporter som ligger till grund för det beslut att bolagisera posten som tycks komma i riksdagen senare i höst.
    Gör man en sådan tillbakablick så visar det sig att de som utrett företaget konstaterat att Posten trots - som utredarna ser det, tack vare, skulle jag vilja säga - brevmonopolet och affärverksformen befordrar brev till låg kostnad, med en hög tillförlitlighet och god lönsamhet. Trots att utredarna måste konstatera dessa hårda fakta så föreslår de, antingen, som den parlamentariska Post- och teleutredningen gjorde, att man skulle invänta, som man då hoppades på, EG:s beslut att avskaffa brevmonopolet. Sedan blev det ju inte så, EG har hittills uttalat sig för ett bevarande av monopolet. Men här som i så många andra sammanhang visar det sig hur de makthavande i förtid anpassar Sverige till EG när det passar dem - och inte när det går deras intressen emot. Eller också gjorde man som Kommunikationsdepartementet i sin rapport 1991, man kom fram till en slutsats som inte hade något som helst stöd i faktaunderlaget. Trots att de uttryckligen konstaterade, och jag citerar direkt ur rapporten,

  "Posten befordrar brev till låg kostnad och hög tillförlitlighet. Detta torde indikera att Posten är relativt effektiv i brevverksamheten trots sin monopolställning. Därtill är lönsamheten i brevverksamheten god" * "Med flera aktörer för lokal- och riksbefordran av vanliga brev, som kräver sortering och annan kostsam hantering, blir totalkostnaden för brevbefordran avsevärt högre"

  trots de här konstaterandena, så föreslog den här rapporten dels att brevmonopolet skulle avskaffas, dels att det skulle skapas förutsättningar för en konkurrens inom Posten.
    Den här rapporten är intressant, dels därför att den var ett beställningsjobb inom Kommunikationsdepartement eftersom man där var missnöjd med att den stora parlamentariska utredningen inte gått tillräckligt långt. Den är också intressant därför att den blivit tongivande för vad som sedan hänt.
    Brevmonopolet har som bekant redan avskaffats och nu är man på god väg att genomföra nästa steg, bolagiseringen. Många frågar sig vad detta kommer att innebära rent praktiskt. Postledningen försöker tona ner farhågorna hos oss anställda, men också hos kunderna. Det är ju mot den bakgrunden man ska se Dahlstens skriverier den senaste tiden och den storstilade annonskampanj som genomföras just under de dagar som vi har kongress. Man kan f ö fråga sig om det är en tillfällighet att den här kampanjen kommer just den här veckan. Hursomhelst så är det intressant att konstatera att de kallar kampanjen för en offensiv, samtidigt som de intar en försvarsposition, de lovar att de ska fortsätta att bära ut Posten i hela Sverige och se till att breven kommer fram i tid, osv. Det är ju de här målsättningarna som vi anställda och många kunder på goda grunder misstänker kommer att överges när man avmonopoliserat och bolagiserat färdigt.
    Vad kommer då bolagiseringen att innebära. För det första så är det ju helt klart att postledningen anser att den ska resultera i sämre löne- och anställningsvillkor för oss anställda. Det kan de knappast förneka. För det andra så tror jag att nyckelordet är konkurrens inom det naturliga monopolet. Trots avregleringen så är Posten så överlägset på marknaden att företaget kommer att ha vad som kallas för ett naturligt monopol. För att pressa kostnaderna kommer man att tillämpa det som Kommunikationsdepartementet förslog i sin rapport, nämligen "införa konkurrens genom anbudsupphandling i olika verksamhetsavsnitt". Det vill säga man kommer att på det sätt som man redan börjat inom Bank/Kassa, Åkeriet och Lättgods lägga ut allt mer verksamhet på entreprenad. Brevbäringskonontor och varför inte också hela sorteringsterminaler kommer att säljas ut till entreprenörer. Är det inte mot den bakgrunden som man bl a skall se uppgörelsen med City Mail om eftersändningarna i somras. Varför skulle man hjälpa en snyltande konkurrent om det inte fanns sådana baktankar? Låt City Mail lägga ett anbud på hela brevbäringen på t ex Östermalm i Stockholm. Jag tror att det är vad man planerar för. När jag nyss beskrev Kommunikationsdepartemenetets uppfattning, gjorde jag det genom att ordagrant citera den utredare som Statsanställdas Förbund anlitat, Lars Hultkrantz. Det är han som i sin rapport förordar att man inför konkurrens genom anbudsupphandling i olika verksamhetsavsnitt. Han skriver visserligen också, att man istället för en fullständig bolagisering ska behålla affärsverken - men samtidigt knoppa av och göra bolag av den verksamhet sonm skall konkurrensutsättas. Vad jag kan förstå innebär det att generaldirektören och hans polare utgör affärsverket och alla vi andra blir bolag. Man kan ju fråga sig vad det är för mening med en terminologi där man använder begreppen på det sättet.
    Jag skulle vilja påstå att förbundet genom den här rapporten gett åtminstone ett kvarts löfte att man ställer upp på den omvandling av Posten som regeringen och Dahlsten & co vill ha till stånd. För att undanröja sådana missförstånd bör vi klart och tydligt ta avstånd från Hultcrantz uppfattning. Förutsatt att man nu tycker annorlunda än honom förstås! Man blir nämligen inte, genom att läsa utlåtandet, riktigt klar över var förbundsstyrelsen står i den här frågan. Det är litet av katten som går runt den heta gröten. Är det bara de värsta överdrifterna som ni tar avstånd ifrån eller är det den grundläggande politiken som ni är motståndare till? Är det bara en tillfällighet att ni yrkar avslag på eller anser besvarade samtliga motioner eller att-satser som kräver ett stopp för bolagiseringen?

  * Sammanfattningsvis så kan vi för det första konstatera att Posten redan nu, som affärsverk, divisionaliserar och bildar dotterbolag och med de metoderna kastar omkring verksamhet och personal. Bolagiseringen av hela Posten skulle innebära ett klartecken att fullfölja den politiken.

  * Vi har också, för det andra, sett hur man redan nu lägger ut allt mer verksamhet på entreprenad. Den inriktningen ska enligt min mening inte understödjas utan tvärtom motarbetas.

  * För det tredje så har man redan tvingat fram sämre avtal i några dotterbolag som sedan fått överta postal verksamhet. Om posten blir bolag kommer den här principen att tillämpas över hela linjen.

  * Sist, men inte minst, så lovar Posten kunderna en massa saker i sina annonser, men man förtiger att portohöjningar blir följden för många genom att brevmonopolet avskaffats och posten bolagiseras. Finkänsligt nog nämner man ingenting om momsen på brev; den moms som å ena sidan höjer portona för alla privatkunder, föreningar och icke momsbefriade företag. Och som å andra sidan underlättar den entreprenadisering av Posten som man eftersträvar.

  Jag tycker att det jag hittills sagt är skäl nog för att säga ett bestämt nej till en bolagisering av Posten. Jag yrkar därför bifall till motionerna N6 och N8.


  Skatterna - utlåtande nr 51
  Jag har skrivit en ganska utförlig motion om skattepolitiken till den här kongressen, och min avdelning har skickat en liknande motion hit.
    För det första så finns det anledning att intressera sig för skattepolitiken därför att den ingår i ett större politiskt sammanhang, som vi först nu tydligt börjar se effekterna av. Det nya skattesystemet lanserades under parollen Århundradets skattereform! och det finns faktiskt en poäng i den reklamslogan. Skattereformen kan nämligen ses som en vändpunkt i det välfärdsuppbygge som trots allt bedrivits i det här landet under låt säga de senaste femtio-sextio åren, och där vi inom fackföreningsrörelsen spelat en avgörande roll. Skattereformen är en vad vi i avtalssammanhang brukar kalla för portalparagraf inför den nedrustning av folkhemmet, som nu pågår i en accelererande takt allteftersom marknadsekonomins kris fördjupas.
    Förbundsstyrelsen skrev i utlåtandet till förra kongressen att skattereformen skulle

  "innebära ett rättvisare, effektivare och mer robust skattesystem"

  Även om man inte gör någon självkritik att tala om i det här årets utlåtande, och inte heller i föredragningen, så tror jag inte att man idag kan tycka att resultatet blev så bra.
    Skattereformen är ju precis som den där klassiska liknelsen om hur det känns att pissa på sig; först är det varmt och gott men sedan blir det bara ännu kallare. Det var ju så med den här reformen att så gott som alla fick några kronor extra i lönekuvertet eftersom den direkta statsskatten sänktes radikalt, så radikalt att många av oss helt slapp statlig inkomstskatt. Det var bara det att den här sänkningen av statsskatten skulle betalas med höjd och breddad moms, försämrade lånevillkor lånevillkor för bostäder, mm. Jag har i min motion ett exempel på hur reformen slår i praktiken. Jag har jämfört en som 1989 - 1991 tjänade 140.000 kronor/år (vilket då motsvarade slutlönen för en postiljon) med en som tjänade 240.000 kronor, alltså en högavlönad, men ändå inte särskilt extrem sådan. Jag har i mitt exempel tagit hänsyn till den sänkta statsskatten, den breddade och höjda momsen, bensinskatten, hyrorna samt ränteavdragen. Gör man en sådan här jämförelse så ser man att den som 1991 hade en årsinkomst på 140 000 och körde 1000 mil/år privat och hade lån på 300.000 kronor det året tjänade 700 kronor på skattereformen. Per år. Den som hade 240.000 kronor i inkomst tjänade 23.000 kronor! Då kan man naturligtsvis invända att jag inte redovisat en del saker som t ex försämrade villkor för pensionsförsäkringar, sämre möjligheter att smita undan kapitalskatt, etc. Nej, men det är just det som är poängen med den här reformen: den gjorde skattesmiteriet legalt!

  Dessutom var det ju så att reformen underfinansierades. Det gjorde man fullt medvetet och det talades då om 6-8 miljarder. Typiskt nog undviker man idag att göra några ordentliga beräkningar av det verkliga utfallet, men en sak är alla som kommenterat saken överens om: underskottet har blivit större än 6-8 miljarder. Man bollar nu med siffror mellan 10 - 60 miljarder. Det är ju inte bara så att det är vi som nu ytterligare tvingas att finansiera reformen med försämrad sjukpenninng osv. Dessutom så är ju budgetunderskottet en underbar källa till rikedom för de redan förmögna. De kan nu ta de pengar som de tjänat på skattereformen och med god ränta låna ut de till staten; på det sättet kan de tjäna dubbelt på formen. Liksom vi på den andra sidan får betala dubbelt! Det här är ju en sida av budgetunderskottet som alltför sällan nämns.
    Jag har väldigt svårt att förstå hur någon inom arbetarrörelsen idag kan försvara skattereformen. En reform som urholkar statsfinanserna och som lett till ökade inkomstklyftor. Om man tror att vi ska ta oss ur krisen genom att vara snälla mot överklassen, mot de välbeställda, så tror jag inte på det. Min erfarenhet är tvärtom den att ger man de lillfingret så tar de hela handen.

  Till sist så är det ju också uppenbart att det sätt som man nu svälter ut kommunerna på är en mycket viktig orsak till den ökade arbetslösheten. När de sektorer i samhället som normalt borde svälja den arbetskraft som kan rationaliseras inom industrin istället själva tvingas dra in på eller rent av lägga ner verksamhet så ökar självklart arbetslösheten. Jag yrkar i min motion på att det kommunala skattestoppet ska hävas. Här får jag faktiskt ett medgivande från förbundsstyrelsen, med motiveringen att den kommunala demokratin förutsätter en kommunal beskattningsrätt, som här allvarligt har inskränkts. Jag instämmer i denna argumentering.
    Men samtidigt vill jag påpeka att mitt krav i den här att-satsen också har en dålig sida. Skattereformspolitiken och den politik som regeringen idag driver går ju ut på att vältra över så mycket kostnader som möjligt på kommunerna. Förr eller senare tvingas kommunerna att finansiera dessa med skattehöjningar. Eftersom den kommunala skatten är procentuell och inte progressiv, så urholkar man på detta sätt ytterligare progressiviteten i skattesystemet. Som det ser ut idag så vore det ju faktiskt bättre att så många saker som möjligt betalades över statsbudgeten eftersom statsskatten trots allt har en liten progressivitet kvar.
    Nu finns det som sagt ändå skäl att idag motsätta sig det kommunala skattestoppet. Förbundsstyrelsen har nämnt det viktigaste. Det är också så att det ska hävas eftersom det trots allt i en del kommuner finns intresse att hellre höja skatten något än att dra in på eller skära ner på viktiga sociala behov.

  Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till hela motion P7 samt motion P8.


  Utlåtande nr 1 - Organisationsfrågan, II.
  Jag inledde mitt första inlägg med att fråga varför organisationsfrågan görs till en så stor fråga på den här kongressen. Har medlemmarna krävt det? Nej, jag har i varje fall inte uppfattat att det är så. Tyvärr, skulle jag vilja säga, eftersom det ju faktiskt finns ett utbrett missnöje mot hur förbundet fungerar. Men det folk retar upp sig på är ju toppstyrningen, att det är så f-t långt upp till toppen på förbundet och de som bestämmer. Uppfattningar från golvet ska passera så många instanser, putsas och justeras så att det inte återstår så mycket innan de når fram.
    Problemet i den här diskussionen är ju att det här inte kommer att bli bättre med den nya organisation som föreslås. Annat då än möjligen att inflytandet kan bli större kongresserna hålls oftare, förutsatt förstås att vi får behålla 300 ombud. Och möjligen är det så att arbetet inom branscherna blir starkare. Men i gengäld så får vi större avdelningar, tom vi i Stockholm med våra jätteavdelningar ska få ännu större avdelningar. Plus att vi ska få de här diffusa branschkontoren.
    Det kommer fortfarande att vara avdelningarna som står närmast förbundsledningen, det är avdelningarna som kommer att utse kongressombud och som skickar ombud till braschkonferenser, etc. Med andra ord är det de som på det "lokala" planet har inflytandet i de stora frågorna. Vare sig det gäller branschfrågor eller gemensamma förbundsfrågor. Om nu inte de sk branschkontoren/regionkontoren redan från början uppträder som överrockar på branschavdelningarna.
    Och eftersom avdelningarna ska bli större, samtidigt som de har kvar de väsentligaste funktionerna från idag, så kommer glappet mellan medlemmen och den instans som har inflytande uppåt i förbundet att vidgas. Det blir som i Stockholm där vi redan nu under avdelningen har regionklubb och sedan arbetsplatsklubb och ett tag hade vi tom ytterligare klubbar under arbetsplatsklubbarna.
    Det håller helt enkelt inte när Curt Person som svar på det här säger att den lokala organisationen ska vi inte besluta nu, den tar vi senare. Poängen i det hela är ju att vi, om vi går på FS förslag, redan låst upp den lokala organisationen genom att tvinga fram dessa ännu större branschavdelningar och de här egendomliga branschkontoren.
    Kort sagt. Hur man än vrider på FS förslag, så löser det inte de problem som finns lokalt och som medlemmarna upplever idag.