Artiklar om EU:s postpolitik
REIMS II avtalet förlängs till 2006

EU-kommissionen godkände den 23 oktober att det s.k. REIMS II-avtalet får fortsätta att tillämpas t.o.m. den 31 december 2006.

REIMS II reglerar de s.k. terminalavgifterna mellan 17 europeiska länders (EU:s medlemsstater förutom Nederländerna plus Norge, Schweiz och Island) nationella postbolag (PPO). Terminalavgifterna är den ersättning som ländernas PPO betalar för de utrikes försändelser ("cross-border mail") som man distribuerar åt varandra.
  Ersättningen har hittills - förutsatt att vissa kvalitetskrav uppfylls - uppgått till 73,3 procent av inrikesportot. EU-kommissionen godkänner nu att terminalavgifterna bibehålls i ytterligare fem år (2002 - 2006) samt att ersättningen höjs gradvis till 78,5 procent 2006.

Motkrav
Kommissionen ställer ett motkrav för att acceptera det undantag från kartellagstiftningen som REIMS II anses innebära. De nationella postbolagen måste i fortsättningen acceptera att på samma villkor ta emot och distribuera ankommande utrikes försändelser ("incoming cross-border mail") från "tredje part", med vilket menas de privata distributörer som tagit sig in på marknaden. Ett exempel är det svenska företaget Optimail, som handlar med stora kunders utrikespost; ett annat det holländska TNT, som står utanför REIMS-överenskommelsen.
  Denna nya öppning för russinplockarna är, som så mycket annat på det här området, en konsekvens av EU:s postdirektiv. Enligt detta upphävdes monopolet på avgående utrikes brevförsändelser ("outgoing cross-border mail") fr.o.m. den 1 januari 2003. Hittills har de privata distributörerna tvingats att antingen lämna försändelserna till avsändarlandets PPO och betala fullt utrikesporto eller till mottagarlandet och där betala fullt inrikesporto. Nu kan man alltså frakta försändelserna till mottagarlandet och där få tillträde till de nationella näten och dessutom betala den lägre terminalavgiften.

Fördel svenska Posten
De flesta nationella postbolagen är mot den här bakgrunden kritiska till denna del i EU-kommissionens beslut, eftersom de har brevmonopolet kvar. Nu tvingas de trots detta att ta emot och distribuera försändelser åt privata operatörer.
  För svenska Posten ser det litet annorlunda ut eftersom brevmonopolet är helt avskaffat sedan tio år tillbaka - vare sig det gäller inrikes eller ankommande eller avgående utrikes försändelser.
  – För oss är det i varje fall ingen nackdel, säger Jan Erik Leistedt på International Mail till Facktuellt.
  – Till skillnad från de länder som har monopolet kvar, så är vi inte rädda för förändringen. Det är litet svårt att idag bedöma effekterna av den, men vi tror att den t.o.m. kan innebära en fördel för oss.

Hur då?
– Vi kan få volymer som annars skulle gått till CityMail. Tredjepartsoperatörer kan lämna in sina volymer till oss till den lägre REIMS-taxan - men förutsättningen är att vi får hela volymen. Det finns en klausul i avtalet som innebär en spärr mot att lämna in till CityMail i storstadsområdena och låta oss ta hand om resten.

Täcker REIMS-ersättningen Postens kostnader?
– Ja, vi bedömer att den gör det. Ersättningen ska täcka kostnaderna samtidigt som vi inte får "prisa ut" brevet från marknaden. Även utrikesvolymerna sjunker för närvarande, och då måste vi vara försiktiga med prishöjningar.

Vad gäller för alla de länder som inte är med i REIMS II?
– För dem gäller UPU:s (Världspostföreningen) bestämmelser. De innebär att industriländerna betalar 60 procent av inrikesportot i terminalavgifter. Nu finns det både ett golv och ett tak i systemet som gör att ersättningen sällan når upp till 60 procent.
  Utvecklingsländerna betalar ett kilopris, 40 kronor kilot, oavsett vad det är för typ försändelser.
  – I både UPU:s och REIMS-systemen finns också en inbyggd en motsättning beroende på om man är nettoexportör eller -importör liksom hur inrikesportot är konstruerat.

Hur blir det med de länder som är på väg in i EU?
– De 10 nya EU-länderna kommer inte automatiskt med i REIMS. Ingen kan tvingas in och de skulle heller inte ha råd eller möjlighet att gå in som fullvärdiga medlemmar. Det förs diskussioner med dom f.n. om och hur de kan närma sig EU-kraven (ett kostnadsbaserat system med en koppling till kvaliteten). Man får räkna med en lång övergångsperiod. De nordiska länderna har startat ett samarbete med de baltiska länderna kring dessa frågor.

EU:s ministerråd
Omregleringen spikad

EU:s Ministerråd antog den 7 maj det nya direktivet för posttjänster inom unionen.
  Det antagna direktivet överensstämmer med den "kompromiss" som rådet presenterade i höstas och parlamentet anslöt sig till vid andra läsningen i mars. Det innebär följande.

• fr.o.m 2003 begränsas monopolet till brev- och direktreklamsförsändelser som väger mindre än 100 gram och med ett porto som uppgår till högst tre gånger normalportot.
• fr.o.m. 2006 släpps försändelser som väger mer än 50 gram/2,5 gånger normalportot fria.
• fr.o.m. 2003 släpps alla avgående utrikes brevförsändelser fria för konkurrens (här finns dock en brasklapp som ger medlemsstaterna rätt att behålla detta monopol om det behövs för att kunna upprätthålla den samhällsomfattande postservicen)
• Kommissionen ska till 2006 redovisa hur en helt "fri" marknad påverkar den samhällsomfattande posttjänsten i respektive medlemsland. På grundval av denna studie ska kommission lägga fram förslag hur marknaden helt kan "avregleras" år 2009.

Ivrarna
Parlamentet hade också krävt att Kommissionen vartannat år, med start år 2004, skall lämna en rapport om konsekvenserna av direktivets genomförande - bland annat de ekonomiska, sociala och sysselsättningsmässiga följderna. Rapporten skall "om det är lämpligt", åtföljas av förslag till åtgärder. Det är när detta skrivs oklart - direktivets slutliga text har ännu inte publicerats - om Rådet tog hänsyn till detta tillägg.
  I vilket fall som helst så betraktas det nya direktivet med rätta som en framgång för omregleringsivrarna, även om de - exempelvis de USA-baserade express- och kurirföretagen i sällskap med bl.a. de svenska socialdemokraterna - skulle vilja gå fortare fram.

Ökat tryck
För Sveriges del innebär det nya direktivet inga förändringar i den nationella lagstiftningen eftersom den redan är omreglerad. Däremot kommer direktivets genomförande i övriga Europa att på sikt innebära ett ökat tryck även mot svenska konsumenter och postanställda eftersom direktivet stärker de internationella storföretagen och russinplockarna.

Jan Åhman

 • Länk till ändringsdirektivet i fulltext på svenska

  EU:s ministerråd:
  Nya steg mot omreglering av postmarknaden

  EU-kommissionen lade i maj förra året fram ett förslag till fortsatt omreglering av postmarknaden. Förslaget avvisades i en första läsning av Europaparlamentet i december. Parlamentet föreslog en mildare variant, som inte skulle betyda lika stora ingrepp i de nationella postföretagens möjligheter att upprätthålla en anständig postservice.
    Den 15 oktober i år enades Ministerrådet för post- och teleservice om ett tredje förslag, som - om det genomförs - ansluter sig till Kommissionens ursprungliga förslag. Skillnaden är fr.a. att tidsplanen är något mera utsträckt.

  "Fri" marknad år 2009
  Ministerrådets förslag innebär

  • fr.o.m 2003 begränsas monopolet till brev- och direktreklamsförsändelser som väger mindre än 100 gram och med ett porto som uppgår till högst tre gånger normalportot.
  • fr.o.m. 2006 släpps försändelser som väger mer än 50 gram/2,5 gånger normalportot fria.
  • fr.o.m. 2003 släpps alla avgående utrikes brevförsändelser fria för konkurrens (här finns dock en brasklapp som ger medlemsstaterna rätt att behålla detta monopol om det behövs för att kunna upprätthålla den samhällsomfattande postservicen)
  • Kommissionen ska till 2006 redovisa hur en helt "fri" marknad påverkar den samhällsomfattande posttjänsten i respektive medlemsland. På grundval av denna studie ska kommission lägga fram förslag hur marknaden helt kan "avregleras" år 2009.

  25-40 procent av marknaden
  Uppskattningarna av hur stor del av postmarknaden som omregleras med dessa vikt- och prisgränser varierar mellan 25 - 40 procent.
    Ministerrådets förslag ska nu föreläggas Europaparlamentet för en andra läsning.
    Kommissionären Fritz Bolkenstein välkomnar naturligtvis förslaget.
    Ministerrådet var inte enigt i sitt beslut. Holland ville avreglera helt och Finland lade ner sin röst. Hur Sverige röstade är inte känt när detta skrivs. Den svenska regeringen med näringsminister Björn Rosengren i spetsen för de omregleringstrupperna tillhör som bekant hökarna i dessa frågor, med den fullständiga omreglering som genomförts i Sverige.
    De stora privata kurirförtagen, FedEx, UPS m.fl. uppges vara missnöjda med förslaget. De vill som bekant ha en snabb och fullständig omreglering.

  Jan Åhman

  Not. EU:s nuvarande postdirektiv stadgar att försändelser som väger upp till 350 gram/fem gånger normalportot får skyddas.

  Länkar:

 • Gällande EU-direktiv

  EU-toppmötet i Stockholm:
  Fortsatt avreglering av postmarknaden

  I gamla tider reste kungen runt i landet till sina kungsgårdar, bodde där ett tag och åt med sitt hov upp de matförråd som bönderna tvingats lägga upp åt honom.
    Idag har vi EU-patrasket som likt gräshoppor drar runt i Europa, äter och festar och roar sig på folkens bekostnad och mellan rapningarna fattar de beslut som går rakt emot dem som betalar kalaset (det svenska ordförandeskapet lär kosta bortåt 1 miljard kronor. En miljard!).

  Första våningen
  I slutet av mars hölls det senaste toppmötet, den här gången i Stockholm. "I Lissabon (där ett tidigare möte hölls/JÅ) lade vi grunden" sade Göran Persson vid presskonferensen efteråt, och fortsatte: "I Stockholm byggde vi den första av tio våníngar".
    Detta eländiga bygge berör i allra högsta grad även oss postanställda. Inte bara i allmänna termer utan också direkt, eftersom postpolitiken var en av de frågor som behandlades i Stockholm.
    "Europeiska rådet har uppmanat transport- och telekommunikationsministrarna att under innevarande år anta en gemensam ståndpunkt och i samarbete med parlamentet få fram ett slutligt direktiv om ytterligare öppnande (min kursiv/JÅ) av postmarknaden", heter det i slutkommunikén.

  Balanserad överenskommelse
  Jag har i tidigare nummer av Facktuellt utförligt redogjort för Kommissionens förslag till nytt direktiv. Express- och utrikesförsändelser skulle släppas helt fria för konkurrens och för inrikesbreven skulle skyddet sänkas till 50 gram/2,5 gånger normalportot. Därmed skulle, enligt EU:s beräkningar, 20 procent av brevvolymerna släppas fria för konkurrens (mot idag 4 procent). Kommissionen fick bakläxa av parlamentet vid första läsningen i december i fjol. Parlamentet vill gå försiktigare fram med avregleringen och senarelägga den till år 2005.
    Mot bakgrund av detta efterlyste Björn Rosengren en balanserad överenskommelse i postfrågan.

  Fortsätta förblöda
  Med tanke på hur den svenska regeringen - senast manifesterat i vårbudgeten - låter den svenska Posten fortsätta att förblöda under den totala avreglering som gäller i vårt land (värst i hela Europa) så finns inte så mycket hjälp att vänta från det hållet. Man får bara hoppas att motståndet mot ytterligare avreglering är starkare i de andra europeiska länderna - och att den svenska regeringen därför till slut tvingas återinföra en förnuftig reglering!
    Fast det är klart - de skiter väl i om personalen misshandlas, den allmänna postservicen urholkas och russinen säljs ut till tyskar och britter.

  Jan Åhman

  Tidigare artiklar och länkar!

  Nytt postdirektiv om posttjänsterna
  EU-parlamentet avvisar kommissionens förslag

  EU ska som bekant blanda sig i allting; i varje fall på de områden där de kan stärka de stora kapitalägarnas makt. Därför har man även gett sig på posttjänsterna och påbörjat en process, som syftar till att tvinga fram en omreglering till nytta för de rika och onytta för oss anställda och den stora majoriteten av kunderna.
    Gällande EU-direktiv är från 1977. I korthet innebär det att EU:s medlemsstater har rätt att upprätthålla brevmonopolet för att skydda den samhällsomfattande posttjänsten, som det heter på EU-språk. Monopolet får innefatta både inrikes och utrikes brev och direktreklam med en vikt upp till 350 gram och ett pris som inte överstiger fem gånger portot för ett normalbrev.

  Ljuv musik
  I svenska öron låter detta som ljuv musik och tvärtemot mina inledande ord om EU. Hos oss har ju alla skyddsregler avskaffats och russinplockarna släppts fria att härja som de vill. Anledningen är att Sverige har en riksdag och regering som på det här området är mer springpojkar än andra.
    Detta undantag får inte skymma bilden av vart EU strävar. EU-kommissionen lade i våras fram ett förslag till nytt direktiv, som innebar ytterligare ett steg på vägen mot omreglering. Express- och utrikesförsändelser släpps, enligt kommissionens förslag, helt fria för konkurrens. På inrikesbreven sänks gränserna till 50 gram/2,5 gånger normalportot. Därmed skulle, enligt EU:s beräkningar, 20 procent av brevvolymerna släppas fria för konkurrens (mot idag 4 procent). Det nya direktivet skulle vara genomfört senast 1 januari 2003.

  Ofarliga nivåer?
  Den 13-14 december behandlade EU-parlamentet kommissionens förslag. Glädjande nog skärpte de reglerna. Enligt parlamentets beslut ska gränserna visserligen sänkas, men till relativt ofarliga nivåer: 150 gram/4 gånger normalportot för brev och direktreklam. Dessutom vill man bibehålla monopolskyddet för express- och utrikesförsändelser. Vidare behöver ändringarna inte genomföras förrän senast den 1 januari 2005.
    Nu ska vi inte tro att saken är klar med detta. EU-parlamentet är ju inget riktigt parlament. Det är ministerrådet som har sista ordet och innan de fattar beslut lär det bli fler vändor hos kommissionen och parlamentet. Fortsättning följer alltså.

  •••••

  Chansen att driva på
  Sverige är ordförande i EU under första halvåret i år. Det innebär även ett ansvar för postfrågorna. "Nu har Sverige chansen att driva på", hoppas Lennart Grabe i ledaren i Nyhetsposten 1/2001.
    Frågan är åt vilket håll!
    Med gillande citerar Grabe Björn Rosengrens uttalande den 12 januari när han presenterade Sveriges prioriteringar inom postområdet under svenska ordförandeskapet i EU:

  "Sverige kommer som ordförandeland också att fortsätta Frankrikes strävan att driva frågan om en ändring av postdirektivet för att ytterligare öka konkurrensen inom EU:s postsektor."

  "Balanserad"
  Tolv dagar senare befinner sig Rosengren hos Europaparlamentet och uttalar sig i samma sak. Han upprepar att "det är viktigt att vi kommer framåt i arbetet med kommissionens förslag" (som skulle innebära en kraftig ytterligare avreglering/JÅ). Men vad menar han egentligen? I meningen därefter fortsätter han nämligen: "Parlamentets förslag som innebär en annan (betydligt försiktigare/JÅ) liberaliseringstakt är av stort intresse".
    Jaha. Han avslutar sitt korta avsnitt om postfrågor med att "jag är öppen för diskussion och synpunkter från olika håll för att på så sätt få underlag till hur vi kan nå en balanserad överenskommelse i postfrågan".
    Balanserad var ordet!

  Omreglering
  När Grabe uttalar sig gör han det i ett snävt företagsekonomiskt perspektiv, och det är inget konstigt med det. Eftersom de andra aktörerna på postmarknaden (Royal Mail, Deutsche Post m.fl.) har monopol på hemmaplan samtidigt som man tar för sig på den fria svenska marknaden, vill han fortsätta avregleringen i Europa för att skapa mer likartade konkurrensförhållanden för svenska Posten.
    Det är bara det att vi redan har sett vad avregleringen leder till: hårdare villkor för personalen och sämre och dyrare service för flertalet kunder. Och dessutom är det så, att avregleringen av postmarknaden bara är en del i den globala omreglering, som slutar i att all makt och rikedom koncentreras hos en mycket liten elit i USA, Tyskland, Japan och några andra centra.

  Vrida tillbaka
  Att inte Grabe, och troligen inte heller Rosengren, vill förstå det, är inte så konstigt.
    Men däremot kan man bli litet irriterad när SEKO:s koncernråd i sitt nya "Fackliga program" återigen upprepar - på tal om "avregleringen" - att "klockan går inte att vrida tillbaka". Men det är ju precis tvärtom! Det är avreglerarna som vridit klockan tillbaka, så där en hundra år i tiden!
    Regleringen av postmarknaden (liksom för den delen också hälsovårdsmarknaden, bostadsmarknaden, etc) var förnuftig. Den främjade en god och överkomlig service åt alla medborgare.
    Alltså: Framåt mot en ny reglering! Åt h-e med avreglernarna!

  Jan Åhman

 • Gällande EU-direktiv i sin nuvarande lydelse