Artiklar om internationella post-
och postfackliga frågor - 2
Även i Finland:
Omreglering och strukturprojekt

Teuvo Pykönen, sorterare från Böleterminalen i Helsingfors och förtroendevald på flera nivåer i det finska postfacket, var inbjuden till Verksamhetskommitténs senaste möte för att berätta lite om vad som är på gång i finska Posten. Facktuellt passade på att ställa några frågor.

Hur långt har omregleringen kommit i Finland?
– Finska Posten bolagiserades 1994. Bolaget är helägt av staten.
  Vid avregleringen 1994 togs alla viktgränser bort men de som ville bedriva postverksamhet måste antingen göra det rikstäckande, eller betala en koncessionsavgift på 20 procent av vinsten till det företag som skötte den riksomfattande servicen, Posten Finland AB.
  Samtidigt ålades Posten vissa krav:

• Man måste driva minst ett postkontor i varje kommun, men det är OK att göra det genom entreprenörer. Idag finns 350 kontor i egen regi och ca 1.000 entreprenörer.
• Utdelning fem dagar i veckan
• 1:a klassbreven - krav att 95 procent kommer fram över natt.


Teuvo Pykönen och PO Brandeker vid Verksamhetskommitténs möte den 11 november 2003

Namn: Teuvo Pykönen
Arbetar vid: Böleterminalen (Pasila på finska) i Helsingfors
I Posten sedan: 1975
Fackliga uppdrag: Ordförande i Böleavdelningen, vice huvudförtroendeman och 1:e vice huvudskyddsombud vid Böle m.fl. terminaler, ledamot av Finska Postförbundets styrelse. (Se särskild ruta!)
Familj: 21-årig son
Andra intressen än Posten och facket: Inte mycket, men spelar litet petanque (boule).

År 2002 ersattes den tidigare regleringen av en ny "Postservicelag" som har gjort det lättare för konkurrenter till Posten att komma in på marknaden.

Så nu har ni också fått ert CityMail?!
– Vi har ett företag i Finland som heter Janton, som var på väg att bli det. Ägaren, Kai Mäkelä, är vårt svar på Bror Anders Månsson. Mäkelä drev på för att få bort koncessionsavgiften. När sedan lagen mildrades - så sålde han företaget till amerikanska intressen, och de har hittills inte börjat med någon utdelning av brev. Än så länge är finska Posten därför ensamma på brevmarknaden.

Vilken inställning har finska Postförbundet till omregleringen?
– Vi var emot den, men förlorade kampen!

Vi läste i tidningarna i somras att finska Posten ville tidigarelägga brevbäringen. Varför?
– I glesbygden delar brevbäraren även ut dagstidningarna. För att få ut dem tidigare vill man tidigarelägga utdelningen. Men för att det ska bli möjligt måste man sänka kravet på övernattbefordran (eller "färdhastigheten" som det heter på finlandssvenska) från 95 procent till en lägre nivå! Nu pågår en politisk strid kring detta. Effekterna av den nya postlagen från 2002 diskuterades den 19 november i riksdagen. Alla politiker var nöjda med lagens tillämpning så här långt. Samtidigt lobbar Posten för att lagens krav på 95 procents övernattbefordran på 1:a klassbrev ska sänkas. Det skulle underlätta tidiareläggning av brevbäringen - men också förändringar i terminalnätet.
  Vi har från Böleavdelningen skickat ett öppet brev till politiker, styrelsemedlemmar m.fl. där vi kräver att servicenivån ska ligga kvar på 95 procent övernatt.

Har finska Posten något krav på sig att bedriva kassaservice?
– Nej. Postbanken tog bort sina penningtransaktioner från postkontoren och numera har Posten helt upphört med kassaservice. Postkontoren och entreprenörerna förmedlar bara brev och paketförsändelser.
– Breven svarar idag för 39 procent av Postens inkomster, tidnings- och reklamutdelning för 24 procent, eBrev 11 procent, paket lika mycket, affärslogistik 9 procent och postkontoren och andra affärer för 6 procent.


Finska Postförbundet

Finska Postförbundet har 80 avdelningar. De flesta är lokala, men några är rikstäckande, bl.a. förmännens.
  Böleavdelningen organiserar medlemmarna vid Böle brevterminal, Vanda Logistikcenter (paket), Utrikesterminalen vid Helsingfors flygplats (som ligger i Vanda). Man har också medlemmar i några postägda bolag: LP (Logistiikkapalvelut) som bedriver en verksamhet liknande den vid svenska Postens (numera avsomnade?) OLC, e-postbolaget Atkos samt det (numera sålda) städbolaget L&T. Avdelningen har 1900 medlemmar, varav 1450 aktiva.
  I Böleavdelningen väljs styrelserna utifrån partilistor. Teuvo är vald på "Böle vänsters" lista.
  Förutom den valda avdelningsstyrelsen (med en ordförande i spetsen) har man i finska Posten ett system med förtroendemän och huvudförtroendemän. Dessa väljs genom listval (poströstning) av samtliga fackmedlemmar inom ett område, som kan vara detsamma som avdelningens; men det behöver inte vara så. Vid Böle m.fl. arbetsplatser sammanfaller huvudförtroendemannens ansvarsområde i stort med avdelningens.
  Skyddsombuden och huvudskyddsombuden väljs av samtliga anställda. Huvudskyddsombudet vid Böle ansvarar förutom för arbetsplatser som ligger inom avdelningens område även för Inhouse, som bedriver en verksamhet liknande Kista entreprenad på Tomteboda, men mer omfattande. Logistikcentret har ett eget HSO.

Hur ser ert terminalnät ut?
– Vi har fem kombinerade brev- och paketterminaler i Uleåborg, Kuopio, Åbo, Tammerfors och Seinäjoki och två brevterminaler i Helsingfors/Böle och Villmanstrand och ett logistikcenter (paket) i Helsingfors/Vanda.
  Dessutom finns fem mindre terminaler som inte har några sorteringsmaskiner. Vid Helsingfors flygplats (Vanda) finns dessutom en utrikesterminal, men numera har den - förutom postutväxling o dyl - endast manuell sortering av avgående flygpaket.

Vilken typ av maskiner har ni?
– De sju brevterminalerna har samtliga GSM och FSM-maskiner. Tre terminaler, Åbo, Helsingfors och Tammerfors har dessutom SSM:ar. Vi har inga KSM.
  GSM/FSM är tillverkade av NEC och AEG, SSM:arna är Müller Martinimaskiner.
Paketterminalernas nyare maskiner är Crisplant, de äldre kommer från en annan tillverkare.

Diskuteras det "strukturförändringar" även hos er?!
– Det utreds en nedläggning av några större terminaler samt de fem mindre terminalerna som saknar maskiner.
-- I Helsingfors vill Posten stänga brevterminalen i Böle och slå ihop den med paketterminalen i Vanda. Efter vårt öppna brev i augusti har vi kommit med i den projektgrupp som utreder saken. Än har inga beslut tagits.

Hur går det med den maskinella finställningen?
– Det pågår ett mindre försök i Åbo, sedan ett par år tillbaka (beskrivet i Facktuellt 1999,
finns på hemsidan

Vad tjänar en finsk sorterare?
– Från och med 1996 har vi ett lönesystem som baseras på tre olika delar: tabellön, personlig del samt erfarenhetstillägg.
  Tabellönen baseras på vilken arbetsuppgift man har: A00 - manuell sorterare (1.279 € = ca 11.500 kr), B01 maskinell sorterare (1.334 €), B02 truckförare (1.394 €), C00 flerbranschuppgifter, t.ex. i småterminalerna där man gör alla möjliga jobb (1.458 €).
  Den personliga lönedelen har fem olika faktorer som grundar sig arbetsledningens värdering varje år. Man kan få max 12 procent av tabellönen i personlig lönedel.
  Erfarenhetstillägget är 3 procent efter ett års anställning och 4 procent efter tre år. Därefter sker ingen höjning av erfarenhetstillägget.
  – Ingångslönen beror på vilken arbetsuppgift du har. Om du till exempel börjar som truckförare får du B02 tabellön. Efter fyra månaders görs en värdering och man får den personliga lönedelen. Nivåerna är i praktiken tre: fyra månader, ett år och tre år. Lönen höjs naturligtvis om du tar ett mer krävande jobb, t.ex. från manuell (A00) till maskinell sortering (B01).
  – Medellönen för en maskinsorterare med 10 procent personlig lönedel och anställd i mer än tre år kan vara ca 14.150 kronor/mån. Skatten är ca 30 procent. Ob-tillägget för kväll är 20 procent av timlönen och natt-ob 30 procent.

Omregleringen är på väg att genomföras i hela Europa och i alla länder drabbas personalen. Borde inte det fackliga samarbetet stärkas?!
– Naturligtvis! Det finns NPU, UNI-Europa, UNI:s världskongresser osv. De stora fackliga bossarna reser runt och pratar mycket. Det är viktigt att lobba inom EU osv. Men vi måste också utveckla ett nätverk där aktiva språkkunniga fackliga personer kommer samman och diskuterar framtiden. Man måste alltid titta litet längre för att kunna planera det fackliga arbetet. Vi förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna - inte inför varandra!

Alltså träffas litet oftare!?
– När det s.k. NHPU (Nordisk Huvudstäders Postmanna Union; ett utbyte där de nordiska huvudstädernas postavdelningar träffades varje år/JÅ) slutade för några år sedan fortsatte vi i Böleavdelningen med det i enklare och billigare former. Vi växlar också information via e-mail och på andra sätt. Men det kan inte ersätta de personliga träffarna. Jag är mycket tacksam att jag fick möjlighet att vara med på er Verksamhetskommittés möte. Vi har samma problem i båda länderna, i några saker kommer vi efter och i andra ni. Vi har naturligtvis språkproblem, men det är en småsak om vi vill ha ett gemensamt arbete. Jag är glad att Årstaklubben planerar att besöka oss i vår. Vi träffas oftare nästa år!

Jan Åhman

Not. Finska Posten omsatte 2002 ca 10 miljarder kr och gjorde en vinst på en halv miljard.

Omregleringen i USA:
Brevmonopolet bibehålls

Makten flyttas än mer från de folkvalda • Förhandlingsrätten angrips • Privatiseringar

Den av president Bush tillsatta "President´s Commission on the United States Postal Service" lämnade den 31 juli över sin 208-sidiga rapport. Kommissionen, som gjort en översyn av den lagstiftning som gällt sedan 1970, föreslår en rad förändringar.

Monopolet behålls
US Postal Service (USPS) brevmonopol bibehålls, liksom ensamrätten till kundernas postlådor och brevinkast ("sole access to customer mailboxes"). Samtidigt klargörs att Postal Service inte har rätt att själv ändra innebörden i brevmonopolet eller bestämma gränserna för tillträde till kundernas postlådor/brevinkast.
  Postal Service uppdrag är att med hög kvalitet erbjuda posttjänster till alla enskilda och sammanslutningar, så kostnadseffektivt och rationellt som det är ekonomiskt försvarbart och, där det är lämpligt, till enhetliga priser. Sexdagarsutdelningen bibehålls.
  Med posttjänster menas dels att samla in, sortera, transportera och dela ut, brev, tidningar, tidskrifter, reklambrev samt paket. Dels att erbjuda annan myndighetsservice om det är av allmänt intresse och Postal Service kan göra det inom ramen för anslagna medel.

"Affärsdrivande verk"
Postal Service ska fortsätta som ett "affärsdrivande verk" som självt ska bära sina egna kostnader.
  Den nuvarande av kongressen utsedda "verksledningen" (Postal Service Board of Governers) ska ersättas av en "bolagsstyrelse" (Board of Directors) med tolv ledamöter.
  Tre ledamöter utses av presidenten och i inledningsskedet utser dessa tre de åtta "oberoende" ledamöterna. Dessutom ingår högste chefen för USPS, Postmaster General i styrelsen. Samtliga ledamöter ska ha "affärssinne" ("business acumen") och annan kompetens som är nödvändig för att leda ett företag av USPS storlek och betydelse.
  Den nya styrelsen och företagsledningen ges större frihet att sätta portot, ta upp lån samt disponera vinster inom företaget. I samtliga fall är det dock Postal Regulatory Board som sätter gränserna.
  Postal Regulatory Board beslutar om grundporton och pristak för icke konkurrensutsatta produkter och tjänster. De ska också försäkra sig om att avgifter för konkurrensutsatta produkter inte korssubventioneras av sådana som Postal Service har monopol på.

Regulatory Board
För att övervaka Postal Service tillsätts en Postal Regulatory Board (PRB), bestående av tre medlemmar, vilka utses av presidenten och ska godkännas av senaten. Högst två av de tre ledamöterna får komma från samma politiska parti.
  Postal Regulatory Boards uppgifter är omfattande:

  • granska och "detaljreglera" omfattningen av USPS ansvar för den allmänna postservicen;
  • klargöra räckvidden för brevmonopolet
  • reglera avgifterna för icke konkurrensutsatta produkter och tjänster
  • sätta upp gränser för hur USPS får disponera intjänade medel
  • säkerställa en finansiell genomskinlighet
  • erhålla fortlöpande information från USPS
  • undersöka och agera på klagomål från sådana som anser att USPS har överskridit sina befogenheter.
  • besluta om lönetak för nyanställda och befogenheter att sänka lönerna för redan anställda

Nätoptimering
Utredningen föreslår att en Postal Network Optimization Commission (P-NOC) inrättas. Ledamöterna tillsätts av presidenten i samråd med senaten. P-NOC ska ha till uppgift att göra rekommendationer om sammanslagningar och rationaliseringar i sorterings-, transport- och utdelningskedjan (mail processsing and distribution infrastructure). P-NOC:s "rekommendationer" är tvingande såvida inte kongressen avslår dem i sin helhet inom 45 dagar.

Partners
Kommittén uttalar sitt starka gillande av de ansträngningar som Postal Service redan har gjort för att ersätta mindre postkontor ("low activity post offices", som man kallar dem) med partners, för att använda ett svenskt (!) begrepp.
  Fastigheterna. Utredningen riktar en stark uppmaning till USPS att använda sina fastighetstillgångar för att stärka sin långsiktiga finansiella styrka men också för att hålla nere taxehöjningar och förbättra servic och tjänster. I klartext betyder väl detta att man ska - samma pissa-på-sig-politik som hos oss - sälja av fastigheterna för att klara finanserna.

Privatiseringar
Maximising the Use of the Private Sector. Man behöver inte kunna särskilt mycket engelska för att förstå vad som menas med denna rubrik! Man rekommenderar helt enkelt att de delar av USPS verksamhet som "kan utföras bättre och till lägre kostnader" - som man uttrycker det - av den privata sektorn ska outsourcas.
  Kommissionen uttalar sitt gillande inför de rabatter som USPS redan tillämpar för av kunderna förarbetade försändelser och rekommenderar en utökad tillämpning av sådana "worksharing discounts".

Förhandlingsrätten
Kommissionen ger sig också som väntat (jag skrev om det i Facktuellt nr 4/2003) på förhandlingsrätten. Statligt anställda i USA har som regel inte ens förhandlingsrätt, men de postanställda tillkämpade sig det genom en (vild) strejk 1970. Däremot har man fortfarande ingen strejkrätt. Kommittén vill inskränka nuvarande system med kollektivavtalsförhandlingar som vid oenighet avslutas med ett skiljedomsförfarande där både fack, arbetsgivare och neutral skiljedomare deltar. Istället föreslår man ett förhandlings- och medlingsförfarande i tre steg, som avslutas med en tvångsmedling inför tre av myndigheterna utsedda medlare (facket får inte längre utse en av dem). Tvångsmedlingen ska utgå dels från det sista och bästa av arbetsgivarens bud ("Last Best Final Offer"), dels får det inte överskrida det lönetak som PRB har fastställt (se nästa punkt).

"Bolagsavtal"
Idag är inte pensionsvillkoren förhandlingsbara och inte heller hälsovårdsförmåner för postpensionärerna förhandlingsbara. Dessa villkor fastställs av de federala myndigheterna. Nu föreslås att man ska få förhandla och sluta avtal även i dessa delar. Det låter ju bra - det är bara det att syftet är att det ska ge USPS möjlighet att anpassa dessa avtal neråt till den privata sektorns (många gånger sämre) villkor. Det påminner med andra ord en del om våra bolagsavtal.
  President´s Commission föreslår också vad man kallar för "Pay Comparability". Med det menar man att Postal Regulatory Board ges befogenheter att jämföra lönerna för nyanställda med dem som gäller för den privata sektorn och sätta detta som ett tak för ingångslönerna i Posten. PRB ska dessutom jämföra den totala lönesumman för de redan anställda med vad som gäller för de privatanställda. Om de postanställdas villkor är bättre har PRB befogenheter att beordra lönesänkningar ner till den nivå som gäller för de privatanställda.
  Däremot föreslår Bush´kommission att det existerande regelverk som begränsar ledningens löner - tas bort. Där satt den!
  Kommissionen föreslår att ett bonussytem införs.

Facklig kritik
Med de förändringar som föreslås är det inte konstigt om de fackliga organisationerna reagerat starkt negativt på Kommissionens slutsatser:
  -- Istället för att attackera Postal Service´s problem, har Bush kommission attackerat dess arbetare, säger William Burrus, ordförande för American Postal Workers Union, APWU som är den största fackföreningen för postanställda.
  – Kommitténs rekommendationer kommer att göra brevbärare och andra postanställd till andra klassens medborgare, förklarade Bill Young, ordförande för det andra stora postfacket, National Association of Letter Carriers, NALC (som organiserar stadsbrevbärarna).
  Den fackliga kritiken riktar fr.a. in sig på att

• mycket av tillämpningen av postpolitiken flyttas från den folkvalda kongressen (i den mån man kan tala om "folkvald" i USA) till Postal Regulatory Board
• den redan idag begränsade fackliga förhandlingsrätten inskränks ytterligare, både vad gäller förhandlingsordningen och Postal Regulatory Boards rätt att sätta lönetak och kräva lönesänkningar.
• det uttalade målet att dels outsourca så mycket som möjligt till den privata sektorn, dels "rationalisera" i produktionskedjorna kommer att leda till uppsägningar och sämre villkor.

Den 17 september började behandlingen av Kommissionens förslag i Senaten. Det som väntar är, som NALC:s ordförande Bill Young uttryckt det; en "hådnackad kamp om lagstiftningen".
  Vi som redan är djupt inne i omregleringspolitikens malström, kan inte annat än önska våra amerikanska kamrater lycka till i denna kamp. Och kanske ska vi skicka ett bidrag till den kampfond som de har inrättat och anmäla oss som frivilliga när nu fronten har öppnats mitt inne i omregleringsvärldens hjärta!

Internationella nyheter, september 2003

Österrike: avgångsvederlag och nya postlådor
Den österrikiska Posten genomför f.n. en centralisering av brev- och paketsorteringen till sex terminaler (Innsbruck, Salzburg, Linz, Villach, Graz och Wien). Terminalen i Wien är med sina 1.200 anställda och fyra miljoner försändelser/dygn den största terminalen; den sorterar 51 procent av Österrikes samtliga brevvolymer.
  Nu är det inte bara terminalerna som stöps om i Österrike, även utdelnings- och kassakontoren ska bli färre i den "omstrukturering" (känns ordet igen?) som pågår.
  Precis som hos oss gör man sig av med folk. I juli kom arbetsgivaren och de fackliga organisationerna överens om ett erbjudande till dem som frivilligt lämnar företaget: utöver de lagstadgade 12 månadernas lön kan man - beroende på anställningstid - få mellan två till tolv månadslöner extra.
  Det är som bekant inte bara personalen utan också småkunderna, vanligt folk, som får betala omregleringspolitiken. I Österrike är det tydligen så att Posten äger merparten av och har ensamrätt till kundernas postlådor. Som ett led i omregleringspolitiken har lagstiftarna nu bestämt att dessa lådor ska tas bort och ersättas av "neutrala" lådor, som kunderna själva äger - och får betala. En onödig extrakostnad på sådär 100 miljoner euro (ca 900 miljoner kr). Från början var det sagt att lådbytet skulle vara genomfört till 2009 (när hela brevmonopolet senast ska vara borta enligt EU-direktivet). Nu vill regeringen skynda på och ha det klart till 2006, vilket i praktiken innebär att man vill genomföra omregleringen tre år tidigare än vad EU kräver.
  Svenska Postens styrelse har ju nyligen sagt att man vill "genomlysa företaget på ett sådant sätt som man skulle vilja presentera det för en tänkt köpare". Än så länge finns det väl inte så stort intresse för att köpa vårt Posten (även om man i det fall någon skulle visa sig intresserad mycket väl kan tänka sig att (s)-regeringen är beredd att reparera de finanser som man annars inte vill hjälpa till med) - men i Österrike är det blodigt allvar. Bolaget är till försäljning, de politiska besluten är fattade och enligt Postal Technology International (juni 2003) sitter Deutsche Post i förhandlingar om att köpa 74,9 procent av bolaget till ett pris av 1 miljard euro.


Storbrittanien: Posttågen slutar gå
Omregleringspolitiken tar sig många uttryck. Här hemma känner vi väl till resultatet inom Posten, men vi har som bekant också drabbats på flera andra områden. Exempelvis energimarknaden, där vi numera har fått både dyrare och osäkrare elleveranser.
  I Storbrittanien är antagligen järnvägen en av de branscher som drabbats allra hårdast. Jag skrev litet om det i Facktuellt nr 1/2003 med anledning av Ken Loach´ film Järnvägare. I början av juni meddelade Royal Mail att man med omedelbar verkan börjar avveckla sina sista 49 posttåg och helt går över till landsvägs- och flygtransporter. Tågen är för dyra och opålitliga påstår man. En 170-årig historia av järnvägspost är därmed till ända.


Nya avtal

Tyskland
Deutsche Post (DPWN) och Verdi, det fackförbund som organiserar bl.a. postanställda, slöt i månadsskiftet juni-juli ett avtal som påstås skydda de 240.000 postjobben de närmaste fem åren. Deutsche Post får lov att prova entreprenad på 600 distrikt mot att de övriga 95.000 inte outsourcas.
  Idag arbetar en tysk postanställd i genomsnitt 38,5 timmar/vecka. Enligt avtalet tillåts anställda att "frivilligt" arbeta 48 timmar/vecka. Hur f-n det kan gå ihop förtäljer inte Reuterstelegrammet! Däremot påstås Deutsche Posts VD Klaus Zumvinkel vara mycket nöjd med avtalet, "det kommer att innebära årliga besparingar som uppgår till tresiffriga miljonbelopp" - i euro.

Kanada
Efter hot om strejk slöts i juli ett fyrårigt (1.2.2003 - 31.1.2007) löneavtal i kanadensiska Posten. Lönerna höjs med 3 procent varje år under avtalsperioden.
  I Kanada betalar arbetsgivaren inte bara sjukvård och läkemedel utan även tandvården, både för anställda och familjemedlemmar. Ca 5 procent av kostnaderna betalas i "egenavgifter".
  Avtalet innehåller en "job security" för alla som är fast anställda den dag avtalet skrevs under. Dessutom skall 6.000 lantbrevbärare som idag arbetar som entreprenörer få fast anställning under samma avtal som övriga postanställda. Antalet timavlönade begränsas till högst tio procent av de fast anställda. "Företrädesrätten" för tidsbegränsat anställda förstärks.
  Avtalet innehåller också ett avsnitt om "arbetsföreskrifter och arbetsmetoder", där det bland annat framgår att tidiga inställelser är ett problem som ska lösas lokalt och att arbetet ska organiseras så att brevbärarna inte behöver vänta på sina buntar när de kommer till buntlådorna.
  I avsnittet om "hälsa och säkerhet" kan vi bl.a. läsa att det ska genomföras ett pilotprojekt för att "utöka dagtidsarbetet" och ett annat för att prova fyradagarsvecka för nattskiftarna (antagligen har de femdagarsvecka idag). Vidare att den högsta vikten för att lyfta (säckar?) ensam sänkts till 22,7 kilo.
  "Human rights" föreskriver bl.a. hur trakasserier och våld på arbetslatsen ska hanteras och att det ska inrättas "a Joint National Human Rights Committé", där parterna åläggs att utse minst en kvinna var.


Mera Tyskland
På tal om Tyskland så har även de sina Åke Andersson och Bertil Nilsson. Den 16 juli rapporterade CEP-news att Deutsche Post beslutat att den 1 december i år stänga sorteringsterminalen i Wuppertal. Terminalen öppnades för fem år sedan och hade då kostat 270 miljoner kr att bygga. Orsaken till nedläggningen uppges vara överkapacitet i brevnätet. Tyskland har idag 83 inrikes brevterminaler i fem olika storlekar. Dessutom finns två utrikesterminaler med import och exportsortering. De minsta inrikesterminalerna sorterar 750.000 försändelser/dygn (= något mindre än Umeå) och de största 4 miljoner (=ungefär som Årsta).

Ett av skälen till överkapaciteten i nätet sägs vara den ständigt ökade andelen OCR-kodade brev, som nu uppges (Postal Technology International) vara uppe i 88 procent.
  Ännu ett steg i den riktningen togs när DPWN och Siemens litet senare i juli tecknade ett 800-miljoners kontrakt för att höja läsbarheten med ytterligare åtta procent, vilket skulle innebära att man nästan når 100 procent.

Maskiner för maskinell finställning av småbrev har redan installerats på samtliga tyska brevterminaler och ytterligare 200 maskiner ska installeras från 2004.
  Maskinell eftersändning har tillämpats i några år och kommer nu att uppgraderas. I Tyskland har man löst det så att de brev som ska eftersändas sorteras ut i uppsamlingen på samtliga terminaler men skickas därefter till någon av de fyra terminaler som har maskinell utrustning för att sätta på etiketter med den nya adressen. Även US Post inför nu maskinell eftersändning, men där har man valt att komplettera varje GSM med utrustning för att skriva ut den nya adressen. Tyskarna anser inte att det - med de volymer av eftersändningar som de har - lönar sig, utan koncentrerar den delen till fyra terminaler.


Toppmötet om storbreven
Ett "toppmöte" mellan US Post (USPS) och storbrevskunderna hölls i mitten av juli i Washington.
  US Post lovade oroliga kunder att än mer maskinell sortering av storbrev inte kommer att innebära att alla stora brev måste se likadana ut.
  Som jag tidigare rapporterat här i Facktuellt så arbetar USPS tillsammans med olika maskintillverkare vidare med att finställa storbreven och i nästa steg ställa samman både små och stora brev i en bunt till varje avlämningsställe. Syftet är naturligtvis att minska brevbärarnas innearbete så att var och en istället kan få fler hushåll på sina distrikt. Idag delar den amerikanske brevbäraren ut post till i snitt 500 hushåll; med maskinellt finställda storbrev har man tänkt sig att den siffran ska öka till 650 och med maskinellt samställda små och stora brev till 800 hushåll per dag!
  Man räknar med att börja tillämpa maskinell finställning ("flats sequencing system") år 2006 och "delivery point processing" år 2007.
Philip Bowyer, UNI:
GATS negativt för våra 15 miljoner medlemmar

UNI - Union Network International - är en facklig international för bl.a. postanställda med 15,5 miljoner medlemmar över hela världen. Biträdande generalsekreteraren Philip Bowyer gästade SEKO:s förbundsmöte.
  I sitt tal uppehöll han sig framför allt kring avregleringarna eller liberaliseringarna, eller vad man nu vill kalla det som sker inom tjänstesektorn; kärt barn har många namn. Fel blir det hursomhelst eftersom det inte handlar om ta bort regler eller att bli mer liberal, i betydelsen "fri". Tvärtom skrivs nya och hårdare regler som gynnar ett litet fåtal rika och missgynnar majoriteten av världens folk - inte minst dem i utvecklingsländerna. GATS - General Agreement on Trades in Services - är ett mycket aktuellt exempel.
  -- GATS kommer att ha en negativ påverkan på alla våra 15 miljoner medlemmar, varnade Bowyer.

"Offers"
Innehållet i GATS-överenskommelsen avgörs av medlemsstaternas regeringar vid möten av den typ som hölls nyligen i Cancun i Mexico. Målet med denna omreglering är att så att så mycket som möjligt av tjänsterna inom servicektorn ska öppnas för de stora kapitalens profitjakt. Det går till så att ett land - eller, som i vårt fall en konstellation av länder, EU - kräver av andra länder att de ska öppna sina marknader i utbyte mot erbjudanden ("offers") om tillträde till det egna landets/ländernas marknad.
  Philip Bowyer uppmanade oss i SEKO och andra fackliga organisationer att bevaka och påverka våra regeringar om vad de och EU tänker erbjuda i GATS-förhandlingarna.
  -- EU:s erbjudanden i GATS-förhandlingarna hotar nationella regleringar, exempevis den samhällsomfattande postservicen, varnade han.

Reglera avreglerarna
Bowyer betonade också i sitt tal de interna EU-beslutens betydelse för UNI:s medlemmar. Vilket inte är så konstigt med tanke på att EU är en föregångare i omregleringsbranschen; man kan säga att GATS är EU-politik i världsmåttstock. Som exempel nämnde Bowyer förslaget till nytt grundfördrag för EU där den tidigare skrivningen om "services of public interest" enligt EU ska ändras till "services of general interest". Den nya ordalydelsen ska tolkas som "general economic interest", föreslog Bowyer; det är inte längre fråga om något allmänintresse. Han gav också en syrlig kommentar till EU:s påstående att "avregleringarna aldrig har haft någon skadlig inverkan på den grundläggande samhällsservicen":
  -- Var var de när Worldcom kollapsade, ett företag som aldrig varit möjligt utan liberaliseringarna?
  -- Och var fanns de när British Telecom och France Telecom genomgick sina skuldkriser och tusentals anställda förlorade sina jobb?!
  -- Det är dags för regeringarna och EU att reglera avreglerarna!, avslutade han den här delen av sitt tal till förbundsmötet.

Walesare
Philip Bowyer är walesare och började sin fackliga bana som anställd inom det dåvarande brittiska postfacket. Han har dock aldrig arbetat som postis. Inom utländska fack är det inte ovanligt att man gör karriär på detta sätt; man rekryteras som akademiker eller med någon annan specialkompetens och sedan kan man till slut hamna långt upp i hierarkien. Hos oss är det ovanligt; den blivande avtalssekreteraren i LO Erland Olausson är ett aktuellt undantag. Denne kom till LO som jurist.

Avreglerana måste bevisa
Facktuellt fick en kort pratstund med Bowyer efter anförandet.

Vilken är den viktigaste frågan idag för UNI?
  -- Det är avregleringarna. Det är samma problem oavsett om vi pratar om EU, eller USA eller Kanada eller andra områden i världen.
  -- Nya Zeeland är det kanske värsta exemplet inom postområdet. Där har man gjort varje brevbärare till en entreprenör som kontrakteras av NZ Post. Det är kanske typiskt att brittiska Royal Mail har rekryterat NZ Posts tidigare chef Elmar Toime till koncernledningen.
  -- I Nya Zeeland kan man se sex brevlådor bredvid varandra på gatorna!

Hur arbetar ni gentemot EU och deras beslut om fortsatta avregleringar inom t.ex. postområdet?
  – We are fighting every step! Vi försöker med förhandlingar och andra metoder påverka varje steg i avregleringsprocessen. Vårt första krav är att den allmänna servicen ska behållas, enhetsportot, varjedagsutdelningen, etc. De som vill avreglera måste bevisa att det fungerar!

Philip Bowyer avslutar med att berätta att UNI-Postal anordnar en världskongress i Geneve i oktober.
  Från SEKO deltar förbundsordföranden Janne Rudén, internationelle sekreteraren Stellan Mattsson, ombudsman Jens Saverstam samt Alf Mellström från SEKO Posten och förbundsstyrelsen. Vid kongressen ska ett nytt program för postbranschen antas. Facktuellt återkommer med rapport och kommentarer!

Jan Åhman

Brittisk poststrejk nedröstad

Kanske är den konflikt inom Royal Mail som nu blir allt hetare för varje dag, ett förebud till det som kommer att ske inom de europeiska postföretagen i spåren av EU:s omregleringspolitik.

I Sverige avskaffades både tvåtursbrevbäringen och lördagsutdelningen långt innan omregleringspolitiken satte igång på allvar. Det skedde under goda konjunkturer och ett läge där arbetsmarknaden skrek efter folk; ingen behövde sägas upp när dessa rationaliseringar genomfördes.
  När sedan den svenska postmarknaden släpptes fri för russinplockarna var, å andra sidan, denna väg redan stängd för Posten när man skulle vidta åtgärder för att klara konkurrensen under helt nya förutsättningar. Istället har man dragit åt tumskruvarna på personalen genom uppsägningar, sämre avtal och hårdare arbetstakt, servicen har försämrats och hela bordssilvret har sålts ut. Den svenska Posten är idag renskrapad in på bara benen; det finns inte mycket till att skära bort.

14,5 procent
Nu var det inte den historien jag skulle dra en gång till, det var bara en liten repetition, som kan vara bra att ha i bakhuvudet inför det som nu sker i Storbrittannien. Där, liksom i de allra flesta andra länder, delas posten fortfarande ut i två turer sex dagar i veckan. Man har fortfarande kvar en omfattande egen finansiell verksamhet och man äger sina fastigheter, osv.
  Inför årets löneförhandlingar har Royal Mails ledning erbjudit lönelyft på sammanlagt 14,5 procent för ett avtal som sträcker sig över 18 månader. Det låter flott, med tanke på vad vi brukar få.

4,5 procent
Men bara 4,5 procent är garanterade, 3 procent den 1 oktober i år och 1,5 procent 1 april 2004. De övriga 10 procenten är, skriver facket i sina flygblad, "pie in the sky". De faller bara ut under förutsättning att facket accepterar att tvåtursbrevbäringen tas bort och nerdragningar genomförs på sorteringsterminalerna och i transporterna; sammanlagt ska 30.000 anställda bort.
  Detta är naturligtvis svårsmält för det brittiska postfacket, CWU. Deras krav är 14,5 procent - men där 8 procent betalas ut från den 1 oktober i år. Man motsätter sig inte omstruktureringar (för att använda det ökända svenska begreppet), men kräver att dessa ska genomföras "in a more realistic and achievable way"; genom lokala överenskommelser och utan ett förbestämt mål på 30.000 avskedade. Villkoren för de frivilliga avgångar som kan bli aktuella ska vara rimliga och rättvisa och fastställas på riksnivå för att undvika lokala chefers godtycke.

262 pund i veckan
En brittisk postarbetare tjänar i genomsnitt 262 pund i veckan eller drygt 15.000 kr/mån. Med de 8 procent som krävs höjs veckolönen med ca 20 pund. I de lokala förhandlingarna är fackets krav att man når de 300 pund (ca 17.300 kr/mån), som var målsättningen redan i de förra löneförhandlingarna. Man påpekar att postarbetarnas löner idag ligger ungefär 40 procent under andra grupper.
  Londonpostisarna har idag ett tillägg som uppgår till 2.337 pund/år (=ca 2.500 kr/mån) i ytterområdena och 3.484 pund/år (= ca 3.700 kr/mån) i innerstaden. CWU kräver att dessa tillägg höjs till 4.000 pund/år oavsett var i London man bor; arbetsgivaren bjuder en höjning på 300 pund för båda kategorierna.

Höga chefslöner
Liksom i Sverige har ett av syftena med bolagisering och omreglering varit att höja toppchefernas löner. VD:n för Royal Mail, Adam Croizier har en grundlön på 555.000 kronor/månad, vilket t.o.m. är mer än vad vår VD kammar hem. Det är 36 gånger mer än vad den genomsnittlige brittiske postarbetaren tjänar. Dessutom tillkommer i Croizers fall en ofattbart hög bonus, han uppges ha fått 380.000 kr/månad för sina två första månader i jobbet! Chefslönerna har så här långt höjts med över 300 procent de senaste två åren - vilket naturligtvis sticker i ögonen på de 160.000 CWU-medlemmar som avkrävs återhållsamhet så att Royal Mail ska klara omregleringen.

Omröstning
På den fackliga kravlistan finns också kortare arbetsvecka, bättre ingångslöner och "storstadstillägg" för dem som jobbar i London.

Tvärtom så tycks parterna stå längre ifrån varandra nu än tidigare. CWU utlyste därför en medlemsomröstning, där förbundsledningen uppmanade medlemmarna att rösta för en strejk. Omröstningen som avslutades den 17 september resulterade dock i att 50,9 procent av de medlemmar som deltog i omröstningen (valdeltagandet uppgick till 60 procent) röstade nej till en landsomfattande strejk. Förbundsledningen gjorde alltså en grov felbedömning av stämningen bland medlemmarna. Kanske påverkades de av situationen i London, där hela 72,5 procent röstade för strejk i förhandlingarna om ett lokalt avtal om "storstatdstillägg".
  Omröstningen och resultatet av den har naturligtvis försvagat CWU:s position inför de hårda omstruktureringar som ledningen för Royal Mail tänker genomföra.
  Förhandlingarna ligger nere när detta skrivs. CWU har utlyst endagarsstrejker i London för att få igenom de höjda storstadstilläggen. Den första strejken genomfördes den 1 oktober och nästa följder den 16:e. Samtidigt har den märkliga situationen uppstått, att Royal Mail - som en metod att splittra facket - lovat att börja betala ut de löneökningar, både nationellt och i London, som arbetsgivaren erbjudit. Trots att ett nytt avtal saknas och mitt under pågående strejker!
  Fortsättningen följer alltså, enligt svensk modell!

Jan Åhman
2003-09-19

Toppmöte om storbreven

....och andra internationella notiser

Nyheter från USA
USA är som bekant ett mycket splittrat land, det kanske mest delade i världen. Å ena sidan en ohyggligt förmögen överklass, å andra sidan miljoner vanliga arbetare och tjänstemän som idag har jobb och mat på bordet - men där en tids sjukdom kan innebära en ekonomisk ruin och att man ramlar ner bland de miljoner som redan lever under fattigdomsgränsen. Å ena sidan de mest reaktionära människorna i världen - president Bush och dem han företräder - och å andra sidan de mest radikala och skarpa kritikern av USA-systemet. Osv.
  USA är helt enkel en krutdurk som inte exploderar så länge krigen och erörvringarna är framgångsrika och det stänker litet även på klockaren. Men sedan.....
  Det är mot denna bakgrund inte så konstigt att beskeden om postpolitiken är litet splittrad, när man försöker följa den så här på avstånd.
  Å ena sidan så påstår en regeringskälla i slutet av mars att USA i de pågående WTO-förhandlingarna motsätter sig privatisering av postutdelning, högre utbildning, vattendistribution och annan statligt eller kommunal verksamhet.
  Å andra sidan anklagade deltagarna vid ett protestmöte i St Louis den 31 mars Bush regeringen för att planera en privatisering av mer än en miljon statliga jobb, bl.a. inom Posten, de närmaste två åren. Den stora utredning om Postens framtid i USA som Bush dragit igång, "The President´s Postal Commission", är "ett dåligt maskerat försök att rasera Posten så som vi känner den", sade till exempel William Burrus, ordförande för det största facket, APWU.
  Kommissionen har till uppdrag att ompröva den postala servicens mest grundläggande delar: utdelning till alla hushåll, enhetsportot samt sex-dagarsutdelningen. Kommissionen ska lämna sin rapport till presidenten den 31 juli i år.

Pensionåtaganden
Olika postala företag världen över har för närvarande problem med sina pensionsåtaganden. Värst ut är kanske brittiska Royal Mail, som upptäckt ett hål på 4 miljarder pund (51 miljarder kronor) i sina pensionsfonder.
  I USA gör man tvärtom. Där anses US Post (USPS) ha för mycket pengar i sina pensionsfonder varför kongressen nyligen beslutat att betala tillbaka 5,5 miljarder dollar eller 42 miljarder kronor till USPS. Pengarna ska användas till att dels betala av skulder, dels för att inte höja priserna fram till 2006.
  Problemen med pensionsfondernas storlek beror dels på de allmänt sjunkande aktiekurserna, vilket gjort att många storföretag världen över tvingats göra "fyllnadsinbetalningar" för att täcka sina pensionsåtaganden.
  Dels beror bekymren på omregleringarna och bolagiseringarna och i vissa fall privatiseringar, Värst drabbat hittills är antagligen svenska Posten. De ca tio miljarder kronor som företaget tvingats avsätta för att täcka gamla pensionåtaganden, är en viktigt förklaring till företagets stora problem (som i accelererande takt drabbat personalen och småkunderna).

Ergonomi
Det är inte bara inom Posten Produktion som de ergonomiska frågorna pprioriterats i arbetsmiljöarbetet. Nu följer USA efter! USA:s "Arbetsmiljöverk" (The Occupational Safety and Health Administration), US Post och de fackliga organisationerna slöt den 4 april en överenskommelse om att gemensamt arbeta för att på ett tidigt stadium identifiera och hantera ergonomiska "riskfaktorer" för postanställda.
  Man kommer att börja med ett trettiotal "försökskontor" där en central arbetsgrupp tillsammans med de lokala skyddskommittéerna ska identifiera risker och metoder för att undvika dessa.
  (Ytterligare information för den intresserade på www.dol.gov och www.osha.gov!)

Anthrax
US Post börjar i slutet av juni att testa "anthrax-detektorer" i 14 sorteringsterminaler runt om i USA. Detektorerna analyserar luften runt breven när de passerar genom sorteringsmaskinerna och kan med hjälp av DNA-test avgöra om den innehåller mjältbrandssporer eller ej.
  Fem personer dog av anthraxbreven i oktober 2001, däribland två postanställda. Ytterligare 18 personer smittades.
  Ingen misstänkt har ännu gripits för dåden. FBI:s huvudspår är att gärningsmannen är att söka bland missnöjda forskare i biologiska stridsmedel. Man har fastnat för en viss dr Steven Hatfill; en man som sysslat med sådana saker och dessutom varit anställd i US Army. På angivelse av en bekant - inför vilken Harfill gjort ett oförsiktigt uttalande - har man gjort husrannsakan och dykt i en liten sjö intill Hatfills bostad. Man hittade en plastbehållare som innehöll en laboratorielåda, men utan spår av anthrax. Nästa åtgärd blir att torrlägga sjön. Tyvärr är det för sent att ringa Holmér om hjälp, han är som bekant död. Men kanske kan de som utreder härvan kring Tomas Quick hjälpa till?

Arbetet med att desinficera sorteringsterminalen i Brentwood i Washington anses nu klart. Klordioxidgas pumpades in i anläggningen i december och tog död på eventuella kvarvarande sporer. Nu pågår renoveringen av lokaler och maskiner och terminalen planeras vara i drift igen till hösten. Kostnaden för att återställa Brentwood och Trenton-terminalerna uppgår till 1,3 miljarder kr.

Toppmöte om storbreven
Jag har tidigare rapporterat här i Facktuellt om US Postal Service (USPS) planer på att finställa även storbreven maskinellt.
  Vid den årliga Spring National Postal Forum i april informerade USPS att arbetet fortskrider, men det behövs ytterligare undersökningar.
  Tanken är att i ett första steg finställa storbreven i gångordning ("Flats Sequencing System"), så som man redan gör med småbreven. Det kan vara i drift 2006.
  I nästa steg ska de finställda stor- och småbreven buntas samman till varje avlämningsställe ("Delivery Point Packaging"). Det beräknas vara klart till 2007.
  Från svensk horisont kan det vara svårt att föreställa sig vilken stor affär postdistributionen är i ett land som USA. Förutom de National Postal Forum som hålls varje höst och vår och där hela branschen deltar, förekommer en rad olika intresseorganisationer, federala kommittéer, lobbyfirmor, branschtidningar, web-sidor etc, etc.
  Storbreven, exempelvis, föräras den 16 juli ett särskilt "toppmöte" (Flats Summit Meeting) i Washington. Som tillhörande storbrevsenheten på Tomteboda, blir man riktigt rörd. Vem ägnar oss en sådan omsorg? Vi, och de försändelser som vi hanterar, är väl mest något som katten har släpat in? På toppmötet i Washington ska branschen, dvs de som tillverkar och distribuerar olika typer av storbrev, inte minst tidningar och tidskrifter, träffas för att skapa en "närmare dialog" med US Postal Service och dess framtida strategi för storbreven.
  "If flat-size mail is important to your business, dont´t miss this key event", heter det i ett pressmeddelande. F-n, vi kanske skulle ta och åka dit!

Collective bargaining
Statligt anställda saknar strejkrätt i USA. Det är dessutom så att lönerna fastställs av kongressen. US Post är ett undantag på så sätt att man som enda statliga förvaltning har förhandlingsrätt för de fackliga organisationerna. Denna collective bargaining infördes 1970 efter omfattande vilda strejker bland postanställda. Kommer man inte överens i förhandlingarna går avgörandet till en bindande skiljedom. Förhandlingsrätten omfattar inte allt, exempelvis är sjukförmåner och pensionsvillkor undantagna.
  Denna collective bargaining är som så mycket annat uppe till debatt i The President´s Postal Commission. Kritikerna på högerkanten, omreglerarna, vill helst avskaffa den och återinföra att lönerna sätts av kongressen utan förhandlingar. De fackliga organisationerna har i sina inlägg inför kommissionen sagt att de egentligen vill ha full förhandlings- och strejkrätt - men eftersom man idag bedömer det som politiskt omöjligt slår man vakt om nuvarande system.
  Samtidigt pekar man på brister i behandlingen av tvister inom systemet; de tar alltför lång tid. Det kan ta flera år innan en lönetvist avgörs.
  Omreglerarna anser - naturligtvis - att den kollektiva förhandlingsrätten resulterat i för höga löner och dålig lönsamhet för USPS. En åsikt som inte delas av de fackliga organisationerna. Det är de alltför höga rabatterna till de kunder som gör en del av sorteringsjobbet själva, och inte förhandlingsrätten som hotar USPS, menar de.
– Det enskilt viktigaste förslaget som kommissionens ledamöter kan föreslå vore att förbjuda rabatterade priser ("work sharing discounts") som inte ger kostnadstäckning, sade William Burrus, ordförande i den största fackföreningen APWU, inför kommissionen.

Jag vet inte om The President´s Postal Commission förutom alla sina hearings runt om i USA också gjort en avstickare till Ekelundsvägen i Solna. I vart fall har man bollat upp ett förslag om införande av bonus i US Post. Inga detaljer har läckt ut, men kommissionens ledamöter sägs vara intresserade av att någon form av pay-for-performace införs.
  De fackliga organisationerna är starkt emot idén. "Det senaste bonussystemet, som förhandlades fram mellan facken och USPS i mitten på 80-talet, var ett misslyckande", kommenterar Burrus i APWU. Och Postmaster General John Potter vill inte ha någon bonus om inte de fackliga organisationerna är med på noterna....

Tvåtursbrevbäringen på väg ut?
I många länder - de flesta? - har man fortfarande två turer i brevbäringen; i Sverige togs andraturen bort redan på 70-talet, om jag minns rätt. Jag vet inte hur omfattande den andra turen är i exempelvis USA och Storbrittanien idag, men hursomhelst så ser omreglerarna i båda dessa länder en möjlighet att spara pengar genom att dra in den. Även i andra länder - till exempel Danmark och Frankrike - är man inne på samma spår.

I USA utreds frågan inom ramen för The President´s Postal Commission. I Storbrittanien har företagsledningen satt ett pris på den. De anställda utlovas en höjd lön med motsvarande 1100 kr/månaden (plus ett engångsbelopp på 1.000 pund) om man utan bråk accepterar en övergång till entursbrevbäring. Facket har så här långt avvisat budet.

Schweiz: Samma historia....
Schweiziska Posten meddelade nyligen att man tänker ersätta de nuvarande 18 sorteringsterminalerna med tre nya. 2.500 anställda sparkas. Omstruktureringen, för att använda ett svenskt ord, ska vara genomförd till år 2006. Förutom att de nya terminalerna blir färre och större ska de också ha en bättre tillgänglighet från landsvägsnätet.
  De fackliga organisationerna bedömer att upp till 8.500 anställda kan komma att beröras. "Det är inte rätt att några få trångsynta teknokrater av ekonomiska skäl ska tillåtas att förstöra livet för 8.500 människor", säger man i ett uttalande, som på något sätt känns bekant.

Den schweiziska regeringen har - trots att landet står utanför EU - för avsikt att följa EU:s postpolitik, om än i något långsammare takt. Fr.o.m. 2004 släpps paketen fria och två år senare ska monopolet på breven begränsas till 100 g (EU sänkte viktgränsen till 100 g redan vid senaste årsskiftet).

Moms på breven i hela EU
EU-kommissionen föreslår att moms införs på all postservice. Idag är de statliga postföretagen momsbefriade i alla länder förutom Sverige. Däremot är de privata operatörernas verksamhet momsbelagd. Kommissionen lämnar en liten lucka öppen för adresserade försändelser upp till 2 kg; för dessa kan det tillåtas en lägre momssats.

Det strejkas....
...runt om i Omregleringsvärlden.
  Italienska Posten gjorde en vinst förra året (på blygsamma 200 miljoner kr) för första gången på 50 år - men man har inte ansett sig ha råd att sluta ett nytt löneavtal. Det förra löpte ut för 16 månaders sedan, och nu börjar de anställda förlora tålamodet. I mitten på maj genomfördes en endagsstrejk för att skynda på processen mot ett nytt avtal, som åtminstone täcker inflationen.
  I Frankrike har de postanställda deltagit i ett par "generalstrejker" mot de planerade försämringarna i de statliga pensionssystemen. Den 28 april strejkade man dessutom mot entursbrevbäringen, som börjar införas i en del av Paris den 16 juni.
  Lagom till 1:a maj strejkade portugiserna mot uppsägningar och privatisering av viss verksamhet. Även den portugisiska Posten vill följa de dåliga svenska exemplen och bland annat lägga ut postkontor på entreprenad.
  De fackliga organisationerna inom Posten på Sri Lanka strejkade den 6 maj. Kraven gällde bättre löner, restriktioner för privata postkontor, anställning av personal till vakanta tjänster och översyn av brevbäringsdistrikten.

Heathrow Large
Royal Mail - som förra året halverade sin förlust till 7,8 miljarder kronor - bygger en ny stor sorteringsterminal för utrikes vid Heathrow-flygplatsen i London. Eller rättare sagt i Langley, fyra mil från Heathrow längs motorvägen M4. Nio terminaler stängs och all utrikessortering koncentreras till "Heathrow Worldwide Distribution Center", som den nya terminalen ska heta. Anläggningen skulle ha stått klar i januari 2002, men har ännu inte kunnat öppnas. Allt är försenat och kostnaderna stiger. Prislappen var ursprungligen satt till 150 miljoner pund, men notan beräknas sluta på 400 miljoner (drygt 5 miljarder kronor).
  På terminalen ska både utrikes brev och paket sorteras. Den är också tänkt att bli ett europeiskt center för all post från Sydamerika. Siemens Dematic som levererar den tekniska utrustningen har dock problem med att få maskinerna att snurra som det är tänkt; det är för mycket reject och felsorteringar. I bästa fall kan terminalen tas i drift i december i år.
Varför jag berättar denna historia, hämtad från The Guardian? Ja, säg det.

John Keggie fick gå
John Keggie, som hittills varit ordförande för de brittiska postisarna (inom CWU) fick inget förnyat förtroende i det senaste valet. Istället valdes Dave Ward till ny "Deputy general".
  Det intressanta med det valet är de orsaker till valförlusten som anges i brittisk press.
  John Keggie anses ha varit för nära allierad med Tony Blair. "Vi ska företräda våra medlemmars uppfattning när vi diskuterar med Labour - och inte representera Labour mot våra medlemmar", säger den nye ordföranden i en kritisk kommentar om sin föregångare.
  Keggie får också kritik för att han alltför lamt har drivit Londonpostisarnas krav på höjda storstadstillägg.
  Han anses inte heller - en följd av hans nära band till Blair - tillräckligt tydligt ha fördömt Irakkriget.
  När får en svenska fackföreningsledare avgå därför att han eller hon tagit alltför stora partipolitiska hänsyn och exempelvis inte "loudly" tagit avstånd från omregleringspolitiken?!
Internationella notiser Omregleringsvärlden, mars 2003

Deltid och sänkta löner i Holland
Holland har fortfarande monopol på brevförsändelser upp till 100 g (= EU-direktivets högsta tillåtna gräns fr.o.m. den 1 januari i år), men holländska Posten bolagiserades tidigt och staten har sålt ut merparten av aktierna i TPG, som företaget numera heter. Omregleringspolitiken, förstärkt med sjunkande brevvolymer skördar som bekant sina offer, och naturligtvis är det personalen, som får ta smällarna.
  I februari meddelade bolaget att man lyckats sluta ett nytt kollektivavtal med de fackliga organisationerna; ett avtal som visar vart vi är på väg i omregleringsEuropa.
  De som idag är anställda som brevbärare ("mailmen") får behålla sina löne- och anställningsvillkor, men vartefter som de slutar ska 9.000 av dem fram till år 2013 ersättas av deltidare som enbart ska dela ut posten, s.k. mail delivers. Förutom deltidsanställningen ska baslönen ("base pay") sänkas till 10 procent över minimilönen.
  De nuvarande brevbärarna ska i fortsättningen sköta innejobbet (det som blir kvar av detta: bolaget meddelar samtidigt att man också ska tjäna in pengar på maskinell finställning!) och utdelningen av "special mail".

Deutsche Post outsourcar
I sammanhanget kan också noteras att Deutsche Post (DPWN) - för första gången enligt nyhetsbrevet CEP News, som publicerat uppgiften - överväger att börja outsourca delar av sin paketverksamhet (som numera bedrivs genom dotterbolaget DHL). Syftet sägs uttryckligen vara att sänka lönekostnaderna ("förbättra DPWN:s lönestruktur i förhållande till konkurrenterna").
  Man hänvisar till DPD (svenska Postens samarbetspartner!) och German Parcel, vilka båda - enligt Deutsche Post - använder entreprenörer, fr.a. för att leverera paketen.
  Ironiskt nog skapar Deutsche Posts/DHLs smak för entreprenader problem för bolaget i USA. DHL bedriver redan en omfattande verksamhet där, det mesta sker dock genom entreprenörer. När nu DHL är på väg att ta över ytterligare ett bolag, Airborne Express, har fackförbundet Teamsters reagerat. Airborne har idag än 9.000 egna anställda - som är fackligt organiserade i Teamsters. Facket är nu oroade över att DHL:s övertagande ska resultera i att Airbornes anställda sägs upp och ersätts av entreprenörer.

(Teamsters organiserar också de anställda i UPS, den största lättgodsdistributören i USA. Den andra giganten på USA-marknaden, FedEX, är uttalat antifackligt och har vad jag vet inga fackligt organiserade anställda i USA. Med sitt köp av Airborne blir DHL nr 3 på lättgodsmarknaden i USA. Utanför USA är DHL marknadsledande.)

Österrikiska Posten säljs ut
Jag berättade i förra numret av Facktuellt om planerna på att sälja ut österrikiska Posten. Planerna börjar nu att ta fastare former; ett beslut om försäljning väntas komma under mars.
  Bolaget värderas till cirka en miljard euro eller drygt nio miljarder kronor.
  Deutsche Post antas vara intresserade av att köpa Österreichische Post, men också spanska, franska, holländska och svenska (!!) Posten nämns i sammanhanget.
  Anbuden ska vara inne till halvårsskiftet i år och försäljningen beräknas därefter vara genomförd under andra kvartalet nästa år.

Bush affärer
USA:s överklass, världens rikaste, var så beslutna att få just Bush som ny president att de inte drog sig för att fiffla med valresultatet.
  Men så har de har också, som bekant, en god näsa för affärer dessa människor, och nu kommer återbäringen på det senaste presidentvalet. Krigsprofitörerna - t.ex. de som äger Northrop Grumman, vars dotterbolag levererat våra SSM:ar - tjänar stora pengar på de nya krigen. Än större vinster blir det när man återtagit kontrollen över världens oljetillgångar. Då kan de riktigt stora pengarna rulla in. Afghanistankriget med dess förgreningar var upptakten; när detta skrivs spelas huvudnumret upp: erövringen av Irak.

Mindre känt är politiken på hemmaplan. Det är synd, eftersom det trots allt är så att det är USA:s folk som så småningom kommer att ledsna på och därför störta sin parasitiska överklass - om denna inte dessförinnan hinner förgöra oss alla med sina enorma tillgångar av massförstörelsevapen.
  Låt oss ta postpolitiken som exempel.
  Bush har tillsatt en kommission, "the President´s Commission on the Postal Service", som har fått i uppdrag att utreda den postala servicen, som det så vackert heter. Kommissionen ska lämna sin rapport senast den 31 juli; en rapport som förväntas ligga till grund för kommande lagförslag.
  Kommissionen har mandat att lämna förslag om följande:

* Minska antalet utdelningsdagar till fem eller färre (USA har idag utdelning sex dagar i veckan)
* Lägga ut mer jobb på privata bolag
* Avskaffa US Posts brevmonopol
* Avskaffa nuvarande krav på samhällsomfattande service
* Avskaffa/försämra de anställdas förhandlingsrätt
* Införa ett nytt portosystem som innebär billigare porto för företagen och dyrare för privatkunderna ("a two-tiered postage rate structure that would charge business less than consumers")
* Införa avgifter i utdelningen ("user fees for delivery").

Det är inte underligt att de fackliga organisationerna är oroliga inför vad en sådan kommission kan tänkas komma att föreslå presidenten.
  -- Våra medlemmar måste förstå att deras framtid hotas, säger William Burrus, ordförande i det största postfacket, APWU, och fortsätter: Det här är en strid där alla fackets medlemmar måste engagera sig, och deras familjer och medborgaraktivister.

I ett annat uttalande varnar APWU för effekterna av de stora skattesänknigar för redan rika som Bush-administrationen planerar. Dessa (liksom kostnaderna för kriget) ska betalas bland annat genom olika ingrepp, dvs. försämringar, i pensionssystemen för statligt anställda.

Ryssland
Även ryska Posten är på väg att bolagiseras, för att därefter säljas ut.
  De idag 82 regionala postförvaltningarna håller nu på att sammanföras i ett statligt ägt aktiebolag. Staten behåller aktierna i tre år innan utförsäljningen börjar år 2007.

Japan
Japanska Posten - en av världens allra största postförvaltningar - står inför stora förändringar. Den 1 april i år ombildas förvaltningen till bolag och stora nedskärningar planeras (239 miljarder yen eller nästan ofattbara 1.744 miljarder kronor!! på tre år), framför allt inom brev- och paketverksamheten.
  För att genomföra dessa storstilade planer kommer Japan Post, som det nya bolaget kommer att heta, att ta Toyota till hjälp. Det är Toyotas världsberömda managementfilosofi, som ska introduceras. En ekonomistyrning som är känd för att kunna "vrida vatten ur torra sockor", som journalisten i vår japanska presskollega Yomiuri Shimbun, beskriver saken.
  Försök pågår redan vid några kontor. Toyota-experterna som anlitats genomför tidsstudier för att se hur många sekunder det tar att genomföra ett visst arbetsmoment, och - visst låter det underbart! - "how many footsteps are involved".
  Man har hittills upptäckt 480 förbättringsområden, för att använda ett svenskt postalt uttryck. Till exempel noterades att vissa jobb kan utföras 20 procent snabbare än idag, och, värst av allt! - vissa arbetare försökte inte ens att utföra sina uppgifter mer effektivt.
  -- Tidigare beräknade vi arbetstiden i dagar, men under toyota-systemet ska vi arbeta i 15-minutersenheter, säger postmästaren vid Koshigayas postkontor förvånat till tidningen.

För den som i likhet med undertecknad har erfarenhet av svensk brevbäring och det arbetstidsberäkningssystem som tidigare tillämpades där, låter detta bekant. När vi satt ute i Täby och räknade på nya distrikt bollade vi inte med sekunder utan hundradels minuter. Det var litet som Stenmark, och sett så här på avstånd antog det hela smått absurda proportioner. Jag har skildrat litet av stämningen runt detta i min berättelse Min värld
  Det finns emellertid en distinktion som bör göras. Den syntetiska arbetstidsberäkningen låg till grund för betinget i brevbäringen; ett beting som före omregleringspolitikens tid också gav fördelar åt brevbäraren. Det lär inte de japanska postisarna kunna räkna med, lika litet som våra egna brevbärare tjänar något på det som i orwellsk anda benämns "Bästa metod".
Uttalande om USA:s planer på krig mot Irak

Samtidigt som propagandan för USA:s planerade erövringskrig mot Irak fortsätter över hela världen - inte minst i Sverige - finns det glädjande nog en växande opposition mot kriget, inte minst i USA.
  Som exempel kan nämnas att styrelsen för American Postal Workers Union (APWU) - med sina 366.000 medlemmar USA:s största fackförening för postanställda - den 14 januari antog ett uttalande där man motsätter sig kriget.
  En lokal företrädare för APWU i Michigan, Minnesota, säger samtidigt så här om kriget:

-- "Vårt land förbereds för krig mot Irak - ett krig som varken tjänar postarbetarna eller den stora majoriteten av de amerikanska folket. Kriget kommer inte att göra oss friare, det kommer inte att göra oss säkrare, det kommer inte att förbättra våra liv. Jag anser att arbetarrörelsen ska säga ifrån, högt och tydligt, mot George Bush planer på att invadera Irak"

Han varnar sina fackliga kollegor för att "gå i sömnen" i fråga om hur Bush använder Irakkriget för att slå mot fackföreningarna, och avslutar:

-- "Bush vill privatisera Posten. Han bekämpar fackföreningar i det här landet... Hans ekonomiska stimulansprogram efter den 11 september gav miljoner till rika bolags VD:ar och smulorna till det arbetande folket. Bush är en fiende till folket och en vän till de allra rikaste. Så varför ska vi lita på han utrikespolitik?"

SEKO Klubb Brev Tomteboda instämmer i denna kritik. Saddam Hussein är en diktator som har mycket blod på sina händer, men det krig som USA förbereder har mycket litet att göra med terroristbekämpning, förstörelse av massförintelsevapen och frihet åt Iraks folk. Vapeninspektörernas arbete i Irak och de andra stater som borde inspekteras och avrustas ska ske i FN:s regi och inte missbrukas av USA och andra stormakter. Inget land i världen har under efterkrigstiden gjort sig skyldigt till så många terrordåd och ingen stat förfogar över så många förintelsevapen som USA. Det största bidraget för att få ett slut på terrorismen och skapa fred och frihet i världen vore att USA börjar avrusta och slutar med sina angrepp på andra stater.

Vi instämmer också när våra amerikanska kamrater påvisar sambandet mellan det krig som planeras mot Irak och det "krig" som samtidigt förs mot USA:s arbetare och fackföreningar. USA är ledande i den omregleringspolitik som sveper över världen och bland annat har tillfogat den svenska Posten, småkunderna och oss som jobbar där, så mycket skada. Omregleringspolitiken och krigspolitiken är två sidor av samma mynt! Båda syftar till att plundra vanligt folk och göra de rika ännu rikare!

Vi uppmanar klubbens medlemmar att delta i demonstrationen mot kriget den 15 februari och vi uppmanar andra lokala fackföreningar samt SEKO och LO att ansluta sig till uppropet mot kriget.

• Nej till krig mot Irak!
• Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!
• Inget missbruk av FN för krig!
• Solidaritet med Iraks folk för fred och demokrati!

Tomteboda den 13 februari 2003
SEKO Klubb Brev Tomteboda
OmregleringsVärlden

Rapport från postmarknaden januari 2003


USA
Bush-administrationen planerar att låta privata aktörer ta över hälften av idag statliga civila jobb.
  Som ett led i detta tillsattes i december en Commission on the Postal Service. Kommission, som består av nio ledamöter från i huvudsak den privata industrisektorn och leds av styrelseordföranden i det privata storföretaget Hughes Electronics, anses allmänt ha till syfte att komme med förslag på vilka delar av USPS som kan privatiseras.
  Kommissionen ska lämna sin rapport till Kongressen 31 juli i år.
  -- "Presidentens åtgärd är det allvarligaste försöket på 200 år att förändra grundvalarna för United States Postal Service, inklusive den allmänna postservicen, enhetliga priser och sexdagarsutdelningen," varnar APWU:s ordförande William Burrus i ett uttalande, och fortsätter:
  -- "Högerprofitörerna vill ta för sig av de 71 miljarder dollar (drygt 600 miljarder kronor) som USPS omsätter, och de tänker använda kommissionens rapport för att rättfärdiga sina verkliga syften.
  -- "Vi kommer att behöva alla resurser som står till vårt förfogande för att slå tillbaka privatiserinsgvågen ... Bush-administrationen är fast besluten att infria löftena att berika sina supporters ... en populär president kommer under krigstida förhållanden att slåss fört den dubbla uppgiften att privatisera Posten och den sociala sektorn ... varje APWU-medlem och ickemedlem måste engagera sig i kampen för att skydda och bevara "the Postal Service", avslutar Burrus sitt upprop.

Det är också mot denna allvarliga bakgrund som APWU förhandlat fram en förlängning av gällande treårsavtal, som annars skulle ha löpt ut ungefär samtidigt som presidentrapporten presenteras i sommar. Förlängningen innebär att nuvarande avtal gäller ytterligare två år, t.o.m. november 2005. I den medlemsomröstning som fällde avgörandet röstade 88 procent för förlängningen. Det är första gången i APWU:s 32-åriga historia som ett avtal förlängs på detta sätt.

Not. Den senaste genomgripande förändringen i USA:s postväsen genomfördes 1971, när "Post Office Department" omvandlades till United States Postal Service, som idag närmast liknar ett affärsverk. US Post har närmare 900.000 anställda.

Storbreven finställs?
Under 1990-talet införde US Post finställning av små/C5 och de senaste tre åren har de i stor skala infört den maskinella sortering av storbrev som vi införde 1996.
  I november offentliggjorde USPS att man startar två nya projekt för att utveckla maskinsorteringen av storbrev. Det ena projektet innebär finställning av storbreven för sig och det andra att storbrev och småbrev finställs tillsammans.
  Man genomför projekten tillsammans med tre maskintillverkare, Lockheed, Northrop Grumman (vars dotterbolag Solystic köpte Mannesman som köpte Alcatel) samt Siemens. De tre bolagen står för hälften av utvecklingskostnaderna.
  -- "Det bästa vore om vi kunde använda bidrag från två av tillverkarna, eller alla tre, så att de kan fortsätta att utveckla den här typen av sorteringsteknologi", kommenterade US Posts talesman affären när den tillkännagavs.
  Förhoppningen är att i slutet av 2004 kunna fatta ett beslut om vilket av projekten, eller båda, ska utvecklas vidare. Avsikten är att varje sorteringscenter, drygt 7.000 i hela USA, ska utrustas med den nya tekniken.


Kanada, Nafta och GATS
Jag har tidigare rapporterat i Facktuellt om den process som UPS - med stöd av NAFTA - driver mot kanadensiska staten.
  NAFTA är ett av dessa maffiasyndikat - Världsbanken, WTO, GATS och EU är några andra exempel - som visar hur falskt talet om avreglering är. Det har inte avreglerats utan omreglerats. Kort sagt har det under de senaste decennierna skapats en helvetes massa nya regler som klavbinder de mindre och fattigare, vare sig det gäller hela stater eller enskilda människor. Att sedan Sverige liksom Kanada - i sammanhangen små stater - frivilligt går med i EU respektive NAFTA beror på de "ökända hästar från Troja" - för att citera Karl Gerhard - som vi fortfarande härbärgerar i våra stall.
  NAFTA (North America Free Trade Association) ger utländska företag rätt att kräva stater på skadestånd om de anser att deras investeringar hindras av statliga åtgärder.
  UPS anser att det statligt ägda kanadensiska Postens nät av postkontor och boxar utgör ett sådant hinder och kräver därför Kanada på 160 miljoner dollar (ca 1,4 miljarder kr) i böter. "NAFTA-domstolen" gav i början av december klartecken till att fortsätta processen mot Canada Post.
  Det kanadensiska postfacket, CUPW, är, i motsats till sina svenska systerorganisationer, hårt engagerade i kampen mot NAFTA och de andra globala sammanslutningarna av samma typ. Man driver tillsammans med andra folkliga organisationer i Kanada en kampanj mot UPS krav under mottot "Hands of my mail". UNI (Union Network International) är den fackliga international som bl.a. organiserar postanställda. SEKO är medlem i organisationen. Vid en konferens i augusti i Rio de Janeiro anslöt sig UNI till CUPW:s kampanj.

GATS
GATS (General Agreement on Trade in Services) är ett annat av dessa maffiakontrakt som slutits över våra huvuden. GATS syftar till att bryta upp de förnuftiga regleringar som finns eller funnits i de flesta länder inom servicesektorn, det kan gälla el- och vattenförsörjning såväl som postdistribution. I december uttalade brittiska fackföreningsledare att det är djupt bekymrade över de pågående förhandlingarna inom ramen för GATS.
  Förhandlingar om GATS förs hos WTO (World Trade Organisation). Under dessa förhandlingar har EU krävt att först Kanada och nu även Australien lättar på sina regler kring postservicen. Den 22 november rapporterade Australian Financial Review att en australiensk parlamentsledamot kommit över ett hemligt dokument med EU:s "initial requests" mot Australien. EU kräver där att den den australiensiska postens brevmonopol avskaffas och att europeiska företag ges fullt tillträde till den australiensiska marknaden för post- och kuriritjänster.


"Nz Post har de fetaste katterna"
Nya Zealand avreglerade postmarknaden för fyra år sedan. Det innebar, som alltid i dessa sammanhang, kraftigt försämrade löne- och anställningsvillkor för fotfolket. Lika säkert som ett brev på monopoltiden innebär omregleringen å andra sidan en fest för direktörerna; de överklass-, eller till överklassen koopterade, människor som styr de omreglerade postföretagen.
  Frågan är om inte NZ Post slår alla rekord. Företaget, som omsätter 9 miljarder kronor och endast har 9.000 anställda (svenska Posten har ca 40.000) gödde förra året 227 direktörer med en lön som översteg 100.000 dollar (hur många har vi?). Det var en fördubbling jämfört med föregående år. Värst var förstås högste chefen, Elmar Toime, som uppbar 770.000 dollar i årslön eller nästan 7 miljoner. Det är t.o.m. mer än våra svenska postdirektörer, som ändå gjort vad de kunnat för att ta för sig. Denne Elmar Toime har nyligen bytt till ett annat men lika lukrativt jobb. Han har utsetts att ingå i den trojka som ska leda brittiska Posten närmast under styrelseordföranden Allan Leighton.


OmregleringsEuropa

Rapporter från den europeiska marknaden


Portugal:
Portugisiska posten meddelade i december att personalstyrkan ska minskas med 6 procent eller 1.000 personer under år 2003. Förtidspensioner och tidsbegränsade som får gå är medlet.
  Brevvolymerna minskade med två procent i Portugal under 2002. För att räta upp affärerna går portugisiska posten rakt motsatt väg mot Sverige genom att hårdsatsa på Banco Postal under nästa år genom att bl.a. öppna ett stort antal nya kontor i befintliga postkontor.


Spanien
Samtidigt rapporteras från Spanien att Correos, spanska Posten, har för avsikt att fastanställa 6.000 tillfälligt anställda. Correos har 60.000 anställda, vilket gör dem till Spaniens största arbetsköpare.


Frankrike:
Franska posten, La Poste, visar 2002 röda siffror för andra året i rad. År 2003 väntas bli fortsatt besvärligt med bl.a. de nya EU-reglerna. Styrelseordföranden Jean-Paul Bailly vill därför att den franska regeringen höjer portot för att balansera effekterna av omregleringen och stödja den samhällsomfattande servicen.


Storbrittanien
Royal Mail har - utöver alla andra bekymmer - problem med att klara servicen. Målet för 2002 var att 92,5 procent av normalbreven skulle vara framme i rätt tid. I november låg siffran på 76,2 procent. Postcomm (Post- och Telestyrelsens brittiska motsvarighet) har nu ålagt Royal Mail att senast i mars 2003 nå upp till målen - annars blir det 8 miljoner pund i böter.

Vi nyåret avreglerades 30 procent av den brittiska brevmarknaden genom att sändningar med mer än 4.000 försändelser släpptes fria till de två företag som - förutom Royal Mail - fått 7-åriga licenser, Hays och holländska TPG (=holländska Posten). Fr.o.m. 2006 - 2007 släpps ytterligare 30 procent av marknaden fri och därefter tas alla restriktioner bort.


Österrike
I propagandan sägs ju liberaliseringen av postmarknaden - eller avregleringen eller vad det nu marknadsförs som - innebära fler aktörer på marknaden och därför ökad konkurrens. I teorin alltså.
  I praktiken kommer omregleringspolitiken till slut att resultera i ett fåtal stora monopolistiska aktörer. Vi ser redan denna utveckling inom exempelvis energimarknaden. Samma sak är på gång på postmarknaden, som redan till vissa delar behärskas av några få internationella jättar som UPS, Fedex, DHL, Deutsche Post.
  Nyligen fördes förhandlingar mellan österrikiska staten och Deutsche Post (DPWN); saken gällde en försäljning av 75 procent av österrikiska Posten till DPWN. Affären blev inte av den här gången, men fortsättning lär följa.
  För ett år sedan fördes - det har nyligen blivit officiellt bekräftat - förhandlingar om ett samgående mellan Royal Mail och TPG.
  Enligt pressuppgifter har det likaså förts förhandlingar mellan danska staten och Deutsche Post. DPWN skulle vara intresserade av att köpa de 25 procent av danska Posten som regeringen nyligen beslutade att sälja ut i en första omgång. Även andra spekulanter har hört av sig för att få köpa den fjärdedel av Post Danmark som till en början är till salu. Det danska bolaget DSV A/S ser synergieffekter med sina logistik- och transportdivisioner (som arbetar under varumärket DFDS).


Pensionsskulder
Svenska Posten har ju avsatt drygt tio miljarder för att täcka pensionsåtagandena. Staten borde ha stått för denna utgift, men under de skamliga former som bolagiseringen genomfördes tvingades Posten att sälja ut merparten av fastigheterna för att inrätta de pensionsstiftelser som förhoppningsvis ska garantera våra pensioner.

Nu börjar omregleringsverkligheten att hinna ifatt även Deutsche Post. Först åkte man på att böta 850 miljoner euro (= 7,7 miljarder kr) därför att EU-kommissionen anser att de utnyttjat sin monopolställning och tagit ut för höga brevporton. De tvingas dessutom att sänka portona med 7,2 procent från nyåret 2003.
  Till detta kommer problem med pensionsskulden. Den tyska regeringen satte av pengar till pensionerna när man sålde aktier i Deutsche Post - men inte tillräckligt. Nu tvingas man fylla på med ytterligare miljarder - i euro.

Den ständigt krisdrabbade brittiska Posten har samma problem. Nyligen meddelades att bolaget - utöver det löpande underskottet på drygt 15 miljoner kr per dag - behöver ytterligare 330 miljoner pund för att återställa värdet i pensionsfonden, som omfattar 443.000 medlemmar. Företagsledningen har föreslagit att portot ska höjas ytterligare utöver den redan beslutade höjningen på 1 pence den 1 april i år.

Fortsatta bekymmer med Anthrax

Anthraxdådet i USA förra året fortsätter att ställa till skada. De sju breven med några få teskedar mjältbrandssporer orsakade fem människors död och minst 17 skadade. Enbart kostnaderna för att rengöra de sorteringsterminaler som drabbades kommer att kosta minst 150 miljoner dollar (=ca 1,3 miljarder kronor). I mitten av december sprutade man in klordioxid-gas i den stora Brentwoodterminalen (ca 60.000 kvm), där två sorterare dog. I mitten av januari vet man om man lyckats ta död på alla anthrax-sporer, i så fall kan anläggningen öppnas på nytt i april.

Misstänkt
FBI har hittills inte lyckats spåra upp förövaren/arna. Just nu misstänker man en f.d. arméexpert på biologisk krigföring och därför letar man efter utrustning som kan ha använts i tillverkningen av sporerna i skogsområden och branddammar i närheten av den bostad där han bodde vid tiden för terrordåden.
  Man får bara hoppas att de inte tar till samma metoder på hemmaplan som de gjort i Afghanistan, där USA:s regering terrorbombar stora delar av landet och deporterar misstänkta till koncentrationsläger.

Stängning dröjde
I kölvattnet på terrordådet kommer också anklagelser mot myndigheterna att de dröjde för länge med att stänga Brentwood-terminalen sedan anthrax-smittan blev känd. En grupp jurister (Judicial Watch) har begärt att åklagare ska inleda en förundersökning om den saken. Judicial Watch har också lämnat in en skrivelse till Equal Employment Opportunity Commission där man hävdar att arbetarna vid Brentwood (som huvudsakligen är svarta) fått en sämre behandling än de (huvudsakligen vita) anställda vid kongressen som drabbades när ett smittat brev till den demokratiske senatsledaren Tom Daschle öppnades.

För att försöka undvika att drabbas av nya angrepp testar US Post en detektor i Baltimore och ytterligare fjorton anläggningar. Utrustningen - som tillverkas av Northrop Grumman (se not!) - ska kunna känna igen ett dussintal biologiska medel, inklusive mjältbrand.
  -- Bushadministrationen har mer än fyrdubblat satsningen på förberedelser mot bioterrorism, konstaterar Baltimore Sun, och fortsätter litet spydigt, "samtidigt som man styrt över den allmänna hälsovården från mödrahälsovård och förebyggande åtgärder mot AIDS till sådana exotiska hot som koppor."

Jan Åhman

Not. Northrop Grumman är ett USA-baserat företag med en omsättning på 160 miljarder kronor. Företagets huvudsakliga verksamhet är tillverkning av avancerade teknologiska produkter till USA:s flyg-, rymd-, skeppsbyggnads- och krigsindustri. Det helägda dotterbolaget Solystic tog för något år sedan över tillverkningen av sorteringsmaskiner från tyska Mannesman, som dessförinnan köpt verksamheten från franska Alcatel. Alcatel-Mannesman-Solystic har bl.a. levererat storbrevsmaskiner till svenska Posten och till USPS.

Postfackliga i USA kritiserar Bush planer på nya krig

Samtidigt som propagandan för USA:s planerade erövringskrig mot Irak fortsätter över hela världen - inte minst i Sverige - finns det glädjande nog en facklig opposition mot kriget i USA (hur är det egentligen i Sverige?). Uttalanden antas och publiceras (se länkar nedan) och protestmarscher genomförs och nya planeras.
  -- "Vårt land förbereds för krig mot Irak - ett krig som varken tjänar postarbetarna eller den stora majoriteten av de amerikanska folket", skriver Paul Felton, som är redaktör för APWU Local 480-481 Communicator i Michigan, Minnesota.
  -- "Det kommer inte att göra oss friare", fortsätter han, "det kommer inte att göra oss säkrare, det kommer inte att förbättra våra liv. Jag anser att arbetarrörelsen ska säga ifrån, högt och tydligt, mot George Bush planer på att invadera Irak"
  Felton kritiserar sina fackliga kollegor för att "gå i sömnen" i fråga om hur Bush använder Irakkriget för att slå mot fackföreningarna.
  -- "Bush vill privatisera Posten. Han bekämpar fackföreningar i det här landet... Hans ekonomiska stimulansprogram efter den 11 september gav miljoner till rika bolags VD:ar och smulorna till det arbetande folket. Bush är en fiende till folket och en vän till de superrika. Så varför ska vi lita på han utrikespolitik?"
UPS:
Nytt avtal utan konflikt

Förhandlingarna mellan UPS och Teamsters resulterade den 16 juli i ett nytt avtal om löner och anställningsvillkor.
  Avtalet löper på sex år och innehåller bl.a.

• löneökningar på sammanlagt 5 dollar under avtalsperioden (snittlönen för en heltidsanställd UPS-chaufför uppgår idag till 22.10 dollar/tim)
• inflationsgaranti som innebär ytterligare löneökningar om prisernas stiger mer än tre procent.
• sjuklön och pensioner höjs med sammanlagt 3.75 dollar under avtalsperioden
• deltidsanställdas löner (deltidare har avsevärt sämre villkor) höjs med ytterligare 1 dollar/tim under perioden
• 10.000 deltidsjobb görs om till heltid
• förbättrade villkor för deltidsanställda pensionärer
• drygt 10.000 jobb som idag utförs av entreprenörer utan avtal med Teamsters blir "Teamstersjobb".

Teamsters organiserar 230.000 medlemmar inom UPS. Avtalet är det största avtalet som sluts inom den privata marknaden i år och förhandlingarna har följts med stort intresse - också därför att den hårda strejken i samband med förhandlingarna 1997 fortfarande lever i starkt minne.
  "Idag firar vi att vi uppnått det bästa kontraktet i UPS historia", sade Teamsters ordförande Jim Hoffa i en kommentar och fortsatte: "I ett ekonomiskt klimat där många arbetare förlorar sina pensionsbesparingar och ser sina sociala förmåner nedskurna, skyddar det här avtalet våra UPS-medlemmar och deras familjer och sätter en ny standard för amerikanska arbetare".
  Avtalet ska nu ut på omröstning bland medlemmarna innan det slutgiltigt kan skrivas under.

Jan Åhman
2002-07-25

Omreglerarna fortsätter offensiven
EU bötfäller Deutsche Post - med återverkningar i Kanada!

EU-kommissionen beslutade i juni att Deutsche Post (DPWN) ska betala tillbaka 572 miljoner euro (ca 5,2 miljarder kr) till tyska staten. Kommissionen anser att DPWN missbrukat monopolvinster på breven och statliga bidrag (som man fått för att upprätthålla den allmänna postservicen) till att subventionera verksamheten inom paketsektorn.
  Deutsche Post svarade genast att man kommer att överklaga beslutet.
  Den som sett DPWN - starkt tack vare sin reglerade brevmarknad - lägga under sig ASG mitt framför näsan på ett omreglerat och därför utfattigt svenska Posten - kan naturligtvis känna skadeglädje inför EU:s beslut.
  Å andra sidan ska man komma ihåg att det är den stora USA-baserade privata lättgodsdistributören UPS - utan något som helst ansvar för den allmänna postservicen - som ligger bakom EU-kommissionens beslut. De gör allt vad de kan överallt för att slå sönder förnuftiga monopol och själva plocka åt sig de lönsamma bitarna.

Kanada
I Kanada driver UPS med hjälp av NAFTA en liknande process mot kanadensiska staten. NAFTA är ett av dessa maffiasyndikat - Världsbanken, WTO, GATS och EU är några andra exempel - som visar hur falskt talet om avreglering är. Det har inte avreglerats utan omreglerats. Kort sagt har det under de senaste decennierna skapats en helvetes massa nya regler som klavbinder de mindre och fattigare, vare sig det gäller hela stater eller enskilda människor. Att sedan Sverige liksom Kanada - i sammanhangen små stater - frivilligt går med i EU respektive NAFTA beror på de "ökända hästar från Troja" - för att citera Karl Gerhard - som vi fortfarande härbärgerar i våra stall.
  NAFTA (North America Free Trade Association) ger utländska företag rätt att kräva stater på skadestånd om de anser att deras investeringar hindras av statliga åtgärder. UPS anser att det statligt ägda kanadensiska Postens nät av postkontor och boxar utgör ett sådant hinder och kräver därför Kanada på 230 miljoner kanadadollar (ca 1,4 miljarder kr) i böter.
  Med glädje har UPS därför mottagit EU-kommissionens beslut, som, säger bolaget enligt The Ottawa Citizen den 23 juni, har en "betydelsefull och ogynnsam innebörd för Canada Post".
  Det kanadensiska postfacket, CUPW, är, i motsats till sina svenska systerorganisationer, hårt engagerade i kampen mot NAFTA och de andra globala sammanslutningarna av samma typ.

Fler maffiasyndikat
GATS (General Agreement on Trade in Services) är ett annat av dessa maffiakontrakt som slutits över våra huvuden. GATS syftar till att bryta upp de förnuftiga regleringar som finns eller funnits i de flesta länder inom servicesektorn, det kan gälla el- och vattenförsörjning såväl som postdistribution. I ett nyligen antaget dokument kräver EU av Kanada att de bl.a. ska "öppna den postala servicen för konkurrens inom områden som sköts av Canada Post".

Mer om UPS
Efter denna salva mot UPS, kan det vara dags att säga en bra sak om dem. UPS accepterar (liksom US Post) fackföreningar och 230.000 anställda är medlemmar i Teamsters. Den andra USA-jätten FedEx motarbetar facket och har ingen eller i varje fall mycket liten facklig anslutning i sin USA-verksamhet.
  UPS nuvarande femårsavtal om löner och anställningsvillkor löper ut den 31 juli i år. Förhandlingarna följs med stort intresse i USA. Det är det största avtalet som ska förnyas inom den privata sektorn i år. Och alla minns den hårda och kännbara tvåveckorsstrejk som 1997 föregick nuvarande avtal.
  Teamsters viktigaste krav är detsamma som förra gången, nämligen att göra fler jobb till heltid. 130.000 av 230.000 jobb inom UPS är deltid. En deltidsanställd har en genomsnittlig lön på 10,7 dollar/tim medan en heltidsanställd chaufför tjänar 23,1 dollar/tim.
  Drygt 90 procent av medlemmarna röstade i slutet av maj för att tillgripa strejk även i årets förhandlingar om det skulle behövas. Teamsters har också fyllt på strejkkassorna för att kunna betala ut ett bättre understöd den här gången, om det nu går så långt!

 • Länk till Teamsters hemsida om UPS-förhandlingarna

  House Committee Kills Postal Reform Bill
  Det finns ingen stat i världen som lika aggressivt som USA (det skulle möjligen vara Sverige!) verkar för att bryta upp nationella monopol och regleringar i andra länder för att ge fri tillgång till världens alla marknader åt de USA-baserade bolagen.
    På hemmamarknaden har man å ena sidan ett brevmonopol, US Post (USPS) har ensamrätt på brevbefordran, å andra sidan är lättgods- och expressmarknaden fri och basen för några av världens största lättgodsdsitributörer.
    Denna balansgång är inte alla gånger så lätt, vilket visade sig när en regeringskomitté nyligen röstade om ett förslag till ändringar i postlagen. Den "Reform Bill" det handlade om skulle ha gett USPS större frihet att förhandla om (=sänka) priserna för större kunder och bestämma om serviceförändringar men också försvårat portohöjningar utöver prisindex.
    Förslaget röstades ner i kommittén med 20 röster mot 5. UPS (världens största lättgodsdistributör) lobbade hårt mot lagen - liksom Teamsters, den fackförening som organiserar UPS-anställda. UPS vill inte ha större frihet för US Post att agera på marknaden. De har därför, som kommitténs ordförande Dan Burton uttryckte det, "gett enorma summor till olika kongressledamöter och de politiska partierna". Det fungerar så i USA.
    Värt att notera är att även APWU, den största fackföreningen inom US Post, till slut också var emot förslaget. De anser nämligen att USPS redan med nuvarande lagstiftning tillåts ge alltför stora rabatter till de företag som kundsorterar posten. Enligt APWU är USPS finansiella kris direkt kopplad till de 1,5 miljarder dollar (ca 14 miljarder kronor) som man ger i rabatt till de företag som kundsorterar.
    Och dessutom, har man räknat ut, får de företag som sätter streckkod på breven, genom portorabatter, 1.200 dollar/tim i ersättning - samtidigt som APWU:s postanställda medlemmar gör samma jobb för mindre än 30 dollar/timme!
    En förändrad lagstiftning med än större möjligheter till rabatter åt de stora kunderna - på bekostnad av små och medelstora kunder och USPS - skulle äventyra bl.a. US Posts pensionsåtaganden.
    Känns historien igen?!


  Internationella notiser, juli 2002

  Anthrax
  De två mjältbrandsbreven i USA i höstas smittade sammanlagt 18 personer, varav fem dog.
    Någon skyldig har ännu inte gripits. Kanske borde de amerikanska myndigheterna lägga ner större ansträngningar på denna inhemska terrorism istället för att jaga verkliga och påstådda terrorister i andra länder, bl.a. Sverige.
    Två sorteringsterminaler drabbades, Brentwood i Washington och Trenton i New York. Båda har hållits stängda sedan oktober förra året. Nu startar saneringsarbetet av de båda terminalerna till en kostnad av 35 miljoner dollar (ca 325 miljoner kronor). Saneringen görs genom att man pumpar in klordioxidgas i ventilationssystemen.

  Tysk lönehöjning
  Det tyska postfacket ver.di nådde den 11 juni en uppgörelse med Deutsche Post om lönerna för de kommande två åren. Tvåårsavtalet ger 3,5 procent den 1 juni i år och 3,2 procent den 1 juni 2003. Dessutom utgår en engångssumma på 43€ (ca 390 kr) för maj i år.
    Uppgörelsen föregicks av en serie punktstrejker för att sätta press bakom kraven.

  Finsk endagsstrejk
  1.500 anställda vid de finska postkontoren strejkade den 17 maj i protest mot finska Postens planer på att outsourca ett antal postkontor till "post i butik".
    PVL, den fackförening som initierat strejken, kritiserar också finska Postens planer på att göra om 350 heltidsjobb till deltid.


  Bolagiseringar och privatiseringar

  Danmark
  Danska riksdagen gav i början på juni klartecken för regeringen att bolagisera danska Posten. Lagstiftningen ger också möjlighet för regeringen att sälja ut 25 procent av aktierna till prívata intressen. Någon tidsplan för detta har inte fastställts.

  Norge
  Även i Norge tar folketinget inom kort ställning till om norska Posten ska bolagiseras.

  Iran
  Även Iran tänker sälla sig till den skara av olycksbröder och -systrar som bolagiserar och privatiserar Posten och öppnar marknaden för privata bolag. I mitten på juni meddelades det att Kommunikationsministeriet godkänt en plan som tillåter privata intressen att samla upp och dela ut post.


  Teknik

  • US Post slutförde i maj i år en storinvestering i SSM:ar. 534 storbrevsmaskiner har under de två senaste åren installerats vid 239 sorteringsterminaler. Tekniskt och prestandamässigt verkar de vara av ungefär samma typ som våra SSM.

  • I mitten på juni tillkännagav US Post att de tecknat en order hos Siemens värd 240 miljoner dollar för maskinell eftersändning.
    Ordern gäller Siemens Dematics PARS-system som gör det möjligt att i sorteringsmaskinerna eftersända/returnera försändelser.
    Om man som i USA hanterar 3,3 miljarder eftersända/returnerade försändelser per år så kan det finnas pengar att hämta om man exempelvis redan i GSM:arna kan omdirigera försändelser till adressater som begärt eftersändning. Förutom att försändelserna ges en streckkod till rätt adress så skrivs den nya adressen ut i klartext på brevet.
    Danska Posten håller f.n. på att installera samma system och de räknar med att under hösten i år köra igång med automatisk eftersändning i maskin.

  Jan Åhman
  2002-07-05

  Storbrittanien:
  Medlemsomröstning gav klartecken till nytt löneavtal

  Det brittiska postfacket, CWU, och Royal Mail accepterade den 2 maj ett medlingsbud från den statliga medlingsinstitutionen ACAS. Budet innehåller ett tvåårsavtal med löneökningar på 2,2 procent från den 1 oktober ifjol och 2,3 procent från oktober i år, sammanlagt 4,5 procent. CWU-medlemmarna har idag en medellön på 253£ i veckan (ca 16.200 kr/mån). Med det nya avtalet stiger lönen till 265£ (17.000 kr/mån). Målet för CWU var att nå 300£ (ca 19.200 kr) vid avtalsperiodens slut.
    Dit är det alltså fortfarande en bra bit kvar - även om man skulle acceptera Royal Mails erbjudande om ytterligare 2,2 procent under förutsättning att utdelningsperioden för brevbärarna förlängs från dagens max 2,5 timmar till 4 timmar. Denna fråga ska nu avgöras i separata förhandlingar.
    I och med att parterna godtog medlarnas bud ställdes den planerade strejken den 8 maj in.
    Avtalet har nu varit ute på omröstning bland medlemmarna. 52 procent deltog i omröstningen. 70 procent röstade för medlingsbudet.

  Jan Åhman
  2002-06-08

  Nytt avtal om brittiska postlönerna?

  Efter månader av förhandlingar - den sista tiden under ledning av ACAS, den brittiska motsvarigheten till vårt Medlingsinstitut - presenterade Royal Mail den 8 mars ett nytt lönebud. Tvåårsavtalet, som omfattar 160.000 postanställda, innebär löneökningar på 6,9 procent. Det innehåller också en förbättrad semesterersättning samt ett bonussystem ovanpå de 6,9 procenten.
    Frågan om anställningstrygghet enligt principen "inga ofrivilliga uppsägningar" (i samband med de stora omstruktureringar som pågår inom brittiska Posten) är inte löst. John Keggie, förhandlingledare för CWU, trodde, när förslaget till uppgörelse presenterades, att även den frågan skulle komma att lösas de närmaste dagarna.
    -- Jag är nöjd med den uppgörelse som vi har utarbetat, sade John Keggie i ett uttalande och fortsatte: -- Nu kan vi inrikta våra ansträngningar på framtiden för vår bransch och i synnerhet bekämpa the regulators (= vårt Post- och Telestyrelsen, men med större makt) fördärvliga förslag och intensifiera vårt kampanj för en förstklassig samhällsägd och nationell postservice.
    Sedan kärvade det till sig igen efter motstridiga uppgifter från ledningen för Royal Mail.
    Ledningen för CWU har därför beslutat att utlysa en endagsstrejk den 27 mars - samtidigt som man hoppas att arbetsgivaren återvänder till förhandlingsbordet för att lösa återstående frågor.

  Jan Åhman

  EU-parlamentet röstade för fortsatt omreglering av postmarknaden

  EU:s ministerråd antog i höstas en plan för fortsatt omreglering av postmarknaden. Det nya direktiv som föreslås innebär

  • fr.o.m 2003 begränsas monopolet till brev- och direktreklamsförsändelser som väger mindre än 100 gram och med ett porto som uppgår till högst tre gånger normalportot.
  • fr.o.m. 2006 släpps försändelser som väger mer än 50 gram/2,5 gånger normalportot fria.
  • fr.o.m. 2003 släpps alla avgående utrikes brevförsändelser fria för konkurrens (här finns dock en brasklapp som ger medlemsstaterna rätt att behålla detta monopol om det behövs för att kunna upprätthålla den samhällsomfattande postservicen)
  • Kommissionen ska till 2006 redovisa hur en helt "fri" marknad påverkar den samhällsomfattande posttjänsten i respektive medlemsland. På grundval av denna studie ska kommission lägga fram förslag hur marknaden helt kan "avregleras" år 2009.

  13 mars
  Den 13 mars röstade EU-parlamentet om förslaget och antog det utan större ändringar. Förslaget går nu tillbaka till Kommissionen och Ministerrådet för definitivt beslut. Det beräknas komma om ca två månader. Därmed ligger vägen öppen för det nya direktiv som uppskattas släppa mellan 25-40 procent av brevmarknaden fri för de stora kapitalen.
    De 15 fortfarande statliga europeiska postala myndigheter/företag som ingår i samarbetsorganet Posteurop ställde sig i januari enhälligt bakom Ministerrådets förslag.

  Sverige en hök
  Sverige uppfattas som en hök i det här sammanhanget så de invändningar som kommit från den socialdemokratiska regeringens sida har snarast handlat om att gå ännu fortare fram med omregleringen!
    Några vänsterledamöter i parlamentet (dock ingen svensk) reserverade sig till förmån för det något mindre omreglerande förslag som parlamentet antog i sin första läsning i december 2000. Noteras skall dock att ingen enda ledamot föreslog ens ett bibehållande av nuvarande direktiv, än mindre att omregleringspolitiken skall avbrytas!

  Jan Åhman

  Internationella nyheter, mars 2002
  Stora försämringar men få strejker


  Tyskland
  Deutsche Post (DPWN) redovisar intäkter på 304 miljarder för 2001, en ökning med 2 procent jämfört med föregående år.
    Vinsten (netto) uppgick till 14,5 miljarder, plus 4,5 procent.
    Den tyska regeringen sålde i november 2000 ut 29 procent av aktierna i DPWN. Man har sedan avvaktat vidare affärer p.g.a. att aktien sjunkit kraftigt i värde. Nu planerar man dock att trots detta sälja ut ytterligare aktier i DPWN.

  Italien
  Poste Italianos vinst uppgick 2001 till 910 miljoner. Den italienska Posten är på väg mot att bolagiseras och privatiseras. I alla fall om Berlusconis regering får som den vill.

  Frankrike
  Franska La Poste samarbetar som bekant numera med svenska Posten. Kanske är det den vägen man har fått idén om att sälja ut sina fastigheter. Det samlade värdet av La Poste´s fastigheter beräknas till 32 miljarder kronor. En skillnad i sammanhanget är att medan Posten tvingats göra sig av med i stort sett alla hus för att finansiera de pensionsåtaganden och avgångsvederlag som staten borde ha stått för, kommer La Poste att använda pengarna till investeringar.

  Postens samarbete med La Poste sker fr.a. genom det tysklandsbaserade DPD (Deutscher Paketdienst), det tredje största paketföretaget i Europa. Företaget distribuerade förra året 355 miljoner försändelser, en ökning med 8 procent jämfört med året innan. La Poste äger 85 procent av DPD. De övriga femton procent av aktierna innehas av brittiska Consignia (10%) och Spedition (5%). La Poste har klargjort att man vill köpa dessa andelar. Kanske kommer i förlängningen även den svenska Postens paketverksamhet att gå samma väg?
    DPD expanderar nu i öst- och sydeuropa, bl.a. med hjälp av svenska Posten.

  Storbrittanien
  Brittiska Royal Mail har bland mycket annat problem med kvaliteten, fr.a. i Londonområdet. Förra året klarade man att leverera 89 procent av A-breven över natt; målet var 92,1 procent. Kvalitén är på väg upp och sista kvartalet 2001 låg resultatet på 90,1 procent, en förbättring med tre procent jämfört med samma period 2000.
    B-breven kom i stort sett fram i tid med sina 98,4 procent (målet var 98,5).
    Royal Mail delar fortfarande ut posten i två turer per dag. En av alla de rationaliseringar som nu diskuteras och planeras är att dra in andraturen samt införa ett system liknande det som finns i Stockholms innerstad med särskilda företagsturer.
    För att få bukt med sina problem planerar Consignia med att göra sig av med 30.000 anställda. Bland annat genom att Parcelforce, Consignias paketbolag, hotar med att lägga ut samtliga transporter på entreprenad. Det skulle gå till så, att de nuvarande chaufförerna erbjuds (tvingas!) att köpa sin bil och sedan köra åt parcelforce som egenföretagare.

  Postcomm
  Postcomm (britternas Post- och Telestyrelsen) står, enligt en notis i The Herald, fast vid sitt beslut att släppa en stor del av det vi kallar för "sändningar" (> 4.000 försändelser per inlämningstillfälle) fritt för konkurrens fr.o.m. april i år. Åtgärden kommer med största sannolikhet att skapa ytterligare problem för det sargade Consignia (moderbolag åt Royal Mail) som redan nu gör en förlust på drygt 20 miljoner kronor per dag.
    Både ledningen för Consignia och de fackliga organisationerna har varnat för och protesterat mot de befarade konsekvenserna. CWU, det största postfacket, anordnar en stor demonstration i London den 16 mars mot Postcomms beslut.
    Handel- och Industriministern i labourregeringen, Patricia Hewitt, har karaktäriserat Postcomm´s beslut som "överdrivna". Men samtidigt - påpekas det i Financial Times - var det samma regering som inrättade Postcomm och lyfte över för det praktiska ansvaret för regleringen av postmarknaden från politikerna till ämbetsmännen. Visserligen skickade de med en uppmaning till Postcomm att deras främsta uppgift är att värna om den samhälleliga postservicen. Men vad hjälper det!?

  Till Postcomm´s meritlista ska också läggas att de tilldelat ett privat bolag i branschen, Deya, tillstånd att vid en eventuell strejk inom Consignia, upprätthålla viss postservice. Deya, som idag distribuerar telefonkataloger och liknande, skulle vid en strejk ansvara för att dela ut hyresavier, skatteinbetalningar, el- och teleräkningar, etc. Statligt organiserat strejkbryteri, alltså!

  Inställda tåg
  Omregleringen och privatiseringen av de brittiska järnvägarna har ju blivit till en stor skandal, som bl.a. resulterat i svåra olyckor. Och allmänt sämre service. Så dålig att den brittiska posten överväger att helt lämna järnvägen som transportmedel. Man har kontrakt på 58 nattåg med ett av järnvägsbolagen. Kontraktet löper till 2006, men p.g.a. att bolaget inte uppfyllt kraven har Consignia redan nu kunnat gå ur kontraktet för tre av linjerna.

  Not. Brittiska "Posten" hette tidigare The Post Office. För två år sedan bytte man namn på moderbolaget till Consignia. Consignia äger Royal Mail (brev), Parcelforce (paket) samt Post Office (kassa). Nu pågår en diskussion om att byta tillbaka namnet på moderbolaget till The Post Office!

  Lönehöjningar i USA
  US Post och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett flerårigt löneavtal.
    Lönehöjningarna för APWU (den största postfackliga organisationen i USA) nådde efter medling ett treårigt avtal som ger 1,2 procent retroaktivt från november 2000 till november 2001. Nästa ettårsperiod ger 1,8 procent och det sista året (från november 2002 till november 2003) 1,4 procent. NPMH, ett av de andra facförbunden, har lagt till ytterligare ett år i sitt avtal med en höjning på 1,2 procent.
    Nu har man ett system i USA som utöver de avtalade löneökningarna innehåller en "värdesäkring", "cost-of-living-adjustments" (COLA). För det första avtalsåret har parterna enats om en klumpsumma på ca 5.200 kronor.
    Lönenivåerna inom US post ligger mellan 19.100 - 40.400 kronor/mån.

  US Post brottas med stora ekonomiska problem, förvärrade efter den 11 september och Anthrax-smittan, som orsakade flera postanställdas död.
    Volymminskningen ligger f.n. på sex procent och resultatet visar på röda siffror.

  ...och i Schweiz
  Schweiziska posten och facken slöt i november att löneavtal för 2002, vilket innehåller löneökningar på 3,2 procent.

  Danmark privatiserar...
  Den nya danska regeringen meddelade i slutet av januari att de planerar att under våren lägga ett förslag att bolagisera danska posten för att sedan gå vidare och privatisera företaget. Som ett första steg avskaffades förra året den danska motsvarigheten till våra konstitutorialanställningar (de som vi hade kvar devalverades när Posten blev bolag).
    Efter att både svenska och finska posten hoppat av det nordiska samarbetet i PNL, återstår Danmark och Norge. I början av året förekom spekulationer i affärspressen om vilken internationell partner som bolaget skulle välja att samarbeta med. Diskussioner pågick med Deutsche Post.

  ...liksom Irland och Japan
  Även i dessa länder - och flera andra - planeras beslut om privatiseringar av posten.

  Strejker och andra konflikter
  Med tanke på de stora och smärtsamma förändringar som de flesta postföretag genomgår - med som regel kraftiga försämringar för personalen - är det förvånansvärt få strejker och liknande. I Storbrittanien har det varit en del förstås, och där kan det inom kort smälla till ordentligt. I Rumänien är det också oroligt p.g.a. att regeringen vill avskeda folk och sänka lönerna för postanställda. I Serbien strejkades det i höstas i samband med avtalsförhandlingarna. I Frankrike har det förekommit några mindre skärmytslingar.
    Men annars som sagt förvånansvärt lugnt.
    Lugnet före stormen?

  Jan Åhman
  2002-03-02