Artiklar om Posten - 22
Postens niomånadersrapport:
Åt rätt håll - men en bra bit kvar

Postens omsättning uppgick under årets nio första månader till 17,95 miljarder (17,3 miljarder samma period föregående år).
  Därav svarade Meddelanden och Logistik för 17,1 miljarder (16,4). Försändelsevolymer exkl. paket minskade med 2,6 procent medan paketen ökade med 5 procent. Resultatet uppgick till +413 miljoner (-11) för Meddelanden och Logistik. Exklusive avsättningen för nedläggning av Norrköpings- och Växjöterminalerna (168 miljoner) blev resultatet hela 581 miljoner plus.

Folkomröstningen
Nettoomsättningen för Kassaservicen uppgick till 1,2 miljarder och rörelseresultatet till -110 miljoner. Kassaservice hade ett bra tredje kvartal tack vare folkomröstningen och gick t.o.m. på plus. Tyvärr blir det inga fler omröstningar på ett tag (i synnerhet inte efter resultatet i den senaste!) så därför kommer årets sammanlagda resultat att sluta på minus. En viktig förklaring till förlusten är att transaktionerna fortsätter att minska kraftigt; hittills i år med 16 procent. En annan orsak är den fortsatta subventionen av bankerna, Posten får inte full kostnadstäckning för de uppdrag som Kassaservice utför åt bl.a. Nordea. Ett tredje skäl är den tvivelaktiga uppdelningen mellan Servicenätets kontor och Kasservice. Förutom den goodwillförlust hos kunderna som det innebär att skicka runt dem mellan olika serviceställen så skulle sametableringar säkerligen också - för koncernen som helhet - innebära samordningsvinster.

Uppåt
Så här långt ligger resultatet - trots de strukturella bekymren inom Kassaservice och Ebberödskalkylerna inom Produktion - trots allt på svarta siffror.
  Nu återstår emellertid det som kallas för Koncerngemensamt. Nettokostnaderna för för koncernledningen och de koncerngemensamma projekten, framför allt E 25, uppgår till -579 miljoner. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att ledningen har beslutat att avbryta E25 efter det som kallas "tredje leveransen".
  Därmed är vi tillbaka på rött igen! Närmare bestämt -401 miljoner (356) i resultat för hela bolaget efter skatt och avskrivningar och återföringar till det ena och det andra. Det operativa rörerelseresultatet uppgår till -147 miljoner (-425) vilket trots allt är en förbättring. Sett i ett 12-månadersperspektiv så ligger dock rörelseresultatet på ett starkare minus, men kurvan pekar återigen uppåt mot nollstrecket.

Stora avsättningar
Den här gången redovisas en sammanställning av de olika avsättningar som gjorts de senaste åren. Utgående balans efter årets första nio månader uppgår till sammanlagt 3,68 miljarder kronor. Den största posten - förutom 1,15 miljarder i avsättning till pensioner som inte täcks av Pensionsstiftelsen - gäller avsättning för fortsatta avvecklingskostnader inom Kassaservice, vilken uppgår till dryga miljarden. 653 miljoner finns kvar av avsättningen för att täcka förlusterna i Kassaservice, 248 miljoner till avvecklingskostnader inom centrala administrationen samt 168 miljoner för att sparka våra kamrater i Norrköping och Växjö.
  Till sist kan noteras att det egna kapitalet nu är nere i 2,1 miljarder. Enkelt uttryckt kan det sägas vara vad som återstår från försäljningen av de sista delarna i matsilvret: de ca 6,5 miljarder som försäljningen av Postgirot och Postfastigheter till Wihlborgs inbringade.

Regeringens "utvärdering":
Fortsatta attacker mot Posten

Den svenska omregleringspolitiken inom postområdet har hittills resulterat i

• att kunderna fått en dyrare och sämre service
• att företaget Posten plundrats
• att personalen fått sämre anställningsvillkor och arbetsförhållanden
• att ledningarna i Posten och (de få) andra företag som har tagit sig in på marknaden berikat sig

Det var mot den här bakgrunden som SEKO:s förbundsmöte med kraft uttalade sig mot avregleringens konsekvenser och krävde en utvärdering av avregleringarna:

"Nu är det dags att regeringen omedelbart startar ett utvärderingsarbete. Effekterna vad avser service, tillgänglighet, kvalité och kostnader bör ingå i granskningen. Förändringamas effekter bör även belysas ur tillväxt- demokrati- och jämställdhetsperspektiv. De anställdas situation och villkor är ett annat centralt område för utvärderingen
  SEKO:s förbundsmöte uppmanar därför regeringen att snarast inleda utvärderingen och att i avvaktan på att den färdigställs ska inga ytterligare avregleringar och privatiseringar av statlig infrastruktur och underhåll genomföras."

Nu har svaret kommit från regeringen. Den 10 oktober meddelades att Susanne Lindh, idag regionchef för Vägverket i Skåne men med förflutet på Kommunikationsdepartementet och som ledamot i Post- och Telestyrelsen, ska utreda regleringen av post- och kassaservicen.

Utredaren ska koncentrerar sig på tre punkter:

• Kassaservicen: samhällets framtida behov, statens ansvar, finansieringen samt Postens framtida roll. I klartext handlar det om att avveckla kassaservicen.
• Prisregleringen ska ses över för "enstaka försändelser"; kanske leder det till att Posten får större frihet att självt sätta priserna. Samtidigt ska emellertid prissättningen för tidningar också ses över; där väntar kanske strängare regler för Posten eftersom tidningsutgivarna har klagat hos PTS över den senaste prishöjningen.
• En samhällsekonomisk analys av liberaliseringen av postmarknaden ska göras och det politiska målet för postområdet ska analyseras.
  Det kan ju låta bra, men så som det är formulerat i utredningsdirektivet kan man ju undra. Man inleder med rena oförskämdheter genom att påstå att

"öppnande av marknader syftar till att uppnå samhällsekonomiska vinster genom att släppa fram nya idéer och nya företag på marknaden och bidra till att samhällets resurser utnyttjas effektivt". /.../ liberaliseringen har gett upphov till positiva effekter men de bedöms inte fullt ut ha fått genomslag för konsumentkollektivet"

Det sista kan ju, om man ska vara hygglig, karaktäriseras som ett grovt understatement.
  I de konkreta uppgifter som nämns handlar det om att utredaren ska föreslå "möjligheter för operatörer att få tillgång till delar av den dominerande operatörens distributionsnät" och "en konkurrensfrämjande roll för PTS på posområdet". De tongångarna känner vi igen.

Omregleringens konsekvenser för "de anställdas situation och villkor" i Posten - som SEKO:s förbundsmöte krävde skulle tas i beaktande - nämns inte med ett ord i direktiven.
  Inte heller ska utredaren bedöma konsekvenserna för det ruinerade företag som ålagts att sköta den samhällsomfattande posttjänsten, nämligen Posten - annat än genom åtgärder som ytterligare drabbar de mindre kunderna: prishöjningar och stängda kassakontor.
  Klasspolitiken fortsätter, med andra ord. Det är därför också, till sist, förvånande att SEKO Posten i en snabb kommentar ser så positivt på denna utredning. Kanske har man bara läst pressmeddelandet, och inte hela direktivet.

Jan Åhman

 • Förbundsmötets uttalande om avregleringarna

  Postens halvårsrapport:
  Tvetydiga siffror


  Postens resultat för första halvåret i år uppgår efter skatt till -483 miljoner. Utfallet för samma period förra året var +407 miljoner. På papperet är detta en förskräcklig resultatförsämring på 890 miljoner. I verkligheten ser det dock något bättre ut. I förra årets halvårsresultat ingick en återföring på 916 miljoner, vilken kunde göras p.g.a. att staten höjde ersättningen för kassaservicen. I årets resultat ingår avsättningar på 215 miljoner för kostnader i samband med nerdragningarna i administrationen och 168 miljoner för kostnader vid nedläggningen av Norrköpings och Växjös terminaler. Justerar man siffrorna med dessa poster så var resultatet förra året -509 miljoner och i år -100 miljoner - en resultatförbättring på 409 miljoner.

  Påståenden
  Tyvärr är nog denna vinkling av siffrorna alltför positiv. Avsättningarna tycks ha blivit ett stående inslag och inte de engångsåtgärder som man kunde hoppas att de var. Dessutom påstås i rapporten att de aktuella nerdragningarna (i administrationen och terminalerna) ska ge en årlig besparing på 265 miljoner, varav 165 miljoner redan från 2004. Det är omöjligt att värdera dessa siffror utifrån den (obefintliga) information som ges i halvårsrapporten. I våras (när terminalnedläggningarna presenterades) påstod man att den årliga kostnadsbesparingen till följd av samtliga strukturförändringar i terminalnätet uppgår till 225 miljoner. Inte heller den siffran har verifierats på något trovärdigt sätt. Tvärtom förefaller den osannolik och med ett stort inslag av Ebberöds Bank över sig. Antagligen är det därför som man fortfarande vägrar de fackliga organisationerna och personalen att ta del av de kalkyler som ligger till grund för påståendena.

  Fortsatt bekymmersam
  Det ekonomiska läget är mot denna bakgrund fortsatt bekymmersam. Förlusterna fortsätter och urholkar därmed det egna kapitalet (som nu är nere på 2 miljarder) och soliditeten sjunker (nu 15 procent). Om sedan de påstådda kostnadsbesparingarna inte håller blir det nya bekymmer. Det kan till och med bli så att man tvingas ta kostnaderna men inte uppnår några förbättrade resultat.
    Under detta finns naturligtvis också de strukturella förändringarna med fortsatt sjunkande brevvolymer (-1,3 procent under perioden) och än färre kunder hos Kassaservice. Däremot har paketen glädjande nog ökat med 8 procent. Detta tillsammans med prishöjningen vid nyår resulterade i att Meddelanden och Logistik förbättrade sin del av resultatet något under första halvåret.

  Nettoomsättningen uppgick till 12,1 miljarder första halvåret jämfört med 11,7 miljarder förra året, en ökning med 3,7 procent.

  Jan Åhman

  SEKO Postens kommentarer till DN:s artikel om Posten

  SEKO:s uppfattning är att uppdraget att tillhandahålla grundläggande kassaservice ska utföras av Posten. Samtidigt förutsätter vi att uppdragsgivaren (staten) garanterar att Posten ges rätt förutsättningar för att utföra uppdraget.

  SEKO anser inte att Posten i dag har dessa förutsättningar eftersom ersättningen från staten inte täcker de verkliga kostnaderna för kassaservicen. Mot bakgrund av det står vi bakom Postens begäran till regeringen om en utredning för att långsiktigt lösa frågan om kassaservice.

  SEKO menar också att bankerna och finansmarknadens övriga aktörer tilldelas ett finansiellt ansvar för den grundläggande kassaservicen. I dagens situation kan bankerna lägga över ansvaret för sin kontanthantering på skattebetalarna och Posten, en situation som vi anser vara orimlig.

  SEKO delar också Postens uppfattning om att regeringen bör tillsätta en utredning för att se över prisregleringssystemet för brevportot. För att säkra en rikstäckande postservice av hög kvalitet med övernattbefordran och till enhetsporto, är det rimligt att utreda hur Posten kan få ett större inflytande över prissättningen av brevtjänsterna.

  SEKO Posten 030626

  Lugnet före stormen

  Vid Postens bolagsstämma den 25 april höll avgående VD Börge Österholm ett avskedstal. Referaten från mötet går isär.
    SEKO:s representanter i styrelsen framhåller i
  veckoinfot den 29 april att Börge i sitt anförande "lyfte fram vikten av att göra nödvändiga investeringar i "humankapitalet" (Postens medarbetare) för att så snabbt som möjligt komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron och andra problem med ohälsa som finns i företaget".
    I SvD den 26 april tonar det fram en annan bild. Österholm uppges enligt SvD ha gjort "vissa antydningar om färdriktningen" för Posten: Delprivatisering som i Danmark, på sikt slopande av övernattbefordran av brev och nedläggning av Svensk Kassaservice.

  Så är det sagt
  Så är det sagt! Börge är avgående VD, han är pensionär och lämnar nu Posten för gott. Så bra att låta honom skicka upp testballongen inför det som komma skall!
    Läget i Posten dessa vinter- och vårmånader år 2003 kan karaktäriseras som lugnet före stormen. Den tillträdande styrelseordföranden Nivert har i allra högsta grad varit delaktig i den hårdhänta omstruktureringen av Televerket till det Telia som vi idag känner, uppstyckat och avknoppat och marknadsanpassat till oigenkännlighet. Hennes uppdrag är inte att skapa ett "mänskligare Posten", utan att fortsätta omregleringspolitiken med nya starkare krafter i ledningen. Regeringspolitiken ligger nämligen fast med fortsatt EU-anpassning, vilket innebär att de stora internationella kapitalen ska få ta för sig av det de vill ha på postmarknaden; resten får vi betala på skattsedeln eller så läggs det helt enkelt ner. Och i samtliga alternativ så sitter vi i personalen med Svarte Petter: försämringar av villkoren blir det hursomhelst.
    (Det bästa man kan göra just nu för att stoppa den här utvecklingen och slå vakt om våra jobb och anställningsvillkor är för övrigt att rösta nej till EMU i höstens val; det vore en nyttig läxa för kapitalets springpojkar och -flickor i regeringen och ett litet hack i EU-skivan.)


  •••


  Låt oss titta litet närmare på Börges testamente!

  Läggs ner
  • Börge har rätt i sin spådom att Svensk Kassaservice kommer att läggas ner. Postgirot är ju redan sålt och varför ska Posten fortsätta med penningtransaktioner och upprätthålla egna kassakontor, när de "medborgarkontor" som de gamla postkontoren tjänade som, redan har stängts? Syftet med regeringens politik - oavsett partifärg - har sedan länge varit att bankerna ska få ta hand om all bankverksamhet och alla penningtransaktioner av värde, och det är nu i hamn.

  Övernatt
  • Däremot bör hans uttalande om övernattbefodran modifieras. Den kommer att bli kvar, men frågan är i vilken utsträckning och i vilka former.
    Ansträngningarna att "prisa bort" så mycket som möjligt av A-posten kommer säkerligen att fortsätta. Tyvärr kommer nog också personalens, kundernas och Bertil Nilssons kvalitetskrav att sänkas. Dessutom så kan de mest kostsamma delarna av brevbefordran komma att upphandlas, ungefär som man gjort en tid med kassaservicen och en del annan mindre verksamhet. Till sist så kommer kraven att ytterligare försämra för personalen att återkomma med förnyad styrka. Upphandlingar, avskedanden och anställningar av CityMailmodell är vad som väntar när regeringens och EU-vännernas politik fått full genomslagskraft.

  Privatisering
  • Därför stämmer Börges sista vision, den om privatisering. Dels kommer man att sälja ut den verksamhet som är av intresse för de stora kapitalen; paketverksamheten ligger i det avseendet mycket illa till. Dels kan man mycket väl sälja ut hela eller delar av Posten. Man kan också tänka sig en mix av dessa åtgärder.
    En utförsäljning av intressanta delar går inte bara de internationella storkapitalen tillmötes. Det kan också dra in några kronor till statskassan och - inte minst - ytterligare lätta på politikernas ansvar för postverksamheten.
    I Danmark är man på väg att privatisera 25 procent av danska Posten och Österrike har beslutat att sälja hela verksamheten. Nu ska man ha klart för sig att i dessa länder, liksom i de två länder som redan sålt ut delar av de statliga postbolagen, Tyskland och Holland, så arbetar postföretagen på en marknad som fortfarande har ett monopolskydd för breven. I takt med att brevmonopolet begränsas (viktgränsen sänktes till 100 g från nyåret) ökar också svårigheterna för dessa bolag, vilket jag tidigare rapporterat om i Facktuellt.
    För att det ska bli intressant att köpa aktier i ett privatiserat svenska Posten räcker det inte med att administrationen bantas och påstådda vinster på nya Servicenätet hämtas hem. Dessutom måste åtgärder till av den typ som jag skissade i föregående stycke.


  •••


  Troligt scenario
  Jag säger inte att det måste bli på det här sättet, bara att det är ett troligt scenario om inte en stark opinion lyckas vända utvecklingen. Den som har en annan uppfattning får gärna höra av sig till Facktuellt. Jag har - inte minst genom artiklar i denna tidning - följt utvecklingen inom postområdet sedan omregleringsvågen startade i början av 90-talet och tyvärr har mina farhågor besannats så här långt.
    Det är glädjande att man inom SEKO:s ledning äntligen har börjat inse allvaret i det elände som omregleringspolitiken har skapat. Två aktuella dokument belyser detta.
    Förbundets ordförande har i ett brev till näringsministern krävt en utvärdering av avregleringarna. Brevet kan sammanfattas i de ord som Janne Rudén själv använde vid Tomtebodaklubbens årsmöte, "reglera avregleringarna".

  Nytt program
  Samtidigt publiceras ett nytt postprogram , som avslutas med ett antal "krav på de ansvariga för postpolitiken" och en sammanfattning av hur SEKO kommer att agera.
    "Vi kräver av regering och riksdag att Posten förblir i samhällets ägo och åläggs att upprätthålla en samhällsomfattande posttjänst och kassaservice" lyder det inledande kravet ... för att litet längre fram avslutas med löftet att SEKO kommer att agera genom att "delta i det fackliga internationella arbetet - med speciell inriktning på vad som händer med avregleringsprocessen inom EU". Däremellan finns en rad mycket bra krav, vilka återges på annan plats i tidningen.
    Vad som nu krävs är att konsekvent driva dessa krav - oavsett vilken färg riksdagsmajoriteten och regeringen för tillfället har. Och ett ställningstagande i EU-frågan. EU:s omregleringspolitik - liksom för den delen också WTO:s kommande GATS-avtal - går tvärtemot detta programs intentioner. Så länge den frågan inte klargörs och förbundets politik anpassas därefter, så kommer detta vackra program att misslyckas. Det duger helt enkelt inte att vara neutral i EU och EMU-frågan om man ska bevara sin trovärdighet i omregleringsfrågorna. Detta inte sagt som en oförskämdhet mot dem som anser att ett ifrågasättande av omregleringspolitiken går att förena med ett ja till EU och EMU - men en stark uppmaning att tänka över EU-politiken en gång till!

  Jan Åhman


  ------------------------------


  SEKO Postens kommentar till
  Postens bolagsstämma och kvartalsbokslutet

  Posten höll bolagsstämma i fredags (25/4) där Marianne Nivert utsågs till ny styrelseordförande efter Claes Åhnstrand.

  Utöver avhandlandet av de sedvanliga punkterna på dagordningen, gav VD Börge Österholm sin syn på Postens situation i ett anförande. I anförandet lyfte Börge bl a. Fram vikten av att göra nödvändiga investeringar i "humankapitalet" (Postens medarbetare) för att så snabbt som möjligt komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron och andra problem med ohälsa som finns i företaget. SEKO Posten instämmer till fullo i det uttalandet.

  I anförandet berörde också VD Postens problem med att åstadkomma ett positivt ekonomiskt resultat för samhällsuppdraget att tillhandahålla en rikstäckande kassaservice. Börge Österholm underströk också vikten av att åstadkomma ett snabbt resultat i arbetet med att minska kostnaderna för Postens administration. I den positiva delen av anförandet kan nämnas att kvalitén och effektiviteten i vår produktionsapparat är av världsklass.

  SEKO Postens tolkning av VD:s anförande på bolagsstämman är att ledningen är mycket väl medveten om att det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med Postens negativa resultat. Samtidigt uppfattar vi att ledningen delar SEKO:s uppfattning om att våra produktions- och distributionsorganisationer utgör en bra grund för att återskapa förtroende från kunderna och på sikt samtidigt kunna vända det ekonomiska resultatet i en positiv riktning.

  ur SEKO:s veckoinfo vecka 18/2003.


  ---------------------------------


  SEKO kräver utvärdering av avregleringarna

  SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén kräver i ett brev den 24 april till Näringsminister Leif Pagrotsky att avregleringarna utvärderas. Anledningen är bland annat den försämrade servicen till allmänheten och den försämrade arbetsmiljön för de anställda som ofta varit en konsekvens av de avregleringar som genomförts.

  - Grundtanken bakom denna utveckling har varit att genom ökad konkurrens driva fram effektivare verksamheter, få fram lägre priser, bättre produkter och tjänster åt konsumenterna. Dock har verkligheten i många fall blivit en annan. Försämrad service, hårdare press, sämre arbetsmiljö, ökad otrygghet och ständiga förändringar har blivit vardag för många av förbundets medlemmar, skriver Janne Rudén.

  - Det är nödvändigt att belysa konsekvenserna av den avregleringspolitik som har varit förhärskande de sista åren och vidta erforderliga förändringar. Det måste göras en grundlig utredning om möjligheterna att vrida utvecklingen till en situation där kvalité och tillgänglighet liksom långsiktigheten i företagens agerande kan återskapas liksom framtidstro, trygghet och en god arbetsmiljö för personalen, skriver han vidare.

  - Vår bestämda uppfattning är att det nu är nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att göra en samlad utvärdering av de omfattande avregleringar som genomförts inom den statliga infrastrukturen, skriver Janne Rudén.

  Pressmeddelande om Janne Rudéns brev till näringsministern. Brevet i sin helhet finns att läsa på www.seko.se .


  ------------------------------------------


  SEKO:s postpolitiska program

  Så kommer SEKO att agera

  Vi kommer att fortsätta arbeta för bättre villkor inom postbranschen. Några exempel på vad vi kommer att göra:

  • Driva frågor som skapar arbetsplatser med bra arbetsmiljö, rimlig bemanning, utvecklande arbetsuppgifter, kompetensutveckling till alla och verkligt inflytande.

  • Arbeta för att skapa trygghet i anställningen - såväl i det jobb man har som i möjligheter att gå vidare till andra anställningar.

  • Verka för branschneutrala kollektivavtal för att motverka avtalsdumpning.

  • Påverka regering och riksdag så att postpolitiken innehåller en noggrann avvägning mellan lagstiftningens krav och de marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningarna att utföra denna politik.

  • Påverka regering och riksdag att driva en svensk postpolitik som ger svenska postföretag samma villkor som företag i andra länder.

  • Delta i det fackliga internationella arbetet - med speciell inriktning på vad som händer med avregleringsprocessen inom EU.


  Våra krav på de ansvariga för postpolitiken

  Den avreglerade postmarknaden innehåller fortfarande regleringar i form av statens åtaganden om att upprätthålla en samhällsomfattande posttjänst och grundläggande kassaservice. Detta samhällsuppdrag måste vara möjligt att utföra samtidigt som man verkar i en konkurrensutsatt miljö.

  Vi kräver av regering och riksdag:

  • Att Posten förblir i samhällets ägo och åläggs att upprätthålla en samhällsomfattande posttjänst och kassaservice.

  • Att Posten ges de ekonomiska förutsättningar som krävs för att uppfylla samhällsuppdraget.

  • Att prisregleringssystemet ses över - enhetsportot bör vara kvar men prisregleringen måste garantera täckning för de extra kostnader som uppstår vid utförande av den samhällsomfattande tjänsten.

  • Att varjedagsutdelning och övernattbefordran ska vara en självklar servicenivå i den samhällsomfattande tjänsten.

  • Att ansvaret och åläggandet för upprätthållande av en rikstäckande kassaservice till enhetligt pris ersätts av samhället med de verkliga kostnaderna.

  • Att bankerna och finansmarknadens övriga aktörer tilldelas finansiellt ansvar för den rikstäckande kassaservicen.

  • Att i samband med EUs utvidgning bevaka att inte kollektivavtal och arbetsrätt äventyras med social dumpning som resultat.

  • Att man arbetar för konkurrensneutrala villkor såväl nationellt som internationellt.

  Utdrag ur SEKO:s nya postpolitiska program. Programmet i sin helhet fanns att läsa på SEKO:s hemsida.

  Postens delårsrapport
  Plus minus noll!

  Postens nettoomsättning uppgick under första kvartalet i år till 6,1 miljarder, en ökning med 231 miljoner (inklusive den höjda ersättningen med 50 miljoner till Kassaservice) eller 3,9 procent.
    Det operativa rörelseresultatet försämrades med 83 miljoner, från +67 miljoner förra året till -16 miljoner i år. Jämfört med sista kvartalet ifjol (-278 miljoner) skedde dock en förbättring med 262 miljoner!
    Det sammanlagda resultatet för koncernen redovisas som +14 miljoner för kvartalet (+80).

  Fortfarande bekymmer
  Sett i ett rullande 12-månadersperspektiv ser det fortfarande bekymmersamt ut, -786 miljoner i rörelseresultat. Nu var emellertid det andra kvartalet förra året mycket dåligt och resultatet borde därför bli bättre när årets andra kvartal redovisas. Om inte om kommer i vägen. Som bekant brukar det oaviserat dyka upp både den ena och den andra avsättningen i Postens redovisningar, så säker kan man inte vara...
    Det går inte att utifrån delårsrapporten på något meningsfullt sätt värdera resultatet i de olika grenarna av verksamheten. Det mesta redovisas i klump under rubriken "Meddelanden och logistik". Denna den helt dominerande delen av företaget uppges ge ett överskott i rörelsen på 198 miljoner (217). Kassaservicen bidrar med ett underskott på 72 miljoner (-116), trots att statens bidrag höjts med 50 miljoner. Koncerngemensamt bokförs för -214 miljoner (-150). I "koncerngemensamt" redovisas kostnaderna för koncernledningsfunktionen, men också gemensamma projekt som E25 (ett besparingsprogram som hittills kostat mycket pengar!).

  Pengar till löner
  Den summariska redovisningen gör att man exempelvis inte kan läsa ut resultatet för brev- respektive paketverksamheten. Det går inte heller att bedöma de ekonomiska effekterna av det nya Servicenätet. Däremot kan man notera ett fortsatt sjunkande Nöjd Kund Index - trots att distributionskvaliteten visar all time high. "Arbetet med att få ett omtyckt Posten är en viktig del av strategiarbetet", som saken kommenteras i rapporten.
    Till sist kan konstateras att de likvida medlen vid utgången av mars uppgick till 2,8 miljarder. Det finns pengar till lönerna i april också!

  Jan Åhman

 • SEKO Postens kommentar till bokslutet

  SEKO Postens kommentar till
  Postens resultat januari-mars 2003

  Resultatet för det första kvartalet slutade på minus 16 mkr, vilket är drygt 50 mkr sämre än planerat. Intäkterna är högre jämfört med föregående år men sämre än plan. Försäljningsvolymerna har dock minskat, och det är prisökningar som åstadkommer den intäktsökning som gjorts.

  För SEKO Posten är inte resultatet för första kvartalet någon överraskning. Det understryker dock vikten av att fullfölja beslutade rationaliseringar av Postens administration och upprensningen av Postens alltför yviga produktflora. SEKO Posten menar också att det nu måste till en skarp prioritering av de investeringar som ska göras i företaget. Det finns inte längre något utrymme för investeringar i osäker tjänsteutveckling, och vi förutsätter också att ambitionen minskas drastiskt när det gäller önskemål om investeringar i utrustning för att övervaka personalen på arbetsplatserna. Däremot vill vi ännu en gång instämma i Börge Österholms budskap på bolagsstämman om att det nu måste investeras i de anställda. Detta är en nödvändighet för att skapa Den Goda Arbetsplatsen och minska den alltför höga sjukfrånvaron i Posten.