Medlemsmöten


Terminalklubbens årsmöte den 27 februari 1999

(Detta är en snabbrapport som kan komma att ändras inför publiceringen i Facktuellt nr 3/1999/JÅ)

Terminalklubbens årsmöte den 27 februari i Medborgarhuset samlade ca 100 deltagare, vilket, glädjande nog, är något fler än tidigare år.
  Styrelsens verksamhetsberättelse och klubbens arbetsordning föranledde en livlig diskussion på flera punkter.
  Susanne Halvardsson från Klara Små/C5 inledde med att kommentera avsnittet om information i styrelsens verksamhetberättelse. Där står det att sektionerna har huvudansvaret för den muntliga informationen till nmedlemmarna. Mot den bakgrunden efterlyste hon fler fackliga informationsmöten på arbetstid på sin enhet.
  Sigvard Kantzow från Årsta tyckte att Facktuellt är en bra tidning och han uppmanade folk att verkligen läsa det som står där.
  Ann Christine Pålsson, också Klara Små/C5, ifrågasatte att facket accepterat maskinkörkortsutbildningen. Hon såg en risk i att arbetsgivaren kan komma att kräva uppsägning av dem som inte klarar utbildningen. Hon varnade också för att arbetsgivaren vill utnyttja utbildningen i samband med lönerevisionen. Anders Viksten, klubbens ordförande, och Lars Lövlie, huvudskyddsombud, svarade att Arbetarskydsstyrelsens föreskrifter ålägger arbetsgivaren att utbilda den som ska utföra maskinarbete. Jan Åhman, klubbens sekreterare, fyllde i med att styrelsen sett positivt på terminalkörkortet och de utbildningar som det förutsätter. De ska ses som ett första steg att återuppta den yrkesutbildning som legat nere under flera år. Det finns delar i körkortsutbildningen som vi inte gillar och sådant som kan göras bättre, men den är ett steg i rätt riktning. Man måste också skilja mellan två saker: de som förhoppningsvis kommer att nyanställas på terminalerna och så vi som redan jobbar här - som regel sedan många år. För dem som nyanställs kan man kräva att de ska klara alla delar i körkortet, men det kravet kan man inte ställa på dem som redan är inne i verksamheten. Frågan om terminalkörkortet ska vara ett kriterium i lönerevision eller ej, kommer att diskuteras i klubben inför årets förhandlingar.
  Avsnittet om arbetsmiljö föranledde Susanne Halvardsson att fråga om det finns några fakta om sambandet mellan sjukskrivningar och det maskinkoncept som numera tillämpas på terminalerna. - Vilken hänsyn tas till de föreskrifter om märkning av maskinjobb, som arbetarskydsstyrelsen utfärdat, frågade hon.
  Göran Borgqvist från Klara Små/C5 betonade riskerna med upprepade likvärdiga arbetsrörelser vid maskinerna.
  - Hur är de nya maskinerna på Årsta anpassade efter oss, frågade Ann Christine Pålsson från Klara.
  Lasse Lövlie, HSO, svarade att maskinerna på Sth Syd blir desamma som de som idag finns på Klara och Årsta, förutom brevresningsmaskinerna, som är helt nya. Han betonade att nyckelfrågan för att undvika den här typen av arbetsskador är arbetsrotation. Man måste ta tillvara de erfarenheter som uttrycks i ASS föreskrifter om maskinarbete när arbetsorganisationen utformas.
  Jakob Gluz från Årsta tillade att det är olyckligt att arbetsgivaren i den nya organisationen på Syd vill separera Storbreven och Klumpen och dessutom inrätta särskilda maskinansvariga, vilket kan försvåra rotationen för övrig personal.
  Sigvard Kantzow underströk att vi själva måste arbeta för och slå vakt om arbetsrotation.

Fackets roll
Därefter inledde Anders Sjöqvist från klara Små/C5 en längre diskussion om fackets och de förtroendevaldas roll, en debatt som sträckte sig över flera punkter på dagordningen men som här sammanfattas i ett avsnitt.
  - Jag är djupt kritisk till styrelsens arbete under detta och tidigare år, inledde han sitt anförande, och beskrev hur medlemmarna istället för att nämna facket med stolthet använder de just nu så populära och nästan likalydande amerikanska orden fuck it!
  - Facket, fortsatte han, ska mobilisera och gå före och Posten och cheferna på olika nivåer är vår motpart. Terminalklubbsstyrelsen och Klara Små/C5:s styrelse, som också fick sig en känga, har missuppfattat det här och spelar en felaktig roll, ansåg han. Den främsta orsaken till det är, enligt Sjöqvist, att de förtroendevalda sällan eller aldrig syns ute i produktionen. Han yrkade därför att det skulle skrivas in i klubbens arbetsordning att klubbstyrelsens ledamöter till minst 50 procent ska arbeta i produktionen, för AU:s ledamöter kunde det räcka med 25 procent.
  Anders Viksten svarade att styrelsen instämmer i andemeningen att ledamöterna ska arbeta till en viss del i produktionen, de flesta gör också det, men att styrelsen inte vill binda sig för några procenttal i arbetsordningen.
  PO Brandeker, kassör i klubbstyrelsen och ordförande i Företagsrådet, informerade om det nya i koncernfackets organisation. Tidigare var det ombudsmän som skötte sorteringsfrågorna och ofta på långt avstånd från terminalerna, påpekade han. Numera är det representanter från sorteringsklubbarna som genom företagskommittén och företagsrådet sköter våra frågor. Men det innebär samtidigt att vi som är förtroendevalda i klubbar och avdelningar måste lägga ner mer tid på de här frågorna!
  Susanne Halvardsson ansåg att både Sjöqvist och Brandeker hade rätt i sina resonemang, samtidigt som hon framförde att det borde vara en större cirkulation på ledande poster och fler kvinnor borde väljas in på topposterna...
  - ... och fler invandrare!, tillade Jakob Gluz.
  Även Ann Christine Pålsson ansåg att de förtroendevalda bör arbeta på golvet emellanåt, samtidigt som hon insåg problemet med att få tiden att räcka till.
  Göran Borgqvist betonade återigen vikten av information: Det är visserligen sektionerna som har det största ansvaret för direkt information till medlemmarna men klubben måste också se till att sektionerna får tillgång till information.
  Ulf Ericsson från klubbstyrelsen och ordförande i Klara Små/C5:s styrelse instämde i att demokratin hela tiden måste återskapas - men det är synd att det ska manifesteras på en sådan här fråga.
  Lasse Lövlie påpekade att det bara är tre-fyra ledamöter i styrelsen som sköter administrationen. Det måste finnas folk på expeditionen som stöd för mig och andra i styrelsen.
  Peter Andersson från Tba-Små/C5 ansåg att Sjöqvists analys var briljant. De fackliga representanterna måste bli mer synliga. Många har varit med länge - men vilka är egentligen beredda att ersätta och komplettera dem?, frågade han.
  Till sist så instämde Sven Alstermo från Klara Små/C5 i Sjöqvists kritik. Alstermo yrkade på att de fackliga förtroendevalda till minst 30 procent ska arbeta i produktionen; ett yrkande som Sjöqvist anslöt sig till.

Beslut
Efter diskussionen gick årsmötet till beslut. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Arbetsordningen godkändes med tillägget att årsmötet uttalar att intentionen ska vara att samtliga styrelsens ledamöter till viss del ska arbeta i produktionen.

Styrelsens förslag till budget för 1999 antogs, vilket bl.a. innebär att 27.000 kronor anslås till inköp av almanackor till samtliga medlemmar.

Valen
Anders Viksten omvaldes till ordförande på två år.
  Micke Täll, Anders Bergström, Hans Rosén, Marianne Ringman samt Janne Gebring valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen.
  Till ersättare i styrelsen utsågs Abdessatar Dridi, Torkel Mohlin, P-O Gustafsson, Monika Lindberg, Izabelle Westin samt Owe Olausson.
  PO Brandeker, Anders Viksten samt Jan Åhman valdes till ledamöter i Riksnätets företagskommitté. Som ledamöter i Företagsrådet nominerades PO Brandeker och Micke Täll.

Motioner
Tre motioner till SEKO:s förbundsmöte behandlades. Micke Täll yrkade i en motion att även arbetslösa ska ha rätt till semester och i en andra motion att långtidssjukskrivna ska få retroaktiv sjukersättning från det datum som det centrala löneavtalet skrivs under (och inte den senare tidpunkt som det regionala avtalet blir klart). Idag behandlas man olika beroende på vilken Försäkringskassa man tillhör. En del kassor godtar det centrala avtalets datum, andra inte.
  Janne Höglin och Ibrahim M´Boob yrkade i den tredje motionen att SEKO sprider information om och verkar mot det s.k. MAI-avtalet.
  Alla tre motionerna tillstyrktes av mötet.

Tre skrivelser och ett uttalande
En skrivelse med yrkandet att SEKO verkar för att påskynda utredningen om Arbetsskadelagen och att rättvisa återinförs i lagen, antogs av mötet.
  Likaså en skrivelse från Inger Donsenius om att söka vägar för att lindra nattarbetet.
  En skrivelse från sektion Tba-S med kritik mot TCO:s affischkampanj om jämställdheten (affischerna med fula ord!) remitterades till klubbens jämställdhetskommitté för vidare behandling.
  Sist men inte minst så antog årsmötet enhälligt ett uttalande till stöd för de strejkande bussförarna.

Ajournering
Därefter var tiden ute, squaredansarna stampade i farstun, så resten av dagordningens punkter fick ajourneras. Det gäller fr.a. valen av repskapsledamöter och en revisor samt valberedning.
  Terminalklubben är en av de få stora klubbar som fortfarande har öppna medlemsmöten där varje medlem som är intresserad har möjlighet att komma till årsmötet och diskutera årets verksamhet. Det är roligt att så många tog chansen. Ett bra möte som återigen gav styrelsen en hel del att tänka på och dessutom en trevlig middag efteråt tycker

Jan Åhman

(Facktuellt nr 3/1999)

HÄR finns uppgifter om samtliga ledamöter i styrelsen 1999.

Välbesökt medlemsmöte på Mosebacke

Medlemsmötet den 17 oktober samlade 160 deltagare - ett rekord i Terminalklubbens historia!
  Kanske var det lokalen som drog. Men säkert också missnöjet med förhållandena i Posten - och i facket!
  Tyvärr hade vi i styrelsen missbedömt intresset - senaste medlemsmötet samlade 30 deltagare! - och därför avsatt för litet tid till diskussioner. Nu kom större delen av mötet att handla om valet av valberedning. Några talare, med Anders Sjöqvist från Klara i spetsen, ville försäkra sig om en bred valberedning som står fri från styrelsen. Det kravet kommer säkerligen att efterlevas av den rekordstora valberedningen på sju personer: Miroslav Jelic, Årsta, sammankallande; Inge Sved, Peter Hillman och Janis Rubulis, Tomteboda; Janne Höglin, Göran Borgkvist och Ann Christine Pålsson, Klara.
  Mötet genomsyrades av missnöjet med och oron inför Sth Syd- och Arlandaprojekten - men också förhållandena i allmänhet inom Posten (och SEKO!). Krav på att klubben inte ska drunkna i "samverkan" utan se de motsättningar som finns mellan fack och arbetsgivare och verka utifrån det, möttes av starka applåder.
  Kritik mot arbetsmiljö och organisation på Klara - men i flera avseenden också hela terminal - togs upp i ett längre anförande av Göran Borgkvist. Han kritiserade bl.a. att det blir alltmer nattarbete inom Posten och att man - åtminstone på vissa håll? - försöker bemanna maskinerna utifrån teoretiska nyckeltal.
  "Sparka arslena, inte kyssa dem", som en talare från Tomteboda sammanfattade läget.
  När vi kommit så här långt så var tiden ute och den andra huvudpunkten på dagordningen, lönerevisionen, fick inskränka sig till att bli en kort lägesrapport.
  Därefter vidtog middagen, Evert Taubevisor framförda av trubadur och en fortsatt diskussion.....
En härlig eftermiddag som gav styrelsen mycket att tänka på, tycker

Janne Åhman