• Årstaklubbens verksamhetsberättelse 2012
 • Årstaklubbens verksamhetsberättelse 2011
 • Årstaklubbens verksamhetsberättelse 2010
 • Årstaklubbens verksamhetsberättelse 2009
 • Årstaklubbens verksamhetsberättelse 2008
 • Årstaklubbens verksamhetsberättelse 2007
 • 2006 års verksamhetsberättelse (Årstaklubben)
 • 2005 års verksamhetsberättelse (Årstaklubben)
 • 2004 års verksamhetsberättelse (Årstaklubben)
 • 2003 års verksamhetsberättelse (Tbaklubben)
 • 2002 års verksamhetsberättelse (Tbaklubben)
 • 2001 års verksamhetsberättelse (Tbaklubben)
 • 2000 års verksamhetsberättelse (Tbaklubben)
 • 1999 års verksamhetsberättelse för Terminalklubben
 • 1998 års verksamhtesberättelse för Terminalklubben
 • 1997 års verksamhetsberättelse för Terminalklubben
 • 1996 års verksamhetsberättelse för Terminalklubben


  Verksamhetsberättelsen 2000
  SEKO Klubb Brev Tomteboda
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000


  INLEDNING

  I och med att Tomteboda blev en egen terminal i Riksnätet från den 1 januari 2000 blev det naturligt att dela den gamla Terminalklubben i två, en Årstaklubb och en Tomtebodaklubb. Under tiden fram till det konstituerande mötet den 19/2 leddes arbetet med att bilda en ny Tomtebodaklubb av en interimistisk styrelse.
    Beslutet att återge Tomteboda status som egen terminal i Riksnätet var efterlängtat. I den mån någon på Tomteboda kan ta åt sig äran av att ha bidragit till detta beslut, så är det i första hand SEKO.
    Under större delen av året leddes arbetet med att "återställa" Tomteboda och påbörja arbetet med att ta igen de förlorade åren - förtjänstfullt - av två tillförordnade chefer, Kenneth Johanneson och Serbaz Shali. I mitten av oktober tillträdde Peter Salomonsson som ordinarie chef.
    En rad åtgärder har genomförts under detta första år. Ett terminalkontor har byggts upp. Ett aktivt arbete med att sanera terminalens ekonomi har påbörjats, bl.a. hyreskostnaderna. Vi har fått fram ett antal miljoner i syfte att förbättra flödet inom terminalen. Stopptiden har tidigarelagts utan att det påverkat kvaliteten. Förhandlingarna om Gruppreklamscentralens framtid har avslutats på ett - med de felaktiga förutsättningar som gällde - för Tomteboda hyggligt sätt. Golven på plan 3 har fräschats upp för första gången på flera år. Mot slutet av året startades Förbättringsprojektet, som bl.a. resulterat i att bullerfrågorna kring maskinerna på Små äntligen börjat åtgärdas.


  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

  Styrelsens ledamöter finns förtecknade HÄR!

  Till styrelsesammanträdena har, förutom ordinarie ledamöter och samtliga ersättare, kallats även Mikael Norén, som kontaktombud för teknikerna. Dessutom har HSO Lasse Lövlie och biträdande HSO Erhan Gömüc kallats.


  STYRELSENS ARBETSFÖRDELNING

  Arbetsutskott. Åke Anevad, Jan Åhman och Anders Bergström har utgjort styrelsens arbetsutskott. Dessutom har en fjärde styrelseledamot ingått i AU, enligt ett rullande schema.
  Studieansvarig. Janis Rubulis
  Informationsansvarig. Jan Åhman
  Jämställdhet: Anders Bergström
  Fackligt-politiskt: Gerardo Berrios, Bertil Carlsson
  Arbetsmiljöansvarig: Lasse Lövlie
  Data-ansvarig: Anders Bergström
  Försäkrings- och pensionsfrågor: Izabelle Westin, Åke Anevad
  Integrationsansvariga: Gerardo Berrios och Izabelle Westin.


  REVISORER

  Ordinarie revisorer har varit Örjan Skog och Peter Hillman, med Hannu Jokinen som ersättare.


  VALBEREDNING

  Erhan Gömüc, sammankallande, Aleksandra Brintler, Staffan Millner, Mohibul Ezdani samt Stefan Granbom.


  REPRESENTATION INOM SEKO

  SEKO post Stockholm representantskapet
  Ordinarie: Åke Anevad och Jan Åhman

  Ersättare: Gerardo Berrios, Janis Rubulis, Bertil Carlsson, Anders Bergström.

  SEKO:s förbundsmöte 25-27/9
  Förbundsmötesombud: Åke Anevad.

  Företagskommittén för Riksnätet
  Jan Åhman, ordinarie och Izabelle Westin ersättare.


  ÖVRIG REPRESENTATION

  Samverkansgruppen Tomteboda
  Åke Anevad, Jan Åhman, Lars Lövlie (HSO).


  MÖTESVERKSAMHET

  Klubbens medlemsmöten
  Två medlemsmöten har hållits under året.

  Det konstituerande årsmötet hölls den 19 februari i ABF-huset och samlade ca 30 deltagare.
    Mötet beslutade om namn på den nya klubben och fastställde arbetsordningen. Styrelse valdes och budget fastställdes. Ett utkast till verksamhetsplan antogs också. Till sist så biföll mötet två motioner till förbundsmötet, en om vikariatsanställningar och en om integrationsfrågor.

  Höstmötet hölls den 25 november i Konserthuset och samlade ca 40 medlemmar. Medlemsavgift och budget för 2001 fastställdes. Beslut togs om förlängda mandatperioder (ett år) för skyddsombuden i avvaktan på den nya organisationen.
    Diskussionerna på mötet handlade mest om det aktuella Förbättringsprojektet och vad det kan tänkas innebära för huset.
    Rapporter lämnades om andra aktuella frågor, bl.a. de ombyggnader som följer av Grabes inflyttning på Tba.

  Förtroendemannakonferenser
  Tre förtroendemannakonferenser har hållits. Till förtroendemannakonferenserna inbjuds flertalet förtroendevalda inom klubb och sektioner.

  Konferensen den 18 maj ägnades åt pensionerna. Nisse Carlén hade inbjudits för att föreläsa om de olika pensionssystem som vi är beroende av.

  Konferensen den 11 september ägnades åt våra avtal. Jan Åhman föreläste om PVA och angränsande avtal.

  Halvdagskonferensen den 18 september var en uppföljning på vårens konferens om pensionerna, nu med inriktning på genomgång av informationsmaterial inför kommande pensionsval.

  Informationsmöten
  Klubben höll under våren en omgång med informationsmöten för samtliga lag på terminalen.


  MEDLEMSUTVECKLINGEN

  Klubben hade vid början av året 675 medlemmar och vid utgången av verksamhetsåret 650.


  SEKTIONERNA

  Inom klubben finns tre sektioner och ett kontaktombud

  Kontaktombud för teknikerna har varit Mikael Norén.


  STUDIEVERKSAMHETEN

  Under våren 2000 samlades klubbens studieansvarige, Janis Rubulis, och de olika sektionernas studieansvariga, Mohibul Ezdani-Khan (Tba-Stora), Anita Segander (Tba-Små/C5), Liakat Hossain (Tba-F), samt Erhan Gömüc (adjungerad) fyra gånger, för att diskutera vilken omfattning och inriktning klubbens studieverksamhet borde ha under verksamhetsåret. Gruppen ansåg att man dels borde prioritera viss förtroendemannautbildning i egen regi, vilket resulterade i ovannämnda förtroendemannakonferenser ( se avsnittet mötesverksamhet ), dels att man skulle försöka gjuta nytt liv i medlemsutbildningarna. Förutom de ovannämnda planerades en förtroendemannakonferens om medlemsförsäkringar, som sköts upp tills vidare pga tidsbrist under hösten 2000.

  Under 2000 har ett tjugotal förtroendevalda genomgått någon av utbildningarna i SEKO Stockholms studiekatalog, bl.a. grundläggande förtroendemannautbildning GFU, Arbetsrätt, Förhandlingsteknik, Rehabiliteringsfrågor, Allmänfacklig Ledarutbildning Nivå 2 samt Skyddsombudsutbildning. Man har diskuterat att såväl för klubben som för sektionerna upprätta kompetensplaner för de förtroendevalda, för att få en överblick över vilken kompetens som finns var och vilken som saknas.

  Under hösten inleddes ett samarbete med Stockholmsterminalernas Dataförening STDF. Det resulterade i fyra genomförda datacirklar för SEKO-medlemmar under hösten 2000 och tre startade under januari 2001 . Klubb Brev Tomteboda har stött cirklarna ekonomiskt. Samarbetet fortsätter tills vidare.

  Kontakt har tagits med studieansvariga på Årstaterminalen, för samordning av utbildningsresurser. I princip är studieansvariga vid båda terminalerna överens om, att medlemmar vid respektive terminal, ska kunna delta i den andra terminalens kursutbud, samt att samarbeta ifråga om cirkelledarresurser.


  INFORMATIONSVERKSAMHETEN

  Tidningen Facktuellt har kommit ut med sju nummer under året. Tidningen ges ut tillsammans med Årstaklubben och når därmed över 2000 SEKO-medlemmar inom brevterminalerna.

  Klubbens hemsida har haft ca 6.000 besök under året.

  Sektionerna har huvudansvaret för den dagliga muntliga informationen till medlemmarna. Sektionerna får sin information främst genom klubbens styrelsemöten samt den strida ström av mail som numera flyter genom organisationen.
    En sektion har en egen medlemstidning (Tba Stora) och två sektioner har egna hemsidor (Tba Små och Tba-F).

  SEKO-medlemmar bland lagledarna och inom administrationen informeras särskilt genom mail.


  NY SEKO-AVDELNING

  Den 1 april bildades den nya SEKO-avdelningen i Stockholm. Därmed upphörde den sekelgamla postavdelningen. Den nya avdelningen organiserar ca 21.000 medlemmar inom en rad olika branscher.

    Klubben har två ombud i avdelningens representantskap.


  RIKSNÄTET

  Klubben deltar i SEKO:s Företagskommitté (Verksamhetskommitté from 2001) inom Brev Riksnät/Posten Produktion. Vi har en ordinarie ledamot i kommittén. Klubben har både till Företagskommittén och Koncernkommittén föreslagit ändringar i arbetsordningen som skulle innebära en mer rättvis mandatfördelning. Hittills har dessa krav avslagits. Överhuvud taget präglas fortfarande det nya koncernfacket av en rad barnsjukdomar.
    Företagskommitténs arbete under året har också präglats av samgåendet med Logistik inom det nybildade Posten produktion.
    I årets avtalsrörelse krävde Stockholmsklubbarna att utjämningen i löner inom Riksnätet i första hand ska ske genom "friska" pengar till alla de nyanställda lågavlönade som finns på flera terminaler - men inte i Stockholm. Så blev det också och likaså togs det fram extrapengar till den marknadsanpassning av teknikerlönerna, som tidigare betalats av andra grupper.
    Vid företagskommitténs möte i maj diskuterades - tillsammans med terminalcheferna - samverkan inom Riksnätet. Återigen konstaterades att det fungerar bra på en del terminaler och mindre bra på andra. Den höga sjukfrånvaron och de dåliga ingångslönerna ventilerades, liksom kompetensutveckling, också ett kärt diskussionsämne - men vad uträttas!? Koncernkommitténs ordförande Åke Kihlberg gästade mötet och informerade bl.a. om det nya postfackliga program som var under utarbetande.
    Vid höstmötena, ett i Malmö och ett i Stockholm, rapporterade Kvinnliga Nätverket - där Tba haft en deltagare, Izabelle Westin, om sitt arbete.
    Kommitte´n genomförde under hösten en studieresa till Postexpo i Geneve. Utförliga rapporter från resan har lämnats i Facktuellt.

  Under hösten presenterade Riksnätsledningen 13 nya projekt, som dras igång under vintern/våren 2001. Bl.a. ingår ett nytt Arlandaprojekt. Den här gången berörs dock inte Tomteboda av projektet - i varje fall är det sagt så inledningsvis.

  Klubbstyrelsen bjöd in Riksnätschefen Bertil Nilsson till ett möte i november. Diskussionerna kretsade fr.a. kring de 13 nya projekten, och Tomtebodas plats i dessa. Även vårt lokala inflödesprojekt och våra krav på pengar till etapp 2 togs upp. Till slut så redogjorde Bertil Nilsson för det resultatorienterade styrsystem (ROS), som tillämpas inom Riksnätet.


  SAMVERKAN/FÖRHANDLINGSVERKSAMHET

  Inflödesprojektet
  är ett projekt som har pågått nästan hela året och som har tittat på hur posten skall komma in, var man skall placera maskinerna, samt manuella sorteringen och hur flödet skall vara inom framför allt plan3. Man tittade även på ett maximerat utflöde. Nu blev det hela ganska dyrt så riksnätsledningen beslöt att dela upp genomförandet i olika faser, varav den första blir att flytta småbrevsmaskinerna samt inflödet. Några banor fick också rum, men tanken är att vi skall flytta många lådvagnar och lådor manuellt även efter att fas ett är klart. Därefter har vi fått ett löfte om att man skall titta på om vi kan försöka bygga bort det mesta av lådlyftandet. Personalen har talat om att man befarar att bullret kommer att öka när man koncentrerar maskinerna, så därför skall man titta på hur vi skulle kunna bullersanera runt maskinerna samt bullerskydda manuella sorteringen.
    Bullerskyddet gentemot manuella sorteringen håller man på att sätta upp i etapper på grund av dom flyttningar som skall göras under våren, men skall vara klart innan sommaren. När det sedan gäller utflödet så verkar det som om vi får vänta med det.

  Arlanda utrikes
  I oktober avslutades det s.k. BulanG-projektet med att Arlanda utrikes själva övertog sorteringen av ankommande utrikes småbrev. Drygt ett tiotal anställda på Tomteboda har hittills följt med ut till Arlanda. De volymer som flyttades över till Arlanda motsvarade något fler anställda. För att mildra de konsekvenserna för Tba har terminalen - efter ingripande av SEKO - fått en summa pengar från projektet för att användas i detta syfte.

  Projekt 2000
  Våren 2000 startade ett s.k. helhetssynsprojekt. Meningen var att riva murarna mellan enheterna på TBA så att vi kunde samarbeta om att få ut posten. Där konstaterades att det var många verksamheter på TBA som vi borde kunna samarbeta om och dåvarande chefen Kenneth Johannesson bestämde att det var TBAs totala resultat som var viktigt.

  Hösten 2000 beställde tillförordnade chefen Serbaz Shali en översyn av hela terminalen som också skulle komma med förslag till åtgärder för att minska kostnader och öka samarbete, trivsel ock kompetens. I denna utredning ingick Åke Anevad och till en början Inge Sved. Även HSO Lars Lövlie ingick i projektet. Utredningen fick avslutas några veckor tidigare än beräknat men en slutrapport har kommit och alla på TBA har fått kontinuerlig information under projektets arbete. SEKO klubb Tomteboda kommer att utvärdera slutrapporten under våren.

  Gruppreklamscentralen
  När gruppreklamscentralerna inrättades tillhörde de Utdelning. Under 1999 fördes de över till Riksnätet och tanken var att varje brevterminal skulle ha en gruppreklamscentral. I Stockholm slog man av någon outgrundlig anledning ihop dem till en central. När Stockholmsterminalerna delades fick Tomteboda ta ansvaret för centralen, trots att den hela tiden varit lokaliserad söder om stan. Dessutom beslutades att bladningen av gruppreklam i Stockholm - det största och besvärligaste området - skulle läggas ut på entreprenad. Mycket har därför varit ett provisorium i väntan på att entreprenören - IKAB - till slut tar över hela verksamheten från den 1mars 2001. Det är ett beundransvärt arbete som under dessa svåra förhållanden utförts av arbetsledare och personal vid GRMC.
    De medlemmar som arbetar vid GRMC har erbjudits att följa med verksamheten till IKAB och flertalet har accepterat detta. De som ev. inte vill till IKAB erbjuds andra arbeten i Posten, fr.a. inom Utdelning. I sista hand kan det bli fråga om uppsägning p.g.a. arbetsbrist. En sådan förhandling ska föregås av en förhandling om turordningskrets etc.

  Lokalförändringar
  Ett beslut dök upp under året att Lennart Grabe skulle flytta till Tomteboda i väntan på att det nya Huvudkontoret blir färdigt. Man beslöt att bygga om plan 5 till kontorslokaler. På plan 5 finns både våra omklädningsrum samt friskvårdslokaler. Detta gjorde att vi fick möjlighet att äntligen få våra omklädningsrum i anslutning till arbetsplatsen. Det har varit ett fackligt krav ända sedan innan Tomteboda byggdes.
    Det som händer nu är att nya omklädningsrum byggs på plan 3,5. Friskvårdslokalerna fick dock inte plats på plan 2 eller 3, utan måste inrymmas på plan1. Där skall det byggas ett friskvårdscenter med egen ingång från Terminalvägen. Som det ser ut så kan det bli en riktigt fin anläggning.

  Personalläget
  Utöver jul- och sommaranställda har få tidsbegränsat anställda anlitats i terminalen under 2000. Små-enheten har ett antal timanställda och dessutom har några få anställts som ersättare för deltagare i Kunskapslyftet.
    Terminalledningen hävdar att Tomteboda - enligt ekonomiska beräkningar - har ett femtiotal ÅA ("årsarbetskrafter") för mycket vid ingången av 2001. Några åtgärder har vidtagits och nya förbereds för att sänka kostnaderna.


  LÖNEREVISIONEN

  Lönerevisionen inom Tomteboda avslutades den 28 juni. Det innebär att vi för andra året i rad fick de nya lönerna utbetalda samma månad som de började gälla!

  Totalt fanns 241.000 kronor i årets pott. SEKO hade som målsättning i årets lönerevision att höja golvet till 16.400 kr/mån och betala ut minst 300 kr generellt till alla. Båda dessa målsättningar uppnåddes.
    Medellönen för en sorterare SEKO-medlemmar) höjdes i årets lönerevision med 431 kr från 16.328 kr/mån till 16.734 kr.
    Lagledarnas löner ligger i genomsnitt ca 3.000 kr högre än sorternas, vilket är samma nivåskillnad som efter förra årets förhandlingar.
    Genomsnittslönen för teknikerna ligger efter årets lönerevision på samma nivå som lagledarnas. Teknikerna fick i årets lönerevision en extrapott p.g.a. marknadsläget för tekniker.
    Det skiljer fortfarande ca 75 kronor i lön mellan kvinnliga och manliga sorterare (SEKO-medlemmar). Resultatet i år blev några kronor åt fel håll. Analyserar man siffrorna mer i detalj så ska man se att vi inom sorterarkollektivet i stort sett har likalön. Den skillnad som finns beror till största delen på sådana faktorer som att fler f.d. lagledare är män.
    Den främsta orsaken till att vi på Stockholsmterminalerna har så lika lön mellan könen inom det stora kollektivet, är det arbete som SEKO har utfört i de senaste årens lönerevisioner. Det är vår hårda satsning på att höja lönegolvet som gett resultat.


  ARBETSMILJÖARBETET

  Det gångna året har inneburit en väntan på att det skall bli ordning på ledningsstrukturen. Vilken chef skulle vi få och hur skulle det bli sedan? Nu har vi fått en ny terminalchef, men vi vet fortfarande inte hur organisationen skall bli.
    Trots ovissheten med ledningen så har det ändå hänt en del under året. En del positiva saker, faktiskt. Ändå vet vi forfarande inte hur det skall bli med Tomteboda på sikt. Blir det ett liv efter Arlanda eller……? Trots allt verkar det som om vi har fått ett litet andrum, eller åtminstone en chans att få lite ordning på "gamla" Tba.

  Möten:
  Det har varit 9 möten för samtliga skyddsombud under året. Även skyddsombudet från Logistik har blivit kallad.
    Huvudskyddsombudet har varit adjungerad till klubbens samtliga styrelsemöten.

  Ärenden under året:

  Årstaprojektet
  En del frågor återstod i början på året när det gäller Årstabygget. Mest handlade det om pausrum och dylikt, men även om KSM. Dock var min del av projektet över lagom till årsmötet.

  EBT-vagn
  En ny järnvägsvagn har tagits fram för ekonomibrevstransporter. Skyddsombuden på Tomteboda har haft uppdraget att vara med och utforma den vad det gäller arbetsmiljö.

  In och Utflödesprojekt
  Detta projekt har tagit ganska mycket av vår tid under året. Det redovisas särskilt i verksamhetsberättelsen.

  Bullervägg
  En ny typ av bullervägg har satts upp på Små/c5. Utvärderingen visar att vi skall gå vidare och skärma av hela manuella sorteringen. Övriga terminaler har visat intresse.

  Elektromagnetiska fält
  Vi har jobbat en hel del med e-fält och lyckats få in en skrivning i postens upphandlingsbestämmelser. Dessutom har man nu lyckats nedbringa fälten till ett minimum på alla maskiner.

  Sjukfrånvaroprojekt
  Vi har tillsammans med riksnätsledningen startat ett projekt runt den höga sjukfrånvaron. Vi började med en enkät ut till personalen på Stora brev, för att få reda på något om personalens åsikter. Tyvärr fick vi inte den svarsfrekvens som vi hade önskat, men projektet fortsätter under innevarande år.

  KSM
  En ombyggnad av kodstationer har gjorts på KSM på Tba, i Göteborg och i Malmö.
    Tanken var att försöka skapa en bättre ergonomi. Utvärdering har gjorts av Previa och tyvärr ser det väl ut som vi har en del kvar att göra. Forts.följer.

  Projekt 2000
  På höstkanten startade ett projekt för att se över bl.a. organisationen på Tba. Slutrapporten kom ut strax efter årsskiftet och nu väntar vi på att se vad ledningen har för avsikt att göra.

  OP-UH.
  I slutet på hösten startade ett projekt i hela riksnätet för att utbilda personalen när det gäller maskinerna. Tanken är att personalen skall bli operatörer och ta över en del av underhållet från teknikerna. Utbildningen kommer att pågå i flera år.

  Lars-Erik Lövlie
  Huvudskyddsombud


  JÄMSTÄLLDHET

  Jämställdhet?
  För många är detta en fråga om manligt/kvinnligt, men är det verkligen så man ska se på det?
    SEKO har den uppfattningen att det är en fråga om likhetstänkande mellan alla grupper som har olika förutsättningar, men samma slags arbete.
    Vi har naturligtvis likarätten mellan män och kvinnor, vad gäller lön och arbetsuppgifter, men det är också en fråga för invandrare, med de som det innebär att vara invandrare (språkförståelse, kulturskillnader, etc).
    Som det ser ut inom många grupper, även lagledande funktioner, så representeras invandrare ganska bra numera och detta är positivt.

  Vad gäller en jämställdhetsplan i Tomteboda, så finns det en sådan och den förnyas varje år. Förra året så presenterades den för alla lag och det gjordes av den som tillträdde som personalansvarig hos oss, Jens Morin.

  SEKO har som ensam facklig part, suttit i flera år och diskuterat fram en ny årlig plan med arbetsgivaren, det har också inneburit att det har gjorts en hel del förbättringar inom detta område.
    Det har tagits fram Mentorprogram, Seminarier, Utbildningar, Utredningar, olika Policys etc. vilket tydligt har gynnat jämställdheten, särskilt för kvinnorna.
    Vad gäller långtidssjukskrivningarna, så är läget tyvärr negativt nu, särskilt för kvinnorna, därför kommer många aktiviteter att kretsa kring det och arbetsmiljön för dessa.
    Vad gäller löneskillnaderna så är det endast en liten skillnad, 47 kr till männens fördel om man jämför alla sorterare (dvs även icke SEKO-medlemmar; siffrorna gäller 1 jan 2001). För lagledare är skillnaden något större medan det inom gruppen biträdande lagledare är kvinnorna som har högst lön.
    Ett av målen i förra årets jämställdhetsplan var, att det skulle vara 33% av arbetsledargruppen som skulle bestå av kvinnor och det målet kom vi upp till.
    Nu är det bara att kämpa vidare och se till att ytterligare mål uppnås.
    Läs jämställdhetsplanen och kom gärna med synpunkter till Tomtebodaklubben om sådant du vill lägga till eller ta bort i den.


  DATA

  Medlemmar
  Aktiviteter inom IT i SEKO pågår hela tiden och är ett måste för att våra medlemmar skall få möjligheter att utveckla sig för att kunna förändra sin arbetssituation och påverka sin löneutveckling. Den lokala aktivitet som pågått under året är att SEKO i Tomteboda har anlitat Dataföreningen för att utbilda medlemmarna i datakörkortet ( ECDL ). Arbetsgivaren hade som ett mål att genomföra detta i ganska stor utsträckning till år 2000, men har enligt SEKO:s mening helt misslyckats med det, därför har det istället blivit SEKO Klubb Brev Tomteboda som har tagit initiativet till denna utveckling i stället, med hopp om att så många medlemmar som möjligt, ser sin chans i att utbilda sig inom data och anmäler sig till dessa kostnadsfria kurser. Samma kurser kostar åtskilliga tusenlappar om man ska göra dem i något av de dataföretag som erbjuder utbildning och måste ändå göras på fritid. SEKO har en överenskommelse med ledningen på Tomteboda att cheferna i mesta möjliga mån skall hjälpa en kursdeltagare att kunna förändra sin tjänstgöring för att på så sätt kunna gå på dessa kurser samma tid varje vecka.

  Företaget
  Min syn som dataansvarig inom SEKO Tomteboda, är att datautrustning och datasystem inom företaget har börjat bli sämre det senaste året, vilket bör medföra att de som behöver datorer i sitt arbete får en försämrad effektivitet, vilket inte gynnar företaget i sin helhet.


  MATRÅDET

  Verksamhet i Matrådet 2000
  Matrådet har möte ca 5 – 6 gånger per år. Det som diskuteras är i huvudsak kvalitet på maten, innehåll näringsmässigt, salladsbord, dessutom så är lokalen och uteplatsen alltid ett intressant ämne. Vad gäller uteplatsen så har rådet trots allt lyckats att få en uppfräschning under hösten. Det var en större upprustning av matsalen på gång, men det blev tillfälligt stopp, när vi fick veta att Lennart Grabe kommer till Tomteboda, antagligen för att det kommer att finnas andra lösningar än vad vi hade kommit överens om, eller så kör vi det som var tänkt.
    Naturligtvis skall de som äter på restaurangen få chans att säga sitt också.

  Rådet består av representanter från Arbetsgivaren (Gunnar Björklind som är lokalansvarig), en ansvarig från restaurangen, en person från respektive enhet, även från Postgirot och Logistik, samt en SEKO-representant, nu fattas det bara någon från HK också.

  Man kan tycka att det inte händer något som syns från vår påverkan, men det gör det, dels så bevakar vi att kvaliteten hålls, vi bevakar att Posten underhåller lokalerna, att det finns tillräckligt med automater i produktionen, etc. Så rådet fungerar även mellan mötena.

  Vad som kommer att hända i restaurangen när vår VD kommer hit är det ingen som vet ännu, men det är troligt att restaurangen kommer att användas för lunchmöten etc. med externa kunder, även en del andra arrangemang kan man väl förvänta sig. Det får dock inte förändra våra möjligheter att använda vår personalrestaurang, som den är avsedd, eller störa vår matro.


  FACKLIGT-POLITISKT

  I höstas den 24 augusti 2000 hade vi på besök Stig Eriksson riksdagsman ( V ) som är ledamot i Riksdagens Trafikutskott. Det var en stor folksamling från alla enheter i huset, i vårt pausrum Han tyckte att det var mycket bra och roligt att träffa så många Seko medlemmar som var på mötet och ville diskutera akuta postfrågor.
    "Vi ska använda posten till framförallt medborgarnas bästa vi vill ha en god postservice som innebär en effektiv postutdelning med möjlighet till kassa service i hela landet, genom att posten kan driva en fullständig bankverksamhet, men regeringen ställde inte upp på det p.g.a. kostnader, vi är emot en privatisering av posten det är Vänsterpartiets politik".

  Vi jobbar vidare mot 30-timmarsveckan och 6 timmars arbetsdag, sade Pernilla Zethreus partisekreterare för Vänsterpartiet, när hon besökte Tomteboda den 13 november förra året.
    Det är heltidsnormen som ska sänkas, men vi tänker inte i detalj tala om för folk hur arbetstidförkortning ska tas ut, finansieringen ska ske dels av arbetsmarknadens parter, dels av statskassan.
    Av de två timmar som vi kräver behöver en timme ersättas medan den andra betalas genom friskare personal, förklarade hon.

  En arbetstidförkortning är nödvändig av både sociala och hälsoskäl och inte minst som en metod för att mera varaktigt få bort arbetslösheten. Hittills ä det bara de stora kapitalägarna och toppdirektörerna som fått del av högkonjunkturen och rationaliseringsvinsterna. Nu ska vi ha vårt! ( så stå på en del av brevet som SEKO Klubb Brev Tomteboda skickade till regeringen och LO).


  INTEGRATION

  Den 19 februari 2000 ägde Klubb Brev Tomtebodas årsmöte rum; där behandlades bl.a. en motion "Angående integrationsfrågor " till SEKO :s förbundsmöte i september förra året. I motionen yrkar vi att SEKO ska verka för att genomföra en mångfaldsplan i hela kollektivet.
    Förbundsmötet biföll attsatsen i motionen.
    Därefter bildade Göran Olsson, förbundets integrationsansvarige, en arbetsgrupp för att utforma ett övergripande projekt om integrationsfrågor.
    SEKO:s Stockholmsavdelning kallade in fem kamrater från olika branscher till ett möte för att diskutera, planera och göra konkreta insatser om integrationsfrågor. När vi samlades första gången, redovisade vi att Tomtebodas integrationsansvariga skrev en etnisk mångfaldsplan till en arbetsplats med ett femtiotal olika nationaliteter och etniska grupper som speglar att vi är en fungerande multietnisk arbetsplats.
    Där kom vi överens att offentliggöra vårt arbete i representantskapet den 20 november.
    I samarbete mellan klubbarna Tomteboda och Årsta kom vi överens att vi skulle presenterat vårt förslag till våra respektive personalchefer.
    I december förra året inleddes de första samtalen med Jens Morin. Posten vill satsa resurser för att ge möjligheter till dem som behöver och vill förbättra sina kunskaper i svenska språket, det behövs minst tio personer för att starta undervisningen.
    En mångfaldsplan kommer att utarbetas under år 2001.
    Avdelningens integrationsutskott har planerat ett seminarium om integration och mångfald den 21-22 mars 2001. Det riktar sig till förtroendevalda inom SEKO Stockholm.


  PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR

  Klubben har under året prioriterat information om det nya pensionssystemet i samband med pensionsvalet.
    Under våren publicerades en längre artikel i faktuellt, vilken beskrev hela det nya systemet.
    Klubben har också tagit fram ett eget OH-material om pensionssystemet, avsett att användas vid infomöten.
    Alla förtroendevalda fick en duvning i pensionssystemet vid två förtroendemannakonferenser under året.
    Folksam bjöds in under hösten och höll fyra informationsträffar kring Premiepensionsvalet.


  SLUTORD

  Mycket har redan utförts under det första "Tomtebodaåret".
    En stor uppgift under kommande år blir att fortsätta att förbättra och stärka Tomteboda. Både för att öka våra chanser att bli kvar i huset på Pampas och där skapa oss en bättre arbetsmiljö och högre arbetstrivsel.
    Ekonomi och rationell produktion blir fortsatt viktiga frågor under det kommande året - men det är också dags för kompetensutveckling, bättre arbetsrotation och större inflytande!

  Hotet om en ny storterminal på Arlanda hänger fortfarande över oss. Visserligen ingår inte Tomteboda i förutsättningarna för den nya utredning som startar 2001, men idén lever kvar inom Riksnätsledningen och därför är det fortsatt en viktig uppgift för klubben att bevaka frågan.

  Under år 2001 dras avtalsrörelsen på gång inför ett helt nytt avtal. Nuvarande avtal löper ut den sista september. Förhandlingarna om ett nytt avtal börjar under våren. Dessa förhandlingar - och förberedelserna inför dem - kommer också att bli en stor facklig fråga under nästa år.
    Liksom en rad andra större och mindre frågor...
    Efter de magra år vi upplevt sedan krisen i början av 90-talet är det nu dags för en skördetid även för oss - aktieägarna och toppdirektörerna har ju redan tagit för sig. Det är dags för höjda löner och kortare arbetstid.
    Samtidigt vet vi att Postens situation är fortsatt besvärlig p.g.a. avregleringspolitiken. Vi kan därför inte räkna med några lättköpta framgångar.
    För att vi ska uppnå de förbättringar vi alla vill ha krävs sammanhållning och en hög facklig aktivitet. Det är vår förhoppning att så blir fallet och att Du tar del i det fackliga arbetet under det kommande året.


  Åke Anevad, Anders Bergström, Jan Åhman, Inge Sved,
  Izabelle Westin, Bertil Carlsson, Gerardo Berrios,
  Janis Rubulis, Hans Lindquist, Peter Jarméus.